DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 80     <-- 80 -->        PDF

^cuMis-ene &iLe6tl


ZAPISNIK


sa 19. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane dne 10. II 1972. godine


Prisutni članovi U. O.:
Ing. A. Mudrovčić, Ing. J. Crvenković,
Prof. dr Z. Potočić, Ing. D. Kirasić. Mr


N. Komlenović, Ing. 2. Petković i Mr A.
Krstinić.
Prisutni članovi N. 0.: Ing. V. Fašaić.
Dnevni red:


1. Obnova fasade na zgradi Saveza te
problem stanarina,
2. Saopćenja,
3. Razno.
ad 1) — Pošto predstavnik »Export-
drva« nije došao na sastanak, U. O. ie
zaključio da »Export-drvo« izvijesti, da je
ovaj Savez spreman sklopiti višegodišnji
ugovor o korišćenju prostorija u zgradi
Saveza od strane »Exportedrva«, ukoliko
se »Export-drvo« obaveže, da će novčano
participirati u obnovi fasade u adekvatnom
iznosu, prema površini prostorija
koju »Export-drvo« koristi.


— Sredstva kojima sada raspolaže Savez
treba oročiti na banku da bi se na
njih moglo dići kredit. Mogućnost oročenja
sredstava će izvidjeti Ing. Ž. Petković,
koji će na slijedećoj sjednici o
tom izvjestiti U. O.
— Domar Saveza Aleksandar Lipnjak
se zadužuje da pribavi dvije ponude za
obnovu fasade, kako bi članovi U. O. imali
uvid koja su sredstva za to potrebna.
— Sa Poslovnim udruženjem proizvođača
drvne industrije Zagreb, koje je
pristupilo adaptaciji na zgradi Saveza,
treba sklopiti ugovor koji će se temeljiti
na zaključcima sjednica U. O. koje su
održane po tom pitan i u.


— Prostorija koju je do sada koristio
Savez društava šumarsko-tehničkog osoblja
SR Hrvatske, Zagreb, iznajmljuje se
Poslovnom udruženju drvne industriie.
Zagreb na godinu dana uz cijenu od 20,00
din/´m2. O tome treba izvijestiti Savez
društava šumarsko tehničkog osoblja SR
Hrvatske, Zagreb.
— U. O. je razmotrio predstavku Instituta
za drvo te je tom prilikom uvažio
neke njegove zahtjeve. Naime, U. O. Saveza
je stao na stanovište, da kod sklapanja
ugovora sa Institutom U. O. čini
iznimku u odnosu na ostale stanare, budući
je isti naučna ustanova pa je Savez
spreman sklopiti ugovor o korišćenju poslovnih
prostorija po cijeni od 15,00 N.
din/m2, podrumskih prostorija po cijeni
od 7,50 N. din/m2, što je za 25%> manja
cijena od one koju plaćaju svi ostali
stanari.


ad 2) — Godišnjoj skupštini Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Bosne i Hercegovine,
koja će se održati 18. februara u Sarajevu,
poslati telegram ako nitko od članova U.


O. ne bude mogao predstavljati Savez na
toj skupštini.
— Šumarskoj zabavi u Vinkovcima, koja
se održava 11. II 1972. godine, prisustvovati
će u ime Saveza Ing. Živko Petković.
— Učesnicima godišnje skupštine Šumarskog
društva Koprivnica poslati će se
telegram.
— Zadužuje se urednik glasila Saveza
»Šumarski list«, dr B. Prpić da pregleda
materijale, koji su sadržani u novinama
IT — SRH. zatim materijale sa godišnje
skupštine Šumarskog društva Split, te
materijale sa god. skupštine šumarskog
društva Vinkovci, materijale iz knjige
»Šumarstvo i prerada drva i njihovo značenje
za razvoj nerazvijenih područia
Jugoslavije« te da one materijale za koje
misli da su od interesa za našu stručnu
javnost štampa u »Šumarskom listu«.
— Treba naručiti jednu knjigu »Razvoj
i rad organizacije inženjera i tehničara«
po ciini od 200,00 N. din/kom.
— Prisodom 8. marta — dana žena, U.
O. je odlučio da našim stalnim služben icama
stave na raspolaganje DO 350,00 N.
din. po osobi, kao participaciju Saveza u
troškovima ekskurzije. Ukoliko netko od
službenica neće učestvovati na ekskurziji,
za isti iznos može kupiti »Na-Ma« bonove
«.
— Donis koji se odnosi na predstojeći
Simpozij: »Društveni i ekonomski asnekti
obrazovanja-, a koji je dobiven od Saveza
inženjera i tehničara Hrvatske, primljen
ie na znanje.
— Obračun troškova za 30.000,00 N. din,
koji je Savez doznačio Šumskom gospodarstvu
Buzet, je prihvaćen. Zadužuje se


ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ing. A. Mudrovčić i Prof. dr Z. Potočić
da obiđu »Spomen park« tokom 1972. godine
te da o istom izvjeste U. O. ovog
Saveza.


— Urednik »Šumarskog lista«, dr B.
Prpić se zadužuje da se natječe za sredstva
Republičkog fonda za naučni rad SR
Hrvatske, koja su predviđena za financiranje
naučnih časopisa za razdoblje 1972—
1975. godine. Uputstva za natječaj su dana
u »Biltenu«, koji je izdao Savjet za
naučni rad SR Hrvatske.
— Urednik »Šumarskog lista« se, također,
zadužuje da pregleda zapisnik sa sastanka
Sindikata radnika industrije i rudarstva
Jugoslavije — republički odbor
za Hrvatsku a koji se odnosi na održanu
konferenciju radnika šumarstva SR
Hrvatske te da u glasilu Saveza napiše
kratki prikaz spomenutog savjetovanja.
ad 3) — TV prijemnik i radio prijemnik
Saveza zbog njihove dotrajalosti mogu
se otpisati. Nakon otpisa pretplatu otkazati.


— U. O. smatra da bi bilo pogodno
sklopiti radni odnos sa jednim penzionerom-
šumarom, koji ima iskustva u publicističkoj
djelatnosti, sa zadatkom da
u buduće vodi poslove tajnika kao profesionalac
čime bi se po mišljenju članova
U. O. intenzivirao rad. Profesionalni tajnik
bi u isto vrijeme mogao biti i tehnički
urednik »Šumarskog lista«, a brinuo
bi se, također, i za poslove koji su vezani
za održavanje i obnovu zgrade Saveza.
0 uvjetima, pod kojima bi se sklopio
radni odnos, razgovarati će se kada se
nađe pogodna ličnost.
— Ing. A. Mudrovčić je pročitao prisutnim
članovima U. O. tekst zaključaka
skupštine Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske, koja je održana u vezi 21. sjednice
CK SKJ i 23. sjednice CK SKH-e.
Članovi U. O. su iste saslušali i suglasili
se pročitanim tekstom. Na prijedlog Ing.
A. Mudrovčića, U. O. je odlučio da sastavi
svoj akcioni program, koji će se razmatrati
na slijedećoj sjednici U. O. Za izradu
nacrta akcionog programa izabrana
je komisija u sastavu: Prof. dr Z._ Potočić,
Ing. A. Mudrovčić, Ing. V. Fašaić,
Ing. Ž. Petković i Ing. B. Čop.
— Slijedeća sjednica U. O. će se odnositi
na pripreme u vezi predstojeće Skupštine
Saveza kao i na razmatranje Akcionog
programa.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAPISNIK


sa 20. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane dne 24. 2. 1972. godine
Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Prof. dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, Mr


A. Krstinić, Mr N. Komlenović, Z. Zorić i
Ing. Ž. Petković.
Prisutni članovi N. O.: Ing. Z. Hajdin.
Dnevni red:


1.
Razmatranje prijedloga akcionog
programa
2.
Pripreme za godišnju skupštinu
Saveza
3. Razno
ad 1. — Komisija u sastavu: Prof. dr Z.
Potočić, Ing. A. Mudrovčić, Ing. V. Fašaić,
Ing. Ž. Petković i Ing. B. Čop je sastavila
prijedlog nacrta akcionog programa Saveza.
Ing. A. Mudrovčić je pročitao akcioni
program s kojim su se suglasili prisutni
članovi Upravnog i Nadzornog odbora
Saveza. U. O. je zaključio da se
prijedlog nacrta akcionog programa umnoži,
pošalje na razmatranje svim teritorijalnim
društvima, koja će eventualno
dati na isti svoje primjedbe. Primjedbe
će se primati do 31. ožujka ove godine.
Ona teritorijalna društva koja ne dostave
svoje primjedbe na akcioni program uvrstiti
će se u grupu teritorijalnog društva
koja su saglasna sa predloženim akcionim
programom. Nakon toga će U. O.
Saveza, na jednoj svojoj sjednici, razmotriti
sve prispjele primjedbe te na temelju
njih izvršiti korekcije odnosno nadopune
akcionog programa, a koji će nakon
toga biti predložen Skupštini na usvajanje.


ad 2. — Godišnja skupština Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održati će se dne 12. V
1972. godine u Zagrebu (Velika dvorana
na Šumarskom fakultetu), s početkom u
9 sati. Za rezervaciju dvorane se zadužuje
dr B. Prpić.


Zamišljeno je da bi, osim društvenog
dijela, Skupština imala i stručni dio.
Predviđeno je da se zamoli Ing. D. Brkanović
da učesnicima godišnje skupštine
iznese problematiku koja je vezana na
temu: »Pozicija drvne industrije u vezi
neposrednih kretanja u privredi«. Koreferent
će biti Z. Zorić.


Predviđena je i jedna tema iz šumarstva
pod naslovom: »Osnovna jedinica
udruženog rada u šumarstvu«. Kao referent
je predviđen Ing. J. Kuzmanić iz
Šumarskog gospodarstva Bjelovar. Spo