DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 126     <-- 126 -->        PDF

^cuStaene &ije6tL


ZAPISNIK


sa 18. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane dne 16. XII 1971. godine.


Prisutni članovi: Ing. A. Mudrovčić, Ing.


J. Crvenković, Prof. dr. Z. Potočić, dr. B.
Prnić, Ing. Ž. Petković i Mr A. Krstinić.
Prisutni članovi N. O.: Ing. Ž. Hajdin.
Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Problemi najamnina u zgradi Saveza
3. Razno
ad 1)
Ing. A. Mudrovčić je predložio da se na
dnevni red sastanka U. O. stavi i razmatranje
situacije u našem U. 0. te u teritorijalnim
društvima SR Hrvatske u svijetlu
21. Sjednice Predsjedništva SK Jugoslavije
i 23. sjednice CK SK Hrvatske.
Svi prisutni članovi U. O. su se jednoglasno
složili s konstatacijom predsjedavajućeg
da šovinističkih ili nacionalističkih ispada
nije bilo, kako u našem Upravnom
i Nadzornom odboru tako i u teritorijalnim
društvima naše Republike. Putem
tiska te sredstava javnog informiranja,
članovi U. O. te naše članstvo na terenu
unoznati su sa tematikom spomenutih
sjednica i daju im podršku.


— Ing. A. Mudrovčić je izvijestio prisutne
članove U. O. da je Komisija za
ustavne amandmane Sabora SR Hrvatske
prihvatila prijedlog ustavnog amandmana
o šumarstvu kojeg je podniielo Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija
u šumarstvu SR Hrvatske, u svoje ime
i u ime Saveza ITŠIDH-e.
— Pošto je prijedlog zakona o lovstvu
već u razmatranju, a ovaj Savez spomenuti
dokument nije do sada dobio. U. O.
je mišljenja da treba hitno uputiti dopis
Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo,
kako ovaj Savez nebi bio mimoiđen
i kod budućih rasprava vezanih za prednacrt
zakona o šumama. Treba zamoliti
spomenuti sekretarijat da jedan primjerak
spomenutog prednacrta dostavi i
ovom Savezu.
— Ing. A. Mudrovčić predlaže da se od
nadležnih zamoli i jedan primjerak zaključaka
sa sindikalne konferencije o šumarstvu,
koja je održana u Karlovcu 4. i


5. studenog 1971. godine.
— Dr B. Prpić se imenuje za delegata
našeg Saveza u Savezu IT SR Hrvatske
u vezi izrade novog Statuta Saveza ITH.
U. O. je mišljenja da bi u buduće trebao
postojati samo jedan »Koordinacioni odbor
« kojeg bi sačinjavali svi republički
Savezi, a sazivao bi se onda, kada se pojave
problemi koji tangiraju određene
privredne grane. Dakle, na sjednici »Koordinacionog
odbora« sudjelovali bi samo
oni predstavnici pojedinih republičkih Saveza
koji su i neposredno zainteresirani
za određenu problematiku.
— U vezi dopisa Saveza IT Hrvatske
koji se odnosi na prijem Saveza IT sigurnosti
pri radu u Savez IT Hrvatske, U. O.
ovog Saveza daje suglasnost za prijem
u Savez ITH te ujedno i pozdravlja nove
članove. j
— U. O. ovog Saveza se u potpunosti
slaže sa stavom Republičkog Sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo u vezi plaćanja doprinose
za nerazvijene krajeve putem kamata
na osnovna sredstva u šumarstvu.
Smatramo da društvo i dosada nije imalo
ovakav tretman prema šumarstvu, s
obzirom na direktne i indirektne koristi
koje ono daje društvu, pa bi u buduće
šumarstvu trebalo više davati, a ne još i
oduzimati. I dosada je šumarstvo bilo
oslobođeno plaćanja kamata na osnovna
sredstva pa bi bar takav tretman trebalo
zadržati prema šumarstvu i u buduće.
Osim toga, treba napomenuti da pred šumarstvom
a i pred društvom stoie zadaci
vezani za podizanje šuma na submediteranskom
i litoralnom diielu krša, privođenje
šumskoj kulturi bujadnica i vriština
te konverziji šikara u produktivne
šume u kontinentalnom dijelu zemlje, budući
da do sada šumarstvo zbog svoje
niske akumulativnosti nije ništa ulagalo
ili je ulagalo jako malo u ove svrhe.
Ova činjenica postaje tim akutnija kada
se zna da je većina nedovoljno razvijenih
općina u SR Hrvatskoj smještena baš
na ovim područjima pa bi ulaganja u


ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 127     <-- 127 -->        PDF

šumske kulture bila korisna ne samo za
šumarstvo, već i za čitavo društvo.


ad 2)


Tvornici bjeljene celuloze »Savacel«
treba fakture za najamninu slati svakog
mjeseca. Ugovor o najamnini se može
produžiti na godinu dana s otkaznim rokom
od 6 mjeseci s tim, da ostali uvjeti
iz starog ugovora ostaju važeći i u novom
ugovoru za 1972. godinu. U ugovoru treba
staviti klauzulu, da će kretanje najamnine
biti vezano uz indexe kretanja izgradnje
građevinskih objekata. U. O. smatra
da radovi u velikoj dvorani nisu bili izvedeni
prema sklopljenom ugovoru.


— Dopis Saveza društava šumarsko
tehničkog osoblja SR Hrvatske, u vezi ugovora
o zakupu poslovnih prostorija, U.
O. je primio na znanje.
— Institutu za drvo će se odrediti najamnina,
kada se dobiju informacije, koliko
najamnine plaćaju drugi šumarski
instituti.
— U vezi molbe CDI, U. O. smatra da
traženi prostor u velikoj dvorani Saveza
nije u mogućnosti iznajmiti pošto mu je
potreban.
— Sa predstavnicima »Export-drva« će
se razgovarali na slijedećoj sjednici U. O.
u vezi sklapanja dugoročnog ugovora o
korišćenju prostorija u zgradi Saveza, s
obzirom na spremnost istog da financijski
potpomogne obnovu fasade.
— Ukoliko bi ostali korisnici prostorija
u zgradi Saveza bili suglasni sa prijedlogom
U. O. da financijski potpomognu
obnovu fasade na zgradi Saveza, U. O.
bi i sa njima sklopio dugoročni ugovor.
ad 3)


U 1972. godini treba održati jedan sastanak
U. O. na kojem bi se razmotrila
problematika vezana za obnovu fasade
zgrade Saveza.


— U hodniku (prizemlje) se može instalirati
jedan električni bojler (8-1) te dvodjelni
emajlirani sudoper.
— Prozor u sanitarnom čvoru treba zamijeniti
novim.
— U. O. je odlučio da i ove godine, kao
i prethodnih godina, priredi prijem povodom
Nove 1972. godine za sve počasne
i zaslužne članove Saveza iz Zagreba te
članove Upravnog i Nadzornog odbora.
Svim počasnim i zaslužnim članovima
Saveza sa mjestom boravka izvan Zagreba
treba uputiti čestitke. Čestitke treba, također,
uputiti i svim teritorijalnim društvima,
našim klijentima, Fakultetu te_ šumarskim
školama. Na svečanoj sjednici
U. O. biti će podijeljene diplome Saveza
IT Jugoslavije
slijedećim drugovima:
Počasni članovi IT Jugoslavije


1. Prof. dr Zvonimir Potočić
2. Ing. Bogumil Čop
Zaslužni članovi IT Jugoslavije
1. Ing. Vid Fašaić
2. Ing. Dragan Tonković
— Pretplatu na novine IT treba otkazati,
budući smatramo da je povećanje
pretplate od 300,00 na 500,00 din nerealno.
— Dr B. Prpić se zadužuje da podnese
podnesak Savjetu za naučni rad SR Hrvatske
za dodjelu financijskih sredstava
glasilu Saveza »Šumarskom listu« za 1972.
godinu te da ujedno podnese prijedlog
utroška dodjeljenih financijskih sredstava
za 1971. godinu od strane spomenutog
Saveza.
— Plaće stalnim službenicima Saveza
mogu se povećati u 1972. godini za 20°/o.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.