DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

STVARANJE I RASPODJELA VIŠKA VRIJEDNOSTI U ŠUMSKOJ
PROIZVODNJI


Prof. đr ZVONIMIR POTOČIĆ


UVOD


Mnogo puta nije na odmet ponovno osvježiti neke osnovne pojmovoe, očistiti
ih od nahuka i patine, kako bi opet zablstali punom jasnoćom. Ovaj puta
mislimo na ponovno utvrđivanje jasnoće distinkcije između dviju disciplina
ekonomskih nauka, zmeđu političke ekonomije i ekonomske politike. Na to me
navodi poneki slučajan susret i manje slučajan razgovor o pojedinim problemima
šumarske ekonomike. Mnogi nesporazumi, mnoga različita mišljenja i
shvaćanja proizlaze dijelom i iz tog razloga, što se jasnoća gledanja i razaznavanja
uzroka ili posljedica, ili utjecaja pojedinih faktora otežava nedovoljnom
distinkcijom onoga što je nužno i neizbježno od onoga što je ostavljeno slobodnoj
odluci. A upravo je u tome osnovna razlika između tih dviju znanstvenih
disciplina. Dok se politička ekonomija bavi otkrivanjem i objašnjavanjem
najosnovnijih ekonomskih zakona, zakona jačih od onih što ih propisuju ljudi,
administrativnih zakona, dotle se ekonomska politika bavi proučavanjem raznih
mjera (sredstava, instrumenata) pomoću kojih se djeluje na privredne
subjekte da bi se postigao neki određeni cilj.1) Kakav cilj će društvo sebi postaviti,
i kakve će mjere primijeniti, društvo slobodno odlučuje, slobodno donosi
svoje (administrativne) zakone i propise. Ekonomski zakoni, međutim,
vladaju u društvu i privredi bez obzira na to, da li su u određenim okolnostima
manje ili više dobrodošli.


Slobodan manevarski prostor za formiranje privredne politike, a s obzirom
na područje djelovanja ekonomskh zakona, jest redovno dosta velik. Ipak, često
dolazi do sukoba pojedinih mjera ekonomske politike s ekonomskim zakonima.
Takvi sukobi izazivaju neželjene poteškoće u privrednim zbivanjima. Najčešće
se dešavaju sukobi na području cijena, i to sukobi između politike cijena (to je
administrativan propis, mjera privredne politike) sa zakonom tržišta, tj. sa cijenama
koje se formiraju na tržištu prema odnosu ponude i tražnje. Ipak, ondje
gdje to nije neizbježno, najracionalnija su ona rješenja koja ne dovode do
takvih sukoba.


Ekonomski zakoni se pojavljuju u sve četiri sfere društvene reprodukcije:
u sferi proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje. Svi oni nisu prisutni u
svim društveno ekonomskim formacijama. Neki od njih su vezani uz robnu
proizvodnju, kao npr. zakon vrijednosti, jedan od osnovnih ekonomskih zakona.
Ima ih koji su karakteristični za pojedine ekonomske formacije. Takav jedan


*) Jedan od poznatih pripadnika građanske škole političke ekonomije J. B. Say
je tu razliku oako prikazao: ekonomski zakoni se odnose prema ljudskim zakonima
kao željzna traverza prema paučini.


116
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 33     <-- 33 -->        PDF

zakon jest zakon prosječnog profita, zakon, koliko je do sada poznato, karakterističan
za kapitalističko društvo. To je zakon u sferi proizvodnje i raspodjele
kapitalističkog društvenog sistema, zakon reprodukcije u kapitalizmu.
Kako je poznato, zakon prosječnog profita je stihijski regulator kapitalističke
proizvodnje: u pravilu se proizvodi samo ona roba i ulaže kapital u samo takve
pothvate, gdje će se postići barem opći, uobičajeni, prosječan profit (prosječna
profitna stopa-postotak).


Pojava prosječnog profita zavisi o određenim uvjetima: sloboda prelijevanja
kapitala iz grane u granu, sloboda nabavljanja sredstava za proizvodnju
i radne snage, sloboda konkurencije. U onim privrednim sistemima u kojima
nisu uspostavljeni navedeni uvjeti, ne može se ostvariti prosječan profit.


Ovo nekoliko uvodnih osvježenja o nekim pojmovima i kategorijama iz
područja ekonomske znanosti vezano je uz sadržaj ovog razmatranja. Ne može
se govoriti o stvaranju! raspodjeli viška vrijednosti u šumskoj proizvodnji,
a da se ne analizira uloga prosječnog profita koju on vrši u sistemu u kojemu
je njegova pojava ekonomski zakon. Tek nakon toga treba da se postavi taj
problem u sistemu u kojemu njegova pojava još nije utvrđena kao ekonomski
zakon i u kojemu se njegova uloga u raspodjeli još nije ispoljila.


POSTAVLJANJE PROBLEMA


Stvaranje viška vrijednosti i njegova raspodjela je važan socijalno ekonomski
fenomen historije političke ekonomije, i ujedno jedan od politički
veoma osjetljivih problema pojedinih društveno ekonomskih formacija. Građanska
(vulgarna) politička ekonomija kapitalističkog društveno privrednog
sistema naziva pojedine dijelove viška vrijednosti nazivima »kamati«, »poduzetnička
dobit« i »renta«, i to prema njihovim »izvorima«: kapital rađa kamate,
»rad« organizatora i njegov rizik naplaćuje se s poduzetničkom dobiti,
a zemlja daje rentu. Prema tim izvorima vrši se i raspodjela viška vrijednosti:
kapitalu (odnosno njegovu vlasniku) pripadaju kamati, poduzetnička dobit
organizatoru posla, a renta pripada zemlji, odnosno njezinu vlasniku. Radniku,
koji jedini svojim radom stvara novu vrijednost tj. reproducira svoju i stvara
višak vrijednosti, njemu pripada samo vrijednost njegove radne snage u obliku
najamnine.


U kapitalističkoj poljoprivredi postoje tri klasične figure sa svojim suprotnim
interesima: zemljoposjednik koji svoju zemlju daje u zakup, koji ulaže
svoj kapital u tu vrstu proizvodnje i poljoprivredni radnik koji stvara novu
vrijednost svojim radom. Dok se zemljoposjednik i zakupac međusobno natječu
tko će od njih zahvatiti što veći dio stvorenog viška vrijednosti, dotle najamna
radna snaga koja je stvorila taj višak vrijednosti, dobiva samo naknadu za
uloženu svoju radnu snagu.


Slične takve tri društvene figure postoje i u šumskoj proizvodnji kapitalističkog
svijeta: šumoposjednik, eksploatator šuma i šumski radnik. Potrebno
je utvrditi višak vrijednosti u šumskoj proizvodnji, kako i gdje se on stvara i
kakva je zakonitost njegove raspodjele u sistemu kapitalističkih proizvodnih
odnosa. Nakon toga je nužno razmotriti probleme koji se pojavljuju u stvaranju
i raspodjeli viška vrijednosti u našem privrednom sistemu, u okolnostima
samoupravljačkih društvenih odnosa. U amandmanu VI na Ustav SR
Hrvatske od 29 veljače o. g. stoji da osnovu socijalističkih samoupravnih odnosa
čini društveno ekonomski položaj radnog čovjeka koji mu osigurava da:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 34     <-- 34 -->        PDF

»ostvaruje svoj osobni materijalni i moralni interes i pravo da se koristi rezultatima
svojega rada« . . . Potrebno je u tome razmotriti i taj problem, naime,
koji bi se kriteriji mogli postaviti da se utvrde rezultati rada radnog čovjeka
u šumskoj proizvodnji. Razmatranje ograničavamo na proizvodnju u tzv. klasičnim
šumama.


VIŠAK VRIJEDNOSTI U ŠUMSKOJ PROIZVODNJI


Stvaranje i raspodjela. Vrijednost, u smislu radne teorije vrijednosti, kao
i višak vrijednosti izraz su proizvodnih odnosa u sistemima robne proizvodnje;
a ispoljavaju se na tržištu. U razvijenijem sistemu robne proizvodnje, kao što
je kapitalistički društveno privredni sistem, vrijednost se transformira u cijenu
proizvodnje, koja se sastoji iz cijene koštanja (uloženog minulog i sadašnjeg
rada) i prosječnog profita. U političkoj ekonomiji se cijena proizvodnje označava
uobičajenom formulom:


P = c+v+p


u kojoj »c« označava konstantni dio kapitala (minuli rad), »v« označava varijabilni
dio kapitala (sadašnji rad) a »p« označava prosječan profit. Sve ovo je
dobro poznato iz svih odgovarajućih udžbenika političke ekonomije.


Poznato je također da je društvena regulativna cijena poljoprivrednih
proizvoda ona koja se formira u najnepovoljnijim uvjetima (dakle ona s najvišom
cijenom koštanja), a danas je već jasno da je tako i u proizvodnji šumskih
proizvoda. Društvena regulativna cijena šumskih proizvoda, proizvoda
eksploatacije šuma, je ona sa najnepovoljnijih položaja, odakle je još potrebno
dobavljati te proizvode da bi se njima podmirile društvene potrebe.-


Eksploatacija šuma sama za sebe ima, u pravilu, obrtaj kraći od godinu
dana tj. veći od 1. U pogledu ulaganja kapitala ona se ravna prema općem zakonu
o prosječnom profitu. Raspon individualnih cijena proizvodnje šumskih
proizvoda, npr. jelovih pilanskih trupaca, može se kretati od nekog malog
iznosa s povoljnog položaja (mala udaljenost privlačenja — kao sinonim za
jeftino privlačenje — i jeftin transport), pa gotovo sve do blizu iznosa društvene
regulativne — tržne cijene. Što je tržna cijena pojedinog sortimenta
viša, to postoji mogućnost i za veće raspone cijene koštanja, odnosno za veće
raspone individualnih cijena proizvodnje. Upravo zbog toga, zbog tih raspona,
sve razlke između (visoke) društvene regulativne (tržne) cijene i nižih individualnih
cijena proizvodnje, ulaze u višak vrijednosti koji nazivamo renta
(kao kategorija političke ekonomije), odnosno »šumska taksa«, ili »cijena drva
u šumi na panju«. Prema tome, ukupan višak vrijednosti u šumskoj proizvodnj
se sastoji od (prosječnog) profita iz eksplotacije šuma (koji sebi prisvaja
eksploatator šuma) i razlike od individualne cijene prozvodnje do regulativne
(tržne) cijene, koju nazvamo renta (koju sebi prisvaja šumovlasnik). Ta se
razlika, renta, izračunava tzv. deduktivnom metodom, odnosno računskim načinom
prema postupku poznatom u našoj stručnoj literaturi pod nazivamo
»Barthina formula«.")


2) Vidi Z v. Potočić : Zakon vrijednosti u šumarstvu, Zbornik radova Ekonomska
fakulteta, knjiga IV, Zagreb 1958,;
Z v. Potočić : Prirodna i funkcija rente u šumskoj privredi, Šumarski list br.
9/10, 1961. s) Vidi Z v. Potočić : Političko ekonomska suština Barthine formule, Šumarski
list 1971., str. 355.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Dva su, dakle, dijela viška vrijednosti koji se stvara u šumskoj proizvodnji,
u eksploataciji šuma: prosječan profit na uloženi kapital u eksploataciju
šuma, i renta odnosno šumska taksa. Eksploatator suma i sumovlasnik imadu
suprotne interese: obojica traže načine kako bi sebi prigrabili što veći dio
ukupnog viška vrijednosti. Eksploatator nastoji da zagrabi, osim svog (prosječnog)
profita i dio rente. Sumovlasnik nastoji da izazove međusobnu konkurenciju
eksploatatora tako da svede, po mogućnosti, najpovoljnijeg ponuđača
na prosječan profit, a sebi da osigura pun iznos rente.4) U ovom razmatranju
ćemo se držati uvjeta u kojima se ispoljava opća pravilnost raspodjele
viška vrijednosti, tj. eksploatator postiže upravo prosječan profit, a sumovlasnik
pun iznos rente. Prosječan profit imade ovdje funkciju raspodjele viška
vrijednosti; njegova veličina se može utvrditi i računskim putem, a vezana je
uz visinu uloženog kapitala. Ostali dio viška vrijednosti — renta, utvrđuje se
tek kao ostatak, imade različite iznose i nije vezan ni uz kakvo ulaganje kapitala
po nekom određenom (stihijskom) postotku. Kada ne bi postojao prosječan
profit, nastupili bi problemi kako utvrditi dio viška vrijednosti koji bi
trebao pripasti eksploatatoru, odnosno šumovlasniku: pojavio bi se problem
raspodjele viška vrijedost, problem kako razgraničiti interese šumovlasnika i
eksploatatora.


Funkcija prosječnog profita. Funkcija prosječnog profita eksploatacije
šuma u kapitalističkom društvu je dvojaka: funkcija u raspodjeli viška vrijednosti,
kako je to već navedeno, i funkcija u samoj proizvodnji. Prosječan profit,
kao svi profiti uopće, služi djelomično za akumulaciju kapitala koji se sav
ili jednim dijelom ulaže natrag u proizvodnju za proširenu reprodukciju. Kapital
koji se ulagao u eksploataciju šuma u ranijim razdobljima, a u mnogim
zemljama vjerovatno i danas, većim je dijelom potjecao iz industrijskog kapitala
drvoprerađivačke industrije, pa je razumljivo da je veći dio profita plasiran
u proširenu reprodukciju drvoprerađivačke industrije pa i u druge privredne
grane, negoli u proširenu reprodukciju eksploatacije šuma. Ulaganje
dijela profita natrag u eksploataciju šuma manje je služilo njenoj proširenoj
reprodukciji, a više njenoj mehanizaciij i time povećanju proizvodnosti rada.
Uopće je jedva moguće govoriti o proširenoj reprodukciji u eksplotaciji šuma,
naročito u zemljama u kojima je proveden princip potrajnosti šumskog gospodarenja
,ali je utoliko potrebnije ulagati sredstva u povećanje proizvodnosti
rada.


Profit je, dakle, iz ekspolatacije šuma, služio, pa još i danas ponegdje
služi, ne samo za unapređenje one proizvodnje iz koje je potekao, nego i za
unapređenje i proširenje industrijske preradbe drva. Ondje, gdje se kapital
eksploatacije šuma osamostalio ili odvojio od kapitala uloženog u industrijsku
preradbu drva, ondje se postignuti profit nije zadržao u šumskoj ili drvnoj
privredi, nego je dobrim dijelom odlazio u druge privredne grane. Tako su
šume služile, pa još i danas služe, za ostvarenje profita koji se dalje odlijeva
u druge privredne grane.


Funkcija rente. Svim onim privrednicima koji su imali uvida u šumsku
proizvodnju, pa i administrativnom državnom aparatu koji je vodio brigu o
financiranju uprave državnim šumama, bilo je sasvim jasno, koji su se poslovi


4) Tko je kod tog nastojanja u prednosti, vidi članak od R. Pipan a o izračunavanju
šumske takse, Šumarski list 1935., str. l&l—221.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 36     <-- 36 -->        PDF

financirali iz šumske takse. Najviše je sredstava trošeno za stručno i administrativno
osoblje Ministarstva šuma, Direkcija šuma i Šumskih uprava. To je
osoblje čuvalo državni šumski posjed i vodilo brigu o zaštiti šuma od biotskih
i abiotskih faktora, izrađivalo šumsko privredne osnove, vršilo konsignaciju
stabala za sječu i obavljalo prodaju. Ako je bilo dovoljno sredstava od postignute
šumske takse, obavljala su se ponegdje čišćenja mladih kultura, vršila
popunjava šumskih čistina i si. Rijetko su se neposredno iz šumske takse izgrađivale
šumske komunikacije, nego više posrednim putem gradio ih je eksploatator
šuma a troškove odbijao od šumske takse (deduktivna metoda šumske
takse kod dugoročnih ugovora).5) Svakako da troškovi gradnje šumskih
komunikacija terete prihode šumovlasnika (šumsku taksu), jer se time smanjuju
na trajniji način troškovi eksploatacije šuma i povisuje šumska taksa, a
komunikacije ostaju vlasništvo šumovlasnika.


U šumarskoj stručnoj literaturi je sporno kako shvaćati navedene troškove
gospodarenja šumama, poznate pod nazivom »troškovi uprave« i »kulturni
troškovi«. U kapitalističkom društvenom poretku način ekonomskog mišljenja
je istovjetan s postavkama građanske (vulgarne) političke ekonomije, pa se sve
što donosi neki čist prihod smatra kapital-vrijednošću. Tako je i šuma kapital,
kojeg dio sačinjava i kapital-vrijednost godišnjih upravnih i kulturnih troškova.
Drugim riječima, buduća vrijednost šume sastoji se i iz tih troškova. Takve
računske konstrukcije je detaljno i veoma lucidno razradila njemačka stručna
literatura koja je utjecaja na formiranje mišljenja i u drugim zemljama pa tako
i u nas, osobito do Oslobođenja, ali i poslije.´´) Ipak se ponegdje razabire i sumnja
u vrijednost takvih induktivnih metoda, jer ih tržište ne priznaje.7)


U zemljama administrativnog rukovođenja privredom, odnosno u zemljama
u kojima je pokušano da se ekonomske zakonitosti zamijene čvrstim administrativno-
planskim privrednmi sistemom, kao što su to SSSR i ostale socijalističke
zemlje istočnog bloka, vlada slično shvaćanje o karakteru navedenih
troškova gospodarenja šumama. Tamo se ti troškovi nazivaju »društveno potrebnim
troškovima« i time se stavljaju u isti ekonomski rang sa npr. »(prosječnim)
društveno-potrebnim troškovima« proizvodnje cipela. Na osnovu takve
induktivne cijene određuje se i cijena drva na tržštu. Svakako da je to moguće
ostvariti u sistemu čvrstih planskih cijena u jednoj zatvorenoj privredi tog tipa,
ali taj način određivanja cijena nema nikakve veze sa ekonomskom zakonitošću
formiranja cijena drva na tržištu. Jedno je administrativan zakon (propis),
a drugo je ekonomski zakon (stihijski).


»Troškovi uprave« i »kulturni troškovi« sačinjavaju tzv. troškove uzgajanja
šuma kojima se, kao rezultat, pripisuje ponegdje prirast šuma, a ponegdje


5) Vidi D. Vesely : Računanje amortizacione tangente, Šumarski list 1922.,
41—44.


,;) Vidi Dr M. Plavšić: O određivanju šumske takse (cijene drva na panju).
Glasnik za šumske pokuse 9, Zagreb 1948., str. 259—291. U tom radu izvodi autor
cjiemu na panju induktivnim putem, pa budući da je taj rad izrađen 1946. g., može
mu se priznati prioritet, premda je objavljen kasnije od rada ing. D. Tril´unovića
(1947. g.), što se na ovom mjestu rado ispravlja (vidi tekst na str. 359 Šum. lista iz
1971. g. i primjedbu br. 13).


") Juliu s Speer : Kostenpreiskalkulation in der Forstwirtschaft, München,
1959.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 37     <-- 37 -->        PDF

etat.8) Troškovi uzgajanja šuma su izraz određene ekonomske politike društva
u odnosu na šumu, a nisu ekonomska neizbježnost uzročno neposredno vezana
s pojavom drveta na tržštu kao neposrednom posljedicom.") U tom pogledu ne
postoji ni analogija između sjetve pšenice i uzgajanja šuma. Pojava pšenice na
tržištu je neposredna posljedica troškova sjetve u istom ekonomskom razdoblju,
a troškovi sjetve pšenice su ekonomska neizbježnost za pojavu pšenice na
tržištu. Troškovi sjetve pšenice nisu izraz ekonomske politike društva, nego su
izraz ekonomske nužnosti, neizbježivosti. Naprotiv, pojava drva na tržištu nije
neposredna posljedica troškova uzgajanja šuma u istom ekonomskom razdoblju.
Velik vremenski razmak između ulaska troškova uzgajanja šuma i sječe zrele
šume onemogućuje svako ekonomsko (tržišno) vrednovanje tih troškova.


Stav društva prema šumi posebno se ispoljava u odredbama Zakona o šumama,
ali se ispoljava i u drugim propisima na osnovu Zakona o šumama, ili
na osnovu drugih zakona. Zakonom se određuje potrajnost prihoda, sastavljanje
privrednih osnova, organizacija gospodarenja i nadzora nad provođenjem
zakonskih odredaba, zaštita šuma i si. Posljedica tih odredbi su i odgovarajući
troškovi »uprave« i »kulturni troškovi«; oni su, dakle, izraz određenih administrativnih
zakona, izraz određene ekonomske politike društva u odnosu na
šumu, a nisu izraz ekonomskh zakona u vezi proizvodnje drveta kao robe na
tržištu. Drveta kao robe na tržištu nema bez eksploatacije šuma, i tu se troškovi
eksploatacije šuma ispoljavaju kao ekonomska neizbježnost, a ne kao
ekonomska politika.


Neki šumarski ekonomisti ne primjećuju razliku između djelatnosti korisnih
za društvo, i karaktera troškova za te djelatnosti, od proizvodnih djelatnosti
vezanih za tržište i karaktera troškova tih djelatnosti. Školstvo je npr.
djelatnost korisna za društvo i financira se nepovratno iz postignutog viška
vrijednosti unutar ostvarenog narodnog dohotka iz proizvodnih djelatnosti.
Sredstva uložena u proizvodnju vraćaju se s ostvarenim viškom vrijednosti.
Koliko će se trošiti za školstvo zavisi o odnosu društva prema školstvu i o ekonomskoj
moći tog društva. Slično je i sa šumom. Održavanje, obnova i širenje
šuma financira se iz viška vrijednosti, iz postignute rente (ili budžetske dotacije)
nepovratno, u iznosima koji zavise o odnosu društva prema šumi, i o
ekonomskoj moći društva. Takvi su troškovi posljedica volje društva, posljedica
društvenih odredbi, propisa, a nisu posljedica ekonomskih zakona koji
važe u proizvodnji. Razlika je bitna i jasna.


Poznato je, da se države različito odnose prema šumi. U S.A.D. ne postoji
odredba o sastavljanju privrednih osnova, pa ne postoje ni troškovi za te poslove.
Ali tamo postoji izvanredno organizirana zaštita šuma, pa postoje i odgovarajući
troškovi. U Evropi se sastavljaju privredne osnove, ali je zaštita
šuma slabije organizirana nego u S.A.D. U Španjolskoj se vrše pošumljivanja
goleti u velikim razmjerima, a država daje subvencije od 50°/o troškova za po


8) Kolikogod imaju pristaše prirasta opravdanih prigovora na etat kao rezultat
navedenih troškova, bar isto toliko opravdanih prigovora iimaju pristaše etata na prirast
kao rezultat tih troškova. Očito, da tu nešto nije u redu. N´i jedno ni drugo stajalište
,se političko ekonomski ne može opravdati. Prirast šuma nema ni upotrebnu
vrijednost, niti je roba, a vezati etat za sadašnji rad na uzgajanju šuma je izvan
mogućnosti društveno ekonomskog vrednovanja.


") Vidi Zv. Potočić : Priroda i funkcija rente u šumskoj iprivredi, Šumarski
list 1961., for. 9/10.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 38     <-- 38 -->        PDF

šumljivanje privatnih i općinskih goleti. Slično postupaju Švedska, Austrija,
Engleska itd.10)


Troškovi uzgajanja šuma ravnaju se prema sredstvima koja društvo, privredna
organizacija ili šumovlasnik stave na raspolaganje u te svrhe, pa mogu
biti raznih veličina, u rasponu od nikakvih do visokih. U tom pogledu nema
nikakve »pravilnosti«, nikakvog neizbježnog financijskog normativa. Oni su
izraz shvaćanja konkretnog društva, a to shvaćanje zavisi o različitim okolnostima.


Izvor za podmirivanje troškova šumskog gospodarstva jest ubrana šumska
taksa (renta), u prvom redu, a ako društvo ne daje dotaciju iz budžeta, onda je
to i jedini izvor sredstava za te radove. Prema dosadašnjim propisima u našoj
se republici održavanje, unapređivanje pa i osnivanje novih šuma (tzv. proširena
reprodukcija) uglavnom financira iz prihoda od šuma. Prema takvom
stavu našeg društva, sredstva za razvoj šuma su limitirana i jedva da se može
očekivati da će se taj stav društva, to shvaćanje o šumi, u dogledno vrijeme
promijeniti. Ukoliko bi društvo zahvatilo i u prihode od šuma, u šumsku taksu
(rentu), sredstva bi se još više smanjila.


PROBLEMI RASPODJELE U PRIVREDNOM SISTEMU SFRJ


Tržišna privreda i radničko samoupravljanje su bitne oznake društvenog
i privrednog sistema u SFR Jugoslaviji. U šumskoj proizvodnji je bitna značajka
povjeravanje poslova uzgajanja šuma i eksploatacije šuma istom radničkom
kolektivu, jednoj radnoj organizaciji. Radnički kolektiv obavljajući eksploataciju
šuma tokom godine ostvaruje narodni dohodak, od kojega jedan dio
odvaja, s obzirom na postojeće propise, na ime amortizacije šuma, jedan dio na
ime raznih divanja (vodni doprinos, članarina komorama i poslovnom udruženju,
fond za znanstvena istraživanja, doprinos za usmjereno obrazovanje
i dr.), a ostatak dijeli na fondove radne organizacije i na osobne dohotke. Višak
vrijednosti iz eksploatacije šuma, renta (šumska taksa) kao dio viška vrijednosti
(iznad prosječnog pruofita eksplotacije šuma) i vrijednost radne snage,
sve to je izmješano u jednoj hrpi koja se zove radom novostvorena vrijednost
(narodni dohodak). U takvim je okolnostima nemoguće utvrditi što je rezultat
radnikova rada, a što je rezultat povoljnijih prirodnih uvjeta privređivanja.


U kapitalističkim društvenim odnosima se taj problem ne postavlja, i to
nesamo tamo gdje su šumovlasnik i eksploatator odvojeni, nego niti ondje gdje
je šumovlasnik uzeo eksploataciju šuma u svoje ruke. Po zakonu raspodjele
koji važi u tom društvu, šumovlasniku pripada cio postignuti višak vrijednosti,
i (prosječan) profit iz eksplotacije šuma, i renta (šumska taksa), dok radniku
pripada samo vrijednost njegove radne snage (prema odnosima na tržištu
radne snage).


U socijalističkom društvu kojeg izgrađujemo, moramo utvrditi rezultat
radnikova rada, moramo naći mjerilo za odvajanje dijela viška vrijednosti
koji pripada radniku kao rezultat njegova rada, i s kojim on treba da samostalno
raspolaže ,od onog dijela viška vrijednosti koji je rezultat povoljnih
uvjeta privređivanja, a koji, kao renta, pripada društvu, a po društvenoj volji
(odredbi) se vraća u šumu za održavanje, unapređenje i osnivanje novih šuma.


´") Vidi: Utvrđivanje i društveno vrednovanje opštekorisnih funkcija šuma, materijali
za savjetovanje, Savez JTŠID Jugoslavije, Beograd 1971.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Problem se može riješiti jedino na taj način, da se društvenim dogovorom
odredi postotak (profitna stopa) na konkretne (planske) troškove eksploatacije
šuma.


B a r t h a je smatrao da se kamati na uloženi kapital trebaju zaračunati
sa 6°/o, a poduzetnička dobit od 10% do najviše 15%, odnosno ukupno od 16" o
do najviše 21%.11)


Šuri ć ne kaže koliki bi trebao biti kamatnjak na uložene kapitale, ali
smatra da se poduzetnička dobit u »šumskoj trgovini« kreće između 10°/o i
20%.12) Navedeni podaci se odnose na uvjete kapitalističke privrede dijelom u
Austrougarskoj monarhiji prije I svj. rata, a dijelom u Jugoslaviij nakon I svj.
rata. Naravno da ti postoci nisu mjerodavni za naše današnje uvjete privređivanja,
a ovdje se navode samo radi informiranja.


Nemamo namjeru da ovdje predlažemo određeni postotak, koji bi mogao
biit predložen istom nakon detaljnijeg proučavanja općih uvjeta privređivanja.
Isto tako nemamo namjeru da ovdje raspravljamo o raspodjeli tog viška vrijednosti,
jer za to postoje u nas već utvrđena (i određena) »pravila ponašanja
«. Isto je tako stvar računice, ali i dogovora, na koju bazu bi se zaračunavao
taj postotak.


Ostatak ostvarenog viška vrijednosti (koji u stvari proizlazi iz povoljnijih
uvjeta privređivanja) predstavlja rentu (šumsku taksu). Taj se ostatak treba
odvojeno knjižiti kao općedruštvena sredstva namijenjena održavanju, unapređivanju
i zaštiti šuma, izgradnji šumskih komunikacija i svim poslovima
oko uređivanja šuma.


Taj dio zadatka izvršavaju također radni kolektivi u šumsko privrednim
organizacijama, odnosno njihovi pojedini dijelovi stručno osposobljeni za te
vrste poslova. Oni te zadatke izvršavaju na osnovu odgovarajućih zakonskih
odredbi društva, na temelju propisa gospodarskih osnova, privrednih planova
privrednih područja, a u interesu cjelokupnog društva ,posebno budućih generacija.
Zbog toga taj dio zadatka treba da tereti opće društvena sredstva izdvojena
u te svrhe (rentu, šumsku taksu). Karakter tog rada je servisni, obavlja
se u interesu i za račun društva, a kolektiv koji ga obavlja treba da taj
rad fakturira društvu s nekim određenim postotkom dobiti za svoje fondove.


Takva raspodjela viška vrijednosti (koji potječe iz rada u eksploataciji
šuma i povoljnijih prirodnih uvjeta privređivanja) i tako odvojeno mjereni
radovi na eksploataciji šuma i na održavanju i unapređivanju šuma, omogućuju
jasnu računicu i jasne odnose između društva i radnih kolektiva, omogućuju
jasno ispoljavanje rezultata rada radnog kolektiva i omogućuju dosljednu
provedbu ustavnog amandmana da radni čovjek . . . »ostvaruje svojosobni materijalni i moralni interes i pravo da se koristi rezultatima svojegrada« . .., a da pri tome ne bude zakinut ni interes društva a ni interes radnog
čovjeka. Ovim se ujedno olakšava i problem osnivanja osnovne organizacije
udruženog rada.


Takvo rješavanje ovog problema daje mogućnost i onim kolektivima koji
obavljaju društvene zadatke u šumama s neznatnom rentom, da pred društvom
vrednuju svoj rad i da im društvo razliku dotira iz drugih sredstava, ili da im


") Vidi Bartha-Polaček : Njekoliiko riječi o izpravnom izračunavanju


cijene na panju, Šum. list 1914. g., str. 431—437. lä) I n g. Stjepa n Šurić : Poduzetnička dobit, Šum. list 1932. g., str. 411—415.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ukine propisane zadatke, a da istovremeno takvo rješavanje ovog problema
ne dovodi »sretne kolektive« s vrijednim šumama u nepovoljan položaj.


Ovime ujedno potpuno nestaju dosadašnji prigovori da društvo svojim
odredbama ograničava radne kolektive u njihovu poslovanju i da se time
narušavaju samoupravna prava radnih ljudi u šumsko privrednim organizacijama.
Radni kolektivi će izvršavati one radove u šumama, bilo u sječi ili
unapređenju šuma, koje im društvo propiše, a za svoj rad će primiti odgovarajuću
naknadu i dobit (fondove). Time se ujedno lišavaju odgovornosti da
upravljaju društvenim šumama na način da u prvom redu osiguraju svoje interese
pa makar i na štetu šuma odnosno sadašnjih ili budućih društvenih
interesa.


ZAKLJUČAK


U sistemu radničkog samoupravljanja u kojemu je radnim kolektivima
povjereno da obavljaju sve radove u šumama za račun i u interesu društva,
dakle nesamo radove na eksplotaciji šuma nego i radove na održavanju i unapređenju
šum, nužno je te radove odvojeno mjeriti i priznati im određeni dio
viška vrijednosti (dobit) na svaki od tih radova. Time se postiže jasan odnos
između radničkih kolektiva i društva, i to nesamo u pogledu ingerencije u vezi
upravljanja šumama, nego i u raspodjeli ukupno ostvarenog viška vrijednosti
(dobiti) između društva i radnih kolektiva. Ujedno se time olakšava i rješavanje
problema oko osnivanja osnovnih organizacija udruženog rada u šumsko
privrednim organizacijama.


Summary


CREATION AND DISTRIBUTION OF SURPLUS VALUE IN FORESTRY
PRODUCTION


In the system of workers´ mangement where working collectives are entrusted
with the performance of all work activities in forests for the account and in the
interest of society — hence not only of forest utilization but also of the activities-to
maintain and improve forests — it is necessary to measure separately these activities,
and to recognize to the orkimg collectives a certain definite part of surplus value
(profit) for each of these activities. Thus we achieve a clear relation between working
collectives and society, not only in respect of competence in connection with the
management of forests, but also as regards the distribution of total realized surplus
value (profit) between society and working collectives. Thus, at the same time, we
also facilitate solving problems concerning the establishment of basic organizations
of united labour in forest economic organizations.