DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SI. 3 — Greben i padine planine Volujafca iznad doline Sušiekog potoka na granici
prema Crnoj Gori
Snimio P. Fukarek, 19G9.


U prilogu su obrađene slijedeće biljnosociološke jedinice:


Razred: QUERCETEA PUBESCENTIS (Oberd.) Jakucz


I Red: QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.-Bl.


a.
Sveza: Orno-Ostryon Tomažić (Ostryo-Carpinion Ht, p. p.)
Asocijacija:
1. S e s 1 e r i o - O s t r y e t u m (Ht et H-ić) Ht
Subasocijacije: a. colurnetosum


b. tilietosum
c. carpinetosum orientalis
d. carpinetosum betuli
e. pinetosum nigrae
II Red: ERICO-PINETALIA (Oberd.) Ht


b) Sveza: Pinion austroillyricum All. nova
Asocijacija: 2. Laserpitio-Pinetum
Subasocijacije: a. arctostaphylletosum


b. abietetosum
c. mughetosum