DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 68     <-- 68 -->        PDF

žalost još nije odgonetnuta. Autor zaključuje
da nauka još ne pruža mogućnosti da
se preciznije odgovori na pitanja iz ove
značajne problematike. Pokazalo se je, i
to sa velikom dozom sigurnosti, da evapotranspiracija
raste sa starošću sastojine,
ali postoji jedna kulminaciona točka nakon
koje se javljaju suprotni simptomi,
tj. uočljivi pad evapotranspiracije. Dosta
je teško utvrditi tu točku jer varira u vezi
sa vrstom i bonitetom. Još su teži komparativni
ogledi, tj. mogućnost komparacije
vodnog bilansa šumskog i nesumskih
objekata. Uređenje šuma, ako bude više
vodilo računa o ekofiziološkim kriterijima,
dozvoliće maksimalno korišćenje prirodnih
uvjeta i prirodnih mogućnosti, u
svakom slučaju mnogo veće nego što je
to slučaj danas.


Ducrey M.: Condition climatiques et introduction
du sapin pectine (Abies pectinata
D. C.) dans l´arriere-cöte bourguignonne
(Klimatske prilike i introdukcija
jele (Abies pectinata D. C.) u burginjonskoj
pozadini).


Na poticaj državne šumske uprave, instalirana
je 1939 meteorološka stanica u
Vergy-Debats. Iako su ratne i poratne prilike
poremetile kontinuitet meteoroloških
osmatran ja, može se reći da raspolažemo
sa neprekidnim 18-godišnjim nizom meteoroloških
podataka tj. od 1952. na ovamo.
Ti su podaci od velike vrijednosti za
problem introdukcije jele koja se provodi
s promjenljivim uspjehom, ali uglavnom
sa ohrabrujućim rezultatima. Stanica je
na visini 640 m, sa srednjom januarskom
temperaturom od —0,2, srednjom julskom
16,9 i prosječnim godišnjim padavinama
od 1060 mm. Uporede li se ti podaci sa Dodacima
dviju meteoroloških stanica izvan
šume (u Dijonu i Beaumeu), nailazimo na
velike razlike, specijalno što se tiče pedavina.
Godišnji je njihov prosjek svega
739 mm i 717 mm. Karakteristično je da
francuske klimatske karte (rađene u sitnom
mjerilu) upućuju na pomisao da su
mjerodavni baš potonji podaci, jer su u
tim kartama podaci šumske stanice u Vergy-
u izostavljeni. De Martonneov indeks
ariditeta, izračunat na bazi podataka u
Vergy-u zadovoljava ekološke zahtjeve jele,
što potvrđuju i rezultati posljednjih
pošumljavanja. Jednostavne (klasične) metode
pošumljavanja dozvolile su formiranje
smjese jela-bukva u kojoj je prisustvo
jele ekološki opravdano. Pored ostalog
ovo se vidi i po uspjehu prirodne regeneracije
jele. Bez obzira na to, moramo
biti oprezni u zaključcima, tj. voditi računa
da je položaj jele u ovoj Bürgin jonskoj
pozadini ipak limitantan.


Viney R.: A propos de l´oidium du chene
(U povodu hrastove medljike).


Ova kratka bilješka inspirirana je sjećanjem
starog penzioniranog šumarskog
inspektora Delage-a, koji pamti prvu pojavu
tog parazita u Francuskoj. Starcu je
pred očima idealno (u tom pogledu) zdravstveno
stanje francuskih hrastika u periodu
između 1903 i 1906 god. Prvi je podlegao
lužnjak (1907), dok su prva masovna
oboljenja kitnjaka diagnosticirana u periodu
1919—1924 g. Amerikanski su hrastovi
bili i tada imuni. Viney se osvrće na neke
podatke iz stručne literature koji se donekle
kose sa navodima Delage-a. Prema
Boudru, medljika u Europi bila je poznata
već 1878 (Portugal). Većina autora ipak se
slažu da prava invazija te gljivice datira
tek od 1908 (zap. Europa i Alžir), a godinu
1909 treba smatrati početkom njenog
pobjedničkog pohoda preko cijele Europe
(uključivo Rusiju i Balkan) sve do Indije,
Cejlona i Madagaskara.


LESNOJ ŽURNAL


Broj 5 — 1970.


Konovalov I., Šargunova V.: Opyt izučenija
formirovanja smešanih molodnJakov
na Srednjem Urale (Ogled na proučavanju
oblikovanja mješovitih mladika na
Srednjem Uralu).


Istočne padine Srednjeg Urala obrasle
su bijelim borom uz neznatnu primjesu
breze i sibirskog ariša. Za ariš je ta primjesa
ispod 10%> što je svakako nedovoljno
za poboljšanje sastojinskog boniteta.
Poznato je, naime, da veće učešće ariša u
borovim šumama pojačava njihovu produktivnost,
povoljno utječe na samo tlo
i si. Zato je jedan od važnih zadataka tamošnjih
šumara formirati takve sastojine,
u kojima bi ariš bio zastupljen sa cea
20°/o. U prirodnim uslovima takvo učešće
ariša teško se ostvaruje bez intervencije
šumara i nikako prije no što sastojina postigne
starost od 120—140 godina. Postoje
međutim načini da se smišljenim uzgojnim
zahvatima postigne ovakva smjesaprije te starosti.


Vohmincev V.: O vlijanii intenzivnosti
kompleksnih rubok na produkciju počvenoj
uglekisloty (Uticaj intenziteta kompleksnih
sječa na stvaranje ugljičnog dioksida
u tlu).


U sastojinama gdje se na jednoj te istoj
površini nalaze stabla svih dobnih razreda
(od mladika do prezrelog inventara) treba
vršiti kompleksne eksploatacione zahvate,
a to znači istovremeno provoditi sječu