DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 121     <-- 121 -->        PDF

lomači ätcucni ca6

GOZDARSKI VESTNIK, 28:1—10, 1970.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


BROJ 1-^1:


Seliš ka r, A.: Šuma i rekreacija, s. 6
—11.


M1 i n š e k, D.: Imperativi i razvojne perspektive
šumarstva u Sloveniji, s. JI
—17.


Ciglar , M.: Zadaća šumarstva za rekreaciju
u prirodi, s. 18—40.
Š o š t a r i č, M.: Značenje šume za oblikovanje
krajolika, s. 41—46.


Ogrin , D.: Šuma i krajolik, s. 47—59.


Ciglar , M.: Šumar kao učitelj i pratilac
izletnika u šumi, s. 59—70.
P e t e r 1 i n, J.: Zaštita prirode, s. 70—74.
P e t r i č, J.: Program za uređenje šum


skih predjela u rekreacijske i šumsko
propagandne svrhe na području šumskog
gospodarstva Novo Mesto s. 75
—83.


A v č i n, F.: Homo contra naturam, s. 83
—96.


Mlinšek, D.: Neke upute za izradu i
izvedbu programa uređenja šumskih
predjela za šumsko propagandne i rekreacijske
svrhe, s. 96—101.


BROJ 5—6:


Gašperšić , F.: Renesansa kontrolne
metode, s. 121—143.
Kotar , M.: Širenje ariša izvan njegovog
prirodnog areala, s. 144—152.
Pun cer, I., M. Zupančić: Vegetacija
okolice Lokev i Kozine, s. 153—157.


Turk , Z.: Međunarodni simpozij o mehanizaciji
u iskorišćivanju šuma, s.
157—164.


Zupančič , M.: Kemijska sredstvo »Agricol
« za zaštitu sadnica od isušivanja,
s. 169—171.


H orvat-Marolt, S.: Oruđe za čišćenje
grana, s. 171—174.


BROJ 7—8:


Perko, F., E. Rebula: Prilog pitanju
sušenja jele, s. 185—201.


Kotar , M.: Određivanje vrijednosti i
vrijednosti prirasta sastojine, s. 202—


208.
š e b e n i k, M.: Suvremena šumarska djelatnost
na slovenskom kršu, s. 208—


212.
Turk ,
Z.: Problemi mehaniziranja iskorišćivanja
šuma u Jugoslaviji, s. 213—


223.
Pestal ,
E.: štete u šumi koje prouzrokuju
zglobni traktori i njihovo sprečavanje,
s. 224—235.


BROJ 9—10:


Duffield , J. W.: Oplemenjivanje drveća
u Americi i u nekim drugim »novim
« šumski područjima, s. 257—266.


Knez , A.: Područni šumsko gospodarstveni
planovi, s. 266—282.
Turk , Z.: Mehanizirano koranje jelovine
i smrekovine, s. 283—298.
Sgerm , F.: Jedna prastara lipa, s. 298—


304.
B.
B.
NARODNI ŠUMAR, 24: 1—12, 1970.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih inform
acija i izvještaja


BROJ 1—3:


B e g o v i ć, B.: Značaj i uloga čempresa
i čempresovih šuma u našoj turističkoj
privredi, s. 5—12.


S o 1 j a n i k, I.: Značaj agrikulturnih
miera u borbi protiv korova u rasadničkoj
proizvodnji, s. 13—20.


Kolić . B.: Uticai kresanja grana na intenzitet
osvjetljenja i asimilaciju u
kulturi crnog bora (Pinus nigra), s.
21—33.


Pintarić , K.: Švicarski femelšlag i
mogućnosti njegove primene u šumarstvu
Bosne i Hercegovine, s. 35—43.


U s č u p 1 i ć, M.: Fomes pini (Thore)
Lloyd kao uzročnik sušenja alepskog
bora u Hercegovini, s. 45—50.


L e s i ć, L.: Građenje pomoću savremeno
lijepljenih drvenih konstrukcija, s.
51—61.


R e b a c, I.: Uvođenje zglobnih traktora
u šumskoj proizvodnji, s. 62—69.


M a t i ć, V.: Informacija o dovršenju inventure
šuma u BiH sa prikazom stanja
šuma, s. 70—78.


473
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Šusteršić, O.: Uticaj nekih ekonomsko-
tehnoloških faktora na strukturu
i nivo proizvodnje u eksploataciji šuma
1965 — 1969. godine, s. 79—82.


Bišćević , A.: Efekti različite tehnike
eksloatacije šuma na režim voda, s.
83—85.


Laza rev, V.: Pojava raka pitomog kestena
u okolini Bosanske Krajine, s.
85—87.


Vuči jak, S.: Kakav profil šumarskog
inženjera traži šumska privreda, s.
88—90.


Anić, B., Šučur, M.: Izvoz bukove
oblovine što dužih dimenzija i izrada
šumskih sortimenata na glavnim stovarištima
(prilog za diskusiju), s. 90—


96.
Žita ,
V.: Zdravstvena kontrola objekata
za proizvodnju sadnog materijala na
području BiH u 1969. godini, s. 106—


109.
Pehar , J.: Novootvoreni Institut za
hortikulturu pri HEPOK-u u Mostaru,
s. 110.
Rebac , I.: Izbor motornih pila, s. 111—
115.
BROJ 4—5:


Deka n i ć, I.: Intenzivna njega sastojina
kao faktor podizanja vrijednosti
šuma, s. 117—126.


Postnikov , A.: Stabilnost pilne trake
i naprezanje pomaka, s. 127—131.


B u j u k a 1 i č, H.: Ispitivanje mogućnosti
impregnacije nekih vrsta jamskog
drveta solima Boliden K-33, s. 133—


137.
S k o p a 1, B.: Usklađivanje dimenzija
detalja u standardiziranim prozorima
s tehnološkim zahtjevima, s. 139—156.
Ra j man , V.: Faktori koji utiču na kapacitet
tvornica za proizvodnju ploča
iverica, s. 157—169.
Alić, O.: Uvođenje sistema toleranci i
nasjeda u proizvodnji građevne stolarije,
s. 171—187.
Misilo , P.: 0 proračunu trajanja sušenja,
s. 189—203.
Lukić , S.: Maksimalni pomak kod optimalne
tačnosti rezanja tražnim pilama
u primarnoj preradi drveta, s. 205—


211.
V i d o v i ć, N.: Suzbijanje saprofitskih
plijesni na bukovoj parenoj i neparenoj
građi, s. 213—215.


Anić, B.: Konverzija visokih čistih bukovih
sastojina, s. 216—221.


BROJ 6—7:


Šusteršić , O.: Elementi bilansiranja
lišćarskog prostornog drveta u BiH u
vezi s problemom potrošnje ogrevnog
drveta na selu, s. 237—257.


Bujukalić , H.: Proučavanje mogućnosti
zaštite bukovih trupaca protiv
zagušenosti i prozuklosti, s. 259—267.


Karahasanović A.: Dalja stremljenja
u proizvodnji iverica, s. 269—274.


11 i ć, M.: Komparativna ispitivanja različitih
režima pri sušenju bukove rezane
građe, s. 275—291.


V u č i j a k, S.: Organizaciono-ekonomska
kretanja u šumarstvu BiH, s. 293—301.


Zubčević , R.: Jedan prilog rješavanju
problema »godišnjeg kapaciteta«
pilane za četinare, s. 303—310.


Backović, M.: Neke mogućnosti povećanja
iskorištenja drveta u finalnoj
mehaničkoj obradi drveta, s. 311—320.


Murko , D.: Domaća sredstva za zaštitu
rudničkog drveta — njihove osobine
i načini primjene, s. 321—325.


B e g o v i ć, B.: Otrovne vrste stranog
šumskog drveća, s. 327—331.
K a r a č i ć, D.: Nova dostignuća u usavršavanju
motornih pila, s. 332—335.
Č u p e 1 i ć, V.: Neka zapažanja u procesu
sušenja građe, s. 335—336.


BROJ 8—10:


Pintarić, K., Vuči jak, S.: Potrebe
i moeućnosti reprodukcije šuma u
BiH, š. 357—364.


Bujukalić, H., V i d o v i ć, N.: Ispitivanje
trajnosti bukovih željezničkih
pragova impregnisanih solima Boliden
K-33 pet godina nakon ugradnje u kolosjek,
s. 365—376.


Jo v k o v i ć, B.: Vegetativno vezivanje
kosina na putovima i prugama, s. 377—


397.
Č u r i ć, R.: Radovi i prva iskustva na
izvođenju konverzije u degradiranim
šumama kod gozdnog gospodarstva
»Kočevje« SR Slovenija, s. 399—404.
Š o 1 i ć, P.: Prilog poznavanju lovorike
(Laurus nobilis L.) u parkovima i vrtovima
u Mostaru, s. 405—410.
Nuić , P.: Marketing u drvnoj industriji
— organizovanje biroa za razvoj i
istraživanje u fabrikama namještaja,


s. 411—423.
Beus , V.: Prilog poznavanju nalazišta
medvjeđe lijeske (Corvlus colurna L.)
u Bosni i Hercegovini, s. 425—436.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Šaković , Š.: Raspodjela dohotka i akumulativnost
u šumsko-privrednim
preduzećima Bosne i Hercegovine, s.
437—441.


Mališ , R.: Neke mogućnosti pilanske
prerade bukve, s. 442—444.


BROJ 11—12:


B ego vic, B.: šume i šumarstvo u mislima
i djelima V. I. Lenjina, s. 525—


556.
Postnikov , A.: Mjesto industrije drveta
u tehničkoj revoluciji, s. 557—363.
B u j u k al ić, H.: Ispitivanje mogućnosti
zaštite bukove sirovine, s. 565—578.
B a k i ć, M.: Za dalji razvoj preduzeća
neophodna reorganizacija, s. 579—585.
Bel tram, V.: Drvni ugalj u biljnoj
proizvodnji, s. 587—595.
C i v i ć, P.: Opravdanost i nužnost uvođenja
tehničke pripreme rada i njen
uticaj na sniženje cijene koštanja u
eksploataciji šuma, s. 597—609.


Sendić , B.: Primjena nove tehnike gajenja
u visokim bukovim šumama dobrih
stanišnih uslova na području ŠPP
»Donje Vrbasko«, s. 611—623.


Bujukalić,
H., Vidović, N.: Ispitivanje
trajnosti bukovog jamskog drveta
impregnisanog solima Boliden
K-33 dvije i po godine nakon ugradnje,


s. 625—631.
Mu r k o, D., D ž a n i ć, H.: Ispitivanje
taninskih materija pitomog kestena, s.
631—636.


Luk et a,
P.: Aktuelna pitanja mehanizacije
u šumarstvu BiH, s. 637—643.


B.
B.
ŠUMARSTVO, 23:1—12, 1970. Kazalo
članaka prikaza stručnih informacija i
izvještaja.


BROJ 1—2:


Dekanić , I.: Šumsko-uzgojna svojstva
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl), s. 3—9.


Aussenac, G.: Utjecaj šumskog pokrivača
na padavine, s. 11—14.


Tucović, A., S t ilino vi ć, S.: Tri nove
vrste američkih belih hrastova (Quercus
macrocarpa Michx., Q. bicolor
Willd. i Q. lyrata Walt.) za alohtonu
dendrofloru Srbije, s. 15—27.


Đ o r đ e v i ć, M.: Međusobni odnosi evapotranspiracionih
aahteva pojiedinih
biljnih formacija i njihovi faktori, s.
35—43.


D ob r i v o j e v i ć, S.: Pokušaj utvrđivanja
minimalne veličine šumskog
gazdinstva — uslov za gazdovanje u
sadašnjem periodu, s. 44—50.


P e ć o v i ć, M.: Neka iskustva stečena u
radu na korišćenju traktora u skupljanju
i privlačenju drvnih sortimenata,
s. 51—61.


Pjević , V.: Proučavanje hemijskog sastava
reakcionog drveta bukve (Fagus
moesiaca), s. 62—66.


D imi t r i j e vić, 2.: Izvršenje šumsko-
kulturnih radova u 1968. godini, s.
66—68.


BROJ 3—4:


Venet, J.: Izvođenje prethodnog obilježavanja
odabranih stabala na nezi šuma,
s. 3—11.


Peno, M., V. Plavšić, J. Popović:
Pojava apopleksije na Pinus spp., s.
13—22.


Lukić , N.: Analiza bubrenja i utezanja
kod brestovine i bukovine, s. 23—30.


L u b a r d i ć, S., N i k o 1 i ć : Uticaj širine
goda i procenta učešća kasnog drveta
na neka fizička i mehanička svojstva
Gočkog bora, s. 31—40.


Lazarević , M.: Iverolit proizvodnja


— novina u jugoslavenskoj drvnoj industriji,
s. 41—46.
Kopitović . š.: Vodootporne šper ploče
tina »OPLATA«, s. 46—49.
Nikolić , M.: O formiranju režima rošenja
za bukovinu, s. 51—59.
Bojović . D.: Zaštitn šumskih kultura
od divljači, s. 60—65.
Asim,
M.: Prijem pripravnika u preduzećima
šumarstva i drvne industriie
kao indikator njihove kadrovske politike,
s. 66—72.


BROJ 5—6:


P i n t a r i ć, K.: Konzerviranje sjemena
Pančićeve omorike (Picea omorica
Panč.) u hermetički zatvorenim posudama
i uticaj starosti na klijavost,


s. 3—12.
Vidaković,
M.: Neke sugestije za oplemeniivanje
šumskog drveća u nas,


s. 13—19.
Stamenković. V.. V. Miščević:
Razvoj i prirast kulture tonole (cl.
1-214) u dolini Crne Reke na oglednom
dobru Debeli Lug, s. 21-34.


Gajić ,
M.: Asocijacija Ouerceto-carpinetum
serbicum Rudski u svetlosti
novih istraživanja u Srbiji, s. 35—42.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Tuca no vic, A., S. Stilinović:
Uporedna analiza generativnog potomstva
majčinih stabala Betula papyrifera
Marsh, sa Oplenca, s. 43—51.


T o š i ć, B.: Neka tehnička rešenja mehanizacije
i racionalizacije radova u
šumarstvu, s. 53—66.


Kuk in, S.: Organizacija rada brušenja
iverastih ploča na trocilindričnim brusilicama,
s. 67—72.


Mi lo sa vi j e vi č, R.: O nekim pitanjima
primene insekticida iz vazduha,


s. 73—74.
BROJ 7—8:


Nikolić , S.: Prilog izračunavanju opštih
normi seče i izrade i direrenciranju
uslova rada, s. 3—15.


L u k i ć, N.: Prilog proučavanju fizičkih
osobina poljske brestovine (Ulmus
campestris), s. 17—29.


Radovanović, Ž.: Analiza razvitka
šumske vegetacije u odjelu 77 I 80B/
81A gospodarske jedinice »Nemila—
Bistričak« u periodu od 60 godina, s.
31—44.


Purić , O.: Lagerstroemia indica L. u
Beogradu i njen hortikulturni značaj,


s. 45—48.
Tanasković, S.,B. Vulović: Neki
problemi modernizacije eksploatacije
šuma, s. 49—56.


Mir alem, A.: Stručni kadrovi u šumarstvu
i drvnoj industriji, s. 57—63.
Nikolić , M.: Privremena zaštita bukovog
drveta rošenjem, s. 65—76.


Damjanović,
S.: Jedan pogled na
šumarstvo savremene Francuske, s.
77—82.


BROJ 9—10:


Š imun o vic, N.: Ispitivanje ekonomičnosti
proizvodnje vrbovine, s. 3—16.
Popni koIa;> N., N. Miloševa:
Kvantitativne i kvalitativne karakteristike
plodova kestena (Castanea sativa
Mili.) kao polazna baza za njegovu selekciju,
s. 17—35.


Peno, M., J. Pop o vic, V. Plavšić:
Patogene odlike vrsta roda Fusarium
značajnih u proizvodnji reprodukcionog
materijala Pinus spp., s. 37—44.


Vulović, B., B. Mladenović: Ekonomičnost
cepanja drveta hidrauličnim
mehanizmom za cepanje Tip
HSE-S Belišće, s. 45—51.


G a j i ć, M., M. Kilibarda: Zavisnost
pojave lekovitog i aromatičnog


bilja od tipa fitocenoze na planini
Rudniku u Srbiji, s. 53—60.
Pejoski, B.: Fakultet za šume i pašnjake
Univerziteta u Teheranu, s. 71-73.


Petrov i ć, L.: O nekim pitanjima reforme
Šumarskog fakulteta u Beogradu,
s. 75—80.


BROJ 11—12:


Stilinović, S., A. Tučo vi ć: Kultura
taksodijuma kod Bačke Palanke
i njen značaj za očetinjavanje plavnih
staništa naše zemlje, s. 3—11.


Peno, M., J. P o p o v i ć : Morfološko
kulturne odlike patogenih Fusarium
vrsta na Pinus nigra i Pinus silvestris,


s. 13—23.
Đ u r a n o v i ć, Ž.: Plasman prostornog
i sitnog tehničkog drveta, s. 25—30.
Grujić , D.: Suzbijanje ružinoe savijača
(Cacoecia rosana L.), s. 31—33.
J e f t i ć, M.: Prilog poznavanju nekih
pojmova iz oblasti proreda, s. 35—42.
Kijametović,
Ž.: Taložnica na ekshaustorskim
uređajima, s. 43—50.


B. B.
DRVNA INDUSTRIJA, 21:1—12, 1970.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


BROJ 1—2:


B r e ž n j a k, M., V. Herak: Kvaliteta
piljenja na suvremenim primarnim
pilanskim strojevima, s. 2—13.


Bruci , V.: Tehnološki uvjeti rada u
postupku spajanja furnira ljepilom u
proizvodnji šperploča, s. 14—25.


Štrok , F.: Snecijalizacija u proizvodnji
topolove piljene građe u pilani kombinata
»Belišće«, s. 28.


Lastrić, K: Izmiena DIN 280 normi
za parket, s. 31—32.
***: Usporedba parketa s ostalim podovima,
s. 33.
***: Nitro lak boje, s. 34—35.


BROJ 3—4:


R o s i ć, A.: Dosadašnji i perspektivni
razvoj drvne industrije u Jugoslaviji
za period 1948/50 do 1968. i 1966. do
1985, s. 39-49.


Ljulj ka, B.: Intenzifikacija procesa
otvrđivanja poliester Iakova primjenom
UV-zračenja, s. 50—53.


Mrvoš , N.: Konstrukcija šablone za tokarenje
profiliranih štapova na stroju
»Cosma U-9«, s. 54—56.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Rašić , M.:Lijepljeje lamita, s. 57—59.
11 i ć, A.: Razvoj industrije i istraživački
rad u Vel. Britaniji, s. 60—61.


Štrok , F.: Unapređenje paletizacije u
transportu u programu Kombinata
»Belišće«, s. 63.


xxx: Kiselo-otvrđavajući lakovi, s. 64—65.
La s t r i ć, K.: Tarife za polaganje
parketa
SR Njemačkoj, s. 67.


BROJ 5:


Ljul j ka, B.: utvrđivanje lakova elektronskim
zračenjem, s. 74—76.
Petrić , B.:Elektronska mikroskopiia
drva — ultramikrotomija, s. 77—81.


M a d ž a r a c, P,: Praktična primjena tehnike
mrežnog programiranja »PERT-
TIME« metodom u proizvodnji drvno
industrijskih poduzeća, s. 82—87.


L e s i ć, L.: Razvoj lijepljenih drvnih građevnih
konstrukcija, ispitivanje slojevnih
elemenata, s. 88—91.


M a č e š i ć, B.: Osnovne značajke integracije
»Exportdrva« drvno industrijskih
poduzeća i specijaliziranih trgovinskih
organizacija, s. 91—93.


xxx:
Chromoplast lakovi — poliester lakovi,
s. 94—96.
BROJ 6:


Hren , Z.: Balans iskorišćenja sirovine
u proizvodnji šperploča, s. 98—103.
Štofko, J.: Ploče iverice s usmjerenim


iverima s. 104—107.


Bađun , S.: Prilog poznavanju fizičkih i
mehaničkih svojstava lipovine (Tilia
parvifilia Ehrh.)´, s. 108—113.


xxx:
Otvrđivane pigmentiranih poliesterskih
lakova, kiselootvrđavajućih i poliuretanskih
lakova UV-zračenjem, s.
114—116.
Petrović ,
S.: Greške u proizvodnji vodootpornih
šperploča, uzroci nastajanja
i vanjske karakteristike grešaka,


s.
117—119.
xxx: Postupci za smanjenje
djelovanja higroskopnosti,
s. 120.
xxx:
Ponašanje drva prema tekućinama
i plinovima, s. 120—121.
xxx: Poliuretanski lakovi i lak-boje, s. 122
—123.
BROJ 7—8:


Ljulj ka, B.: Bezračno štrcanje lakova,


s. 124—134.
Hamm , Đ.: Približni pojednostavljeni
način određivanja utroška el. energije
i predane mehaničke energije trofaznih
asinhronih indukcionih elektromotora,
s.135—139.


Hanslian, L., K. Kadlec: Drvo kao
uzročnik fizioloških oštećenja, s. 140
—147.


Rašić , M.: Lijepljenje lakiranih površina,
s. 148—149.


xxx: Temeljne
boje za Chromoplast poliesterske
lakove, s. 156—157.
BROJ 9—10:


Bruci , V.: Načini i postupci za spajanje
furnira, s. 163—170.
Štajduhar , F.: Korišćenje neprave srži
bukovine, s. 171.
Brežnjak , M.: O prilaženju projektiranju
pilana, s. 176—179.


Grgurić , S.: Problemi organizaciie i rukovođenja
u pojedinim razdobljima
poduzeća, s. 180—181.


xxx: Primjena
i mogućnosti raHa s hidrauličnom
prešom za drvo s VF-zaqrijavanjem,
tip HPVFG-1, s. 182—184.
xxx: Chromal — najnoviji postupak lakiranja
u jednom sloju, s. 186—187.
11 i ć, A.: Obim izvoza u porastu, s. 189—


BROJ 11—12:


Benić , R.: Neki elementi koji utiču na
mogućnost iskorišćenja drva ielovih
grana. Predhodni izvještaj, s. 199—202.


Eckehard , W.: Industrijsko lakiranje
drva, s. 203—213.
Fučkar , Z.: Preuzimanje gotove robe,


s. 214—219.
Wieczorrek, W.: Desmodur i Desmoden
kao sirovine za površinsko oplemenjivanje
kvalitetnog pokućstva, s.


220.
Brežnjak , M.: Pilane budućnosti, s.
221.
Bađun , S.: Suradnja između šumarskih
fakulteta te šumarskih i drvarskih instituta,
s. 222.


Bađun ,
S.: Problemi nastave i naučnog
rada na šumarskim fakutetima SFRJ,


s. 222—223.
Rašić , M.: Nitro-temeljne boje, s. 228—
229.
B. B.
477