DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 20     <-- 20 -->        PDF

čovjeka poljoprivredne su se površine stalno širile na račun šume. Danas
je stanje takvo da je krčenje šuma dostiglo skoro kulminaciju. Šume su
potisnute na strme i kamenite terene te u hladniji klimatski pojas. U takvim
prilikama šume danas zapremaju samo apsolutno šumsko tlo, koje se prostire
na oko 65% cjelokupne površine.


Na užem istraživačkom području zastupljene su slijedeće šumske zajednice
(fitocenoze):


1. Šuma kitnjaka i običnog graba {Querco-Carpinetum croaticum Horv.).
Spomenuta klimatogena šumska zajednica rasprostranjena je u sjeverozapadnom
dijelu Hrvatske. Ta je šuma najljepše razvijena na blagim nagibima,
na neutralnim i slabo kiselim tlima koja se lako pretvaraju u prvorazredne
livade i oranice pa su zato najveće površine iskrčene i na njima
se danas nalaze gusta naselja, čovjek je mnogo utjecao na preostale šume
hrasta kitnjaka i običnog graba. Stalnom sječom nastali su kolosjeci u kojima
se često naselio i proširio bagrem, a trajnim sabiranjem sušnja tlo se sve
više osiromašuje. U sjeverozapadnom dijelu Samoborske gore, uz cestu
Samobor — Bregana, nalazimo ostatke te šumske zajednice u parku Bistrac,
parku oko kuće Bučar i drugdje.


2. Šuma medunca i crnoga graba {Querco-Ostryetum carpinifoliae Horv.).
Na strmim vapnenim i dolomitnim obroncima, na sunčanoj ekspoziciji
nalaze se u Samoborskoj gori prekrasno razvijene kserofilne šumice hrasta
medunca i crnoga graba. Podlogu čine vapnenci i dolomiti sa smeđe karbonatnim
tlima i rendzinama. Šume su zbog strmine redovno otvorene te
rastu na apsolutno šumskom tlu, koje se ne može pretvoriti u nijednu drugu
kulturu pa zbog toga imaju trajno zaštitni karakter. Neke biljne vrste iz te
fitocenoze nalazimo u parku Podolje, oko gimnazije u Samoboru i drugdje.


3. Šuma lužnjaka s običnim grabom (Genisto elatae-Quercetum carpinelosum
betuli Glav.).
U navedenoj šumi tlo nije izvrgnuto poplavi, ali je zimi zasićeno vodom.
Po svom sastavu šuma se znatno razlikuje od lužnjakove šume mokrog
tipa. Pojavljuje se na ocjeditim i dovoljno svježim terenima. Razvila se na
tzv. mikrouzvisinama ili gredama, na pseudoglejnom, odnosno podzolastom
tlu slabo kisele do neutralne reakcije. U toj šumi obično pridolazi u donjem
sloju obični grab i klen. U okolišu Samobora, park Lug i park oko Šmidhenova
kupališta pripadaju arealu navedene zajednice.


4. Gorska šuma bukve (Fagetum croaticum montanum Horv.).
Bukove šume samoborskog područja razvijaju se na različitim tlima i
supstratima. U nižim položajima bukva se spušta u hladnim uvalama i osojnim
ekspozicijama sve do 300 m, a na hrptovima i prisojnim stranama se
diže do 800 m. Bukova šuma ima prilično široku amplitudu naseljivanja s
s obzirom na klimu, tlo i reljef pa zato i stvara različite cenoze. Spomenuta
zajednica je djelomično zastupljena iznad parka Podolje. Na istraženom
području šume ove zajednice zastupljene su tek djelomično, površinski su
malene i imaju ekstraregionalni odnosno azonalni karakter pa na karti zasad
nisu posebno prikazane.
Na priloženoj preglednoj vegetacijskoj karti prikazan je položaj opisanih
parkova s obzirom na područje prirodne rasprostranjenosti glavnih
šumsko vegetacijskih tipova u samoborskom okolišu.


1fi