DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 118     <-- 118 -->        PDF

MEDDELELSER FRA DET NORSKE
SKOGFORS0KSVESEN —


— RADOVI NORVEŠKOG INSTITUTA
ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA
Svezak XXVIII, god. 1970/71. donosi:


Br. 101. Jens Risvand: Ekonomska
analiza programa sječe uz dinamičko
programiranje.


Br. 102. Jon Dietrichson: Geografska
varijacija u Pinus coniorta Dougl.
Studija o mogućnosti upotrebe ove vrste
u Norveškoj.


Br. 103. A. L. F a 11 a s : Sezonska varijacija
monosaharida te šikimils i kinakiseüna
u jednogodišnjim izbojcima 13godišnjig
cijepijenin klonova smreke
ncea aoies (L.) Karst. A. L. F a 11 a s :
Razlike u proljetnom i jesenskom sadržaju
jednostavnih šećera u jednogodišnjim
izbojcima smreke Picea mariana
(Mili.) Bbr raznih populacija.


Br. 104. Jarle Bergan: Normalno
pomlađivanje smreke pod zastorom krošanja
u usporedbi s nasadima u Nordlandu.
Jon Dietrichson: Geografska
varijacija u bijele smreke (Picea
glauca subsp. giauca) i Engelmanove
smreke (Picea glauca subsp. engeimannii).
Elia s Moru : Pokusi pomlađivanja
smreüe sadnjom i sjetvom u prireüeno
tlo te usporedba s prirodnim pomlađivanjem
na bonitetima C i D.


Br. 105. Helge Braastad: Eksperiment
sa prorjedivanjem smreke.


Br. 106. Lars Overrein: Proučavanja
različitih iormi dušika u šumskom
tlu pomoću izotopa. Jarle Bergan:
Visinski rast u mladim nasadima smreke
(Picea abies) u Troms-u, Trandelag-u i
jugoistočnoj Norveškoj.


Br. 107. Erik Christiansen: Razvojni
stadij u ovarijima velike borove
pipe, Hylobius abietis L. (Coleoptera:
Curculionidae) prisutne na područjima
pošumljavanja prvih godina nakon dovršnog
si jeka.


Br. 108. Erik Christiansen:
Vrijeme napadaja velike borove pipe
(Hylobius abietis L.) u mladim kulturama.
Kristian Bjor: Istraživanja


o meteorologiji šume, klimatologiji tla i
klijanju.
Br. 109. Finn Roll-Hansen i
Helga Roll-Hansen: Potebniamyces
coniferarum. Pregled literature i po


javljivanja na arišu Larix russica na Islandu.


I. Mikloš
IDIA — SUPLEMENTO FORESTAL (Argentinski
časopis Instituta za poljoprivredna
istraživanja — šumarski svezak)
za god. 1968/69. (tiskano 1970. god.) donosi:


AbelardoE. Alonzo, Raul Sancho
i Adolfo E. Fernandez: Ponašanje
Liquidambar styraciflua L. u delti
rijeke Parana.


Autori su proučavali rast jedne 21 godinu
stare sastojine Liquidambar Styraciflua
L. na pokusnoj parceli u delti rijeke
Parana. Početni razmak biljaka bio je
2 x 1,5 m, a u 12. godini odstranjeno je
proredom 4SVo stabala. Na taj se način
stalno povećavao tečajni godišnji prirast
sve do 19. godine. Pretpostavlja se da bi
se taj trend nastavio za još nekoliko godina
da se izvršila još jedna proreda, jer
je sastojina sada pregusta, što se vidi po
temeljnici koja iznosi više od 71 m2 po
hektaru.


Kalkuliram prihod bio je 493,5716 m3/ha
s korom, ne računajući prihod od prorede.
To odgovara godišnjoj produkciji
od 23,5 m3 drva s korom po hektaru. Oblični
je broj oscilirao između 0,33 i 0,41.
Za njegovo je određivanje upotrebljena
merkantilna visina (25 cm opsega). Realna
je pretpostavka da bi na tom području
plantaže likvidambra na boljim tlima
i uz dobro gospodarenje mogle dati
i bolje prihode.


Wilfredo H. G. Barrett: Adaptacija
vrsta Pinus na sjeveroistoku Argentine.
Rast u pet godina.


Proučavan je rast meksičkih i karipskih
vrsta borova nakon prvih pet godina
na 12 lokaliteta sjevernoistočne Argentine.
Najbolji se rast pokazao na toplim i
vlažnim staništima, smanjujući se prema
zapadu, gdje je manje oborina i prema
jugu, gdje su niže temperature. U rastu
se ističu Pinus caribea, P. patula i P.
oocarpa iz Hondurasa te P. douglasiana.
Ove vrste nadmašuju u visini najčešće
sađene borove P. elliottij. i P. taeda, ali
se ovi posljednji odlikuju jednoličnijim
rastom.


Lamberto G o 1 [>a r i : Prosjjcčni
godišnji visinski prirast kao mjerilo kvalitete
staništa za Pinus elliottii.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Na temelju odnosa između visine i starosti
sastojina, određena su četiri bonitetna
razreda za Pinus elliottii: optimalni,
dobar, srednji i slab. Istraživanja su provedena
na 186 parcela u Brazilu, Argentini
i Urugvaju, u sastojinama starim
prosječno između 2 i 22 godine. Sadnja
se ovog bora preporuča samo za
prva dva bonitetna razreda.


Edith B. de Guth: Varijacija dužine
vlakanaca u drvu bora Pinus elliottii.


Istraživana je dužina i širina traheida
na šest uzoraka bora Pinus elliottii, starosti
14 godina i promjera između 106 i
215 mm. Autor zaključuje da se dužina
traheida povećava u svakom starijem godu,
da bi se stabilizirala u 10—12. godini.
Debljina sa starošću varira vrlo malo.
Odnos dužine i promjera, također, se povećava
sa starošću, ali u manjoj mjeri
nego sama dužina. Rast u debljinu ne utječe
na dužinu traheida i zato je ova
najbolji parametar za određivanje individualnih
razlika. Za uzimanje uzoraka
in vivo preporučuju se dimenzije 20 x 20
mm iz zadnja dva goda.


Alejandro Larguia i Maximo
V a i r e 11 i : Preliminarni rezultati sadnje
bora Pinus elliottii Engelm. gola korjena
u tri tipa tala u pokrajini Misiones.


Ovakav način sadnje bio je uspješniji
na hidromorfnim tlima i crljenici, nego
na mladim plitkim tlima. Veći se broj biljaka
primio kod rane sadnje u lipnju i
srpnju, nego u kolovozu.


Santiago R. Lasserre: Tla pokrajine
Misiones i njihova prikladnost za
sadnju četinjača.


Opisano je devet skupina tala s obzirom
na porijeklo, razvoj, fizikalna svojstva
i plodnost. Prema gruboj procjeni,
za sadnju vrsta: Araucaria angustifolia,
Pinus elliottii i P. taeda prikladno je blizu
2 milijuna hektara ovih tala. Uz članak
su priložene tri detaljne karte.


Luis A. M e n d´o z a : Morfološke
karakteristike i otpornost na hladnoću
nekih prirodnih hibrida eukaliptusa.


Nije se mogla utvrditi jasna korelacija
između otpornosti na niske temperature
i morfoloških karakteristika istraživanih
hibrida. Izgleda da ta otpornost ovisi o
fiziološkim mehanizmima koji nisu u vezi
s morfološkim oznakama. Modrikastosiva
boja mladih listova ne znači otpornost
na hladnoću, kako se to mislilo
za Eucalyptus urnigera. Negativni heterozis
za otpornost na hladnoću hibrida E.
dalrympleana x E. viminalis mogao bi se


objasniti ograničenošću hibrida na jedan
uski pojas između prostora obaju roditeliskih
vrsta. Povećana osjetljivost na
niske temperature isključuje ih iz hladnih
staništa vrste E. dalrympleana, dok
im slabiji rast onemogućuje kompeticiju
sa vrstom E. viminalis.


Otpornost na hladnoću hibrida E. botryoides
x E. saligna i E. viminalis x
neopisana vrsta bila je slična kao i roditeljskih
vrsta. Zbog nedostatka različitih
morfoloških karakteristika u vrsta E.
botryoides i E. saligna nije bila moguća
definitivna analiza ove kombinacije.


Naknadno je utvrđeno da je materiial
za koii se mislilo da ie hibrid između


E. viminalis i E. maideni jedna još neonisana
vrsta. Na temeliu ciiepanja svojstava
u iednogodišniih biliaka moslo se
zaklhičiti da se E. vlminpl´s križa sa neopisanom
vrstom, a hibridi ovih dviju
vrsta u pogledu rasta pokazuju jasan pozitivni
heterozis.
Arturo E. Ragonese. Florentino
Rial Albert! i Violeta A.
Sonvico: Zakorieniivanje reznica nekih
kultivara vrba i topola.


U laboratoriiu je proučavano dielovanie
indobutilične kiseline CSO dubova
na milijun) i bakarnog sulfata (N^OOI
na tri Tiazalna reza pet kultivara vrbe i
isto toliko topole. U vremenu od 90 ^ana
bili su promatrani: vriieme ooiavljivania.
broj, položai. duljina, lokalizacija
i težina suhe tvari korijenja.


Kontrolne reznice vrbe zakoriienile su
se lakše i brže nego reznice topole: korijenie
se razvilo duž uronienoq duela,
a u topole samo na bazi nakon formirania
kalusa. Djelovanje indobutilične kiseline
bilo je vidljivo na topolama gdje
se povećao postotak korijena. Na vrbama
rezultat niie bio tako evidentan s obzirom
na lakoću kojom vrba inače stvara
koriienje. Bakarni je sulfat ispočetka loše
djelovao na reznice, uzrokovao oromienu
boje i priiečio formiranje kalusa,
ali ie kasniie nadmašio kontrolne uzorke
u količini korijenia. Na topoli Populus
deltoides cv. carolinensis anulirao ie bazalni
polaritet stvarajući korijenje na
čitavoj dužini uronjenog dijela reznica.


Reznice topola posađene istovremeno u
tlo stvarale su korijenje ne samo na bazalnom
kalusu, nego i duž čitavog podzemnog
dijela reznice. Ovo se tumači
inhibitornim djelovanjem svjetla, koje je
priječilo stvaranje lateralnog korijenja
u staklenim posudama.


47t
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Francisco H. Santoro: Prepoznavanje
bjelikara (fam. Lyctidae, Coleoptera),
registriranim ili uhvaćenim u Americi,
po elitralnim točkama i dlakama.


Bjelikari su ksilofagni insekti velikog
gospodarskog značenja u čitavom svijetu.
Neke su vrste kozmopolitske, a neke endemične,
ali se povremeno mogu naći i
izvan područja svog prirodnog rasprostranjenja.
U taksonomskom pogledu važne
morfološke karakteristike ovih insekata
čine točke i dlake na pokrilju. Autor je
izradio posebnu metodu prepariranja i
promatranja pokrilja, kojom se ovi detalji
čine mnogo jasnijima. Na osnovi studija
oblika i razmještaja ovih točaka i
dlaka, autor je načinio ključ za determinaciju
31 vrste iz rodova Lyctus, Minthea,
Lyctoxylon, Phyllyctus i Trogoxylon koji
žive ili su uhvaćeni na novom kontinentu.


Novi hibridi vrba (Celulosa Argentina
S.A., Istraživački laboratorij.
Cap. Bermudez, Santa
Fe).


Arturo E. Ragonese i F. Rial
A1 b e r t i (Nacionalni centar za poljoprivredna
istraživanja, Castelar) dobili su 4
nova hibrida vrba, čija su svojstva proučavali
s obzirom na mogućnost primjene
u industriji i komparirali s nekim varijetetima
vrba koji su već od prije u upotrebi.


Šumarska istraživanja u Nacionalnom
institutu za poljoprivrednu tehnologiju
(INTA).


Daje se pregled tema na kojima radi
ovaj institut i pojedine pokusne stanice.


1. Nacionalni centar za poljoprivredna
istraživanja, Castelar, pokrajina Buenos
Aires.

Dobivanje i procjenjivanje klonova
topola.
— Oplemenjivanje selekcijom borova Pi-
nus elliottii i P. taeda.
—: Adaptacija suptropskih vrsta roda


Pinus.


— Varijacija provenijencija u borova Pinus
elliottii i P. taeda.
— Varijacija morfoloških i kemijskih
svojstava drva u roda Pinus.

Dobivanje i procjenjivanje klonova
vrba.

Selekcija populacija topole Populus
deltoides.

Selekcija eukaliptusa otpornih na niske
temperature.

Oplemenjivanje očenašice (Melia azedarach).
— Indukcija cvatnje eukaliptusa.

Faktori koji utječu na stvaranje korijenja
na reznicama vrba i topola.

Fiziološki mehanizmi koji reguliraju
habitus šumskog drveća.

Vegetativno razmnožavanje šumskog
drveća.

Sistematika kornjaša iz familije Lyctidae.

Biologija i suzbijanje štetnika Platypus
sulcatus (Coleoptera — Platypodidae).

Biologija borova savijača Evetria buoliana
Schiff.
2. Pokusna poljoprivredna stanica Delta
del Parana. Campana, pokrajina Buenos
Aires.

Pokusi s novim klonovima vrbe te selekcija
boljih forma, varijeteta i geografskih
rasa borova i drugih vrsta u
zamjenu za druge sa slabijim rastom.

Proučavanie edafskih zahtjeva i šumsko-
uzgojnih zahvata radi poboljšanja
rasta sastojina i produkcije drva.

Utvrđivanje najpogodnijeg vremena
sječe vrbe, topole i bora radi postizavanja
najveće trajnosti i kvalitete drva
na skladištima i kasnijoj upotrebi.

Iznalaženje efikasnih metoda borbe
protiv glavnih štetnika u Delti uz smanjenje
troškova suzbijanja.
3. Pokusna poljoprivredna stanica Concordia.
Concordia, pokrajina Entre Rios.

Unošenje i oplemenjivanje borova u
Konkordiji.

Faktori koji utječu na rast borova
Pinus elliottii i P. taeda.
4. Pokusna poljoprivredna stanica Misiones.
Cerro Azul, pokrajina Misiones.

Proučavanje rasta u nasadima borova
Pinus elliottii i P. taeda. Izrada tabela
drvnih masa.

Sadnja borova Pinus elliottii gola korijenja
u pokrajini Misiones.
— Adaptacija
vrsta i provencijencija roda
Cedrela u pokrajini Misiones.

Individualna selekcija očenašice (Melia
azedarach) u pokrajini Misiones.

Komparativni tehničko-ekonomski studij
rentabilnosti mehaničke i ručne
sječe u šumskim nasadima pokrajine
Misiones.
I.
Mikloš