DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UDK 634.0.232.315.3:634.0.174.7 Picea sitchensis


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA STRATIFICIRANJA SJEMENA
SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis) NA TOK KLIJANJA


KONRAD PINTARIĆ, Sarajevo


UVOD


U želji da se u našim šumama poveća proizvodnja drvne mase, pored
ostalih vrsta drveća želi se unijeti i sitkanska smreka (Picea sitchensis) čiji
se prirodni areal nalazi uz pacifičnu obalu Sjeverne Amerike, od Aljaske
do Kalifornije. Razlog je što je, u mnogim zemljama zapadnog dijela Evrope,
u pogledu proizvodnje drvne mase dala izvanredne rezultate. Po proizvodnji
drvne mase, ova vrsta drveća ne zaostaje mnogo za zelenom duglazijom,
koja se smatra najproduktivnijom od svih vrsta drveća koje su unesene na
Stari Kontinent. Sjeme sitkanske smreke se počelo masovno uvoziti u našu
zemlju i sije u rasadnicima radi uzgoja sadnica. Iskustva u pogledu klijanja
nemamo, te je bilo potrebno da se ispita klijavost nepopremljenog i priprimljenog
sjemena, kako bi se praksi dale i potrebne upute u pogledu
tretiranja sjemena sitkanske smreke.


Sjeme je nabavljeno preko radne grupe IUFRO-a i broj provenijencije
je 3001. Sabrano je u godini uroda 1968/1969. Potiče iz države Washington,
predjela Belingham (48´45´ sjeverne širine i 122°38´ zapadne dužine), u blizini
pacifičke obale, sa nadmorske visine 50—100 stopa (15—30 m).


METODIKA RADA


Ispitivanje klijavosti sjemena izvršeno je u sjemenskom laboratoriju
Instituta za šumarstvo u Sarajevu, u Krstićevoj klijalici, pri temperaturi od
21 do 24!)C. Trajanje analize je ograničeno na 42 dana, a ispitivana je klijavost
stratificiranog i nestratificiranog sjemena. Ispitivanje klijavosti nestratificiranog
sjemena izvršeno je u vremenu od 2. III do 13. IV 1971. godine,
a stratificiranog od 30. IV do 11. VI 1971. godine. Tok klijanja je registrirala
ing. Neda Ćukac, stručni saradnik u Institutu za šumarstvo u Sarajevu.


Stratificiranjc sjemena je izvršeno na taj način što se jedan zapreminski
dio sjemena pomiješao sa tri zapreminska dijela čistog riječnog pijeska. Na
taj način stratificirano sjeme je držano u hladnjaku oko 2 mjeseca pri
temperaturi od + 2 do + #C. Po potrebi je vršeno vlaženje sjemena.


Pri obradi podataka poslužili smo se matematsko-statističkim metodama
(obračun varijanse standardne devijacije, srednje grješke i upoređenje dva
prosjeka) koje je obradio Linde r (1).


U klijalicu je stavljeno po četiri uzorka sa po 50 sjemenki, i na osnovu
tog broja je obračunat postotak klijavosti.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Tok klijanja sjemena sitkeoiske smrče
Graf.l


ICO


60


^-~-~"~´~


20 y
^
*»""


a.Sumarni postotak klijanja


ICO


stratificirano
nestratificirano


60


7 10 14 21 28 35 42
proklijalo poslije đana


b.Parcijalni postotak klijanja
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 69     <-- 69 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Klijavost


Danas postoje mnogi načini pripreme sjemena (3), ali nam se čini da
je metoda koju preporučuje N e k r a s o v (2) za mnoge vrste drveća najpogodnija,
jer je postupak oko pripremanja sjemena veoma jednostavan. Sjeme
se pomiješa sa čistim riječnim pijeskom, u zapreminskom omjeru 1:3, i navlaženo
drži mjesec dana u hladnjaku (frižideru) pri temperaturi od + 2 do
4 4°C. Mi smo držali sjeme u hladnjaku duže, tj. dva mjeseca, kako je autor
radio i sa duglazijom (3).


Tab. 1


Tok klijanja stratificiranog i nestratificiranog sjemena sitkanske smreke


Prob a
ukupno
7 10
prol
14
clijalo
21
poslije dana
28 35 42neproklijalo
zdravo šturo
% / % °/o % % »/<>
I 72 84 94 94 94 94 94 — 6
II 60 78 94 94 94 94 94 — 6
III stratificirano 66 82 90 90 90 90 90 — 10
IV 54 84 88 88 88 88 88 2 10
prosjek 63 82 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 0,5 8
I 2 8 34 44 56 60 32 8
II — — 6 26 46 52 58 36 6
III nestratificirano — — 6 20 34 42 46 44 10
IV — — 2 24 40 40 46 50 4
prosjek — 0,5 5,5 26,0 41,0 47,5 52,5 40,5 7


Iz tab. 1 i graf. 1 se vidi da poslije 42 dana kod stratificiranog
sjemen a tehnička klijavost iznosi u prosjeku 91,5% (88—94) i da su sve
zdrave sjemenke (sa neznatnim izuzetkom četvrtog uzorka) proklijale već za
14 dana. Poslije ovog vremena klijanje nije više registrirano. U našem slučaju
šturost sjemena se kreće između 6 i 10, u prosjeku 8%, što upućuje
na veoma dobar kvalitet sjemena.


Kod nestratificiranog sjemena prosječna tehnička klijavost
iznosi 52,5% (46—60), odnosno za 39% manje nego kod stratificiranog sjemena.
Iz tab. 1 se, dalje, vidi da se šturost kreće između 4 i 10, u prosjeku
7° n, dakle, gotovo kao kod stratificiranog sjemena. Međutim, pada u oči
da je postostak zdravih sjemenki koje nisu proklijale veoma visok, u prosjeku
40,5% (32—50%) od broja sjemenki stavljenih u klijalicu.


Za nas je od interesa da vidimo kakav je postotak klijanja u odnosu na
ukupan broj proklijalih zrna. Takav pregled je dat u tab. 2.


Postotak klijanja u odnosu na ukup an broj proklijalih sjemenki


Tab. 2


7 10
p o s 1
14
ij e d
21
an a
28 35 42
stratificirano 69 91 100 100 100 100 100
nestratificirano
nestratificirano u odnosu na
1 11 49 78 90 100
stratificirano poslije 42 dana 1 6 28 45 52 57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Pored toga što postoje velike razlike u postotku proklijalih sjemenki,
razlike su još veće ako se uporedi postotak klijavosti stratificiranog sa
postotkom klijavosti nestratificiranog sjemena u pojedinim vremenskim
razmacima. Ovo je značajno zbog toga, što se na taj način dobije još bolja
slika o upotrebljivosti sjemena.


Dok je kod stratificiranog sjemena poslije sedam dana proklijalo preko
dvije trećine od ukupno proklijalih sjemenki, kod nestratificiranog sjemena
klijanje je počelo tek nakon 10 dana, ali u neznatnoj mjeri. Kod nestratificiranog
sjemena tek poslije 21 dan proklijalo je oko polovina od ukupnog
broja proklijalih sjemenki, a poslije 28 dana nešto više od tri četvrtine. Ovaj
odnos je znatno nepovoljniji ako uporedimo postotak klijanja stratificiranog
sjemena sa postotkom klijanja nestratificiranog u pojedinim vremenskim
periodima. Tako, kod nestratificiranog sjemena poslije 35 dana je proklijalo
svega 52% u odnosu na ukupan broj proklijalih sjemenki stratificiranog
sjemena.


Pošto je upotrebljivost sjemena veća ukoliko se klijanje završi u kraćem
vremenskom periodu, možemo sa sigurnošću očekivati i veći postotak sijanaca
iz sjemena koje klija većom energijom. Ukoliko počne istovremeno
klijati veći broj sjemenki, lakše se probija zemlja kojom je sjeme pokriveno.
Ako se klijanje odvija u dužem vremenskom intervalu, probojna snaga
manjeg broja klica je slabija, tako da mnoge proklijale sjemenke uginu,
uslijed toga što ne mogu probiti pokrov od zemlje, te je zbog toga i postotak
sijanaca znatno manji.


Prilikom upoređenja postotka klijavosti stratificiranog i nestratificiranog
sjemena poslije 7, 10, 14, 21 i 28 dana razlike su signifikantne kod p = 0,001,
a poslije 35 i 45 dana kod p = 0,01. Najveće razlike postoje ranije, jer je
kod stratificiranog sjemena klijanje završeno već poslije 14 dana. Kasnije,
te se razlike smanjuju, jer nestratificirano sjeme klija do kraja posmatranog
perioda.


Srednja duljina klijanja


Srednja duljina klijanja je drugi pouzdan pokazatelj za utvrđivanje
upotrebljivosti sjemena, jer što je srednja duljina klijanja kraća, upotrebljivost
sjemena je veća. Srednja duljina klijanja obračunata je po formuli:


aini + a2n2 + + amnm
am =
ni + n2 + + nm


gdje ni, n2, . . . . znači broj proklijalih sjemenki, a ai, a2, . . . . poslije koliko
dana je proklijao određen broj sjemenki.
Srednja duljina klijanja poslije 42 dana prikazana je u tab. 3.


Srednja duljina klijanja
Tab. 3
duljina klijanja poslije 42 dana
stratificirano 8,347 ± 0,152


(8,13 — 8,77)
nestratificirano 26,000 ± 0,265


(25,3 — 26,5)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Kod stratificiranog sjemena srednja duljina klijanja iznosi 8,3 dana,
što je u odnosu na nestratificirano preko tri puta kraće. Uspoređenje srednjih
duljina klijanja stratificiranog i nestratificiranog sjemena je pokazalo
da su razlike signifikantne kod p = 0,001, što znači da je stratificiranje
znatno utjecalo na srednju duljinu klijanja.


Iz ovoga možemo zaključiti da stratificiranje sjemena sitkanske smreke
ima svoje opravdanje, jer je energija klijanja znatno veća, što se mora pozitivno
odraziti i na postotak sijanaca koji se može očekivati od sjemena
određene klijavosti.


ZAKLJUČAK


Na osnovu provedenih istraživanja mogao bi se izvesti slijedeći zaključak:


1. Prije sjetve sjemena sitkanske smreke (Picea sitchensis) potrebno je
izvršiti stratificiranje, jer je energija klijanja znatno veća te se može očekivati
i veći postotak sijanaca.
2. Kod stratificiranog sjemena proces klijanja se završio već nakon 14
dana, dok je kod nestratificiranog trajao u toku cijelog promatranja perioda
od 42 dana.
3. Postoje velike razlike između postotka proklijalih sjemenki stratificiranog
i nestratificiranog sjemena. Dok je kod stratificiranog sjemena postotak
klijavosti 91,5%, kod nestratificiranog iznosi svega 52,5%.
4. Kod stratificiranog sjemena su proklijale gotovo sve zdrave sjemenke,
dok je kod nestratificiranog postotak zdravih, neproklijalih sjemenki vrlo
visok i iznosi 40,5%.
5. Srednja duljina klijanja stratificiranog sjemena je znatno kraća, što,
također, ukazuje na činjenicu da se iz stratificiranog sjemena može očekivati
veći postotak sijanaca.
6. Veoma pogodan način pripreme sjemena za sjetvu je stratificiranje
sjemena u čistom silikatnom pijesku u volumnom odnosu sjeme : pijesak =
= 1:3 i čuvanje stratifikata u hladnjaku (frižideru) pri temperaturi od + 2
do + 4°C u trajanju od 1—2 mjeseca. Treba voditi računa da je stratificirano
sjeme stalno vlažno.
LITERATURA


1.
Linder , A.: Statistische Methoden für Forstwissenschaftler, Mediziner und
Ingenieure. IV. Aufl., Basel, 1951.
2.
N e k r a s o v, V. J.: Predposevnaja obrabotka semjan lesnih drevesnih porod
poniženimi temperaturami. Akademija Nauk SSSR, Moskva, 1960.
3.
P i n t a r i ć, K.: Rezultati prvih istraživanja duglazije (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) raznih provenijencija. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo
u Sarajevu, god. XI (1966), knjiga 11, sv. 2, Sarajevo, 1966.
4.
Pintarić , K.: Konzerviranje sjemena Pančićeve omorike (Picea omorica
Panč.) u hermetički zatvorenim posudama i uticaj starosti na klijavost. Šumarstvo,
maj — juni, Beograd, 1970.
5.
Schober , R.: Die Sitka-Fichte. Eine biologisch ertragskundliche Untersuchung.
Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät Göttingen, Band 24—25, Frankfurt
am Main, 1962.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Zusammenfassung


EINFLUSS DER STRATIFIZIERUNG VON SITKA FICHTESAMEN
AUF DIE KEIMUNG


In dieser Arbeit werden die Ergebnisse über die Keimung von stratifiziertem
und unstratifiziertem Sitka Fichtesamen angegeben. Der Samen wurde im Flus-
sand stratifiziert und cca zwei Monate im Kühlschrank bei einer Temperatur von


+ 2 bis + 4°C gehalten. Am Ende der Keimprüfung nach 42 Tage, wurden grosse
Unterschiede festgestellt, da beim stratifizierten Samen das Keimprozent 91,5%
und beim unstratifizierten nur 52,5% betrug. Bei stratifiziertem Samen endete die
Keimung schon nach 14 tage, und bei unstratifizertem keimten die Samen noch
nach 42 Tage.
Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass die Vorbereitung von Sitka Fichtesamen
vor der Saat gerechtfertigt ist, da wir auf diese Weisse auch grössere Zahl
der Sämlinge erwarten können.


Das Stratifizieren im Kühlschrank bei einer Temperatur von + 2 bis + 4°C
in Dauer von zwei Monate hat sich als vorteilhaft erwiesen.