DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 16     <-- 16 -->        PDF

sastava na rasponu 85—120 cm. Na taj način je kod spomenutog profila


izražena slojevitost po mehaničkom sastavu za sitnicu tla.


Reakcija kod oba profila aluvijalnih tala je alkalična po cijeloj dubini


profila, a sadržaj slobodnih karbonata je velik i kreće se za profil 5 u gra


nicama od 22,2—29,0%, za profil 6 od 13,4—25,9% za pojedine horizonte.


Po sadržaju humusa ta se tla razlikuju u površinskom horizontu. Dok
je površinski horizont profila 5 jako humozan, a ostali horizonti slabo humozni,
kod profila 6 svi horizonti su slabo humozni. Dalje je u pogledu količine
humusa značajno što neki dublji horizonti sadrže više humusa od susjednih
plićih horizonata, što je u vezi s prije spomenutim slojanjem profila.


Površinski horizont profila 5 spada u tla vrlo bogata dušikom, a dublji
horizont je dobro opskrbljen. Kod profila 6 i u pogledu sadržaja dušika izražena
je njegova slojevitost. Tako je površinski horizont dobro opskrbljen
dušikom, a dublji horizont spada u tla vrlo bogata opskrbljena tim biogenim
elementom.


Odnos C:N je povoljan za oba profila, a s dubinom se taj odnos još više
sužava.


Spomenuta su tla slabo opskrbljena fiziološki aktivnim hranjivima fosfora
i kalijem. Jedino je površinski horizont profila 5 dobro opskrbljen fiziološki
aktivan fosforom kao i duboki horizont (60—85 cm) profila 6 kod kojega
se i u tom pogledu održava slojevitost profila.


Tla na vapnencu


Ta su tla površinski najmanje zastupljena na istraživanom području
parkova Samobor. Najviše su rasprostranjena na području parkova 1, 2, 3 i 7,
ali ne obuhvaćaju kontinuirano te površine zbog interkalacija različitih litoloških
supstrata.


Pojava takvih tala najbolje ilustrira profil br. 6 otvoren u parku »Mojmir«.
Po mehaničkom sastavu površinski horizont je glinasta ilovača do dubine
od 6 cm, a od 6—33 cm laka glina.


Reakcija tla je alkalična u cijeloj dubini profila. Količina slobodnih
karbonata je manja od analognih stadija na dolomitima kao i od aluvijalnih
tala te iznosi svega 3,4% u površinskom i 4,20% u prijelaznom horizontu.


Po količini humusa A-horizont je vrlo jako humozan, dok je prelazni
dublji horizont slabo humozan; po sadržaju dušika A-horizont je vrlo bogat,
a prijelazni dublji horizont je dobro opskrbljen dušikom.


Što se tiče C:N odnosa, on je povoljan kao i kod većine spomenutih tala.
Fiziološki aktivni fosforom i kalijem A-horizont je osrednje opskrbljen,
a prijelazni je slabo opskrbljen.


Tla na dolomitu


Tla na dolomitu pretežno se rasprostiru u parkovima sa oznakama 8, 10,
11, 12 i 14. Predstavljena su profilima 9 i 11 — rendzina na dolomitu i rendzina
na dolomitnom grusu — otvorenih u parku Podolje i Alnoch. To su
plitka tla, po mehaničkom sastavu glinasta ilovača, skeletoidna. Skelet je
karbonat. Reakcija tla je alkalična, a što se tiče prisustva slobodnih karbonata
oni su više zastupljeni kod profila 9 nego kod profila 11.