DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ađktuatna. pcablematika i teme


O NEKIM PROBLEMIMA I NORMATIVIMA ZA ODRŽAVANJE
GRADSKIH I KOMUNALNIH ZELENILA


IVAN SOLJANIK, dipl. ing., Peć


Kao što znamo, u objekte gradskog ili komunalnog zelenila spadaju: parkovi,
skverovi, drvoredi, travnjaci sa cvijetnjacima, stilske figure i ostali atributi hortikulture
jednog grada. Oni mogu doprinijeti da i ružne ulice i neizgrađeni dijelovi
grada budu lijepi i privlačni u pogledu urbanizma i estetike. Međutim, to nije
jedina i glavna uloga zelenila u jednom naselju, a naročito u gradovima s velikim
brojem stanovništva.


Gradsko zelenilo, kao sastavni dio suvremenog urbanizma, pored dekorativne
uloge vrši i mnogo drugih važnih funkcija kao što su: sanitarna, pročišćavanje
zagađenog zraka, poboljšavanje mikroklime u gradu time što ublažuje ekstremne
pojave prevelikih žega ljeti i hladnoća zimi, rekreacija radnih ljudi, a posebno
za odmor, osvježavanje i razonodu djece, bolesnih i ostarjelih ljudi, privlači
turiste. Usporedo s ovim, hortikulturne površine u gradu igraju i naučnu funkciju
jer potpomažu poznavanje biljnog svijeta, povijesti grada i dr.


Obzirom na tako veliku ulogu zelenila u gradovima, naša Stalna konferencija
gradova predvidjela je normativ od 25 m2 zelenih površina po jednom stanovniku
u gradu. Na taj način stanovnik grada bar približno bi imao onoliko zelenila
koliko ga ima stanovnik na selu. Međutim, sadašnje stanje u našim gradovima
približno izgleda ovako: Skopje 8,81, Novi Sad 6,60, Beograd 5,90, Ljubljana 3,14,
Sarajevo 3,14, Zagreb 2,80 itd. kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku.


U većim gradovima drugih zemalja Evrope te površine se kreću: Beč 25,
London 15, Berlin 13, Roterdam 10, Rim 9 i Pariz 7 kvadratnih metara po žitelju
grada.*


Budući da je gradsko ili komunalno zelenilo sastavni dio urbanističko-arhitektonskog
i estetskog uređenja jednog naselja, to se ono podiže i održava u skladu
sa funkcijama koje su mu namijenjene u suradnji svih zainteresiranih društvenih
organizacija i nadležnih stručnjaka. To je zbog toga što je zelenilo kombinacija
svih grana biljne proizvodnje s uklapanjem arhitektonskih objekata, urbanizma
itd. U praksi i nauci nazivaju ga hortikultura ili ozelenjavanje (parkiranje). Suvremeno
zelenilo u gradu ima u svom sastavu šumsko drveće, ukrasne biljke,
travnjake sa cvijećem, stilske figure, puteve i građevinske objekte.


Kao i druge grane društvene djelatnosti i održavanje zelenila podliježe zakonitostima
reprodukcije, tj. obnavljanju proizvodnje. Proces reprodukcije u hortikulturi
odvija se po specifičnim principima biološko-tehnološkog postupka. Za
uređenje jednog suvremenog zelenila potreban je biljni materijal (drveće, šiblje,
trave, cvijeće), a građevinske objekte, spomenike i stilske figure treba dekorativno
rasporediti na površinama koje su za tu svrhu namijenjene.


Za moderno podizanje i održavanje zelenih površina potrebna su i određena
sredstva (ulaganja), koja se mogu podijeliti na ulaganja za podizanje, ulaganje
za održavanje već podignutog zelenila i za investicije, ako se želi pristupiti proširenoj
reprodukciji, tj. proširenju već postojećih zelenih površina po kvantitetu
i kvalitetu. Međutim, treba naglasiti da zelena površina po jednom stanovniku
grada nije jedino mjerilo da zadovolji potrebe suvremenog grada. Ono mora
biti i kvalitetno da bi odgovaralo svojoj namjeni.


Kako održavanje zelenila podliježe zakonima reprodukcije kao i druge društvene
djelatnosti, to znači da i kod podizanja, održavanja i unapređenja horti


Jelić Stanko, »Stablo mladosti«, Zagreb, 1966, štampa NISP — Čakovec.
69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

kultura-parkova postoje izvjesni normativi na kojima se temelje zakonitosti jedne
reprodukcije: proste, proširene ili umanjene. Razumljivo je da normativi za održavanje
zelenih površina nisu svuda podjednaki. U bogatim i razvijenim zemljama
oni su veći nego u zemljama u razvoju, a najmanji su u nerazvijenim zemljama.
Gradsko je zelenilo odraz duhovne i materijalne kulture i povijesne prošlosti jednog
naroda, odnosno jednog dijela neke zemlje pa ga kao takvog treba promatrati i
analizirati.


Mi ćemo se u ovom članku osvrnuti u najkraćim crtama samo na naše domaće
zelene površine i njihove normative. U većini slučajeva kod gradskog zelenila
u nas radi se o dvije razvojne faze: podizanje-izgradnja i održavanje već
podignutih zelenih površina. Faza podizanje-izgradnja javnog zelenila mnogo je
složenija i skuplja od faze održavanja. Održavanje zelenih površina je lakše i
odvija se po zakonima proste reprodukcije, tj. održavanje kvalitete na postojećim
površinama.


Međutim, treba posebno naglasiti da niie najveća nevolja u tome što naši
gradovi imaju malo zelenih površina po jednom stanovniku. Nevolja je u tome
što postojeći prostori zelenila nisu u mnogim slučajevima kvalitetni pa ne mogu
obavljati svoju funkciju, jer su zapušteni, degradirani i nekvalitetni. Ovo mišljenje
potvrđujemo i navodima iz dnevne štampe velikih cradova kao: »... gradsko zelenilo
se uništava na očigled svih nas od strane izgrednika, nesavjesnih šetača,
motornih vozila... itd. Dopisnici tih listova, kao i obični čitaoci, predlažu da se
pooštre mandatne kazne za prekršitelje, da ljubav prema zelenilu treba započeti
u kući, mjesnoj zajednici, u školama, radnim organizacijama i dr. (Politika, 24.
VIII 1970. godine, strana 8). O ovim problemima pišu i naši istaknuti naučni radnici.
Prof. dr Zl a tk o Pregra d u časopisu »Hortikultura«, br. 2/1969, Split,
navodi: »škola je mjesto gdje se djeca uče o njegovanju ukrasnog drveća, cvijeća,
travnjaka, uređivanju puteva i puteljaka«. Prof. dr Toma Banuševac
u časopisu »Zaštita prirode«, br. 27—28 1964, govori da slab kvalitet zelenila oko
zgrade SIV-a u Novom Beogradu, pored ostalog, treba pripisati i tome što »... od
osnivanja ove zelene površine do danas drveće i žbunje nisu njegovane odgovarajućim
mjerama«.


Mora se postaviti pitanje: gdje je zapelo i kakav lijek treba upotrijebiti za
ozdravljenje naših gradskih i komunalnih zelenila? Na ovo pitanje nije lako
odgovoriti jer je ono kompleksno. Svakako treba prihvatiti i sprovesti u život
naprijed iznesene preporuke građana promatrača i naših istaknutih stručnjaka
za probleme poboljšanja kvalitete javnog zelenila.


Međutim, to je samo jedna komponenta za rješenje pokrenutog pitanja. Druga,
po našem mišljenju, važna komponenta da zelenilo bude kvalitetno i da posluži
svojoj namijeni ie da proces održavanja zelenih površina treba podvrgnuti zakonima
reprodukcije, što znači da za to treba odrediti i odgovarajuće normative.
Da je pitanje određivanja normativa za podizanje i održavanje komunalnog zelenila
veoma važno, pa čak i presudno, možemo zaključiti i po akciji Savezne privredne
komore, Odbora za javno zelenilo, koji je prošle godine i pokrenuo ovo
pitanje (Prijedlog normativa za uređivanje i održavanje javnih nasada, Beograd
1970).


Napomenuli smo da ćemo u ovom članku izlagati samo o održavanju već
postojećeg javnog zelenila, tj. samo o prostoj reprodukciji biljne proizvodnje
koju sačinjava javno zelenilo, pa prema tome i o normativima koje se odnose
na tu fazu hortikulture. Analizirajući o tom cilju XI poglavlje pod G (str. 25—30)
citiranog »Prijedloga normativa za uređivanje, održavanje javnih nasada«, izračunali
smo da za ovu fazu proizvodnje godišnje treba zapošljavati oko 2,5—3,0
radnika po 1 ha zelenila. To je prosječna norma, a ona može biti i veća i manja,
što zavisi od lokalnih prilika i namijenjenoj ulozi zelenila.


Zbog ograničenih sredstava za tu svrhu, proučavanje normativa mi smo započeli
još 1968. godine. Te godine je ispitan samo jedan dio uže Srbije i svi veći
gradovi na području SAP Kosova. Obišli smo određene gradove, pregledali u
njima zelene površine i njihov kvalitet, konzultirali stručnjake za hortikulturu i
računovodstvene radnike odnosnih organizacija. Nismo proučavali investicije za
proširenu reprodukciju. Stanje koje smo našli prikazati će se tabelarno:


70
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Utrošeni izdaci za održavanje
Zelenilo grada Površina ha Godišnja zaposlenost 1 ha zelenila
radnika po ha u 1968—1969. god.


Niš 40 1,5 14,500 nov. din.
Vrnjačka Banja
Kraljevo
Kos. Mitrovica
80
15
20
U
1,6
1,5
15,000 nov. din.
13,500 nov. din.
14,000 nov. din.
Prizren 15 1,4 13,000 nov. din.
Đakovica 10 1,2 12,500 nov. din.
Peć 25 0,5 5,500 nov. din.


Na žalost, uslijed nedostatka potrebnih sredstava nismo obišli i anketirali
stručnjake za zelenilo u takvim gradovima kao što su: Zagreb, Ljubljana, Maribor,
Skoplje, Varaždin sa Vinicom i druge veće gradove. Prema nekim podacima i
osobnom saznanju, u tim gradovima kvalitet javnog zelenila i normativi su veći
od prikazanih u gornjoj tabeli. To se lako može provjeriti jednom anketom u
sporazumu sa stručnjacima koji rukuju tim zelenilima. Iz gornje tabele se vidi,
da se za održavanje javnog zelenila najmanje daje u Peći, a što se očigledno
odražava i na kvaliteti istog. Međutim, treba napomenuti da se pojam javnog
zelenila ne može jednostavno i lako kvalificirati. Tako je npr. floristički sastav
parka »Karagač« u Peći, na površini od oko 15 ha, odličan po kompoziciji uređenja.
U njemu ima oko 200 vrsta raznog drveća i ukrasnog šiblja, od čega oko
30°/o otpada na egzote. Park ima lijepo umjetno jezero površine od oko 1000 m2.
U svim ostalim zelenim površinama iz gornje tabele samo Vrnjačka Banja ima
bogatiji floristički sastav, dok su ostala zelenila daleko siromašnija po asortimanu
vrsta i po kompoziciji na površinama.


Iz svega naprijed navedenog nameću se dva zaključka:


— Prvo, treba pozdraviti akciju Savezne privredne komore, Odbor za javno
zelenilo i njegov »Prijedlog normativa za uređenje i održavanje javnih zelenila«,
koji je dostavljen svim organizacijama koje se bave tom djelatnošću. On omogućuje
jasno sagledavanje tako važnog problema kao što je izgradnja i održavanje
gradskog zelenila pa, prema tome, neće se događati pojave prikazane u tabeli,
a javno zelenilo postati će svakako kvalitetnije.
— Drugo, ni najkvalitetnije uređeno javno zelenilo ne može ostati kvalitetno
ako za njegovo staranje ne budu zaduženi pored stručnjaka za hortikulturu i
drugi organi, odnosno, organizacije kojima je ono namijenjeno, a to je ono što
pišu naši istaknuti stručnjaci i reporteri preko dnevne štampe.