DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

UDK 634.0.652.4


ŠUMA — EKONOMSKI FENOMEN


Prof. dr ZVONIMIR POTOČIĆ


UVODNE NAPOMENE


Pojam šume je u šumarskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi mnogo
puta raspravljan. Mnogi su autori nastojali da dadu i definiciju šume, najčešće
sa pravnog stajališta u vezi zakonskih, šumsko policijskih propisa
ili u vezi sa utvrđivanjem katastarskog čistog prihoda radi oporezivanja, ali
neki autori i sa pretenzijama da dadu definiciju koja bi vrijedila uopće,
koja bi zadovoljila sve zahtjeve. U našoj se stručnoj literaturi, čini se, pojmom
šume prvi pozabavio E t i n g e r (1898. g.) davši definiciju da je šuma
svaki oveći, divljim drvećem, obrasli prostor (zemljište). Kasnije se javljaju
i drugi stručnjaci, tako A. B. (A. Borošić? ) piše 1901. g., u članku »Što je
šuma (šumsko tlo)«, o pojmu šume sa stajališta zakonskih propisa i navodi
tadašnje zakone više zemalja.1) Tako prema tumačenju ravnateljstva državnih
dobara vojvodine Baden iz 1867. g., imaju se šumom smatrati sva ona
zemljišta koja su obrasla drvećem ili su određena da se na njima proizvodi
drvo. U württenberskom zakonu iz 1879. g. je šuma (šumsko tlo) sve ono
zemljište koje je trajno namijenjeno proizvodnji drva i koje je sa strane
šumsko redarstvenih oblasti stavljeno pod vrhovni šumski nadzor države.
Nešto kasnije iznosi G a š o Va c neprilike koje se pojavljuju kod krčenja
šuma uslijed toga što tadašnji zakon o šumama nije definirao pojam šume.2)
Između dva rata ponovno ističe taj problem Koprivni k osvrćući se na
različite definicije pojma šume koje su predlagali do tada razni stručni i
znanstveni radnici.8) Nakon Oslobođenja ponovno je analizirao taj problem
Simeunovi ć i, nakon kritičnog osvrta na dotadašnje definicije domaćih
i stranih autora, daje svoju definiciju koju i obrazlaže znanstveno besprijekornim
putem.4) Simeunović kaže: » Da bi se moglo govoriti o prašumi,
uređenoj šumi, ekonomskoj šumi itd. mora prvo objektivno da postojišuma, tj. mora da postoji šuma u biološkom smislu, šuma u botaničkom
smislu, bez obzira na naše društvene i ekonomske kategorije. (Jer ekonomska
šuma, zaštitna šuma i nacionalni park su pojmovno čisto društveno-ekonomske
kategorije, istoriske kategorije.)« Opći pojam šume Simeunović definira
(najkraće izraženo): »Šumom nazivamo biljnu asocijaciju šumskogdrveća.« U toj su definiciji, kao pojmovno najvišoj, sadržane sve ostale specijalne
definicije pojma šume, kao npr. prašuma, uređena šuma, zaštitna


i) A. B., Što je šuma (šumsko tlo), Šumarski List 1901, str. 329—349.


2) Gašo Vac, Što je šuma (šumsko tlo), Šum. List 1902, str. 3—20.


3) Ing. Vojko Koprivnik, Pojam šume i šumskog zemljišta, Šum. List
1935, str. 298—321.
4) Ing. Dušan S. Simeunović, Prilog proučavanju i utvrđivanju definicije
pojma šume. Godišnjak poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Beograd 1948
g., str. 223—234.


31