DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 118     <-- 118 -->        PDF

MEDDELELSER FRA DET NORSKE
SKOGFORS0KSVESEN —


— RADOVI NORVEŠKOG INSTITUTA
ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA
Svezak XXVIII, god. 1970/71. donosi:


Br. 101. Jens Risvand: Ekonomska
analiza programa sječe uz dinamičko
programiranje.


Br. 102. Jon Dietrichson: Geografska
varijacija u Pinus coniorta Dougl.
Studija o mogućnosti upotrebe ove vrste
u Norveškoj.


Br. 103. A. L. F a 11 a s : Sezonska varijacija
monosaharida te šikimils i kinakiseüna
u jednogodišnjim izbojcima 13godišnjig
cijepijenin klonova smreke
ncea aoies (L.) Karst. A. L. F a 11 a s :
Razlike u proljetnom i jesenskom sadržaju
jednostavnih šećera u jednogodišnjim
izbojcima smreke Picea mariana
(Mili.) Bbr raznih populacija.


Br. 104. Jarle Bergan: Normalno
pomlađivanje smreke pod zastorom krošanja
u usporedbi s nasadima u Nordlandu.
Jon Dietrichson: Geografska
varijacija u bijele smreke (Picea
glauca subsp. giauca) i Engelmanove
smreke (Picea glauca subsp. engeimannii).
Elia s Moru : Pokusi pomlađivanja
smreüe sadnjom i sjetvom u prireüeno
tlo te usporedba s prirodnim pomlađivanjem
na bonitetima C i D.


Br. 105. Helge Braastad: Eksperiment
sa prorjedivanjem smreke.


Br. 106. Lars Overrein: Proučavanja
različitih iormi dušika u šumskom
tlu pomoću izotopa. Jarle Bergan:
Visinski rast u mladim nasadima smreke
(Picea abies) u Troms-u, Trandelag-u i
jugoistočnoj Norveškoj.


Br. 107. Erik Christiansen: Razvojni
stadij u ovarijima velike borove
pipe, Hylobius abietis L. (Coleoptera:
Curculionidae) prisutne na područjima
pošumljavanja prvih godina nakon dovršnog
si jeka.


Br. 108. Erik Christiansen:
Vrijeme napadaja velike borove pipe
(Hylobius abietis L.) u mladim kulturama.
Kristian Bjor: Istraživanja


o meteorologiji šume, klimatologiji tla i
klijanju.
Br. 109. Finn Roll-Hansen i
Helga Roll-Hansen: Potebniamyces
coniferarum. Pregled literature i po


javljivanja na arišu Larix russica na Islandu.


I. Mikloš
IDIA — SUPLEMENTO FORESTAL (Argentinski
časopis Instituta za poljoprivredna
istraživanja — šumarski svezak)
za god. 1968/69. (tiskano 1970. god.) donosi:


AbelardoE. Alonzo, Raul Sancho
i Adolfo E. Fernandez: Ponašanje
Liquidambar styraciflua L. u delti
rijeke Parana.


Autori su proučavali rast jedne 21 godinu
stare sastojine Liquidambar Styraciflua
L. na pokusnoj parceli u delti rijeke
Parana. Početni razmak biljaka bio je
2 x 1,5 m, a u 12. godini odstranjeno je
proredom 4SVo stabala. Na taj se način
stalno povećavao tečajni godišnji prirast
sve do 19. godine. Pretpostavlja se da bi
se taj trend nastavio za još nekoliko godina
da se izvršila još jedna proreda, jer
je sastojina sada pregusta, što se vidi po
temeljnici koja iznosi više od 71 m2 po
hektaru.


Kalkuliram prihod bio je 493,5716 m3/ha
s korom, ne računajući prihod od prorede.
To odgovara godišnjoj produkciji
od 23,5 m3 drva s korom po hektaru. Oblični
je broj oscilirao između 0,33 i 0,41.
Za njegovo je određivanje upotrebljena
merkantilna visina (25 cm opsega). Realna
je pretpostavka da bi na tom području
plantaže likvidambra na boljim tlima
i uz dobro gospodarenje mogle dati
i bolje prihode.


Wilfredo H. G. Barrett: Adaptacija
vrsta Pinus na sjeveroistoku Argentine.
Rast u pet godina.


Proučavan je rast meksičkih i karipskih
vrsta borova nakon prvih pet godina
na 12 lokaliteta sjevernoistočne Argentine.
Najbolji se rast pokazao na toplim i
vlažnim staništima, smanjujući se prema
zapadu, gdje je manje oborina i prema
jugu, gdje su niže temperature. U rastu
se ističu Pinus caribea, P. patula i P.
oocarpa iz Hondurasa te P. douglasiana.
Ove vrste nadmašuju u visini najčešće
sađene borove P. elliottij. i P. taeda, ali
se ovi posljednji odlikuju jednoličnijim
rastom.


Lamberto G o 1 [>a r i : Prosjjcčni
godišnji visinski prirast kao mjerilo kvalitete
staništa za Pinus elliottii.