DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 78     <-- 78 -->        PDF

vodostaja je znatno: ono je veliko kako unutar višegodišnjeg, tako i unutar
jednogodišnjeg perioda. Područje izgrađeno od vapnenaca ima tipičnu kršku
hidrografiju, a sliv u cjelini se odlikuje mnogobrojnim krškim vrelima i izvorima.
U sektoru Tjentišta i nizvodno prema Popovu Mostu javljaju se povremeno
i poplave koje traju razmjerno kratko vrijeme. Godišnja raspodjela vodostaja
je logična posljedica klimatskih odlika prostora u kojem se nalazi sliv
Sutjeske, zatim geoloških prilika, orografskoga sklopa i fitogeografskih karakteristika
slivnog područja. Pod utjecajem navedenih primarnih činilaca, kao
i ovisno o morfometrijskim prilikama u slivu, uspostavljen je režim nivoa
Sutjeske. On nosi sve odlike toka dinarske varijante ni valno-plu vi jalnoga hidrografskog
tipa. (Prilozi: 4 fotografije, 3 tabele s hidrološkim podacima i popis
literature).


Trubel] a, F., Miladinović, M.: Pregled geološke građe šireg područja
Tjentišta i Sutjeske u jugoistočnoj Bosni (Str. 31—38). Teren je morfološki
vrlo izražen, što je odraz kako tektonskih procesa koji su se zbivali u njemu,
tako i intenzivnih erozijskih sila koje su i danas vrlo značajni faktor u
njegovom modeliranju. Sa geološkog gledišta područje izgrađuju uglavnom sedimentne
stijene klastičnog i karbonatnog tipa. Osim tih, obilno su prisutne i
magmatske stijene koje izgrađuju nekoliko odvojenih dijelova područja. Utvrđeni
su sedimenti sva tri dijela trijasa (donji, srednji i gornji) počevši od verfenskih
slojeva pa do naslaga noričko-retske starosti. Produkti vulkanske aktivnosti
pripadaju, također trijaskim tvorevinama. U novije vrijeme je utvrđeno
prisustvo slojeva gornje jure, a razvijeni su i slojevi gornje krede u izvorišnim
dijelovima Sutjeske. U geološkoj građi područja sudjeluju mnogobrojni
petrografski članovi s različitim mineraloškim sastavom. (Prilozi: geološka
karta i popis literature).


Manuševa, L.: Rezultati pedoloških ispitivanja na području nacionalnog
parka »Sutjeska« (Str. 39—50). Proučavanja su pokazala da je u istraženom
području tip zemljišta tijesno povezan s vrstom geološke podloge, a da
podtipovi, varijeteti i svojstva zemljišta variraju u zavisnosti od ostalih pedogenetskih
faktora (vegetacija, reljef, ekspozicija, makro- i mikroklima, mineraloški
sastav stijena). Utvrđeni su i opisani slijedeći tipovi zemljišta: kiselosmeđe,
kiselosmeđe ilimerizirano, ilimerizirano, rendzina (organogena krcčnjačka
rendzina, r. sa sirovim humusom, r. na točilima, organomineralna r. i
dolomitna rendzina), smeđekrečnjačko, humusno silikatno i smeđe zemljište na
eruptivu. Posebice su zanimljive pojave i pravilnosti koje su utvrđene u odnosu
nekih od opisanih tala s područnim šumskim, livadnim i ostalim biljnim
zajednicama. (Prilozi: 3 fotografije i popis literature).


Milosavljević, R.: O klimi slivnog područja rijeke Sutjeske (Str.
51—63). Područje Sutjeske nosi ponajviše oznake planinske klime, ali postoji
zona gdje se jasno očituje mediteransko obilježje toplinskog, a osobito oborinskog
režima. Zima je blaga, ljeto svježe i traje samo dva mjeseca. Kasni mrazevi
se pojavljuju još i u svibnju. Najviše temperature zraka dosižu ljeti oko
30° C. Oborine u dolini Sutjeske iznose oko 1428 mm ,ali nisu jednoliko raspoređene
po godišnjim dobama, za razliku od viših položaja gdje su obilnije i
raspored im je pravilniji. Pojava tuče je rijetka. Naoblaka je prilično velika uz
iznimku u ljetu kad je trajanje insolacije najduže. (Prilozi: 3 dijagrama, 5 tabela
s Klimatskim podacima i popis literature).