DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME


METEOROLOGIJA U ŠUMARSTVU


ŽELJKO CINDRIC, đipl. ing.


U posljednje vrijeme u svim granama biljne proizvodnje faktor klimavrijeme
sve više privlači pažnju stručnjaka kojima je osnovni i glavni cilj intenzifikacija
proizvodnje i sve veća produktivnost.


Bez svake je sumnje da faktor klima-vrijeme i u šumarstvu, u gospodarenju
našim šumama, igra značajnu ulogu.


Primjenjena meteorologija u vidu agro odnosno silvo-meteorologije, klimatologije
pa mikroklimatologije nalazi puni sadržaj rada u izučavanju prizemnog
sloja atmosfere u kojemu žive i razvijaju se biljni organizmi.


Nisu, međutim, dovoljne konstatacije, već smatramo da neće biti suvišno
da konkretiziramo mjesto i ulogu meteorologije.


Gledajući šumu kao biljnu zajednicu u cjelini pa areal rasprostranjenja
pojedinih biljnih-šumskih vrsta, respektirajući pri tome geografske koordinate
te nadmorsku visinu, bez svake je sumnje da su klimatske prilike bile jedan od
onih faktora koji je trajno utjecao na takav floristički sastav.


Budući je klima nekoga područja rezultanta kompleksnog djelovanja i interakcije
vremenskih stanja izraženih u vidu vrijednosti meteoroloških elemenata
te njihovog trajanja i pojavljivanja u duljem vremenskom razdoblju, to


SI. 1 — Mikroklimatska stanica u šumskoj sastojim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

se nužno nameće potreba da stvorimo uslove koji će nam omogućiti uvid u vrijednosti
tih meteoroloških elemenata.


Prateći konstantno vrijednosti meteoroloških elemenata (temperature i zasićenosti
zraka vodenim parama, temperature tla, količine oborina, insolaciju,
potencijalne mogućnosti evapotranspiracije jačinu i smjer vjetra itd.) u stanju
smo dati ocjenu klime nekog područja, areala, definirajući istu kao manje ili
više povoljnu.


U užem smislu riječi, šumara praktičara kao i naučnog radnika imperativno
moraju zanimati elementi klime, posebno klime onoga područja na kojemu
on djeluje i radi, bez obzira radi li se o klasičnom gospodarenju šumom ili pak
introdukciji novih vrsta, uzgoju, šumskim melioracijama, zaštiti od erozije,
obrani od požara, zaštiti od štetnika i bolesti itd.


Prilikom razrade planova, bilo kratkoročnih ili dugoročnih, poznavanje
elemenata klime dobro će doći prilikom određivanja izvjesnih rokova za početak
ili svršetak izvjesnih zahvata, radova u šumi (sječa, izvlačenje, transport
itd.).


Poznavajući temperaturni i oborinski režim svoga područja šumar će moći
prosuditi pod kojim temperaturnim uslovima će se odvijati izvjesni radovi u
šumi i u kojoj su mjeri oni limitirani izvjesnim temperaturnim stanjima (vrijednosti
apsolutnih minimalnih i maksimalnih temperatura zraka, te njihove
amplitude, njihove srednje vrijednosti). Od ne male koristi biti će poznavanje
temperaturnog režima tla, naročito prilikom pošumljavanja goleti ili pak površina
koje su bile žrtve stihije požara pa prilikom proučavanja i obuzdavanja
erozionih procesa, proizvodnje rasadnog materijala itd.


SI. 2 — Termometri za mjerenje temperatura tla
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Poznavanje oborinskog režima poslužiti će stručnjaku kao neophodna orijentacija.
Količinu oborine koje padnu u toku godine u vegetacionom periodu
iil pak u vrijeme najintenzivnijih radova u šumi, broj kišnih dana, visinu i trajanje
snježnog pokrivača moramo znati ako imamo na umu rad u šumi i poteškoće
s kojim se susrećemo na tom radu.


Zasićenost zraka vodenim parama unutar šume u znatnoj mjeri odstupa
od one vrijednosti koju dobijemo na otvorenom prostoru, a u neposrednoj je
vezi s intenzitetom evapotranspiracionih procesa, kao i vlažnošću tla, suhoćom
puteva, te je i o tome potrebno voditi računa tim više što svaki zahvat unutar
šume ima naročitoga odraza upravo na vrijednosti toga elementa. Neracionalnom
eksploatacijom šuma ili pak pogrešnim uzgojem mogu se otvoriti vrata
trajnom procesu degradiranja uslova razvoja i rasta posmatrajući to s aspekta
izmjene klimatskih — mikroklimatskih uslova.


Na našim šumskim područjima trebalo bi aktualizirati fenološka motrenja
kao biološko-klimatsku komponentu, jer nam ta motrenja aktualno pokazuju
na koji načiin su izvjesna vremenska stanja, sagledana kroz vrijednosti meteoroloških
elemenata, djelovala na pojavu izvjesne fenofaze, dakle na razvoj i
rast određene šumske vrste. Ovakovim opažanjima trebala bi biti poklonjena
u našem šumarstvu puna pažnja, tim više što za ovakova opažanja ne treba
nekih većih izdataka u vidu nabavke opreme, već dobra volja i izvjesna metodika
te minimalna sredstva za organizaciju. Svaki iole svjestan lugar mogao
bi biti fenološki motritelj, jer su feno-faze toliko uočljive da njihovu pojavu
nije teško registrirati.


Govoreći o klimi-vremenu, odnosno spominjući meteorološke elemente te
njihovu važnost za šumsku privredu u širem smislu riječi, potrebno je naglasiti
da poznavanje vrijednosti meteoroloških elemenata za jedno šire područje
može biti samo orijentacionog karaktera za šumara praktičara. Sve više se nameće
potreba za poznavanjem klime pojedine šumske vrste na odgovarajućem
užem području, staništu, te kroz tu prizmu traženje razjašnjenja o fenomenu
pojave više biljnih vrsta na jednom malom arealu. Upravo pomoću vrijednosti
meteoroloških elemenata i njihovih razlika na pojedinim staništima (šumskim
zajednicama) dobiva se uvid u specifičnost unutar određene šumske zajednice,
a ujedno i odgovor u kojoj je mjeri mikroklimatski faktor prisutan u razvoju
i rastu te šumske vrste. Intenzifikacija proizvodnje zahtijeva poznavanje i
stvaranje optimalnih uvjeta uzgoja ili obratno zahtijeva poznavanje svih onih
faktora koji ulaze u taj mozaik uvjeta. O tome će ovisiti da se kod gospodarenja
u uzgoju šuma ne dozvoli da izvjesni zahvati u šumskim sastojinama, na
određenim (specifičnim) položajima, pogoršavaju ne samo mikroklimatski režim,
već i zemljišno obrambeni režim. Štete učinjene u prošlosti ,npr. ogoljevanjem,
nacionalnom sječom, uzgojem, šumskim požarima, osjećamo danas, a
taj problem će uvijek biti prisutan. Da bi ponovno na opustjelim površinama
uspjeli da se naseli i razvija nova biljna zajednica, potrebno je poznavati mikroklimu
devastiranih površina kako bi se, poznavajući istu, stvorili uvjeti za
ponovni rast šume, vodeći računa o mikroklimi koja rezultira kroz vrijednosti
meteoroloških elemenata, kako u postojećem stanju, tako i u pojedinim fazama
naših zahvata.


Mreža postojećih meteoroloških stanica, u okviru meteorološke službe, bez
svake sumnje po svojim podacima može poslužiti kod izrade i upoznavanja
klime makro eventualno mezo-regije, međutim, kriterij koji je bio prisutan


157
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

prilikom postavljanja stanica vodio je računa o pokrivanju stanovitog teritorija
gledajući to očima meteorologa-klimatologa, odnosno geografa, kako bi so
dobio uvid u klimu toga područja, ne respektirajući posebno šumu i njezinu
specifičnost u međuodnosu šuma-klima, klima-šuma. Imajući to u vidu nastojalo
se je na inicijativu Instituta za šumarska istraživanja te Republičkog hidrometeorološkog
zavoda u Zagrebu osnovati odgovarajući broj meteoroloških
stanica unutar značajnijih šumskih područja kao paralela već postojećih agrometeoroloških
stanica na proizvodnim površinama poljoprivrednih kombinata.
Međutim, uz sve napore i nastojanja možemo konstatirati da vrijeme prolazi,
a broj stanica ne samo da se ne povećava, već se je, i onako simboličan, smanjio.


Ne mojemo biti zadovoljni stanjem koje momentano imamo, jer od tri
silvo-meteorološke stanice koliko ih je radilo, radi i egzistira samo ona u Voćinu,
dok su one u Jankovcu i Kamenjaci prestale radom. Ako navedemo da
već niz godina radi u okviru Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom
jedna stanica, a u okviru Šumarskog fakulteta u Zagrebu, u šumskom
kompleksu u Lipovljanima (Opeke) i u Zalesini dvije stanice specijalne namjene,
da danas u Nacionalnom parku Plitvička jezera ne radi niti jedna stanica
(meteorološke stanice u Čorkovoj uvali, Pl. Ljeskovcu i Velikoj poljani prestale
su radom) iscrpiti ćemo naša nabrajanja.


Međutim, u šumarstvu, na temelju stečenih iskustava iz rada spomenutih
stanica, nameće se pitanje organiziranja rada takvih stanica te je nužno potrebno
voditi računa o čovjeku koji treba vršiti svakodnevno u tri termina
mjerenja vrijednosti meteoroloških pojava. Budući se silvo-meteorološka sta


si. 3 — Termohigrograf za danonoćno mjerenje temperature i relativne vlage zraka
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

nica nalazi unutar šumskog kompleksa to uvelike otežava takav način rada.
Imajući to u vidu, moramo uskladiti i opremljenost takve stanice odgovarajućim
instrumentima, a isto tako i program rada takvih stanica. To znači, snabdjeti
stanice takvim instrumentima koji neće zahtijevati svakodnevno motrenje,
već jednom tjedno, što bi praktično značilo prisustvo čovjeka na stanici
svega jednom u sedam dana, dok bi se mjerenja palih količina oborina moglo
vršiti jednom mjesečno. Shodno tome trebao bi se prilagoditi i način kontrole
ispravnosti rada instrumenata kao i verifikacije podataka.


Zbog aktualnosti i akutnosti rješavanja problema zaštite od šumskih požara,
smatram za potrebno da objasnim mjesto i ulogu meteorološke nauke.


Bez svake je sumnje da je pojava šumskih požara usko povezana s vremenskim
prilikama, preciznije rečeno ovisi o količini oborina u stanovitom
vremenskom razdoblju, režimu temperatura tla i zraka, zasićenosti zraka vodenom
parom te vlažnošću tla i listinca koji tlo pokriva. Pored toga, nužno je
potrebno pratiti razvojne stadije šumskog drveća (feno-faze) budući je i taj po-


L.-. , -°-´


SI. 4 — Kišomjer za mjerenje količina oborina u duljim vremenskim razdobljima
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 76     <-- 76 -->        PDF

datak nužno potreban. Poznavanje smjera, jačine i brzine vjetra nužno je kako
prilikom procjene mogućnosti pojave požara, tako i u časovima gašenja istoga.


Pored svega do sada iznesenoga, uloga meteorologa-prognostičara dopuniti
će naša saznanja o vremenskim stanjima koja vladaju na stanovitom području,
odnosno koja će na tim područjima vladati. Ovaj podatak biti će naročito
dragocjen upravo u časovima kada je u toku gašenje požara. Bez obzira
na uzroke pojave požara, od najveće je važnosti preventiva, tj. da se na vrijeme
poduzmu mjere kojima je cilj da se spriječi pojava požara ili da se već
nastali požar lokalizira i likvidira.


U zemljama gdje je razvijena protivpožarna služba, uloga meteorologije
sadržana je u davanju prognoza koje imaju za cilj da se u datome momentu
pravovremeno upozori, na temelju vrijednosti meteoroloških elemenata, na posrednu
ili neposrednu opasnost od šumskih požara. Postoji niz metodika kojima
se služi prilikom prognoziranja mogućnosti pojave požara (N i e s t o r ova,
Cromerova, Ängströmova), međutim, o bilo kojoj odnosno kakvoj
metodici se radi, imperativ je postojanje izvjesnog broja meteoroloških
stanica u šumskim područjima, budući je jedino na taj način moguć uvid u vrijednosti
meteoroloških elemenata u datom vremenskom razdoblju.


Ovim kratkim prikazom pokušao sam svratiti pažnju na značenje meteorologije
u šumarstvu, točnije u šumskoj proizvodnji odnosno u gospodarenju
šumama, te smatram da time nije iscrpljena problematika, već otvorena vrata
da se shvati nužnost prihvaćanja iste kako od strane šumara praktičara, tako
i naučnih radnika.