DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI


OSNOVNE PRIRODNE KARAKTERISTIKE, FLORA I VEGETACIJA
NACIONALNOG PARKA »SUTJESKA«. Posebna izdanja (KNJ. XI) Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hecegovine, Odjelenje prirodnih i matematičkih
nauka (Knj. 3), Sarajevo 1969, urednik Dr Pavle Fukarek. Djelo ima 304
stranice i obuhvaća osim predgovora 13 poglavlja, koja su obradili pojedini
istraživači ili grupe autora. Publikacija je ilustrirana sa 65 fotografija, 25 karata,
4 dijagrama i 14 tabela brojčanih podataka unutar teksta. Format knjige
je B-5, kartonski uvez.


Skoro sva dosadašnja proučavanja prirode u našoj zemlji provodila su se
povremeno i nepovezano obuhvaćajući samo neke od pojedinih prirodoznanstvenih
oblasti (npr. geološku, klimatološku, florističku, pedološku, fitosociološku,
šumarsku i si.). Jednu između prvih prekretnica takvog rada predstavljaju
poredbena istraživanja i kartiranja vegetacije, koja je u zapadnom dijelu
Hrvatske organizirao i ekipno proveo botanik Ivo Horvat. Od tog vremena
sve su češća (ali još uvijek nedovoljna) komparativna istraživanja specijaliziranih
ekipa stručnjaka s ciljem da se što podrobnije prouči i spozna međusobnu
povezanost abiotskih i biotskih čimbenika koji karakteriziraju i odlučni su
za pojedine fitocenoze, biocenoze ili ekosisteme (biogeocenoze) u određenim
područjima .Rezultate jednog između takvih kompleksnih znanstvenih zadataka
donosi ova sadržajna, zanimljiva i zapažena publikacija. U njoj su opisani
osnovni prirodni uvjeti, stanje i razvitak flore i vegetacije u nacionalnom
parku »Sutjeska« i njegovom bližem okolišu. Nastavno donosimo sažeti prikaz
utvrđenih značajki toga poznatog prirodnog rezervata naše zemlje.


Bušatlija, L: Geomorfološke karakteristike sliva rijeke Sutješke (Str.
9—20). Sliv i dolina Sutjeske leže u zapadnoj zoni mlađih vjenačnih planina,
tektonski oblikovanoj u tijeku kenozoika. Smještena je u dinarskoj oblasti,
karakterističnoj po krškoj morfoskulpturi i fluviodenudacijskom reljefu. Pripada
slivnom području Drine, odnosno Crnog mora. Površinske i podzemne
granice sliva su jasne na terenima koji su usječeni u tamošnje klastične naslage,
dok se ne podudaraju u zoni vapnenaca i dolomita radi visokoga stupnja
kavernoznosti i fisuracije tih supstrata. S vremenskog i genetskoga stajališta,
u terenu sliva Sutjeske se izdvajaju tri generacije reljefa koje su karakteristične
za ovaj dio Dinarida. U najstarije spadaju grebeni i masivi, u srednje —
površi ispod i oko njih, a u mlađe — doline koje su usječene u površi i masive.
Kao odraz djelujućih morfoloških sila, agenasa i modifikatora u bazenu i slivu
Sutjeske pokazuju da je njena dolina kompozitna, a i polimorfna, polifazna i pojedećih
tipova: denudacijski, fluvijalni, krški, nivacioni i glacijalni. (Prilozi:
topografska karta, 4 fotografije i popis literature).


Zubčević, O.: Neke hidrografske odlike prostora sliva rijeke Sutjeske(Str. 21—29). Prikupljeni podaci i morfološko-morfometrijske značajke sliva
Sutjeske pokazuju da je njena dolina kompozitna, a i polimorfna, polifazna i poligenetska.
Sutjeska je vodom bogata i posjeduje tipične odlike brze plahovite
planinske rijeke. Redovite oscilacije vodostaja su nagle i osjetne. Kolebanje