DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 88     <-- 88 -->        PDF

djelovanje šumarskih organizacija u Dalmaciji.
Drvo, a i svi ostali direktni prihodi
koje šumarske organizacije dobivaju
s površina kojima gospodare, nisu svuda
dovoljni da pokriju troškove potrebne za
najnužniji upravni aparat službe održavanja
šuma i šumskih zemljišta u postojećim
uvjetima. Ti prihodi pogotovo nisu
dovoljni za potrebna ulaganja u melioracione
radove tih ogromnih površina, odnosno
za proširenu reprodukciju. Općine,
budući nerazvijene, također nisu u mogućnosti
da za tu svrhu odvajaju sredstva
pa je stoga došlo do situacije da šumarske
organizacije, prepuštene same sebi,
traže izlaz iz teškog stanja koje neminovno
vodi u daljnju degradaciju službe i
područja za koje ne snose krivicu.


Dopunska sredstva za održavanje i unapređenje
šumskih površina izdvajala
su se ranije iz republičkih i kotarskih
fondova za unapređivanje šumarstva. No,
ona su postepeno smanjivana i konačno
posve prestala priticati 1960. godine kada
su ukinuta. Tako su šumarske organizacije
Dalmacije, iako poznate po d e g r ad
i ranom šumskom fondu i velikim
površinama golog krša,
stavljene u iste uvjete rada i privređivanja
kao i šumarske organizacije s bogatim,
tehnički vrijednim šumskim fondom
u kontinentalnom dijelu zemlje. To predstavlja
anomaliju do koje nije smjelo
doći.


Dok šumarske organizacije Dalmacije
s jedne strane moraju obavljati svoju društvenu
ulogu čuvarice i njegovateljice degradiranih
šumskih površina i prema zajednici
udovoljiti sve fiskalne obaveze, s
druge strane nemaju u drvno i masi odgovarajućeg
izvora prihoda niti za održavanje
organizacije, a pogotovo ne za
proširenu reprodukciju. Uloga, koju šuma
ima u zaštiti od erozije jakih vjetrova
i kiša, zaštiti puteva i objekata,
ublažavanju temperaturnih ekstrema,
poboljšavanju uvjeta pašarenja, stvaranju
uvjeta za lov i lovni turizam, odnosno
za turizam i rekreaciju uopće, daje
šumarstvu Dalmacije karakter grane u
kojoj druge privredne djelatnosti nalaze
jedan od neophodnih uvjeta svojeg opstanka
i razvoja.


Uočljiviji, zapravo katastrofalni vid uništavan
ja šuma su šumski požari. Povećani
šumski požari u turističkom području
su posljedica porasta turističkog
prometa. Poznato je da za ljetne žege
neoprezno ili namjerno odbačeni ooušak
cigarete ili šibica lako zapale suhe borove


iglice ili listinac, a vjetar za čas rasplamsa
požar. Utvrđeno je da su baš turisti
najčešći uzročnici ovih požara.


U periodu od 1947. do 1959. godine bilo
je ukupno 235 šumskih požara ili prosječno
18 godišnje, a u periodu od 1960.
do 1964. godine, razdoblju koje obilježava
nagli porast turističkog prometa, bilo
je 430 požara ili prosječno godišnje 86
požara. Uništavanje šume požarima povećava
se iz godine u godinu i uglavnom
pogađa najkvalitetnije borove šume. Prema
podacima Odsjeka narone obrane kotara
Split, u razdoblju od 1962. do 1964.
godine, požarom je zahvaćeno 2.123 ha
borovih šuma.


Šumarske organizacije u sadašnjim okolnostima
nisu u stanju znatnije utjecati
na smanjenje požara. Požari stoga i dalje
haraiu i smanjuju šumski fond Dalmacije.
Tako je i u 1968. godini na području
Dalmacije bilo 56 šumskih požara
u kojima je izgorjelo 622 ha, nretežno borove
šume uz obalu. Šteta daleko premašuje
vrijednost procijenjene drvne mase
od 8.403,40 dinara. V 1971. godini zabilježeno
je 327 slučajeva šumskih požara na
površini od preko 7.000 ha.


Istaknuti problemi nisu predmet razriješavanja
samo za šumare Dalmacije,
nego cijele šumarske struke pa i šire društvene
zajednice.


Po trećo j točci dnevnog reda govorio
je predsjednik ing. H. Budimir. U
svom izlaganju iznio je djelatnost dosadašnjeg
Odbora sekcije i na kraju zamolio
razrješenje dužnosti starog Odbora
sekcije.


Nakon diskusije, a na prijedlog ing. D.
Žeravice i ing. D. Jedlovskog, prisutni su
se suglasili da je Odbor u sastavu: ing.


H. Budimir. predsjednik; ing. P. Schreiber,
tajnik; M. Capalija, blagajnik, zadovoljio
radom. Jednoglasnim izborom prisutnih
članova usvojio je da Odbor sekcije
u istom sastavu i s istim funkcijama
pojedinaca nastavi rad i u daljnjem mandatnom
razdoblju.
U vezi četvrt e točke dnevnog reda,
prisutni članovi diskutirali su i izjašnjavali
se 0 različitim društvenim nroblemima
sekciie. mogućnostima što aktivnijeg
rada. češćeg sastajanja i upoznavanja
kolega. U vezi toga, ing. H. Budimir oredložio
je da se organizira zajednička posjeta
erozionom području Muca. Sinja i
pokusne erozione plohe u Hrvačima, gdje
rpdove izvode šumarski stručniaci Općeg
vodoprivrednog poduzeća u Splitu. Posjet