DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Što se tiče sadržaja fiziološki aktivnog P2O,-,, postoje velike razlike unutar
pojedinih tala. Rendzina na rastrošenom dolomitu te rendzine na vapnencu
su srednje opskrbljene, a rendzina na kompaktnom dolomitu slabo je opskrbljena
navedenim hranjivom. Kod aluvijalnih tala ne postoji pravilnost u
opskrbljenosti P2O5 s obzirom na dubinu pojedinih slojeva. Tako je površinski
sloj tla profila 5 dobro opskrbljen fosforom do dubine od 20 cm, dok
je kod profila 10 duboki horizont od 60—85 cm dobro opskrbljen, a ostali
horizonti spadaju u grupu slabo opskrbljenih s fiziološki aktivnim P2O0.
Analitičke vrijednosti za fiziološki aktivni PŽ03 kod svih ostalih analiziranih
profila skoro za sve horizonte tih tala gomilaju se u donjoj polovici raspona,
karakterističnog za slabu opskrbljenost na ovom biljnom hranjivu.


Od posebnog je ekološkog značenja dubina tih tala koja varira u velikom
rasponu, a uvjetovana je njihovom genezom. Tu je i ona dubina u kojoj
biljka nalazi najbolje uvjete za svoj rast i do koje razvija najveći dio svog
korjenja. Kao limitirajući faktor dubine tla ovdje dolazi nepropusni sloj
(pseudoglej) ili voda (kod nizinskog pseudogleja) te masivna matična stijena
(rendzine i smeđa tla). Već i na osnovi grupiranja tala po matičnom supstratu
ili geološkoj podlozi, prema načinu i karakteru trošeija izvršeno je
općenito diferenciranje tala po dubini.


Na temelju terenskih opažanja utvrđeno je da su najbolja aluvijalna i
pseudoglejna tla. Kao limitirajući faktor dubine pseudogleja dolazi u obzir
pozicija nepropusnog glinenog sloja, koji se kod profila 3 javlja na dubini
40 cm, a kod nizinskog pseudogleja (profil 2) glejni horizont u kome leži voda
je na dubini od 45 cm. Međutim, kako je rečeno, ta nizinska pseudoglejna
tla zauzimaju na području samoborskih parkova površinski neznatne udolinice,
svega nekoliko postotaka.


Aluvijalna tla su formirana na najnižim položajima terena gdje je omogućena
velika akumulacija čestica tla kroz duži vremenski period. Pretežno
su to duboka tla sa slojevitim profilom, ali mehanički sastav do dubine
120 cm ne čini granicu dubine tla (vidi profil 10). Iznimno, kod profila 5 na
dubini od 70 cm javljaju se naslage kamena deluvijalnog porijekla, ali to
nije opća karakteristika aluvijalnih tala na području spomenutih parkovnih
površina.


Od tala, koja dolaze na vapnencu na tom području, spomenuli smo smeđa
tla koja su uvjetno nazvana rendzine. Tla na vapnencu imaju specifičnu razvojnu
seriju koja je usko vezana za dubinu tla. Utvrđeno je da su se na
spomenutim površinama na podlozi vapnenca razvile rendzine — tla A-C tipa


— kod kojih dubina ne prelazi 20—25 cm. U zonama mirnijeg mikroreljefa
na vapnenoj podlozi dolaze nešto dublja tla A(B)C tipa — smeđa tla na
vapnencu — kod kojih dubina iznosi 30—40 cm. Prema tome su i rendzine
i smeđa tla na vapnencu plitka tla, dubina kojih je ograničena kamenom
geološkom podlogom. Dublja tla su ovdje ovisna o reljefu ili pukotinama u
kamenju. Takav razvoj tala je uvjetovan dugotrajnom akumulacijom nerastvorivog
ostatka koji nastaje trošenjem vapnenca. Osim toga, kamen
izbija češće na površinu pa se dubina tla, tj. tipovi tala smanjuju na kratkim
razmacima. Zato prema dosadašnjem istraživanju na vapnenastoj podlozi,
»korijenje šumskog drveća nalazi potrebne elemente za ishranu slijedeći
pukotine u kamenu vapnencu, koje pedološki nije moguće evidentirati u
svim slučajevima«.
14