DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI


OSNOVNE PRIRODNE KARAKTERISTIKE, FLORA I VEGETACIJA
NACIONALNOG PARKA »SUTJESKA«. Posebna izdanja (KNJ. XI) Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hecegovine, Odjelenje prirodnih i matematičkih
nauka (Knj. 3), Sarajevo 1969, urednik Dr Pavle Fukarek. Djelo ima 304
stranice i obuhvaća osim predgovora 13 poglavlja, koja su obradili pojedini
istraživači ili grupe autora. Publikacija je ilustrirana sa 65 fotografija, 25 karata,
4 dijagrama i 14 tabela brojčanih podataka unutar teksta. Format knjige
je B-5, kartonski uvez.


Skoro sva dosadašnja proučavanja prirode u našoj zemlji provodila su se
povremeno i nepovezano obuhvaćajući samo neke od pojedinih prirodoznanstvenih
oblasti (npr. geološku, klimatološku, florističku, pedološku, fitosociološku,
šumarsku i si.). Jednu između prvih prekretnica takvog rada predstavljaju
poredbena istraživanja i kartiranja vegetacije, koja je u zapadnom dijelu
Hrvatske organizirao i ekipno proveo botanik Ivo Horvat. Od tog vremena
sve su češća (ali još uvijek nedovoljna) komparativna istraživanja specijaliziranih
ekipa stručnjaka s ciljem da se što podrobnije prouči i spozna međusobnu
povezanost abiotskih i biotskih čimbenika koji karakteriziraju i odlučni su
za pojedine fitocenoze, biocenoze ili ekosisteme (biogeocenoze) u određenim
područjima .Rezultate jednog između takvih kompleksnih znanstvenih zadataka
donosi ova sadržajna, zanimljiva i zapažena publikacija. U njoj su opisani
osnovni prirodni uvjeti, stanje i razvitak flore i vegetacije u nacionalnom
parku »Sutjeska« i njegovom bližem okolišu. Nastavno donosimo sažeti prikaz
utvrđenih značajki toga poznatog prirodnog rezervata naše zemlje.


Bušatlija, L: Geomorfološke karakteristike sliva rijeke Sutješke (Str.
9—20). Sliv i dolina Sutjeske leže u zapadnoj zoni mlađih vjenačnih planina,
tektonski oblikovanoj u tijeku kenozoika. Smještena je u dinarskoj oblasti,
karakterističnoj po krškoj morfoskulpturi i fluviodenudacijskom reljefu. Pripada
slivnom području Drine, odnosno Crnog mora. Površinske i podzemne
granice sliva su jasne na terenima koji su usječeni u tamošnje klastične naslage,
dok se ne podudaraju u zoni vapnenaca i dolomita radi visokoga stupnja
kavernoznosti i fisuracije tih supstrata. S vremenskog i genetskoga stajališta,
u terenu sliva Sutjeske se izdvajaju tri generacije reljefa koje su karakteristične
za ovaj dio Dinarida. U najstarije spadaju grebeni i masivi, u srednje —
površi ispod i oko njih, a u mlađe — doline koje su usječene u površi i masive.
Kao odraz djelujućih morfoloških sila, agenasa i modifikatora u bazenu i slivu
Sutjeske pokazuju da je njena dolina kompozitna, a i polimorfna, polifazna i pojedećih
tipova: denudacijski, fluvijalni, krški, nivacioni i glacijalni. (Prilozi:
topografska karta, 4 fotografije i popis literature).


Zubčević, O.: Neke hidrografske odlike prostora sliva rijeke Sutjeske(Str. 21—29). Prikupljeni podaci i morfološko-morfometrijske značajke sliva
Sutjeske pokazuju da je njena dolina kompozitna, a i polimorfna, polifazna i poligenetska.
Sutjeska je vodom bogata i posjeduje tipične odlike brze plahovite
planinske rijeke. Redovite oscilacije vodostaja su nagle i osjetne. Kolebanje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 78     <-- 78 -->        PDF

vodostaja je znatno: ono je veliko kako unutar višegodišnjeg, tako i unutar
jednogodišnjeg perioda. Područje izgrađeno od vapnenaca ima tipičnu kršku
hidrografiju, a sliv u cjelini se odlikuje mnogobrojnim krškim vrelima i izvorima.
U sektoru Tjentišta i nizvodno prema Popovu Mostu javljaju se povremeno
i poplave koje traju razmjerno kratko vrijeme. Godišnja raspodjela vodostaja
je logična posljedica klimatskih odlika prostora u kojem se nalazi sliv
Sutjeske, zatim geoloških prilika, orografskoga sklopa i fitogeografskih karakteristika
slivnog područja. Pod utjecajem navedenih primarnih činilaca, kao
i ovisno o morfometrijskim prilikama u slivu, uspostavljen je režim nivoa
Sutjeske. On nosi sve odlike toka dinarske varijante ni valno-plu vi jalnoga hidrografskog
tipa. (Prilozi: 4 fotografije, 3 tabele s hidrološkim podacima i popis
literature).


Trubel] a, F., Miladinović, M.: Pregled geološke građe šireg područja
Tjentišta i Sutjeske u jugoistočnoj Bosni (Str. 31—38). Teren je morfološki
vrlo izražen, što je odraz kako tektonskih procesa koji su se zbivali u njemu,
tako i intenzivnih erozijskih sila koje su i danas vrlo značajni faktor u
njegovom modeliranju. Sa geološkog gledišta područje izgrađuju uglavnom sedimentne
stijene klastičnog i karbonatnog tipa. Osim tih, obilno su prisutne i
magmatske stijene koje izgrađuju nekoliko odvojenih dijelova područja. Utvrđeni
su sedimenti sva tri dijela trijasa (donji, srednji i gornji) počevši od verfenskih
slojeva pa do naslaga noričko-retske starosti. Produkti vulkanske aktivnosti
pripadaju, također trijaskim tvorevinama. U novije vrijeme je utvrđeno
prisustvo slojeva gornje jure, a razvijeni su i slojevi gornje krede u izvorišnim
dijelovima Sutjeske. U geološkoj građi područja sudjeluju mnogobrojni
petrografski članovi s različitim mineraloškim sastavom. (Prilozi: geološka
karta i popis literature).


Manuševa, L.: Rezultati pedoloških ispitivanja na području nacionalnog
parka »Sutjeska« (Str. 39—50). Proučavanja su pokazala da je u istraženom
području tip zemljišta tijesno povezan s vrstom geološke podloge, a da
podtipovi, varijeteti i svojstva zemljišta variraju u zavisnosti od ostalih pedogenetskih
faktora (vegetacija, reljef, ekspozicija, makro- i mikroklima, mineraloški
sastav stijena). Utvrđeni su i opisani slijedeći tipovi zemljišta: kiselosmeđe,
kiselosmeđe ilimerizirano, ilimerizirano, rendzina (organogena krcčnjačka
rendzina, r. sa sirovim humusom, r. na točilima, organomineralna r. i
dolomitna rendzina), smeđekrečnjačko, humusno silikatno i smeđe zemljište na
eruptivu. Posebice su zanimljive pojave i pravilnosti koje su utvrđene u odnosu
nekih od opisanih tala s područnim šumskim, livadnim i ostalim biljnim
zajednicama. (Prilozi: 3 fotografije i popis literature).


Milosavljević, R.: O klimi slivnog područja rijeke Sutjeske (Str.
51—63). Područje Sutjeske nosi ponajviše oznake planinske klime, ali postoji
zona gdje se jasno očituje mediteransko obilježje toplinskog, a osobito oborinskog
režima. Zima je blaga, ljeto svježe i traje samo dva mjeseca. Kasni mrazevi
se pojavljuju još i u svibnju. Najviše temperature zraka dosižu ljeti oko
30° C. Oborine u dolini Sutjeske iznose oko 1428 mm ,ali nisu jednoliko raspoređene
po godišnjim dobama, za razliku od viših položaja gdje su obilnije i
raspored im je pravilniji. Pojava tuče je rijetka. Naoblaka je prilično velika uz
iznimku u ljetu kad je trajanje insolacije najduže. (Prilozi: 3 dijagrama, 5 tabela
s Klimatskim podacima i popis literature).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Muftić-Bašagić, Z., Mićević, Z.: Klimatske karakteristike područja
Čemerno (Sir. 65—72). Lokalitet se nalazi na 1305 m nadmorske visine i
pripada tipu D sb x u smislu Köppenove klimatske klasifikacije. Prema tome
srednja mjesečna temperatura zraka najhladnijeg mjeseca je manja od —3n C,
a najtoplijeg iznad 10" C te postoji toplo ljeto i oštra zima. Ovaj tip klime ima
kontinentalni značaj, sa znatnom godišnjom amlitudom temperature zraka,
podjednako razdijeljenim oborinama u tijeku godine i razdobljem suhoće u
toplijoj polovici godine. Maksimum oborina se pojavljuje početkom toplijeg
dijela godine i u kasnoj jeseni. Godišnji srednjak relativne vlage iznosi 78°/o.
Sa fenološkog gledišta je utvrđeno da tu nema postepenih prelaza, već se razvoj
pojedinih fenofaza odvija naglo. Ipak se može razlikovati 9 karakterističnih
podperioda za razvitak vegetacije i u ovom području. (Prilozi: 1 dijagram, 6 tabelea
s meteorološkim podacima i popis literature).


F u k a r e k, P.: Dosadašnja floristička i vegetacijska istraživanja na području
nacionalnog parka »Sutjeska« (Str. 73—90). U sažetom pregledu radova
prikazana je povijest i rezultati botaničkih istraživanja u navedenom području,
od najstarijih do ovih najnovijeg datuma ,i to:


1. iz razdoblja za vrijeme otomanske uprave,
2. iz razdoblja austrougarske okupacije,
3. iz razdoblja između dva svjetska rata i
4. iz razdoblja poslije oslobođenja.
Na osnovi provedene analize proizlazi da je od prvih zabilježenih podataka


A. Bouea (god. 1840), preko temeljnih radova G. Beck-Mannagette, L. Adamovića,
K. Malya, K. Bošnjaka i N. A. Muravjova pa sve do radova i autora obuhvaćenih
u ovoj publikaciji, obavljen do danas velik i vrijedan znanstveno
istraživalački rad iz botaničke oblasti. (Prilozi: 7 fotografija i popis literature).
Bjelčić, 2., Šilić, Č., Lakušić, R., K u 11 e š a, Lj., Mišić, Lj.,
G r g i ć, P.: Neke rijetke i interesantne vrste biljaka sa područja planina Maglica,
Volujka i Zelengore (Str. 91—106). Navedene su biljne vrste koje su različito
značajne za područje navedenog planinskog masiva. Neke od njih (Comarum
palustre, Daphne malyana, Viola zoysii f. lilacina, Achillea ageratifoliasubsp. aizoon, Gymnadenia jrivaldii) su ovdje prvi puta nađene i zabilježene
za područje Bosne i Hecegovine, dok je veći broj vrsta na pr. Campanula latifolia,
Hesperis dinarica, Geum motte, Eryngium palmatum, Teucrium arduinii,
Aster alpinus, Achillea lingulata, Iris bosniaca i dr.) bio dosad nepoznat u ovim
planinama. Zanimljivost masiva Maglica, Volujka i Zelengore posebice dokazuju
arkto-alpske i alpske vrste kao što su Oxyria digyna, Elyna myosuroides,
Arenaria biflora, Saxifraga oppositijolia, Anemone baldensis i dr. Među visokoalpskim
biljkama postoji velik broj ilirskih, dinarskih i istočnobalkanskih
relikta i endema, koji ovom prostoru daju posebno značenje s florističkoga,
fitogeografskog i fitocenološkog gledišta. (Prilozi: 6 fotografija i popis literature).


F u k a r e k, P.: Dendroflora nacionalnog parka S»utjeska« (Str. 107—170).
Ovaj rad omogućuje djelomičan uvid u bogatstvo flore jugoistočnih dinarskih
Alpa. Obuhvaćene su sve do danas poznate svojte drveća i grmova, koje su u
području Sutjeske zastupljene s 12 crnogoričnih i 143 bjelogoričnih vrsta. Od
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 80     <-- 80 -->        PDF

SI. 1 — Vrh planine Maglić s ´klekovinom bora, pretplaniniskom šumom bukve i
prašumsikim sastojinama bukve, jele i smreke
Snimio P. Fukarak, 1965.


endemičnih vrsta balkanskih zemalja ovdje se navode: Corylus colurna L.,
Acer (heldreichi ssp.) visianii (Nym.) Pax., Cervispina malyana (Karpati) Fuk.
i Daphne malyana Blečić. Nešto su šire istočnoalpsko-balkanske rasprostranjenosti
vrste: Rhamnus fallax Boiss., Daphne blagayana Frey., Acer obtusatum
Kit. in Willd., i Genista silvestris Scop. ssp. dalrnatica (Bartl.) Lindb. f.


Od dosta rijetkih planinskih vrsta osobito valja spomenuti slijedeće: Arctous
(Areto staphylo s) alpina (L.) Niendenzu, Lonicera (coerulea ssp.) borbasiana
Degen, Sorbus ehamaemespilus Crantz, Daphne cneorum L., Daphne alpina
L., Daphne oleoides Schreb., Salix waldsteiniana Willd. (= S. arbuscula
Auct. non L.), Ribes alpinum L. ssp. palidigemmum (Simk.) i neke druge.


Osobito su zanimljive biljke koje su u istraženom području Sutjeske na južnoj
granici svog recentnog areala, a te su Calluna vulgaris (L.) Huil. i Erica
carnea L. Navedene i ostale biljne vrste predstavljaju dobru osnovicu za bolje
upoznavanje i interpretaciju područnih biljnih zajednica. (Prilozi: 8 fotografija,
9 karata nalazišta i rasprostranjenosti biljnih vrsta i popis literature).


Lakušić, R., B j e 1 č i ć, Ž., Šilić, C, K u 11 e š a, Lj., Mišić, Lj.,
Grgić, P.: Planinska vegetacija Maglica, Volujaka i Zelengore (Str. 171—188).
Planine oko Sutjeske pripadaju durmitorskom sektoru visokodinarske provincije,
kojeg karakterizira grupa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta odnosno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

biljnih zajednica, među kojima se kao najzanimljivije spominju fitocenoze:
Stachydi-Festucetum pseudoxanthynae Lkšić et coll., Edraiantho-Daphneetum
malyanae Lkšić et Šilić, Senecio-Festucetum spadiceae Bjelč. et Lkšić, Pančićio-
Lilietum bosniaceae Bjelč. et Lkšić, Potentületum persicinae Blečić i Saxijragetum
rochelianae. Blečić. Biljne zajdnice ovoga planinskog prostora su obuhvaćene
uglavnom u 11 vegetacijskih razreda. (Prilozi: 6 fotografija i popis
literature).


SI. 2 — Pogled iz prašume Peručice preko doline Sutjeske na vrh Tovarnice u masivu
Zelengore
Snimio P. Fukarek, 1959.


F u k a r e k, P.: Prilog poznavanju biljnosocioloških odnosa šuma i šib-
Ijaka nacionalnog parka »Sutjetska« (Str. 189—291). Koristeći rezultate ranije
zapoečtih istraživanja (god. 1953), koja su nastavljena i u kasnijim godinama
(god. 1958—1968), u ovom su prilogu dati sažeti opisi šuma i šumskih zajednica
nac. parka i okolnih područja jugoistočnih Dinarskih planina, koje se nalaze
na granici između prelaznosredozemnih i kontinentalnih predjela Balkanskog
poluotoka.


U opisu je upotrijebljen taksonomski sistem ciriško-monpeljerske škole,
koji se općenito primjenjuje u manje-više svim studijama o vegetaciji alpskoga,
dinarskog i sredozemnog područja. Time je omogućeno široko upoređivanje
zajednica okoliša Sutjeske sa srodnim i sličnim zajednicama u ostalim predjelima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SI. 3 — Greben i padine planine Volujafca iznad doline Sušiekog potoka na granici
prema Crnoj Gori
Snimio P. Fukarek, 19G9.


U prilogu su obrađene slijedeće biljnosociološke jedinice:


Razred: QUERCETEA PUBESCENTIS (Oberd.) Jakucz


I Red: QUERCETALIA PUBESCENTIS Br.-Bl.


a.
Sveza: Orno-Ostryon Tomažić (Ostryo-Carpinion Ht, p. p.)
Asocijacija:
1. S e s 1 e r i o - O s t r y e t u m (Ht et H-ić) Ht
Subasocijacije: a. colurnetosum


b. tilietosum
c. carpinetosum orientalis
d. carpinetosum betuli
e. pinetosum nigrae
II Red: ERICO-PINETALIA (Oberd.) Ht


b) Sveza: Pinion austroillyricum All. nova
Asocijacija: 2. Laserpitio-Pinetum
Subasocijacije: a. arctostaphylletosum


b. abietetosum
c. mughetosum


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Razred: CARPINO-FAGETEA Jakusz


III
Red: QUERCO-CARPINETALIA Fuk.


c.
Sveza: Carpinion illyricum (Ht) emend.
Asocijacija:
3. Querco-Carpinetum (Ht) Blečić
Subasocijacije: a. seslerietosum


b. tilietosum
IV Red: DENTARIO-FAGETALIA Ordo nomen novum
(= Fagetalia silvaticae Pawl, emend. Ht. p. max. p.)


d.
Sveza: Fagion illyricum Ht
(Podsveza: Seslerio-Fagetion prov.)
Asocijacija:
4. Seslerio-Fagetum (Ht, Blečić) emend.
Subasocijacije: a. ostryetosum


b. subalpinum
Podsveza: Fagetion montanum illyricum prov.)
Asocijacija:
5. Mercuriali-Fagetum Ass. nova
Subasocijacije: a. daphnetosum laureolae


b. asperuletosum taurinae
c. dolomiticum prov.
(Podsveza: Abieli-Fagetion (illyricum) prov.)
Asocijacija: 6. Abieti-Fagetum Fuk. et Stef.
Subasocijacija:
a. piceetosum
(Facijes: alliosum Ht)


b. jestucetosum
c. dolomiticum (prov.)
(Podsveza: Fagetion subalpinum (illyricum) prov.)
Asocijacija:
7. Aceri-Fagetum Fuk. et Stef.
Subasocijacije: a. aceretosum


b. piceetosum
c.
aposeridetosum (Ht)
d. mughetosum
e.
dolomiticum (prov.)
Asocijacija:
8. Aceri visianii-Fagetum Ass. nova
(Syn.: Acereto-Fagetum subass. aceretosum heldreichii Fuk. 48)


e.
Sveza: Fraxino-Acerion All. nova
(Bas. podsveza Acerion Oberd., Syn.: Acerion illyricum Fuk. mnscr
Asocijacija:
9. Aceri-Fraxinetum (Ht) emend.
Subasocijacije: a. lunarietosum


b. adenostyletosum
CALAMAGROSTI-ABIETALIA Ordo novum prov.)


f.
Sveza: Calamagrosti-Abietion (Ht sub. Piceetalia) emend.
Asocijacija: 10. Rhamno-Abietetum Fuk.
Subasocijacije: a. piceetosum Fuk.
Asocijacija:
11. Rhamno-Fagetum Ass. nova
Subasocijacije: a. aceretosum


b. abietetosum


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 84     <-- 84 -->        PDF

V Red: PRUNETALIA SPINOSAE Tx.


g.
Sveza: Crataego-Corylion prov.
(Asocijacija: Crataego-Coryletum mnscr.)
VI Red: PALIURO-COTINETALIA (Doing-Kraft) Fuk.


h.
Sveza: Cotino-Cotoneastrion Fuk.
(Asocijacija: Cotinetum coggygriae mnscr.)
VII Red: RHAMNETALIA FALLACIS Ordo novum


i.
Sveza: Lonicero-Rhamnion All. nova
Asocijacija: 12. Arcto-Sorbetum Ass .nova
Asocijacija: 13. Ribesio-Loniceretum Ass. nova
Asocijacija: 14. Cynancho-Rhamnetum (Fuk. et Stef.) emend.
Razred: ALNO-POPULETEA Fuk.
VIII Red: POPULETALIA ALBAE Br.-Bl.


j. Sveza: Alno-Quercion roboris Ht s. 1.
Asocijacija 15. Alnetum glutinosae (montan urn, prov.)
k. Sveza: Salicion purpureae Moor
Asocijacija: 16. Salicetum incanae Auct.
Razred: QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et Tx.
IX Red: CASTANEO-QUERCETALIA Nomen novum


1.
Sveza: Quercion moesiacum All. nova
Asocijacija:
17. Quercetum montanum Stef.
Subasocijacija: a. Jagetosum


X Red: LUZULO-FAGETALIA Nomen novum


m. Sveza:
Fagion moesiacum All. nova
Asocijacija: 18. Musco-Fagetu m (Jovanović) Blečić
Subasocijacija: galietosum rotundifolii
Asocijacija: 19. Dryopteridi-Fagetum Fuk.
Asocijacija: 20. Vaccinio-Fagetum Fuk.


Subasocijacije: a.typicum


b. luzuletosum luzulinae
Razred: VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl.
XI Red: VACCINIO-PICEETALIA (Pawl.) emend. Br.-Bl.


n.
Sveza: Piceion illyrico-moesiacum All. nova
Asocijacija:
21. Piceetum illyricum subalpinum (Ht)
Subasocijacije: a. listeretosum (typicum)


b. luzuletosum
c. sorbetosum
d. mughetosum
e.
(pinetosum silvestris)


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

o.
Sveza: Blechno-Abietion Ali. nova
Asocijacija:
22. Orchido-Abietetum Ass. nova
Subasocijacije: a. piceetosum


b. abietetosum
p.
Sveza: Pinion mughi (Pawl.) Ht.
(Podsveza: Pinion mughi austroillyricum Fuk.)
Asocijacija: 23. Pinetum mughi illyricum (Ht)
(Mughetum illyricum prov.)
Asocijacija: 24. Gentiano (punctata e) -Pinetum Ass.
nova (Gentiano-Mughetum prov.)


r.
Sveza: Juniperion nanae Fuk.
(Ovdje nije obrađena)
Razred: EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg.


XII Red: SAMBUCETALIA (Oberd. prov.)


s. Sveza: Sambuco-Salicion (capraea) Tx. et Neum.
Asocijacija:
25. Populeto-Salicetum Auct.
(Capraeto-Tremuletum prov.)


U ovom sistemu, među višim jedinicama — svezama i redovima, su provedene
izvjesne manje korekcije (u izboru boljih, više odgovarajućih naziva),
dopune i proširenja, što je nužno proisteklo iz rezultata florističkih i drugih
analiza i komparacija asocijacija šuma i šibljaka tamošnjih područja. (Prilozi:
20 fotografija, 13 karata rasprostranjenosti pojedinih fitocenoza i popis literature).


M e h a n o v i ć, S.: Fitocenološka diferencijacija nekih vrsta gljivica iz
reda Uredinales na planinama Maglicu, Volujku i Zeelngori (Str. 293—299).
Navedeni planinski masiv bio je dosad mikološki, gotovo neistražen. Na osnovi
dijelom proučenog materijala sabranog u šumskim, livadnim i ostalim biljnim
zajednicama tog područja je utvrđeno da je parazitna mikroflora Maglica,
Volujka i Zelengore vrlo bogata i raznovrsna. Melampsora reticulatae Blytt,
Coleosporium telekiae Thuemen i Pucciinia juckelii Syd. su nove vrste rđa za
Jugoslaviju, a Puccinia asphodeli Moug. je nova vrsta za Bosnu i Hercegovinu.
Osim spomenutih nalaza ima i drugih zanimljivih sa mikološkog gledišta. (Prilozi:
4 fotografije i popis lterature) .


Dobrivojević, R.: Osnivanje i organizacija nacionalnog parka »Sutjeska
« (Str. 301—304). Nacionalni park »Sutjeska« s ukupnom površinom od


17.500 ha proglašen je god. 1962. i funkcionira kao samostalna radna organizacija.
Za izvršenje zadataka postavljenih zakonom i drugim propisima i pravilima
nacionalnog parka postoje osnovne organizacijske jedinice i to: istorijsko
odjeljenje, parkovsko-šumarski pogon, turističko-ugostiteljski pogon te
pogon za lov i ribolov. Uz memorijalne prirodne spomenike, objekti prirode su
najdragocjeniji fond nacionalnog parka, među kojima se osobito ističe prašuma
Peručica. Sume pokrivaju oko 60"/o ukupne površine nacionalnog parka, dok
su preostalo livade i planinski pašnjaci. (Prilozi: 2 fotografije).


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Kako se vidi iz ovoga kratkog pregleda, u knjizi su obuhvaćeni glavni problemi
i sistematski je sređen opsežni materijal prvenstveno zanimljiv s ekološko-
fitocenološkog gledišta. Ima li se, međutim, na umu poznate mogućnosti
primjene i korišćenja rezultata suvremenih fitosocioloških istraživanja i kartiranja
u mnogim znanstvenim i gospodarskim oblastima, tada su utvrđene
spoznaje višestruko vrijedne. Zasad, nažalost, neobjavljene fitocenološke tabele
i vegetacijska karta te najavljena mikroklimatska i fenološka motrenja, pedološka
karta i proučavanja iz drugih biološko-ekoloških disciplina predstavljati
će logično produbljivanje problema i još će dokumentiranije obogatiti postignute
rezultate.


Ta publikacija predstavlja, između ostaloga, solidne temelje i ishodište
kod rješavanja određenih pitanja iz oblasti zaštite prirode, oblikovanja pejsaža,
korištenja prirodnih objekata te šire zaštite životne okoline čovjeka. Ti
problemi postaju danomice sve aktualniji i akutniji ne samo u svijetu već i u
našoj zemlji. Zato ovo skupno djelo može poslužiti kao poticaj za slično koordinirana
specijalistička istraživanja iz raznih aktualnih oblasti u nacionalnim
parkovima te ostalim prirodnim rezervatima i područjima Hrvatske i ostalih
republika.


S obzirom na cjelokupni sadržaj i priloge, publikacija se preporuča istraživačima
iz biološko-ekoloških oblasti, uzgajivačima i drugim šumarskim stručnjacima,
vrtnim arhitektima i urbanistima te svima onima koji ga namjeravaju
očuvati i što racionalnije koristiti. Isto tako će u knjizi naći mnoštvo zanimljivosti
svaki konzervator i ljubitelj prirode.


Dr Stjepan Bertović