DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Iz opisa profila vidljivo je da je A-horizont kod profila 9 plići, što je u
vezi s načinom trošenja dolomitne stijene.
Površinski horizont tih tala je jako humozan, a dublji kao i prijelazni
horizonti su slabo humozni.


Sadržaju humusa analogan je i sadržaj dušika, tj. površinski horizont
je vrlo bogat dušikom, a dublji i prijelazni horizont je dobro opskrbljen
dušikom. C:N odnos je povoljan i iznosi 8:10.


U pogledu sadržaja fiziološki aktivnih hranjiva spomenuta tla spadaju u
klasu srednje opskrbljenih tala KoO, a u pogledu sadržaja P2O5 profil br. 11
je u površinskom horizontu srednje opskrbljen, a profil 9 je slabo opskrbljen
hranjivom. S porastom dubine sadržaj se tih hranjiva smanjuje, tako da su
dublji i prijelazni horizonti slabo opskrbljeni fiziološki aktivnim fosforom
i kalijem.


Izloženi rezultati i kratak opis svakog profila posebno omogućuje uvid
u postojeće karakteristike i zastupljenost pedosistematskih jedinica istraživačkog
područja. Iz podataka o morfologiji profila i analitičkog priloga
može se jasno utvrditi prilična neujednačenost u pedotipološkom smislu. U
vezi s tom konstatacijom, osobine se tih tala uglavnom podudaraju sa specifičnostima
pojedinog tipa. Antropogeni utjecaji, koje smo mogli utvrditi,
odnose se na fizikalna i kemijska svojstva i to prvenstveno zbog obrade
tla i kalcifikacije spomenutih tala, uređivanja parkovnih površina, pravljenja
puteva i dr. Svojim radom čovjek je na taj način izmijenio prirodne uvjete
tvorbe tla. S tim u vezi iznijet ćemo neka zajednička svojstva istraživanih
tala.


Iz priložene tabele 3 vidi se da su sva istraživana tlt karbonatna, bez
obzira na razvojni stadij ili geološku podlogu. Tako se na podlozi vapnenca
zadržao stadij rendzine, a izostaje razvojni stadij smeđevapnenastog tla, —
tlo bez slobodnih karbonata, iako morfološkim i ekološkim svojstvima ta
tla više odgovaraju stadiju smeđeg tla nego rendzini (vidi profil 6 — rendzina
na dolomitu). Iz istih razloga kod obrončanog pseudogleja (profil 3) površinski
sloj tla do dubine 40 cm je karbonatan zbog kalcifikacije rigolanog
sloja, a dublji horizont ovog profila kao i čitav profil nizinskog pseudogleja
sadržava slobodne karbonate samo u tragovima.


U vezi sa sadržajem slobodnih karbonata i reakcije tla kojt je kod svih
analiziranih profila alkalična, osim iznimno kod površinskog horizonta obrončanog
pseudogleja (profil 3) gdje PH u vodi iznosi 6,6, a to znači dt je praktički
neutralan. Karbonatnost tih tala, a prema tome i zasićenost adsorpcijskog
kompleksa bazama što je odlika svih analiziranih profila, je u vezi s
blagim formama humusa koje spomenuta tla posjeduju. Organsku komponentu
tla na osnovi C:N odnosa možemo prema podacima tabele 3 smatrati
povoljnom ako taj kvocijent iznosi oko 10. Kod naših tala taj je odnos, osim
za površinske horizonte profila 2, 5, i 6 (gdje C:N iznosi 12—15), manji
od 10. Prema tome, analitički podaci o sadržaju humusa u istraživanim tlima
upućuju da su spomenuta tla ekološki povoljnija ako sadrže veću količinu
humusa na jedinici površine.


Opskrbljivost tala s fiziološki aktivnim hranjivima za fosfor i kalij je
općenito slaba. Srednje opskrbljena s K20 su jedino rendzina i to samo
površinski horizonti kod kojih dubina A-horizonta ne prelazi više od 20 cm.