DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UDK 634.0.414.12:634.0.145.7x18.77


TERENSKA ISTRAŽIVANJA EFIKASNOSTI METATIONA I OIPTEREXA
PROTIV GUSJENICA GUBARA


Dr IVAN SPAIć, Zagreb


SVRHA POKUSA


U Jugoslaviji* već više od 20 godina gusjenice gubara (Lymantria disparL.) u šumama suzbijamo DDT-em i to metodom toplih aerosola (toplog zamagljivanja).
Primjena ovog insekticida i ove metode ima svojih razloga.
To su u prvom redu efikasnost i ekonomičnost. DDT je veoma djelotvoran
i veoma jeftin insekticid, a metoda toplog zamagljivanja osim toga omogućuje
utrošak veoma malenih količina insekticida po jedinici površine. Akcije
suzbijanja štetnika u šumama aviometodom u Jugoslaviji su poradi toga
veoma jeftine.


No masovna uporaba politoksičnih insekticida i drugih pesticida, kao
uostalom i mnogih drugih sintetiziranih organskih materija, donijela je svijetu
novi, teški problem općeg trovanja biosfere. DDT-u i drugim organoklornim
insekticidima pripada tu naročito istaknuto mjesto, posebno zbog
spore razgradnje i svojstva akumuliranja u živim organizmima. DDT je
konstatiran u vodi i u tlu, u biljkama, životinjama i ljudima i to u opsegu
i količini koji izazivaju opravdanu bojazan za pravac razvoja živoga svijeta.
Zbog toga je uporaba DDT-a u nekim zemljama zabranjena, a u drugim
ograničena. O tome je više rečeno u članku Spaić i Britve c, 1971.


Upravo se razmatra i prijedlog da se uporaba DDT-a zabrani i u Jugoslaviji.
Prema tome prijedlogu jedino bi bila dopuštena primjena u šumama
za suzbijanje gubara i to upravo zbog toga što metoda suzbijanja, kojom
se u Jugoslaviji služimo (toplo zamagljivanje), omogućuje veoma maleni
utrošak insekticida po jedinica površine.** No to je privremena mjera i u
skoroj budućnosti treba očekivati potpunu zabranu uporabe DDT-a i drugih
organoklornih insekticida. Gradaciju gubara, koja je u tijeku, treba radi
toga iskoristiti za eksperimentiranje, kako bi se do slijedeće gradacije pronašlo
pogodniju zamjenu za DDT.


IZBOR INSEKTICIDA I NAČINA PRIMJENE


U kurativi zaštite bilja ideal je pronaći i primijeniti takvo sredstvo
koje bi nepovoljno djelovalo, tj. uništilo samo organizam koji uzrokuje
štetu, a da pri tome ne bude nikakvih nepovoljnih posljedica za ostali živi


* Ovdje
opisane radove financirala su šumska gospodarstva putem Poslovnog udruženja
šumskoprivred´nih organizacija, Zagreb. U ostvarenju pokusa posebno
mi je pomoglo Šumsko gospodarstvo »Hrast«, Vinkovci. Svima ustanovama
i osobama, koje su mi na bilo koji način pomogle u ovom radu, izražavam svoju
zahvalnost.
** Nakon predaje rada u tisak ovaj je prijedlog ozakonjen.


419
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 68     <-- 68 -->        PDF

svijet. Drugim riječima, od idealnog pesticida zahtijeva se apsolutna selektivnost.
Kad je riječ o suzbijanju insekata kemijskim sredstvima, ovaj cilj
još nije postignut, a vjerojatno niti neće biti. Metode biološkog suzbijanja
najbliže su ostvarenju tog cilja. Proučavanju i unapređivanju tih metoda
treba posvetiti punu pažnju.


Ovdje opisanim terenskim istraživanjima prethodila su laboratorijska
ispitivanja nekih insekticida, za koje se smatralo da bi mogli doći u obzir
kao zamjena za DDT. Rezultati su tih ispitivanja objavljeni (S p a i ć i
Britvec , 1971). U tim laboratorijskim pokusima ispitano je devet raznih
organofosfornih preparata, a kao standardno komparativno sredstvo poslužio
je organoklorni DDT. U navedenom radu opisani su i kriteriji kojima
smo se rukovodili prigodom izbora insekticida. Glavni je kriterij pri tome,
uglavnom, bila srednja letalna doza insekticida (LDso)- Iako za ocjenu toksičnosti
treba znati čitavi niz podataka ipak se, kratkoće radi, u tu svrhu najčešće
rabi baš LD50. Na izbor insekticida za ovdje opisane terenske pokuse
utjecala je također i cijena insekticida.


Za pokuse su bili odabrani preparati Dipterex (aktivna sustanca triklorfon)
i Metation (a. s. fenitrotion). Prvi je isporučila tvornica »Pinus« iz
Raca kraj Maribora, a drugi tvornica »Radonja« iz Siska. Oba su preparata
bila jednake koncentracije, tj. u svakom je bilo 15°/o aktivne insekticidne
supstance. U laboratorijskim pokusima ovi su se preparati pokazali efikasnima
protiv gusjenice gubara, a osim Gardone (a. s. tetraklorvinfos)
imaju najveću LD50, tj. najmanje su otrovni. Gardona ima još mnogo veću
LD50 i pokazala je veoma dobro djelovanje u laboratorijskim pokusima, no
nije uvrštena u terenska istraživanja radi veoma visoke cijene. (LD50 u
mg/kg za navedene preparate: DDT 250, Metation 500—673, Dipterex 625,
Gardona 4000—5000). I Dipterex i Metation bili su priređeni za primjenu
metodom toplog zamagljivanja jer sam se bio odlučio za taj način aplikacije.


Ovdje je mjesto da kažem nešto o izboru načina primjene insekticida.
U Jugoslaviji već duže od 20 godina za suzbijanje defolijatora u šumama
rabimo metodu toplog zamagljivanja. O prednostima i nedostacima ove metode
već sam pisao u šumarskom listu (Spaić, 1969). Glavna je i za
mene odlučujuća prednost ove spram drugih metoda u tome, što ona omogućuje
djelotvornu primjenu veoma malenih doza insekticida, manjih nego
što je to moguće postići bilo kojom drugom metodom. To pak omogućuje
agregatno stanje insekticida jer on iz uređaja za toplo zamagljivanje izlazi
kao plin. To stanje omogućuje ekspandiranje insekticida u prostoru (a ne
relativno brzo slobodno padanje) te se tako s istom količinom insekticida
može zatrovati veći volumen. Kad je riječ o suzbijanju štetnika u šumama
onda se zaista radi o tretiranju prostora, a ne površine, kao što je to slučaj
kod tretiranja poljoprivrednih kultura. Metoda toplog zamagljivanja omogućuje
da se primjenom svega 2,5 lit/ha nekog tekućeg preparata zatruje
volumen što ga zauzima 1 ha šume visoke 25—30 m. Zahvaljujući tome termičkom
postupku, mi u Jugoslaviji već dva desetljeća uspješno suzbijamo
gubara upotrebljavajući po 1 ha tako visoke šume svega 250—400 g aktivne
supstance. Protiv gubara se, inače, drugdje primjenjuju barem dvostruke,
obično i veće količine a. s. DDT-a. Ovdje je naročito važno istaknuti još i
ovo: prema vlastitom iskustvu, iz pokusa obavljenih još 1948. i 1949. god.


420
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 69     <-- 69 -->        PDF

(Spaić, 1949, 1952), za postizavanje uspjeha u šumama visokim oko 25 m
potrebno je deponirati najmanje 2,5 lit/ha preparata bez obzira na njegovu
koncentraciju aktivne supstance. S manjom dozom preparata makar i
visoke koncentracije nije moguće postići zadovoljavajući uspjeh. Primjer
radi jasnoće: gubara potpuno uništavamo s količinom od 250 g/ha a. s.
DDT-a, koja je sadržana u dozi od 2,5 lit/ha 10%-tnog preparata. Takav
uspjeh nije moguće postići s količinom od 300 g/ha a. s. DDT-a, koja bi
bila sadržana npr. u dozi od 1 lit/ha 30%-tnog preparata.


Ovdje treba nešto reći i o LV i ULV metodi (to su usvojene kratice
engleskih riječi »low volume« i »ultra low volume« za primjenu »malih« i
»ultra malih količina« insekticida). ULV metoda predstavlja najnovije dostignuće
na području aplikacije pesticida. Tom je metodom moguće uspješno
uništiti neke gospodarski štetne insekte uporabom doista veoma malenih
doza insekticida. Ovu se metodu zbog toga smatra upravo revolucionarnom
u odnosu na prijašnje načine primjene. Tako to i jeste kada je riječ o zaštiti
poljoprivrednih kultura. Bit je ULV metode, naime, primjena koncentriranih
pesticida, što se u poljoprivredi do sada nije radilo, nego su pesticidi
bili razrjeđivani vodom. Ranijim postupcima rabile su se velike doze emulzija
ili suspenzija (20—1000 lit/ha), dok se ULV metodom uspjeh postiže
uporabom svega 0,5—2,0 lit/ha koncentriranog preparata. Ova metoda s pravom
predstavlja revoluciju u primjeni pesticida u poljoprivredi. Ona može
impresionirati svakoga, tko već od ranije nema iskustva s primjenom koncentriranih
insekticidnih preparata. No metodom toplih aerosola (toplog
zamagljivanja), kojom se šumari u Jugoslaviji služe već duže od dva desetljeća,
primjenjuju se također koncentrirani insekticidi i to je ustvari posebna
vrsta ULV metode. Ovdje se djelotvorna primjena veoma niskih doza
omogućuje termičkim, a ne mehaničkim putem. Time je omogućen najmanji
utrošak insekticida s kojim se još može postići punu efikasnost. U to sam
se uvjerio još 1964. god., kada sam obavljao komparativne pokuse obiju
metoda (Spaić, 1965). Istina, ULV metoda se kasnije razvila tako da,
osim aparature za primjenu na osnovi rotirajućih bubnjeva (kojom sam se
tada služio), danas je u tu svrhu pomoću posebnih sapnica preudešen i
prije primjenjivani sustav Sorensonovih cijevi. Osim toga, treba naglasiti
da ULV postupak ne čini samo aparatura za primjenu, nego i posebno formulirani
preparat. No ono što je za ova razmatranja najvažnije bilo je
vidljivo već tada. Došao sam do zaključka da se količina od 5 lit/ha DDT
preparata deponiranog mehaničkim postupkom (aparaturom za ULV metodu)
vjerojatno nalazi na donjoj granici s kojom se još može postići uspjeh. S
manjom količinom insekticida tim postupkom jednostavno nije moguće
dovoljno zatrovati čitavi volumen visoke šume (pokusi su tada rađeni u šumi
prosječne visine 30 m). Termičkim postupkom to već godinama postižemo
s količinom od 2,5 lit/ha preparata.


Treba reći i ovo. DDT je veoma jeftin insekticid. Organofosforni su
preparati višestruko skuplji. U budućim akcijama suzbijanja štetnika tim
preparatima, na troškove suzbijanja znatno će utjecati svaki dcl/ha utrošenog
insekticida, što kod uporabe DDT-a nije bio slučaj u toj mjeri.


Zbog svega ovoga držim da za suzbijanje defolijatora treba i dalje zadržati
metodu toplog zamagljivanja. Tom metodom aplikacije poslužio sam
se i u ovdje opisanim pokusima. To, naravno, ne znači da ULV metodu


421
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 70     <-- 70 -->        PDF

treba isključiti iz uporabe u šumama. Naprotiv, ona će naći svoje mjesto.
Osobno mi se čini da njoj pripada budućnost kad se radi o primjeni sistemičnih
ili sličnih insekticida. Ti su nam pak potrebni npr. za suzbijanje
moljca jelinih iglica Argyresthia fundella F. R. u Gorskom Kotaru.


POKUSNI OBJEKTI


Za pokuse su bile odabrane dvije izolirane šumice između Vinkovaca i
Vukovara, a koje se nalaze na području šumarije Vukovar. To su Bršadinski
lug (113 ha) i Požeg (117 ha). Po svom izoliranom položaju, površini, uzrastu
i stanju zaraze, one su predstavljale veoma pogodne pokusne objekte.
Jedino sastav vrsta drveća nije tipičan za slavonske hrastove nizinske šume.
Obje su ove šume, naime, umjetno podignute (to su bivše grofovske šume)
i u njima su lužnjak, kitnjak i cer gotovo podjednako zastupljeni, a ima i
odsjeka u kojima dolazi čisti bagrem, crni orah ili topola. Tretirana je cijela
površina, ali su opažanja bila usredotočena u odjelima u kojima su bili
lužnjak, kitnjak i cer. U Bršadinskom lugu to su odjeli 46 i 49, a u Požegu
odj. 36 i 37. Srednja je visina sastojina, u kojima su vršena opažanja, u Požegu,
bila oko 20 m, a u Bršadinskom lugu oko 20 m i 25 m.


Tab. 1 — Podaci o površinama i stanju zaraze u pokusnim objektima — Angaben
über die Waldflächen und den Befallszustand in den Versuchsobjekten.


Legla po


Odj. br.
Abt. Nr.
Površina
Fläche ha
Zaražena
stabla
Befallene
Stämme "/o
zar. stablu
Eierschwämme
je bef. Stamm
kom. St.
Ukupna
površina
Gesamtfläche
ha
34 32 68 6,5
35
36
37
45
46
47
48
49
50
35
26
24
24
16
22
11
24
16
80
63
76
37
57
40
66
58
85
3,0
6,1
10,1
8,8
10,2
8,1
6,0
10,1
20,5
117
113


Obadvije ove šume bile su jako napadnute od gubara. U jesen 1970. god.
utvrđeno je stanje zaraze i ono je iskazano u tab. 1. S obzirom na starost
sastojina (40—70 god.) i kritični broj legala koji odgovara toj dobi, ovim
sastojinama svakako je prijetio golobrst. Legla su bila krupna i očito su
indicirala jednu progradacionu, a ne možda retrogradacionu fazu. Treba
istaknuti da je i u jednoj i u drugoj šumi osim gubara bilo u pojačanoj
mjeri i drugih štetnika, napose velikog i malog mrazovca te hrastovog
savijača.


METODIKA GLAVNIH OPAŽANJA


Glavna je svrha ovih terenskih pokusa bila provjeravanje toksikološkog
efekta Dipterexa i Metationa, koji su se u laboratorijskim pokusima pokazali
efikasnima protiv gubara. Kao što je u ovakvim pokusima (i operativnim
akcijama) uobičajeno, djelovanje insekticida prati se na tzv. kontrolnim
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 71     <-- 71 -->        PDF

pločama i o uspjehu se prosuđuje prema tijeku količina gusjeničnih ekskremenata
koji se sabiru na tim pločama. Tom metodom poslužio sam se i u
ovim pokusima. No, osim zaključaka koji se donose na temelju kretanja
količina ekskremenata, svojedobno sam razvio metodu kojom se iz podataka
s kontrolnih ploča može izračunati postotak uništenih gusjenica (S p a i ć,
1952). Tim sam se postupkom, također, poslužio u ovim pokusima. Ta računska,
kao i neke grafičke i kombinirane metode za izračunavanje postotka
uništenih gusjenica, opširno su opisane u mom navedenom radu. Ovdje
iznosim u najkrupnijim crtama bit tih postupaka, a detaljnije ih izlažem
na str.


Gusjenični se ekskrementi svakodnevno skupljaju na kontrolnim pločama
i mjere u cm3. Nakon tretiranja količine ekskremenata obično se naglo
smanjuju i, ako je toksikološki efekt potpun, što bi u pravilu moralo biti,
5—6 dana nakon tretiranja na pločama nema više zrnaca ekskremenata.
Ako ih pak ima, znak je da gusjenice nisu potpuno nego samo djelomično
uništene. Postotak uništenih gusjenica može se izračunati po formuli


b


p = 100 ( )


af


U svakoj šumi bilo je po 6 kontrolnih ploča. Ustvari, bila su to kontrolna
platna razapeta u drvenom okviru dimenzija 0,8 x 0,8 m i postavljena na
drvene stupove ispod kontrolnih stabala. U Bršadinskom lugu svih 6 kontrolnih
platna nalazilo se pod stablima lužnjaka, a u Požegu bila su 3 lužnjakova
i 3 cerova kontrolna stabla. Ekskrementi su sakupljeni u 24-satnim
razmacima počevši od 29. travnja pa sve do 19. svibnja.


Osim neposrednog toksikološkog efekta veoma je važno poznavati trajanje
djelovanja (tzv. rezidualno djelovanje) insekticida. U ovim sam pokusima
sproveo i ta opažanja i to opet prema metodici koju sam već odavno
opisao i kojom sam se više puta poslužio (S p a i ć, 1952, 1959, 1965). Postupak
se ukratko sastoji u ovome: počevši od dana tretiranja, svakoga dana
postavi se u žičane kaveze jednaki broj zdravih gusjenica na lišće iz tretirane
(pokus) i netretirane šume (kontrola). Gusjenice u kavezima ostaju 7
dana, a svakog dana donosi se iz šume i daje im se svježa hrana (pokusu
zatrovano, kontroli nezatrovano lišće). Ispočetka gusjenice hranjene lišćem
iz tretirane šume uginu, kasnije je broj uglinulih gusjenica sve manji i konačno
se on izjednači s kontrolom. To je dokaz da insekticid u šumi više
ne djeluje, barem ne na gusjenice na kojima se vrši ispitivanje.


Ova istraživanja proveo sam na gusjenicama gubara II i III stadija.
U žičane kaveze dimenzija 20 x 20 x 30 cm stavljano je po 40 gusjenica.
Grančice s lišćem stajale su u staklenkama s vodom da se lišće ne bi posušilo.
Sva ta opsežna opažanja, koja se ovdje samo ukratko opisuju, vršena
su u selu Pačetin koje se nalazi u blizini pokusnih šumskih objekata. Insektariji
s gusjenicama stajali su na natkrivenoj terasi jedne drvene gospodarske
zgrade na visini od oko 4 m.


PROVEDBA POKUSA I REZULTATI


Zamagljivanje šume Požeg započeto je 6. svibnja predvečer, ali se uređaj
za ispuštanje insekticida pokvario pa su idućeg jutra, tj. 7. svibnja zamagljeni
i Požeg i Bršadinski lug. Tretiranje je obavljeno avionom AN-2.


423
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Požeg je tretiran Metationom, a Bršadinski lug Dipterexom. Bilo je planirano
da se svaku od ovih šuma zamagli s dozom od 2,5 lit/ha 15%-tnog
preparata tako da po 1 ha bude deponirano 375 g aktivne supstance insekticida.
To je ista doza, ali veća koncentracija preparata, koju inače rabimo
prigodom suzbijanja gubara DDT preparatom »Pantakan« (u posljednjoj
gradaciji gubara rabili smo 10%-tni »Pantakan« u dozi od 2,5 lit/ha, tj.
deponirali smo 250 g/ha a. s. DDT-a). Pretpostavljalo se pri tome da je spec,
težina preparata podjednaka onoj »Pantakana«, tj. da iznosi oko 0,9—1,0.
Kod Metationa je to tako i bilo. Požeg je zamagljen s 2,56 lit/ha tog 15%-tnog
preparata, tj. upotrebljeno je 384 g/ha a. s. fenitrotiona. No preparat Dipterex
imao je neobično veliku spec, težinu (1,28). Zbog nesporazuma, tvornica
je u posljednji čas isporučila 300 kg (umjesto 300 lit) ovog relativno teškog
preparata tako da je na Bršadinski lug deponirano svega 2,08 ili okruglo 2,0
lit/ha preparata odnosno 400 g/ha a. s. triklorfona. Ovo je bilo mimo plana
i — treba odmah reći — utjecalo je na donošenje suda o uporabivosti
Dipterexa za suzbijanje gubara, kako je to dalje opisano.


Tijekom zamagljivanja vrijeme je bilo povoljno. No ne samo u vrijeme
zamagljivanje, nego i kasnije sve do kraja kontinuiranih opažanja, tj. do


19.
svibnja, vrijeme je bilo lijepo i nijedanput nije pala kiša.
U vrijeme tretiranja, tj. 7. V i tijekom nekoliko idućih dana, gusjenice
su se najvećim dijelom nalazile u II stadiju, no bilo ih je i u III i u I.
Zanimljiva je činjenica da je u Požegu u to vrijeme bilo dosta legala, na
kojima su se gusjenice nalazile »na ogledalu«. Postotak takvih legala nije
utvrđen, ali pod onim dosta ocijenio sam da ih je moglo biti čak 5—10%.
U Bršadinskom lugu bilo je u to vrijeme također gusjenica »na ogledalu«,
ali primjetljivo manje. U toj šumi gusjenice su općenito bile razvijenije
nego u Požegu. To jasno potvrđuju i podaci graf. 1 o broju zrnaca ekskremenata
u 1 cm3. Ne sjećam se da sam ikada ranije u to doba (između
6—10. V) u nizinskom području vidio toliko mnogo legala s gusjenicama
»na ogledalu« i tu pojavu ne mogu objasniti, tim prije što je proljeće bilo
relativno toplo. Možda je uzrok toj pojavi u svezi sa sastavom drveća u
ovim šumama?
Kako je navedeno, obje su šume tretirane rano ujutro 7. V. Bilo je
veoma zanimljivo tijekom tog istog dana vidjeti efekt tretiranja na kontrolnim
platnima. Nekoliko sati nakon zamagljivanja u Požegu su se obilno
mogli naći otrovni dvokrilci, leptiri, kornjaši hrušteva, Calosoma sycophantaL, i dr. Na kontr. platnu br. 5 bilo je preko 30 kornjaša Phöllodecta spec.
Otrovanih gusjenica bilo je, međutim, veoma malo i to su uglavnom bile
relativno odrasle sovice. Gusjenica gubara praktički nije bilo. Slično je bilo
i u Bršadinskom lugu. Na 4 kontrolna platna ni ovdje nije bilo gubarevih,
a ni drugih gusjenica. No na 2 kontrolna platna u ovoj šumi (br. 3 i br. 6)
već 5—6 sati nakon zamagljivanja bilo je po 100 i više otrovanih gusjenica
gubara, a također i drugih gusjenica.
Postojala je, međutim, jedna druga, značajna i veoma primjetljiva razlika
stanja na kontrolnim platnima u Bršadinskom lugu i Požegu. Na platnima
u Požegu nije doduše bilo gusjenica, ali se tamo nalazilo veoma
mnogo raznih, uglavnom sitnih, dvokrilaca i parazitskih opnokrilaca. Na
platnima u Bršadinskom lugu toga nije bilo. Pokoji sitni otrovni dvokrilac
ili opnokrilac nađen je u Bršadinskom lugu tek idućih dana, ali nikada


424
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 73     <-- 73 -->        PDF

masovno, dok su na platna u Požegu još nekoliko dana nakon tretiranja u
velikoj množini padali otrovani kukci iz navedenih redova, a također i krilate
lisne uši i dr. Uzrok je ovoj pojavi u tome što je Metation (fenitrotion)
prvenstveno kontaktni insekticid, a Dipterex (triklorfon) ima mnogo jače
digcstivno nego kontaktno djelovanje. Razlika u broju nastradalih parazita
bila je očita i to je velika prednost u korist Dipterexa. Time, naravno, ne
tvrdim da ovaj insekticid ne djeluje nepovoljno na parazite, nego samo da
je to nepovoljno djelovanje manje nego kod dodirnih insekticida. Ovdje
se sada o tome ne može raspravljati, ali spomenuta opažanja nukaju na
razmišljanja, nije li vrijeme da se univerzalni kontaktni insekticidi zamijene
digestivnima koji su više selektivni.


Što se tiče djelovanja insekticida na gusjenice, uglavnom se nastavila
tendencija koja je zapažena već prvog dana nakon tretiranja. U Požegu
se nepovoljno djelovanje insekticida na gusjenice nije ni osjetilo. Samo
drugog dana nakon zamagljivanja količine ekskremenata na svim kontrolnim
platnima smanjile su se na polovicu, no slijedećeg su dana ponovno nastavile
rasti. Na platnima se nalazilo samo po koju otrovanu gusjenicu, ogroman
broj gusjenica u krošnjama više je manje nesmetano nastavilo brštenje.
Sredinom lipnja stabla lužnjaka, kitnjaka i cera u odj. 36 i 37, u kojima su
vršena opažanja, bila su totalno obraštena, a veliki broj potpuno odraslih
gusjenica počeo se već kukuljiti. U Bršadinskom lugu stanje je bilo nešto
drugačije. Na kontr. platnima br. 3 i br. 6 nekoliko dana nakon zamagljivanja
nije više bilo ekskremenata. Dio šume u kom su se nalazila ta platna
sačuvan je od brštenja i ostao je skoro neoštećen. U ostalom i to većem
dijelu ove šume negdje je nastao potpuni golobrst kao i u Požegu, a drugdje
su stabla bila djelomično obrštena. Općenito uzevši, ni u Bršadinskom lugu
tretiranje nije imalo uspjeha iako su pojedini manji dijelovi šume sačuvani
od brštenja. Kao što je već ranije navedeno, Bršadinski lug je tretiran
dozom od svega 2,0 lit/ha insekticida. Već odavno znamo da se ta količina
nalazi na donjoj granici, kojom se s DDT-em može postići uspjeh. Mi ipak
ni kod DDT-preparata ne rabimo tu najmanju količinu, nego 2,5 lit/ha. Sada
smo zbog nesporazuma s proizvođačem bili prisiljeni upotrijebiti tu dozu,
za koju smo unaprijed znali da će dati nesiguran rezultat. To se i obistinilo.
Zbog svega ovoga, konačni sud o uporabivosti Dipterexa u odnosu na DDT
za sada nije moguće dati.


BROJČANI POKAZATELJI DJELOVANJA INSEKTICIDA


Kako je već navedeno, djelotvornost insekticida objektivno je utvrđeno
pomoću kontrolnih ploča odnosno platna, kojih je u svakoj šumi bilo po 6.
Svakoga dana u isto vrijeme, tj. u 24-satnim razmacima ekskrementi su
skupljani s platna i izmjereni u cm3. S ovim poslom započelo se još 29.
travnja, tj. 8 dana prije tretiranja, a završilo se 19. svibnja, tj. 12 dana nakon
tretiranja. Podaci prikupljeni na kontr. platnima iskazani su u tab. 2.


U Požegu nije bilo nikakvog djelovanja insekticida. Količine ekskremenata
stalno su se povećavale i nakon zamagljivanja, jedino su 9. V opale, no
odmah su idućeg dana ponovno porasle. S uzrastom gusjenica, sve brže su
se povećavale i sabrane količine ekskremenata. Na kraju opažanja (19. V)
te su količine bile već dosta velike iako u to vrijeme nije bilo još ni traga
golobrstu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U Bršadinskom lugu od samog početka bilo je više ekskremenata, a
sabrane su se količine povećavale iz dana u dan sve do tretiranja. Tada se
na svim platnima smanjuju. Na platnima br. 3 i br. 6 nakon 4—5 dana više
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 75     <-- 75 -->        PDF

nije niti bilo ekskremenata. Na ostalim platnima sabrane količine smanjuju
se sve do 14. V kada dostižu minimum, a od toga dana ponovno počimaju
rasti.


U poglavlju o metodici opažanja sasvim sam ukratko opisao postupak
za izračunavanje postotka uništenih gusjenica, koji sam razvio još prije
više od 20 godina. Postupak se temelji na pretpostavci da gusjenice svih
stadija dnevno prosječno izbacuju podjednaki broj zrnaca ekskremenata.
Ova je pretpostavka potvrđena laboratorijskim istraživanjima. Utvrđeno je
da gusjenice I—VI stadija (kod gubara gusjenice mužjaka imaju V, a ženki
VI stadija) dnevno izbace prosječno 32, 30, 29, 28, 28, 27 zrnaca, dakle, uglavnom
podjednako. Ta činjenica omogućuje u biti jednostavan postupak za
izračunavanje postotka uništenih gusjenica. Treba li na dan »di« nakon
tretiranja utvrditi koliki postotak gusjenica toga dana još brsti, u odnosu
na neki raniji dan »d« prije tretiranja, potrebno je znati broj svih zrnaca
sabranih na kontrolnim pločama na dane »d« i »di« pa se iz postotnog
odnosa broja zrnaca izračuna traženi podatak.


Navedeni jednostavni postupak teško je sprovesti u šumi gdje je zaraza
veoma jaka pa se na pločama sabiru količine ekskremenata. Brojenje zrnaca
može se pojednostavniti tako da se samo iz jednog dijela ekskremenata
utvrdi prosječni broj zrnaca u 1 cm3 pa se čitava skupljena količina pomnoži
s tim brojem. Da se postigne što veća točnost i sigurnost u određivanju
prosječnog broja zrnaca u 1 cm3, treba utvrđene dnevne srednjake nanijeti
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 76     <-- 76 -->        PDF

428
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 77     <-- 77 -->        PDF

na mm-papir kao ordinate pripadnim danima kao apscisama. Tako dobijene
točke spoje se u krivulju koja se izjednači. Na graf. 1 su izjednačene krivulje
prosječnog broja zrnaca u cm3 pojedinih dana u Požegu i Bršadinskom
lugu. Točke tih krivulja prije izjednačenja, tj. dnevni prosjeci koji su
utvrđeni brojenjem, navedeni su u tab. 4. U istoj tabeli navedeni su i dnevni
srednjaci, očitani kasnije iz izjednačenih krivulja.


Izračunavanje postotka uništenih gusjenica može se i dalje pojednostavniti
tako da se u postotni odnos ne stavlja ukupni broj zrnaca, nego samo
sabrane količine ekskremenata u cm3. Zbog porasta volumena zrnaca tijekom
brštenja, uzrokovanog starenjem odnosno rastom gusjenica, potrebno je ove
količine učiniti komparabilnim. Faktor komparabilnosti (»f«) izračuna se iz


z
omjera (z i zi je broj zrnaca u 1 cm3 na dane »d« i »di«; ovi se podaci


Zl


očitaju iz grafikona).
Prema tome, postotak uništenih gusjenica gubara može se izračunati
po formuli
b
p = 100 (1 )
af


a = količina ekskremenata u cm3 određenog dana prije tretiranja


b = količina ekskremenata u cm3 određenog dana poslije tretiranja


f = faktor komparabilnosti


Za vrijednosti »a« i »b« treba uzimati srednjake dnevnih količina ekskremenata
od 2—3 dana. Ako se uzme srednjak od 3 dana, vrijednost »f« uzima
se za srednji dan.


Tab. 5 — Postotak mortaliteta gusjenica u Bršadinskom lugu sedmog dana nakon


tretiranja — Prozentsatz der Mortalität der Raupen in Bršadinski lug


am siebenten Tag nach der Behandlung.


Kontrol. ploča 1 2 3 4 5 6
Kontrolltafel


% mortaliteta 87,5 77,7 100 60,3 81,4 100
Mortalität a/o


U tab. 5 navedeni su postoci uništenih gusjenica na pojedinim kontrolnim
stablima u Bršadinskom lugu, koji su izračunati po navedenoj formuli.
Za vrijednosti »a« i »b« uzeo sam petodnevne prosjeke i to za »a« 2—6. V,
a za »b« 12—16. V. Faktor komparabilnosti računat je za srednje dane, tj.
za 4. V i 14. V.


U tab. 3 nalaze se podaci tab. 2, preračunati faktorom komparabilnosti
na dan 6. V, tj. dan neposredno prije tretiranja ovih šuma. Iz tih se podataka
mogu, također, neposredno stavljanjem u postotni odnos izračunati
postoci uništenih gusjenica. Ako se za Bršadinski lug oni računaju opet za
period 12—16. V u odnosu na 2—6. V, onda se, što je i logično, dobiju potpuno
isti rezultati kao i oni što se nalaze u tab. 5, a izračunati su po formuli.


Faktorom komparabilnosti preračunate podatke tab. 2, a koji se nalaze
u tab. 3 iznosim iz posebnog razloga. Teoretski bi, naime, sve količine


429
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ekskremenata, skupljene pod istim stablom prije tretiranja i svedene na istu
veličinu zrnaca trebale biti jednake ili — zbog prirodnog mortaliteta —
u laganom opadanju. One to ipak nisu (iako mislim da kolebanja nisu prevelika)
i tome je više razloga. Prije svega, pod svakim je stablom bila samo
po jedna kontrolna ploča. Gusjenice se na stablu premještaju iz jednog
dijela krošnje u drugi. Kolebanja bi sigurno bila manja da su pod svakim
stablom bile po 2, a pogotovo po 4 ploče. Svakako bi se dobili najtočniji
podaci kada bi se ekskrementi skupljali na cijeloj površini projekcije krošnje.
Najmanje su pouzdani podaci što su utvrđeni prvog dana opažanja,
tj. 29. IV jer su zrnca ekskremenata bila tada još izvanredno sitna, a opažači,
osim toga, još nisu imali iskustva u radu s kontrolnim platnima.


Podaci tab. 3 jasno pokazuju da u Požegu nije bilo nikakvog efekta provedenog
suzbijanja. Čak šta više, 5—6 dana nakon tretiranja količine ekskremenata
na svim platnima počimaju rasti i na kraju opažanja (19. V) dvostruko
su, a negdje skoro i trostruko veće nego 6. V. To je na prvi pogled
svakako nerazložno. Bez obzira na djelotvornost Metationa, gusjenica bi
moralo biti sve manje i manje zbog prirodnog mortaliteta. Budući da tome
nije bilo tako, može se pretpostaviti da su ovamo pridošle gusjenice iz onih
dijelova šume gdje je hrana za njih bila nepovoljna (bagrem, crni orah),
a gdje su legla također bila masovno odložena. Nešto se svakako može pripisati
i onim gusjenicama što su se u vrijeme tretiranja nalazile još »na
ogledalima«, a takvih je legala u to vrijeme bilo možda i do 10%. U svakom
slučaju brojke jasno pokazuju da u Požegu nije bilo nikakvog efekta suzbijanja,
tj. da Metation u primijenjenoj dozi i koncentraciji ne može poslužiti
za suzbijanje gusjenica gubara.


REZIDUALNO DJELOVANJE


Jedan je od glavnih nedostataka DDT-a i drugih organoklornih insekticida
spora razgradnja i s time u vezi dugo rezidualno djelovanje. To je i
jedan od glavnih razloga zbog kojih se ove insekticide sve više napušta.
Rezidualno djelovanje DDT-a prigodom zamagljivanja šuma nekoliko sam
puta ispitivao. DDT se zaista uvijek pokazao veoma perzistentnim. U pokusima
koji su ovdje opisani istom metodom istražio sam rezidualno djelovanje
Dipterexa i Metationa. Na str. 6 ukratko je opisan način istraživanja.
Ovdje još dodajem da je lišće iz Bršadinskog luga (zatrovano Dipterexom)
uzimano sa grupe stabala u blizini kontrolnog stabla br. 3, a iz Požega
(Metation) sa stabla u blizini kontr. ploče br. 1. Nezatrovano lišće uzimano
je u šumi Lipovača, koja nije tretirana, a udaljena je oko 4 km od Bršadinskog
luga i Požega. U sve tri šume uzimano je isključivo lišće lužnjaka.
Veoma je važno istaknuti da je tijekom čitavih ovih opažanja vladalo veoma
lijepo vrijeme i da kiše uopće nije bilo, što je rijetko u to doba godine.
Kiša inače može djelomično isprati insekticid i time znatno utjecati na rezidualno
djelovanje.


Gusjenice za ove pokuse prikupljene su u Požegu i Bršadinskom lugu
još prije zamagljivanja i uzgajane su dalje u improviziranom poljskom
laboratoriju. Zahvaljujući činjenici da je neposredno prije tretiranja u ove
dvije šume bilo još dosta gusjenica »na ogledalima« i da su mnoga takva
legla spremljena radi daljnjih opažanja, bilo je moguće da se sva ovdje
opisana istraživanja provedu na gusjenicama II i III stadija. Kako je već
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 79     <-- 79 -->        PDF

6 - Broj preživjelih gusjenica u insektarijima prigodom ispitivanja rezidualnog
djelovanja insekticida -Anzahl der überlebten Raupen in Insektarien beim
Prüfen der residuellen Wirkung der Insektizide.


Svibanj -Mai


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
40 27 14 8 22 0 0
40 40 40 40 39 36 35
40 40 40 40 40 40 38


D = Dipterex


D 40 26 13 6 0 0 0


M = Malation


M 40 40 40 40 40 40 38


K = Kontrola


K 40 40 40 39 39 38 38


D 40 23 13 3 2 1 0
M 40 40 40 40 40 39 38
K 40 40 40 40 40 40 40


D 40 26 24 3 3 2 0
M 40 40 40 38 37 36 35
K 40 40 40 40 40 40 38


D 40 27 14 6 3 2 2


M 40 40 38 38 37 37 34


K 40 40 39 38 37 36 36


D 40 35 20 8 7 4 2


M 40 30 39 39 39 39 38


K 40 40 40 40 40 40 40


D 40 18 7 6 4 3 1
M 40 40 38 36 35 32 32
K 40 40 40 40 40 39 38


D 40 24 17 15 5 5 5


M 40 38 36 36 36 35 35


K 40 40 40 40 40 40 39


D 40 35 31 19 18 14 13
M 40 38 38 35 35 35 35
K 40 40 40 37 35 35 34


D 40 36 27 26 22 21 18


M 40 40 37 37 37 37 37


K 40 40 39 39 38 38 37


D 40 31 27 19 14 13 11


M 40 40 40 40 40 40 40


K 40 40 40 40 40 40 40


D 40 39 32 29 29 28 26
M 40 40 40 40 40 40 40
K 40 39 39 39 39 39 38
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Tab. 7 — Postotak preživjelih gusjenica odnosno dugotrajnost djelovanja ispitivanih
insekticida — Prozentsatz der überlebten Raupen bzw. die residuelle
Wirkung der geprüften Insektizide.


Lišće uzeto iz šume


. dana
iza tretiranja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laub entnommen aus
dem Wald
Tage nach Behandlung


Kontrola 95 95 100 95 90 100 95 97 85 92 100 95
Metation 87 95 95 87 85 95 80 87 87 92 100 100
Dipterex 0 0 0 0 5 5 2 12 32 45 27 65


navedeno, u svaki insektarij bilo je postavljeno po 40 gusjenica koje su bile
hranjene 7 dana. Hrana je mijenjana svakoga dana kako posušeno lišće
ne bi utjecalo na mortalitet. Tom prilikom izbrojene su i uklonjene mrtve
gusjenice. Za ocjenu perzistentnosti služilo je stanje u svakom insektariju
posljednjeg, tj. sedmog dana.


U tab. 6 i 7 navedeni su brojčani podaci ovih istraživanja. Kako se razabire,
između kontrole i Metationa primjetljiva je sasvim malena razlika u
prvih 8 dana. Mortalitet je za malenkost bio veći u kavezima gdje su gusjenice
hranjene lišćem zatrovanim Metationom, nego u kontroli. Razlika je
malena, a nakon 8 dana se potpuno gubi. Zapravo je iznenađujuće da se
prvih dana zapaža i ta mala razlika jer na kontrolnim platnima u šumi samo
se tu i tamo našlo po koju otrovanu gusjenicu. S Dipterexom je drugačije.
On je u prva 4 dana nakon zamagljivanja zadržao 100n/0-tnu efikasnost u
dijelu šume što je ostao sačuvan od brštenja. Nakon toga efikasnost je postupno
počela opadati i oko 10—11. dana nakon zamagljivanja opala je na
polovicu. Opažanja su vršena 12 dana pa se ne zna kakav bi bio daljnji
tijek opadanja djelotvornosti odnosno rezidualnog djelovanja. Ako bi se
moglo suditi po analogiji s DDT-em, onda bi i Dipterex za 2—3 dana potpuno
izgubio djelotvornost na gusjenice gubara.


Prema Maier-Bode (1965), prigodom suzbijanja repine muhe Dipterex
je djelotvoran 10—12 dana. Prema podacima istog autora u nekim povrtnim
kulturama razgrađivao se mnogo brže. Tako npr. prigodom prskanja špinata
sa 600 lit/ha emulzije, koja je sadržavala 0,075% a. s. Dipterexa (= 450 g/ha


a. s), nakon 5 dana na lišću se našlo manje od 0,1 ppm tog insekticida. Svakako
je rezidualno djelovanje Dipterexa mnogo kraće nego kod DDT-a. Po
mom sudu ono bi trebalo biti i kraće, ali mu je prednost ranije navedena
činjenica da je kao insekticid s jače izraženim digestivnim nego kontaktnim
djelovanjem opasan za parazite.
SAŽETAK


U proljeće 1971. god. u okolici Vukovara provedeni su pokusi suzbijanja
gusjenica gubara preparatima Metation (a. s. fenitrotion) i Dipterex (a. s.
triklorfon). Svrha je ovih terenskih pokusa bila provjeravanje toksikološkog
efekta ta dva insekticida, koji su se u laboratorijskim eksperimentima
(Spai ć i Britv e c, 1971) pokazali efikasnima protiv gubara. Insekticidi
su u šumu deponirani pomoću aviona i to metodom toplih aerosola (toplog
zamagljivanja). Oba preparata bila su koncentracije 15% aktivne supstance.


432
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Metation je deponiran u količini od 2,5 lit/ha preparata (= 384 g/ha a. s.),
a Dipterex 2,0 lit/ha (= 400 g/ha a. s.).


Kao pokusni objekt za Metation poslužila je šuma Požeg (117 ha), a za
Dipterex Bršadinski lud (113 ha). Obje šume bile su jako napadnute od
gubara. Stanje zaraze iskazano je u tab. 1. Tretiranje šuma obavljeno je


7. V ujutro. Toksikološki efekt utvrđivan je na kontrolnim pločama (platnima),
kojih je u svakoj šumi bilo po 6.
Tretiranjem nije postignut uspjeh. Unatoč zamagljivanju obje su šume
bile totalno obrštene. U Bršadinskom lugu neki dijelovi šume ostali su,
doduše, sačuvani, a gusjenice uništene, no najveći dio šume i ovdje je, isto
kao i cijeli Požeg, bio obršten do gola. Prema tome Metation i Dipterex
u navedenim dozama preparata i koncentracijama a. s. ne mogu poslužiti
za suzbijanje gubarevih gusjenica.


U tab. 2 navedene su količine ekskremenata, sabrane u pokusnim šumama
na kontrolnim pločama tijekom opažanja. Ti brojčani podaci potvrđuju slabu
djelatnost primijenjenih insekticida. U tab. 3 navedeni su podaci tab. 2,
ali posebnim postupkom preračunati na istu starost gusjenica odnosno na
istu veličinu zrnaca ekskremenata. Iz tih podataka kao i pomoću posebne
formule, opisane u tekstu, izračunati su postoci uništenih gusjenica na kontrolnim
platnima u šumi Bršadinski lug. Oni su iskazani u tab. 5.


Istraživanja rezidualnog djelovanja (tab. 6 i 7) pokazala su da je
Dipterex u dijelu šume, što je ostao sačuvan od brštenja, prva 4 dana pokazao
100"%-tnu djelatnost. Tada je ona postupno počela opadati i desetak dana
nakon tretiranja spala je na polovicu. Metation je u odnosu na kontrolu
uzrokovao samo neznatno povećani mortalitet gusjenica tokom prvih 8 dana
iza tretiranja. Nakon toga gubi se i ta mala razlika.


Na kontr. pločama u Bršadinskom lugu bilo je mnogo manje otrovanih
parazitskih Hymenoptera i Diptera nego u Požegu. Uzrok tome je činjenica
da Dipterex (triklorfon) ima mnogo jače izraženo digestivno nego kontaktno
djelovanje.


LITERATURA
Maier-Bod e H. (1965): Pflanzenschutzmittel-Rückstände. Insektizide. Stuttgart.
Spai ć I. (1949): Suzbijanje gubara aviometodom. Inst. šum. istr. Zagreb, sv. 2.
Spai ć I. (1952): Suzbijanje gubara aviometodom. Dopunski pokusi. Inst. šum.
istr. Zagreb, sv. 9.
Spai ć I. (1959): Suzbijanje gubara aviometodom u slavonskim šumama 1957.
godine. Za.tita bilja, sv. 52—53, Beograd.
Spai ć I. (1965): Pokusi suzbijanja gusjenica prskanjem šuma iz aviona. U: Rezultati
naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.)
1964. godine. Posl. udr. šumprivr. org. Zagreb.
Spai ć I. (1969): Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968.
god. u Gorskom Kotaru. Šumarski list br. 1—2, Zagreb.
Spai ć I. — Britve c B. (1971): Laboratorijska ispitivanja efikasnosti nekih
insekticida protiv gusjenica gubara. Šumarski list br. 3—4, Zagreb.


Zusammenfassung


FELDVERSUCHE ÜBER DIE WIRKSAMKEIT DES METATHIONS UND
DIPTEREX GEGEN DIE RAUPEN VOM SCHWAMMSPINNER
(LYMANTRIA DISPAR L.)


Im Frühjahr 1971 wurden in der Umgebung von Vukovar Versuche zur Bekämpfung
der Schwammspinnerraupen mit den Präparaten Metathion (Wirkstoff
Fenitrothion) und Dipterex (Wirkstoff Trichlorphon) durchgeführt. Das Ziel dieser
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Feldversuche war die Giftwirkung dieser zwei Insektizide zu prüfen, welche sich
in den Laborversuchen (Spai ć un d Britvec , 1971) gegen den Schwammspinner
als wirksam erweisen. Die Insektizide wurden im Walde vom Flugzeug aus
ausgebracht und zwar vermittels der Methode heisser Aerosole (Heissnebelverfahren).
Beide Präparate wiesen eine 15°/o-ige Konzentration des Wirkstoffes auf.
Metathion wurde in einer Menge von 2,5 1/ha des Präparats (= 384 g/ha Wirkstoff)
und Dipterex 2,0 1/ha (= 400 g/ha Wirkstoff) ausgebracht. Schon seit zwei Jahrzehnten
wird der Schwammspinner in Jugoslawien erfolgreich vermittels der
Heissnebelmethode bekämpft und zwar durch Aufwendung von 2,5 1/ha des
10°/o-igen DDT-Präparats (= 250 g/ha Wirkstoff).


Das Versuchsobjekt für Metathion war der Walddistrikt Požeg (117 ha), und
für Dipterex der Walddistrikt Bršadinski Lug (113 ha). Beide Walddistrikte wurden
einem starken Befall vom Schwammspinner ausgesetzt. Der Befallszustand ist in
Tab. 1 wiedergegeben. Die Behandlung der Wälder wurde am 7. Mai morgens
durchgeführt. Die Giftwirkung wurde durch 6 Kontrolltafeln in jedem Walddistrikt
ermittelt.


Die Behandlung war ohne Erfolg. Trotz der Vernebelung waren beide Walddistrikte
kahlgefressen. In Bršadinski Lug blieben die Waldteile, wo sich die
Kontrolltafeln Nr. 3 und Nr. 6 befanden zwar unversehrt und die Raupen waren vernichtet,
aber der grösste Teil dieses Walddistriktes sowie ganz Požeg wurden
kahlgefressen. Deswegen können Metathion und Dipterex in den angeführten
Dosierungen der Präparate und Konzentrationen des Wirkstoffes für die Bekämpfung
der Schwammspinnerraupen nicht dienen.


Die in Tabelle 2 angeführten Kotmengen sind auf den Kontrolltafeln in den
Versuchsobjekten gesammelt. Diese Zahlenangaben bestätigen eine schwache
Wirksamkeit der aufgewandten Insektizidmengen.


In der Arbeit beschreibt der Autor sein Verfahren zur Berechnung des Prozentanteils
der vernichteten Raupen während der Bekämpfung der Raupen in den
Wäldern. Das Verfahren beruht auf der Voraussetzung, dass die Raupen aller
Stadien täglich, im Durchschnitt, die gleiche Anzahl der Exkrementen-Körnchen
abwerfen. Beim Schwammspinner wurde diese Voraussetzung durch Laboruntersuchungen
bestätigt (Spaić, 1952). Diese Tatsache ermöglicht im Prinzip ein
einfaches Verfahren für die Berechnung des Prozentsatzes der vernichteten Raupen.
Muss man am Tage »dx« nach der Behandlung ermitteln, welcher prozentueller
Anteil der Raupen an demselben Tage noch frisst, im Verhältnis zu einem früheren
Tag »d« vor der Behandlung — so ist es erforderlich die Zahl aller Körnchen,
die auf den Kontrolltafeln an den Tagen »d« und »di« gesammelt worden sind,
zu bestimmen, worauf man aus dem prozentuellen Verhältnis der Kornzahl das
gesuchte Prozent berechnet.


Das erwähnte Verfahren ist im Walde schwer durchzuführen, wo der Befall
sehr stark ist und wo sich grosse Mengen von Exkrementen ansammeln. Das
Zählen der Körnchen kann in der Weise vereinfacht werden, dass man aus einem
Teil der Exkremente die durchschnittliche Zahl der Körnchen in 1 cm3 bestimmt,
worauf man die ganze angesammelte Menge mit dieser Zahl multizipliert. Um
eine möglichst grössere Genauigkeit und Sicherheit in der Ermittlung der durchschnittlichen
Zahl der Körnchen in 1 cm3 zu erreichen, muss man die ermittelten
täglichen Mittelwerte auf das Millimeterpapier als Ordinaten zu den dazugehörigen
Tagen als Abszissen auftragen. Die auf diese Weise erhaltenen Punkte werden
in eine Kurve verbunden, welche ausgeglichen wird. Im Graphikon 1 sind die
ausgeglichenen Kurven der durchschnittlichen Körnchenzahl in 1 cm3 für die
einzelnen Tage im Walddistrikt Požeg und in Bršadinski Lug dargestellt. Die
Punkte dieser Kurven vor der Ausgleichung, d. h. die täglichen Mittelwerte, die
durch das Auszählen ermittelt sind, sind in Tab. 4 wiedergegeben. In derselben
Tabelle sind auch die täglichen Mittelwerte angegeben, die später aus den ausgeglichenen
Kurven abgelesen wurden.


Die Berechnung des Prozents der vernichteten Raupen kann auch weiterhin
vereinfacht werden, und zwar so, dass man in das prozentuelle Verhältnis nicht
die gesamte Zahl der Körnchen sondern nur die gesammelten Mengen der Exkre
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 83     <-- 83 -->        PDF

mente in Kubikzentimetern stellt. Wegen der Zunahme des Volumengehaltes
der Körnchen im Laufe des Frasses, verursacht durch das Wachstum bzw. Altern
der Raupen, ist es nötig, diese Mengen vergleichbar zu machen. Den Kompara


z
bilitätsfaktor (»f«) errechnet man aus dem Verhältnis (»z« und »zi« stellen


Zi


die Zahl der Körnchen in 1 cm3 an den Tagen »d« und »di« dar; diese Zahlenwerte
werden aus dem Graphikon abgelesen). Demnach kann das Prozent der
b
vernichteten Schwammspinnerraupen nach der Formel p = 100 (1 )
af
berechnet werden, wo


a = Exkrementenmenge in cm3 am bestimmmten Tage vor Behandlung


b = Exkrementenmenge in cm3 am bestimmten Tage nach Behandlung


f = Komparabilitätsfaktor bedeuten.


Für die Werte »a« und »b« müssen die Mittelwerte der täglichen Mengen der
Exkremente von 2—3 Tagen genommen werden. Wenn der Mittelwert von 3 Tagen
genommen wird, wird für den »f«-Wert der mittelere Tag genommen.


Diese Formel ist gültig für den Schwammspinner als auch für die Raupen
jener schädlichen Falter, welche in allen Larvenstadien täglich die gleiche Zahl
von Exkrcmenten-Körnchen abwerfen.


Die in Tabelle 5 angeführten Prozente der vernichteten Raupen auf den einzelnen
Kontrolltafeln in Bršadinski Lug sind vermittels der obererwähnten Formel
errechnet. Im Walddistrikt Požeg war der Frass noch viel stärker und dort war
praktisch keine Mortalität durch das Insektizid verursacht. In Tabelle 3 sind
Angaben der Tabelle 2 angeführt; die letzteren wurden vermittels des Komparabilitätsfaktors
auf dieselbe Grösse der Körnchen umgerechnet, welche Grösse
die Körnchen, die am 6. Mai erzeugt wurden, besassen. Theoretisch müssten alle
täglichen Mengen in dieser Tabelle auf einer und derselben Kontrolltafel vor
der Behandlung gleich sein oder (wegen der natürlichen Mortalität der Raupen)
in langsamer Abnahme. Die Schwankungen entstehen aus dem Grunde, da unter
jedem Stamm nur eine Kontrolltafel war. Im Laufe des Frasses wandern die
Raupen aus einem Teil der Baumkrone zum andern, und man würde genauere
Ergebnisse bekommen, wenn sich unter jedem Kontrollstamm je 2 und sogar 4
Kontrolltafeln befänden. Im Walddistrikt Požeg verursachte das Insektizid
praktisch keine Mortalität der Raupen. Ganz im Gegenteil, nach der Behandlung
vergrösserte sich in Požeg die Zahl der Raupen, wie es aus Tab. 3 ersichtlich
ist. Diese, allem Anschein nach unlogische Tatsache kann dadurch erklärt werden,
dass hierher die Raupen aus denjenigen Waldteilen hinzukamen, wo das Futter
für sie ungünstig war (Robinie, Schwarznuss) und wo die Eierschwämme auch
massenhaft abgelegt waren.


Auf den Kontrolltafeln in Bršadinski Lug fand man eine viel geringere Zahl
von vergifteten Hymenopteren und Dipteren als in Požeg. Der Grund dafür liegt
in der Tatsache, dass Dipterex (Trichlorphon) eine viel stärker ausgeprägte
digestive als Kontakt-Wirkung besitzt.


Die Untersuchungen über die residuelle Wirkung der Insektizide wurden
folgenderweise durchgeführt. Jeden Tag nach der Behandlung wurden die Blätter
aus den behandelten Wäldern entnommen und in Drahtkäfige gelegt. Danach
wurden in jedem Käfig je 40 Raupen des II und des III Stadiums zugegeben.
Jeden Tag wurde auch eine Kontrolle angelegt, worin die Raupen mit den Blättern
aus dem unbehandelten Wald gefütert wurden. Das Futter, (Stieleiche, Quercus
robur L.) wurde jeden Tag gewechselt, und die Raupen wurden in jedem Käfig
7 Tage hindurch beobachtet. Die Ergebnisse sind in Tab. 6 und 7 enthalten. Die
Untersuchungen erwiesen, dass Dipterex in dem Waldteil, der verschont vom
Frass verblieb, während der ersten vier Tage eine 100°/o-ige Wirksamkeit zeigte.
Dann fing die Wirksamkeit allmählich an abzunehmen und in etwa 10 Tagen
sank sie auf die Hälfte. Metathion verursachte in bezug auf die Kontrolle nur
eine belanglos erhöhte Mortalität der Raupen im Laufe der ersten 8 Tage nach
der Behandlung. Danach verschwand auch diese kleine Differenz.


435