DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Tla na dolomitu su plića od tala na vapnencu. Prema istom izvoru, dolomit
je podložan jačem fizikalnom trošenju pa su reljefske forme u mnogome
ublažene. Zbog toga ne dolazi do veće akumulacije čestica tla u udolinama
i pukotinama, a to znači ni veće razlike u dubini tla. Zato se ta tla nalaze
pretežno u stadiju rendžine čija dubina ovisi o tome da li dolaze na rastresenom
dolomitnom grusu ili masivnoj stijeni. Na istraživanom području
utvrđeno je da dubina na masivnoj stijeni iznosi svega desetak cm, dok je
na dolomitnom grusu dubina A-horizonta 30—40 cm.


U zaključku izlaganja ističemo da su analitičke vrijednosti za pojedina
biljna hranjiva u tlu samo relativni pokazatelji. Zato će se na temelju
dubine fiziološki aktivnog profila dobiti vjernija slika o opskrbljenosti istraživanih
tala u fiziološki aktivnim hranjivima. Što je dubina veća, veća je
masa tla, a prema tome i količina hranjiva koja stoje biljci na raspolaganju.


ŠUMSKE ZAJEDNICE NA ISTRAŽIVANOM PODRUČJU


Promatrajući s fitocenološkog gledišta, šume Samoborskog okoliša nalaze
se u nižim i toplijim položajima u klimazonalnom području hrasta kitnjaka
i običnog graba, a na višim i hladnijim položajima u arealu gorske šume
bukve.


Šume Samoborskog gorja izgubile su mnogo od svoga prvotnog sastava,
naročito u blizini naselja gdje kroz vjekove trpe od paše, lišćarenja i jakog
utjecaja antropo-zoogenih faktora.


Veće ili manje ekološke razlike uvjetovale su odgovarajuću horizontalnu
i visinsku rasprostranjenost tamošnjih šuma. Opći klimatski faktori nisu,
međutim, uvijek u punoj mjeri izraženi, već se javljaju poremečenja, uvjetovana
lokalnom klimom, različitošću terena, ekspozicijom i nagibom. Naročito
se evidentno vidi utjecaj ekspozicije i nagiba u Samoborskoj gori gdje
na prisojnim terenima na plitkom tlu dolazi šuma hrasta medunca i crnog
graba (Alnoch park, Bučar park, i dr), a u vlažnim uvalama se javlja bukva
(iznad parka Podolje, parka Hamor i dr.). Na području Samoborskog gorja
stare bukove šume su najvećim dijelom posječene, tako da se danas još
nalaze manje površine na Japetiću i Vel. Lomniku. Velika rascjepkanost
šumskih površina i ispremiješanost s poljoprivrednim površinama i naseljima
ispoljila se i na njihovu pretjeranom iskorišćavanju što je imalo za
posljedicu njihovu degradaciju i potiskivanje.


Uz slične makroklimatske i orografske prilike, razlike u petrografskom
sastavu uvjetuju život različitih šumskih zajednica. Unutar područja rasprostranjenosti
šume kitnjaka i običnog graba, na vapnencima i dolomitima
javlja se izrazito bazifilna šuma hrasta mndunca i crnog graba, a na silikatnoj
podlozi acidofilna šuma kitnjaka i kestena. Utjecaj podzemnih i poplavnih
voda u nižim položajima samoborskog okoliša uvjetuje pojavljivanje
šuma hrasta lužnjaka i zajednica prilagođenih tim osobitim prilikama. One
su osobito izrazite u proljetnim mjesecima kada je šumsko tlo pokriveno
vodom od poplava potoka ili od voda koje se nakon kiše zadržavaju na
teškim nepropusnim tlima (parkovi Lug, Šmidhen i dr.).


Sadašnje stanje šumskih zajednica u Samoborskom gorju jasno pokazuje
da su tokom niza godina pretrpjele različite promjene. Već od pradavnih
vremena samoborski okoliš je obilovao naseljima, a djelovanjem