DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

menutim drugovima: Ing. D. Brkanoviću
i Ing. J. Kuzmaniću te Z. Zoriću treba
poslati pozive za ponedjeljak 6. 3. 1972.
u 17 sati, kako bi se dogovorili sa Prof.
dr Z. Potočićem i Ing. A. Mudrovčićem
koji su ovlašteni od strane U. O. da pripreme
teze vezane za predloženu problematiku,
a koja će referentima poslužiti
kao polazna osnovica za sastavljanje referata.


ad 3. — Sredstva koja se nalaze na fondu
zgrade u iznosu od 5 milijuna treba
oročiti na 13 mjeseci.Na jednoj od slijedećih sjednica U.
O. će razmotriti problematiku koja je vezana
za glasilo Saveza »Šumarski List«.
— U. O. predlaže da se Ing. R. Antoljak
primi u honorarni radni odnos u svojstvu
poslovnog tajnika Saveza. Poslovni
tajnik bi pripremao i radne sjednice U. O.,
bio bi upravitelj zgrade, brinuo bi se za
plasman tiskanica, dobavu oglasa za »Šumarski
List«, štampanje »Šumarskog kalendara
«, a obavljao bi kontakte sa štamparijom
u Samoboru, gdje se štampa naše
glasilo itd. Ing. R. Antoljak će od ponedjeljka
raditi u Savezu kako bi se upoznao
s problematikom, a na slijedećoj
sjednici U. O. uslijediti će konkretni dogovor
o stupanju u radni odnos sa skraćenim
radnim vremenom u trajanju od
najviše 4 sata.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. A. Mudrovčić, v. r.


GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE — VINKOVCI


Godišnja Skupština DITŠIDI Vinkovci
održana je u Spačvi dana 12. lipnja 1971.
godine, a prisustvovalo joj je 60 članova.
Predsjednik Društva ing. D. Tonković otvorio
je Skupštinu i predložio slijedeći
dnevni red:


1.
Izbor radnih tijela Skupštine.
2.
Izvještaj o radu Društva od zadnje
Skupštine 14. VI 1970. do Skupštine
12. VI 1971.
3.
Izvještaj o financijskom poslovanju,
stanju blagajne i financijski plan za
1971. godinu.
4.
Izvještaj Nadzornog odbora.
5.
Diskusija o izvještajima i donašanje
zaključaka.
6.
Razrješnica predsjedniku, Upravnom
odboru i Nadzornom odboru.
7.
Prijedlog kandidacione komisije.
U radna tijela Skupštine izabrani su:
ing. S. Horvatinović, ing. D. Gorički, ing.


J.
Filipović (radno predsjedništvo); ing.
S.
Pavlović, A. Zakšek (zapisničari); ing.
S. Nikolac, ing. B. Jureša (ovjerovitelji
zapisnika); ing. S. šarčević, ing. A. Nedić
(komisija za zaključke); ing. D. Tonković,
ing. G. Rubić, Z. Krvavica (kandidaciona
komisija).
Izvještaj o radu Društva od 14. VI 1970.
do 12. VI 1971. podnio je predsjednik ing.


D. Tonković. Ovaj se izvještaj, u ovom
prikazu godišnje Skupštine, iznosi u cijelosti.
Izvještaj je podijeljen u tri dijela
i to:
I. OPĆI DIO
Rad našeg Društva u protekle dvije godine
pada u vrijeme kad se u široj društvenoj
zajednici provodi značajna politička,
privredna i organizaciona aktivnost
i kad se unutar poduzeća, gdje radi pretežan
dio naših članova, provode veće
organizacione promjene. Podsjetimo se
na neka od tih zbivanja, koja su imala
uticaja na naš rad i kroz koja treba promatrati
aktivnost Društva U razvoju zemlje,
gledano kroz ostvarivanje društvene
i privredne reforme kao mjere konsolidacije
naše socijalističke izgradnje
i bržeg razvoja, izvjesne pojave, kao posljedica
neravnomjernog kretanja ili još
neriješene od samog početka, postaju problemi,
a kasnije i prepreke ostvarivanju
ciljeva reforme.


Ovdje se prije svega ispoljava protivuriječnost
između težnji da Republike i
Pokrajine ravnopravno i odgovorno učestvuju
u obavljanju zajedničkih poslova,
što je i pretpostavka jačanju jedinstva i
čvrstine jedne višenacionalne zajednice, i
s druge strane koncentracija tih poslova
u centralnim organima.


Nadalje, riječ je o težnjama da se u
međunacionalne odnose unosi što više
povjerenja, zbližavanja i solidarnosti te
da se omogući nesmetan razvitak svake
nacije i narodnosti. Da se u predstavnička
tijela provede ravnopravna zastupljenost.
Sve ovo nasuprot pojavama hegemonizma,
nametanja vlastitih stavova
drugima i omalovažavanja interesa drugih.
U pitanju je i koncentracija financijske
moći u užim centrima i u administrativnom
zahvatanju dohotka uopće, o
kojem bi udruženi proizvođači, kao o višku
svog rada, trebali suvereno odlučivati.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Svi navedeni problemi sadašnje etape
predmet su žive političke aktivnosti i
aktivnosti predstavničkih organa. Predložena
rješenja dovode i do promjene
Ustava. Radnička klasa, životno zainteresirana
za punu afirmaciju našeg samoupravnog
političkog sustava, održava II
Kongres samoupravljača na kojem se daje
puna podrška ustavnoj reformi.


Naše je Društvo imalo čast da na Kongresu
sudjeluju dva naša člana: ing. M.
Andrašek, predstavnik »Slavonske šume«
i ing. J. Filipović u ime drvne industrije
Vinkovci. Ing. M. Andrašek je na Kongresu
u svojoj diskusiji ukazao na potrebu
preciznijeg definiranja statusa privrednih
organizacija koje upravljaju privrednim
bogatstvima od općeg interesa,
kao što su: šume, vode, divljač, ruda i
drugo. Preciznije definiranje odnosi se
prvenstveno na primjenu principa dohotka,
izvore dugoročnog ulaganja, prava
i obveze društvene zajednice koja uživa
opće koristi, kao i radnih organizacija
koje gospodare tim dobrima.


U proteklom dvogodišnjem periodu dolazi
i do izrade srednjoročnog plana razvoja
zemlje, čije ostvarenje počinje ovom
godinom. U izradi planova naših privrednih
organizacija i njihovom usaglašavanju
uzimaju vidno učešće i naši inženjersko-
tehnički kadrovi. Rasprave o tim planovima
i njihovo usvajanje bili su predmet
posebnih sastanaka ovog Društva.


U tom razdoblju dešavaju se i korjenite
promjene unutar šumsko-poljoprivredno-
industrijskog kombinata »Spačva
«. Promjene su i spol jene u izdvajanju
šumarstva i industrije u samostalne radne
organizacije nakon osamgodišnje međusobne
zajednice. Istovremeno je došlo
i do osamostaljivanja ostalih djelatnosti
kombinata. Dezintegracija je uslijedila,
među ostalim, i kao posljedica težeg usklađivanja
interesa pojedinih djelatnosti
različitih po tehnologiji, stupnju razvitka
i ekonomskim potencijalima. Postojeći
oblici nisu bili garancija da se ide u korak
s razvojem oblasti kojoj pripada pojedina
djelatnost. Proces razdvajanja ubrzavaju
i republička rješenja koja propisuju
grupiranje Šumsko-privrednih organizacija
u veće cjeline. Neposredno po
izdvajanju Šumsko-gospodarstvo, s novim
nazivom »Hrast«, uključuje se u šumsko
privredno poduzeće »Slavonska šuma
« u čijem je sastavu pretežan dio šumarstva
Slavonije.


Za ova integraciona gibanja ne bi se
moglo reći da su posljedica gubljenja
orijentacije ili tapkanja na mjestu. Njih


treba promatrati u svom vremenu, ne izolirano,
već u sklopu cjelokupne privrede
kraja kojem šumarstvo čini osnovu privrednih
mogućnosti. Skretanje šumarstva
sa svog samostalnog razvojnog procesa,
doprinos kojeg je dalo izgradnji
prerađivačkih kapaciteta, to je istančani
sluh potreba svog nerazvijenog područja
koje je u prošlosti služilo razvitku drugih.


Svim tim značajnim zbivanjima, i posebno
šire zajednice, naši su kolektivi
dali svestranu podršku nalazeći u njima
uvjete i za vlastiti dinamičniji razvitak.
Članovi našeg Društva, kao nosioci tehničkog
i tehnološkog progresa svojih poduzeća,
datom podrškom vide svoju svestraniju
afirmaciju i još dominantnije
učešće u tom razvitku.


II. DRUŠTVENI DIO
Organizacija, organi upravljanja i rad


društva


Društvo djeluje kao cjelina bez obzira
na teritorijalno prostiranje na više općina.
Cjelokupna aktivnost odvija se u duhu
zaključaka Skupštine Društva, kao
neposrednog oblika upravljanja Društvom.
Realizaciju svih odluka Društvo
povjerava Upravnom odboru u skladu sa
Statutom Saveza. Upravni odbor ovog
mandata broji 10 članova sa predsjednikom:
Tonković inž. Dragan (predsjednik),
Nedić inž. Andrija (tajnik), Šarčević inž.
Slavko (blagajnik), Horvatinović inž.
Slavko, Babogredac inž. Đuro, Srnić inž.
Stjepan, Blažecki inž. Franjo, Delibašić
Branko, Perović Danilo, Krvavica Zvonko.


Osim Upravnog odbora djeluju i Nad


zorni odbor: Gorički inž. Drago, Cvitić


inž. Marko i Sud časti: Lucarić inž. Tomo,


Čepelak inž. Karlo, Oštrić inž. Ivan.


Pored ovih stalnih tijela formirano je


i jedno pod nazivom: Odbor za šumarsku


zabavu, čiji ie sastav u 1970. god. bio:


Srnić inž. Stiepan, Takšić inž. Josip. Pa


vlović inž. Stojan, Račan Vlado, Savić


Milenko, dipl. pravnik: a u 1971. godini


bio: Nedić inž. Andrija, Šarčević inž.


Slavko, Srnić inž. Stjepan, Savić Milenko,


dipl. pravnik, Pavlović inž. Stojan, Bla


žecki inž. Franjo, čiji je djelokrug rada


bio isključivo organizacija tradicionalne


šumarske zabave.


Skupština, tj. Društvo broii 111 članova
od česa 60 šumarskih inženjera, 3 pogonska
inženiera Drvne industrije, 44 šumarska
tehničara i 4 ostalih zvanja.


Upravni odbor je u periodu svog mandata
održao 10 sjednica, na kojima se u
skladu s odlukama Skupštine raspravljalo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 84     <-- 84 -->        PDF

o nizu pitanja, od kojih kao značajnije
ističemo:
1.
Izvještaj o radu Društva i organizaciona
problematika.
2.
Izvještaj o blagajničkom poslovanju
te izvještaji nadzornog odbora.
3.
Donošenje programa rada Društva u
skladu sa zaključcima skupštine.
4.
Osnivanje matične evidencije članova
Društva na osnovu provedene ankete.
5.
Organizacija i sprovođenje stručnih
diskusija: — pogoni drvne industrije
Vinkovci, 27. XI 1969. sa 25 članova; —
Šumsko gospodarstvo Bjelovar, 24. 26.
IV 1970. sa 40 učesnika; — Šumsko
gospodarstvo Gospić, Sen i, 25—28. VI
1970. sa 40 učesnika; — Šumsko gospodarstvo
Nova Gradiška, 7. XI 1970.
sa 15 učesnika; — CSSR — 20—27. IX
1970. sa 37 učesnika; — Poljska 13—25.
IX 1969. učešće naših 5 predstavnika u
ekskurziji organiziranoj od Šumarskog
društva Osijek.
6.
Organizacija i prijem ekskurzije Društava
iz Bjelovara (uzvratna posjeta)
9—11. X 1970. sa 37 učesnika i Senja
— 15—17. X 1970. sa 43 učesnika. Ove
ekskurzije su posjetile područja šumarija
Županja, Spačva, Otok, Lipovac
i Vukovar.
7.
Razmjena stručnjaka kroz razne oblike
s inozemstvom u okviru programa
rada SITŠDI Jugoslavije te međurepublička
razmjena stručnjaka.
8.
Suradnja i podrška Društva Centru
za organizaciju naučno-istraživačkog
rada JAZU — Vinkovci na razradi historijata
šumarstva i drvne industrije
vinkovačkog kraja te na osnivanju
Šumarskog muzeja.
9.
Podizanje spomen ploče u Gundulićevoj
ulici 42, istaknutom kulturnom
radniku, hrvatskom književniku i autoru
grba grada Vinkovci, osnivaču
vinkovačkog muzeja i šumarskom savjetniku
Mati Medvedoviću, s prigodnim
predavanjem (4. IV 1970).
10. Organizacija i provođenje tradicionalne
šumarske zabave (13. II 1970.) i 12.
II 1971), te zabave za Dan žena (8. III
1970. i 1971).
11. Financiranje kompletiranja opreme
(zimska i ljetna odijela, glazbala i razglasni
uređaj) za glazbenu grupu »Šumar
« koja djeluje i za Šumarsko društvo,
iako je u sastavu Društva šumarsko-
tehničkog osoblja.
12. Redovan rad tamburaške sekcije »šumar
« koji je opisan u posebnom izvještaju.
13. Organizacija aktualnih i zanimljivih
predavanja s diskusijom:
a) Pakistan i njegovo šumarstvo —
predavač Prof. dr ing. Mirko Vidaković,
predavanje održano 11. XI
1969. sa 33 učesnika.


b) Proizvodnja podova u Americi —
predavač inž. Ante Fabijanović, predavanje
održano 13. XI 1969. sa 14
učesnika.


c) Srednjeročni plan razvoja Šumarstva
i drvne industrije na području
komuna Vinkovci, Vukovar j Županja.
Predavači: Tonković inž. Dragan
i Babogredac inž. Duka. Predavanje
održano 4. IV 1970, prisutno
oko 40 članova.


d) Šumarstvo Norveške — predavač
Tomanić inž. Simo, asistent na Šumarskom
fakultetu Zagreb, predavanje
održano 25. XI 1970. godine
sa cea 50 članova.


e) Problemi optimalne organizacije
šumarstva
— predavač Andrašek inž.
Mirko. Predavanie sa diskusijom
održano 20. XI 1970. sa cea 60 učesnika.


14.
Organizacija Plenarne sjednice Centralnog
odbora SITŠID Jugoslavije održane
u Vinkovcima 19—20. XI 1970.
godine.
15. Učešće u Plenumu Saveza ITŠDI Hrvatske
26. VI 1970. u SI. Brodu. Delegati
na Plenumu su bili Nedić Andrija,
Jureša Boro i Blažecki Franjo.
16. Učešće na sahrani poznatog šumara
ovog kraja inž. Milana Crnadka. Naš
predstavnik na pogrebu 17. III 1970. je
bio Lucarić inž. Tomislav.
17. Organizirana suradnja sa ostalim Šumarskim
društvima, Društvom ŠTO te
lokalnim društveno-političkim organizacijama,
izborom predstavnika Društveno-
političke i samoupravne teritorijalne
organizacije.
18. Učešće u financiranju podizanja Spomen-
parka u Labinu za koju ie svrhu
naše Društvo izdvojilo 1.000 din.
Sva ova pitanja iz rada Upravnog odbora
istovremeno predstavljaju djelatnost
Društva, s tim da do realizacije programa
razmjene stručnjaka s inozemstvom
nije došlo.


Moguće je konstatirati da je aktivnost
našeg Drušlva u proteklom periodu u određenoj
mjeri smanjena zbog velike angažiranosti
većine stručnjaka naših članova
pa im za aktivnost u Društvu preostaje
vrlo malo vremena.


Ovom prilikom predlažemo skupštini usvajanje
takovog programa djelovanja
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Društva koji će angažirati šire članstvo
u njegovoj realizaciji, a koje po našem
mišljenju treba da obuhvati osim organizacije
šumarske zabave, ekskurzija i
predavanja i slijedeće zadatke:


— Osigurati stalne funkcionalne prostorije
za rad Društva i to za biblioteku, šumarski
muzej i klub; — osnovati odgovarajuće
evidencije o imovini Društva i
to za osnovna sredstva, inventar i biblioteku
Društva; — u svakom budućem mandatu
prikupiti biografske i druge podatke
o pojedinom istaknutom šumarskom, kulturnom
i društvenom radniku iz prošlosti
ovog kraja i obilježiti spomen na takve
zaslužne ljude (spomen ploče, osnivanje
parka, izletišta, fundacije za specijalne
nagrade ili druge korisne investicije itd.).
Sređenjem općih prilika za očekivati
je još sadržajniji i plodniji rad Društva
i većine članova. Tješnje povezivanje s
ostalim društvima i njihovim članovima,
pojedinačno i kroz razne oblike kontakata,
omogućilo bi svrsishodnu razmjenu
mišljenja i iskustava u nizu problema kao
što je reorganizacija šumarstva i drvne
industrije na širem planu, izmjena osnovnog
i drugih zakona o šumama, pravni
i ekonomski položaj šumarstva i drvne
industrije, reguliranje čitavog niza propisa
među kojima neki ne odgovaraju
najnovijim shvaćanjima i opće usvojenim
načelima društvene zajednice, razvijanje
samoupravljanja u našim radnim organizacijama,
uvođenje suvremenije tehnologije
u proizvodnji i sistemu upravljanja
(informacije, obrada podataka), načela o
nagrađivanju i međusobni odnosi pojedinih
kategorija radnika, usmjereno obrazovanje
radnika u šumarstvu svih nivoa
i njegovo financiranje kao i čitav niz
drugih problema. Osim ovog čisto praktičnog
aspekta potrebe kontaktiranja, sasvim
izvjesno treba njegovati i razvijati
i onaj čisto društveno-zabavni i rekreacioni
aspekt, koji treba da omogući lično
zbližavanje članova bez obzira na mjesto
rada i boravka.


Ovakvu praksu smatramo potrebnom i
realnom pa je i predloženo da uz ostalo
Skupština usvoji kao sastavni dio programa
ovakovu aktivnost Društva u narednom
periodu.


Izvještaj o radu sekcije


Tamburaški zbor osnovan je službeno
mjeseca veljače 1966. godine u sklopu
DIT-a, Kombinata »Spačva« isključivo od
članova radnog kolektiva i isključivo na
amaterskoj bazi. Inicijativa za osnivanje


zbora potekla je od članova zbora koju je
prihvatilo Šumarsko društvo.


Zbor je osnovan sa ciljem da unutar
kolektiva prigodom održavanja raznih
svečanosti, skupova, zabava u vidu »drugarskih
večeri« stručnih ekskurzija itd.
učestvuje sviranjem i zabavljanjem te tako
pridonese zbližavanju članova radnog
kolektiva.


Tamburaški zbor sačinjavaju: Herak
inž. Jurica (Vinkovci), Sučić Martin šum.
tehničar (Vinkovci), Herman Franjo šum.
tehničar (Otok), Matijašević Štipa lovouzgajač
(Otok), Blažević Zvonko mehaničar
(Otok), Kolarić Stipo otpremnik (Otok),
Pavić Marinko dizaličar (Spačva),
Jursik inž. Vlado (Otok). Instruktor zbora
je dr I. Spaić, Zagreb.


Aktivnost sekcije od njenog osnutka iz
godine u godinu sve je veća. Bilo bi predugo
da se nabrajaju sve aktivnosti od
osnutka, no spomenut će se aktivnost u
prošloj 1970. godini.


Održano je 20 pokusa u prosjeku 1—2
mjesečno, koji su održani gotovo 90%
u šumariji Otok u sindikalnoj dvorani.


Od javnih nastupa spomenut će se neki:


1.11. III 1970. godine održana je zabava
za dan žena, koja prelazi u tradiciju.
2. 18. IV drugarsko veče, Šumsko-gospodarstvo
Osijek.
3. od 26. IV do 28. IV šum. str. ekskurzija,
Šumsko gospodarstvo Bjelovar, gdje
je bilo 3 javna nastupa.
4. 7. V ispraćaj članova kolektiva koji
su otišli na novu dužnost u »Slavonsku
šumu«, Osijek.
5. od 25. VI do 28. VI sekcija učestvuje
na struč. ekskurziji Šumskog gospodarstvda
Senj i Gospić gdje je imala 3 javna
nastupa.
6. od 30. VII do 3. VIII sekcija je posjetila
odmarališta Biograd gdje je imala
3 nastupa za članove radnog kolektiva
kao i gosta iz CSSR koji su boravili u
odmaralištu.
7. Od 20. IX do 27. IX održana je stručna
ekskurzija Šumarskog društva u ČSSR
gdje je sekcija imala 4 javna nastupa.
8. 9. X doček ekskurzije šumskog gospodarstva
Bjelovar u Spačvi.
9. 15. X doček ekskurzije Šumskog gospodarstva
Senj u Spačvi.
10. 19. XI doček šumarskog društva
DIT-a Jugoslavije u Kunjevcima.
11. Radnicima šumarije Otok. pod nazivom
»drugarsko veće«, nastupila je sekcija
20. III 1970. godine.
Zahvaljujući rukovodećoj ekipi u kolektivu,
Upravnom odboru šumarskog
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

društva, njihovoj podršci i razumijevanju,
može se reći da je rad sekoije bio plodan.


Javno se zahvaljuje Tamburaški zbor
za brigu i podršku drugovima koji upravo
bdiju nad ovom družinom, a to su:


Tonković inž. D., Račan V., Tuškan inž.
S., Koščević inž. Z., Nedić inž. A. Srnić
inž. S. Šarčević inž. S.. Bašić inž. Z.. Lucarić
inž. T., Rubić inž. G., Delibašić B.,
te drugovima iz DIK-a »Spačva: Babogredac
inž. D. i Blažecki inž. F.


Posebno se zahvaljujemo direktoru Š.


G. »Hrast« Horvatinović inž. Slavku što
je, pored svih redovnih briga, uviiek našao
mogućnosti da pomogne radu sekcije.
III. ZAKLJUČAK
Moramo posebno istaknuti podršku
mjerodavnih organa poduzeća koju smo
imali kroz cijelo vrijeme rada. Svaki naš
zahtjev bio ie udovoljen, bilo da se radilo
o oslobođenju od rada naših članova pri
sjednicama, sastancima ili ekskurzijama,
bilo o materijalnoj pomoći.


Nadalje, našem su radu mnogo pridonijeli
rukovodioci poduzeća inž. S. Horvatinović
i inž. Đ. Babowr^Har. Vrvi su
uiedno i uključeni u rad Upravnog odbora
te im ovom prilikom izrazujemo posebnu
zahvalnost.


Ova i Upravni odbor, primivši dužnost
od Odbora prethodnog saziva. "Tao ie
stalno u vidu rad i rezultate irii´eg odbora.
Taj je rad našeg društva afirmirao
do te miere da ono slovi kao jedno
od najaktivnijih u Savezu šumarskih
društava Hrvatske. Mi smo nastoiali da
tai kurs nastavimo. Rezultati naši kazuju
koliko smo u tome uspjeli, a o tome će
reći i diskusija.


Izvieštai o financtiskom noslovaniu i
financijski nian za 1971. godinu podnio je
inž. S. šarčević. Financijsko stanje na
dan 31. V 1971. godine bilo je:


dinara


Ukwsni prihod 92.606.40


Ukupni rashod 80.617.05


Saldo: 11.989,35


Sredstva na žiro


računu kod SDK 11.977 0?
Gotovina u blagajni 17.33


Ukupno: U.989.35


Svi su dokumenti uredno proknjiženi,
kako primitak tako i izdatak, te su pregledno
složeni po godinama i rednim brojevima
dokumenata, pod kojima su i redom
uvedeni u knjigu blagajne.


Prije točke diskusija o izvještajima,
Skupštinu su pozdravili — dr inž. Ivo
Spaić u ime SITŠIDI Hrvatske, koji je
naglasio da: »Glas slavonskih šuma ide
i izvan granica Evrope, a što nije zasluga
samo slavonskih 5nma. nego i šumara i
šumarskih stručnjaka. Tradicija vrsnih
šumara postoji već dugo na ovom području,
a sigurno je da će ta tradicija biti
i nastavljena«. U ime Šumskog gazdinstva
Sremska Mitrovica, Skupštinu je pozdravio
inž. Stevo Plavšić, koji je istakao
da je: »Suradnja šumara Vinkovaca i
Mitrovice dugogodišnja, vrlo prisna i usko
vezana, jer su uvjeti šumskog gospodarenja
vrlo slični i ovisni. Tradiciju
treba i dalje razvijati uspješno kao i do
sada. Problemi šumarstva su svaki dan
sve veći i sve više se osjeća potreba suradnje
i uske veze nauke i prakse«.


U svojoj diskusiji inž. S. Horvatinović,
direktor šum. go^n. »Hrast« Vinkovci,
osvrće se na aktivnost odnosno neaktivnost
pojedinih Društava. Ističe da aktivnost
Društva i njegovih članova predstavlja,
također, jedan vid društvenog
upravljanja. Naglašava potrebu da se za
mnoge zaslužne i aktivne članove Sumarci-
r-cr društva zatraži i društveno priznanje
za njihov rad. Aktivnost u Društvu i
rad u poduzeću stručne su i društvene
aktivnosti koje se ne mogu promatrati
odvojeno. Nadalje, dajući obrazloženja,
predlaže: da se u Šumarsko društvo prime
kao članovi i one strukture radnika
koji su sada u članstvu DŠTPO-a; da
Društvo organizira predavanja kao što su
»Opća korist šume«, Izgradnja drvnoindustrijskih
kapaciteta na području Slavonije
«; zatim razmienu ekskurzija sa Šum.
gosp. Sremska Mitrovica, Šum. gosp. Podravska
Slatina i s inozemstvom: i da se
inž. Dragan Tonković proglasi počasnim
članom DITŠIDI-e Vinkovci.


»Oduševljen sam aktivnošću Šumarskog
društva Vinkovci. Volja za radom
ovog Društva mora biti smjernica za rad
drugih Društava. Ovaj primjer mora biti
vodilja drugima«, naglasio je inž. J. Pop
—" Šumarsko društvo Našice. Inž. S. Srnić.
šumarija Vukovar, podupire ranije
date prijedloge i napominje da bi frebalo
u sjećanje na inž. Crnadka i inž. Roginu
označiti neke spomene; nadalje, da bi
bilo korisno posjetiti Svjetsku izložbu lo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF

va
u Budimpešti. U svom izlaganju inž.


D. Gorički iznosi da bi rad Društva trebalo
uskladiti s potrebama operative; da
se aktivnost Društva mora ispoljiti i na
uzdizanju kadrova, razmatranju odnosa
šumarstva i drvne industrije i niza pitanja
koja su zanimljiva za ove dvije grane.
Zahvaljujući se na časti što je proglašen
počasnim članom Društva Vinkovci,
inž. D. Tonković nadovezuje: »Mi produžujemo
već dugu tradiciju ovog Društva.
Naše šumarstvo uživa velik ugled i
mi ga moramo očuvati. Pred nama je i
proslava 100-te obljetnice Brodske imovne
općine koja će zahtjevati opsežan rad
i dosta angažiranja. Predlaže da Društvo
zatraži od temeljnih organizacija osiguravanje
prostorija za Društvo, arhivu i rad,
a članove za sakupljanje povijesnog materijala.


Inž. J. Filipović, DIK »Spačva« ističe
da se u ovom području razvijala i drvna
industrija i da će ove godine slaviti 15.
godišnjicu.


Skupština zatim daje razrješnicu starom
U. O. i na prijedlog kandidacione
komisije prihvaća novi U. O. u sastavu:
Đ. Babogredac (predsjednik), A. Nedić,


S. šarčević. S. Horvafcinović, F. Filipović,
S. Tuškan, S. Pavlović, D. Krvavica,
M. Sučić, F. Hrastović i Nadzorni odbor
u sastavu: S. Srnić i F. Blazeoky.
Materijali iz izvještaja i prijedlozi iz
diskusije ušli su u zaključke Skupštine, a
izraženi u pet točaka.


B.
B.
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DIT-a SPLIT, SEKCIJA ŠUMARA


Skupština sekcije šumara Društva inženjera
i tehničara Split održana je dana


10. studenog 1971. godine. Predsjednik
sekcije ing. H. Budimir zamolio je ing.
D. Jedlovskog. jednog od najstarijih i
najaktivnijih članova DIT-a Split, da rukovodi
radom Skupštine što je iednosilasno
prihvaćeno. Nakon toga je Skupština
započela radom sa slijedećim dnevnim
redom:
1.
članstvo DIT-a Split;
2.
Problemi struke;
3.
Izbor novog i razrješenje dosadašnjeg
Odbora sekcije;
4.
Razno.
Nakon diskusije po prvo j točci
dnevnog reda, ustanovljeno je da u gradu
Splitu postoji veći broj inženjera i tehničara
šumarstva koji nisu obaviješteni o
održavanju Skupštine jer mnogi rade van
struke. Na području grada Splita radi oko
35 inženjera i tehničara. Zaključeno je
da se pronađe mogućnost obavještavanja
kolega, utvrde njihove adrese ili radna
mjesta i da ih se uključi u članstvo i rad
sekcije.


Drug a točka dnevnog reda »Problemi
struke« bila je predmet žive diskusije u
kojoj su učestvovali svi prisutni članovi.
Na temelju ove diskusije sastavljen je
referat »Problematika šumarstva u Dalmaciji
«, kojeg iznosima u cijelosti.


Šumarstvo na području Dalmacije organizirano
je, umjesto u 4, u 11 šumskih
gospodarstava, 1 ustanovu za šumarstvo,
2 općinske referade, dok su područja
otoka Visa i Lastova bez definiranog statusa
šumarstva. Danas, dakle, djeluje u
Dalmaciji 14 šumarskih organizacija ili
općinskih referada čije se upravne površine
kreću od samo 5.619 ha (Hvar) do


118.863 ha (Zadar).
Razlozi koji su doveli do ovolike organizacione
šarolikosti i usitnjenosti šumarskih
organizacija su višestruki i međusobno
ovisni, ali su dva dominantna
i to:


a) specifičnost šumarstva i prilika Dal


macije;


b) nedovoljna financijska baza šumar


stva.


Bez obzira na nepovoljnu strukturu površina
kojima raspolaže šumarstvo, treba
im pridavati odgovarajuću pažnju i
važnost jer one čine 68% ukupne površine
Dalmacije. Logično je da ovako velikom
površinom treba dobro gospodariti,
koristiti je na najracionalniji način i predati
je budućim generacijama u daleko
boljem stanju, nego li je ona sada. Čovjek
i privreda ove regije za nju su životno
zainteresirani. Upravo iz ove nrostranosti
i devastiranosti proizlazi težina
problema šumarstva za ovo područje. Šume
vrše ovdje određenu ulogu s kojom
je "pored šumarstva, posredno ili neposredno,
vezan i čitav niz drugih djelatnosti.
To su u prvom redu turizam i stočarstvo,
specifično baš za ovo područje, a
k tome ioš i posebno naglašena zaštitna
uloga šume.


Osnovni šumski proizvod u klasičnom
šumarstvu — drvo, zbog degradiranosti
šuma ne može biti baza za postojanje i


83