DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ing. A. Mudrovčić i Prof. dr Z. Potočić
da obiđu »Spomen park« tokom 1972. godine
te da o istom izvjeste U. O. ovog
Saveza.


— Urednik »Šumarskog lista«, dr B.
Prpić se zadužuje da se natječe za sredstva
Republičkog fonda za naučni rad SR
Hrvatske, koja su predviđena za financiranje
naučnih časopisa za razdoblje 1972—
1975. godine. Uputstva za natječaj su dana
u »Biltenu«, koji je izdao Savjet za
naučni rad SR Hrvatske.
— Urednik »Šumarskog lista« se, također,
zadužuje da pregleda zapisnik sa sastanka
Sindikata radnika industrije i rudarstva
Jugoslavije — republički odbor
za Hrvatsku a koji se odnosi na održanu
konferenciju radnika šumarstva SR
Hrvatske te da u glasilu Saveza napiše
kratki prikaz spomenutog savjetovanja.
ad 3) — TV prijemnik i radio prijemnik
Saveza zbog njihove dotrajalosti mogu
se otpisati. Nakon otpisa pretplatu otkazati.


— U. O. smatra da bi bilo pogodno
sklopiti radni odnos sa jednim penzionerom-
šumarom, koji ima iskustva u publicističkoj
djelatnosti, sa zadatkom da
u buduće vodi poslove tajnika kao profesionalac
čime bi se po mišljenju članova
U. O. intenzivirao rad. Profesionalni tajnik
bi u isto vrijeme mogao biti i tehnički
urednik »Šumarskog lista«, a brinuo
bi se, također, i za poslove koji su vezani
za održavanje i obnovu zgrade Saveza.
0 uvjetima, pod kojima bi se sklopio
radni odnos, razgovarati će se kada se
nađe pogodna ličnost.
— Ing. A. Mudrovčić je pročitao prisutnim
članovima U. O. tekst zaključaka
skupštine Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske, koja je održana u vezi 21. sjednice
CK SKJ i 23. sjednice CK SKH-e.
Članovi U. O. su iste saslušali i suglasili
se pročitanim tekstom. Na prijedlog Ing.
A. Mudrovčića, U. O. je odlučio da sastavi
svoj akcioni program, koji će se razmatrati
na slijedećoj sjednici U. O. Za izradu
nacrta akcionog programa izabrana
je komisija u sastavu: Prof. dr Z._ Potočić,
Ing. A. Mudrovčić, Ing. V. Fašaić,
Ing. Ž. Petković i Ing. B. Čop.
— Slijedeća sjednica U. O. će se odnositi
na pripreme u vezi predstojeće Skupštine
Saveza kao i na razmatranje Akcionog
programa.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAPISNIK


sa 20. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane dne 24. 2. 1972. godine
Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Prof. dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, Mr


A. Krstinić, Mr N. Komlenović, Z. Zorić i
Ing. Ž. Petković.
Prisutni članovi N. O.: Ing. Z. Hajdin.
Dnevni red:


1.
Razmatranje prijedloga akcionog
programa
2.
Pripreme za godišnju skupštinu
Saveza
3. Razno
ad 1. — Komisija u sastavu: Prof. dr Z.
Potočić, Ing. A. Mudrovčić, Ing. V. Fašaić,
Ing. Ž. Petković i Ing. B. Čop je sastavila
prijedlog nacrta akcionog programa Saveza.
Ing. A. Mudrovčić je pročitao akcioni
program s kojim su se suglasili prisutni
članovi Upravnog i Nadzornog odbora
Saveza. U. O. je zaključio da se
prijedlog nacrta akcionog programa umnoži,
pošalje na razmatranje svim teritorijalnim
društvima, koja će eventualno
dati na isti svoje primjedbe. Primjedbe
će se primati do 31. ožujka ove godine.
Ona teritorijalna društva koja ne dostave
svoje primjedbe na akcioni program uvrstiti
će se u grupu teritorijalnog društva
koja su saglasna sa predloženim akcionim
programom. Nakon toga će U. O.
Saveza, na jednoj svojoj sjednici, razmotriti
sve prispjele primjedbe te na temelju
njih izvršiti korekcije odnosno nadopune
akcionog programa, a koji će nakon
toga biti predložen Skupštini na usvajanje.


ad 2. — Godišnja skupština Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održati će se dne 12. V
1972. godine u Zagrebu (Velika dvorana
na Šumarskom fakultetu), s početkom u
9 sati. Za rezervaciju dvorane se zadužuje
dr B. Prpić.


Zamišljeno je da bi, osim društvenog
dijela, Skupština imala i stručni dio.
Predviđeno je da se zamoli Ing. D. Brkanović
da učesnicima godišnje skupštine
iznese problematiku koja je vezana na
temu: »Pozicija drvne industrije u vezi
neposrednih kretanja u privredi«. Koreferent
će biti Z. Zorić.


Predviđena je i jedna tema iz šumarstva
pod naslovom: »Osnovna jedinica
udruženog rada u šumarstvu«. Kao referent
je predviđen Ing. J. Kuzmanić iz
Šumarskog gospodarstva Bjelovar. Spo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

menutim drugovima: Ing. D. Brkanoviću
i Ing. J. Kuzmaniću te Z. Zoriću treba
poslati pozive za ponedjeljak 6. 3. 1972.
u 17 sati, kako bi se dogovorili sa Prof.
dr Z. Potočićem i Ing. A. Mudrovčićem
koji su ovlašteni od strane U. O. da pripreme
teze vezane za predloženu problematiku,
a koja će referentima poslužiti
kao polazna osnovica za sastavljanje referata.


ad 3. — Sredstva koja se nalaze na fondu
zgrade u iznosu od 5 milijuna treba
oročiti na 13 mjeseci.Na jednoj od slijedećih sjednica U.
O. će razmotriti problematiku koja je vezana
za glasilo Saveza »Šumarski List«.
— U. O. predlaže da se Ing. R. Antoljak
primi u honorarni radni odnos u svojstvu
poslovnog tajnika Saveza. Poslovni
tajnik bi pripremao i radne sjednice U. O.,
bio bi upravitelj zgrade, brinuo bi se za
plasman tiskanica, dobavu oglasa za »Šumarski
List«, štampanje »Šumarskog kalendara
«, a obavljao bi kontakte sa štamparijom
u Samoboru, gdje se štampa naše
glasilo itd. Ing. R. Antoljak će od ponedjeljka
raditi u Savezu kako bi se upoznao
s problematikom, a na slijedećoj
sjednici U. O. uslijediti će konkretni dogovor
o stupanju u radni odnos sa skraćenim
radnim vremenom u trajanju od
najviše 4 sata.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. A. Mudrovčić, v. r.


GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE — VINKOVCI


Godišnja Skupština DITŠIDI Vinkovci
održana je u Spačvi dana 12. lipnja 1971.
godine, a prisustvovalo joj je 60 članova.
Predsjednik Društva ing. D. Tonković otvorio
je Skupštinu i predložio slijedeći
dnevni red:


1.
Izbor radnih tijela Skupštine.
2.
Izvještaj o radu Društva od zadnje
Skupštine 14. VI 1970. do Skupštine
12. VI 1971.
3.
Izvještaj o financijskom poslovanju,
stanju blagajne i financijski plan za
1971. godinu.
4.
Izvještaj Nadzornog odbora.
5.
Diskusija o izvještajima i donašanje
zaključaka.
6.
Razrješnica predsjedniku, Upravnom
odboru i Nadzornom odboru.
7.
Prijedlog kandidacione komisije.
U radna tijela Skupštine izabrani su:
ing. S. Horvatinović, ing. D. Gorički, ing.


J.
Filipović (radno predsjedništvo); ing.
S.
Pavlović, A. Zakšek (zapisničari); ing.
S. Nikolac, ing. B. Jureša (ovjerovitelji
zapisnika); ing. S. šarčević, ing. A. Nedić
(komisija za zaključke); ing. D. Tonković,
ing. G. Rubić, Z. Krvavica (kandidaciona
komisija).
Izvještaj o radu Društva od 14. VI 1970.
do 12. VI 1971. podnio je predsjednik ing.


D. Tonković. Ovaj se izvještaj, u ovom
prikazu godišnje Skupštine, iznosi u cijelosti.
Izvještaj je podijeljen u tri dijela
i to:
I. OPĆI DIO
Rad našeg Društva u protekle dvije godine
pada u vrijeme kad se u široj društvenoj
zajednici provodi značajna politička,
privredna i organizaciona aktivnost
i kad se unutar poduzeća, gdje radi pretežan
dio naših članova, provode veće
organizacione promjene. Podsjetimo se
na neka od tih zbivanja, koja su imala
uticaja na naš rad i kroz koja treba promatrati
aktivnost Društva U razvoju zemlje,
gledano kroz ostvarivanje društvene
i privredne reforme kao mjere konsolidacije
naše socijalističke izgradnje
i bržeg razvoja, izvjesne pojave, kao posljedica
neravnomjernog kretanja ili još
neriješene od samog početka, postaju problemi,
a kasnije i prepreke ostvarivanju
ciljeva reforme.


Ovdje se prije svega ispoljava protivuriječnost
između težnji da Republike i
Pokrajine ravnopravno i odgovorno učestvuju
u obavljanju zajedničkih poslova,
što je i pretpostavka jačanju jedinstva i
čvrstine jedne višenacionalne zajednice, i
s druge strane koncentracija tih poslova
u centralnim organima.


Nadalje, riječ je o težnjama da se u
međunacionalne odnose unosi što više
povjerenja, zbližavanja i solidarnosti te
da se omogući nesmetan razvitak svake
nacije i narodnosti. Da se u predstavnička
tijela provede ravnopravna zastupljenost.
Sve ovo nasuprot pojavama hegemonizma,
nametanja vlastitih stavova
drugima i omalovažavanja interesa drugih.
U pitanju je i koncentracija financijske
moći u užim centrima i u administrativnom
zahvatanju dohotka uopće, o
kojem bi udruženi proizvođači, kao o višku
svog rada, trebali suvereno odlučivati.