DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ISPRAVAK


U Šumarskom Listu broj 11—12, 1970, u članku dr. Mirjane Kalinić, pogrešno
je tiskan naslov koji treba glasiti: »KARAKTERISTIKE TALA BUKOVIH
I HRASTOVIH SASTOJTNA PSUNJA« a ne »KARAKTERISTIKA . . .«.
Isto su tako 3 zadnja reda na strani 396 nastavak teksta sa strane 395.


Mole se čitaoci da ove ispravke uvaže.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor