DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 64     <-- 64 -->        PDF

cŠutnat&ka. 6a.&fet&üanjci


O PITANJIMA MEHANIZIRANOG KORANJA JELE I SMREKE U OVISNOSTI
O KONCENTRACIJI TRUPACA NA STOVARIŠTIMA


Savez IT šumarstva i industrije za preradu
drva Slovenije održao je Savjetovanje
pod gornjim naslovom 18. XII. 1970.
godine u Ljubljani. Na osnovu ranije pripremljenih
i razaslanih materijala (glavni
referat i dva koreferata), te filmova i diapozitiva
prikazanih na Savjetovanju, Savez
je prihvatio slijedeće preporuke i stajališta:


1. Prvenstveno je potrebno primijeniti
tuđa iskustva i rezultate i na osnovu toga
usmjeriti naša istraživanja, kako bi što
brže i lakše došli do rješenja koja bi najbolje
odgovarala raznim prilikama u našim
gospodarskim uslovima. Za svaku priliku
potrebno je također ocijeniti kakvu
ekonomičnost omogućuje određeno rješenje.
2. Koranje ili bijeljenje je središnje pitanje
strojne izrade četinjača. U vezi s tim
istovremeno treba, naročito na centralnim
stovarištima, težiti za kompleksnim mehaniziranjem
svih drugih radova kao: trupljenje,
sortiranje, mjerenje itd. Na stovarištima
u drvno-industrijskim poduzećima
treba ispitati svrsishodnost primjene mehanizacije,
naročito kod sortiranja, te portable
dizalice, kako bi se izbjegle suvišne
investicije. Elektronska izmjera drva bi
trebala biti tako izvedena, da istovremeno
može zadovoljiti oba partnera, tj. dobavljača
i preuzimača drva.
3. Posebno pitanje, koje je povezano s
mehaniziranom izradom drva na skladištu,
je racionalizacija transporta, a naročito
uskladištenje trupaca. Taj problem je potrebno
istovremeno rješavati, jer u šumarskoj
proizvodnji otpadaju najveći troškovi
upravo na uskladištenje trupaca, pa su ovdje
moguće najveće uštede. Svrsishodno
istraživanje bi zahtijevalo da ga u pogledu
racionalizacije transporta trupaca vrši posebna
istraživačka grupa, naročito zbog
toga što je to povezano sa nizom specifičnih
problema. To je u glavnom referatu i
naglašeno.
4. Kod odlučivanja o vrsti, mjestu i stupnju
mehanizacije skladišta potrebno je.
obzirom na transport drva do skladišta,
voditi računa prije svega o mogućoj i racionalnoj
koncentraciji trupaca, a također
treba imati u vidu kod toga i stovarišta
drvno-industrijskih poduzeća.
5. Koncentriranje trupaca ima dva različita
značenja. Prvo je sabiranje trupaca
koje postižemo tako, da na određeno skladište
usmjerimo što više trupaca, gdje su
oni duže uskladišteni i stalno se dovažaju.
Takvo koncentriranje je od odlučujućeg
značenja za uvađanje mehaniziranog koranja
kao i ostalu mehaniziranu izradu na
skladištu. Drugo značenje ima koncentriranje
sječina, bilo po površini ili po položaju
i veličini sječina u određenoj godini,
a o čemu neposredno ovisi racionalnost
uskladištenja trupaca. Taj drugi razlog
koncentriranja trupaca svakako utiče i na
opseg i uspješnost prvospomenutog koncentriranja
trupaca na stovarištima.
6. Ako je moguće koncentriranje trupaca
u dovoljnoj količini, najrentabilnije je
centralno stovarište za mehaniziranu izradu.
Najmanje potrebnu količinu drva
možemo izračunati kalkulacijom (oko
30.000 m3). Radi osnovnog ekonomskog
principa, da se ne prekida prevoz i time
ne prouzroči pretovarivanje drva, centralno
stovarište u pravilu treba biti na kraju
transportnog puta glavne količine trupaca,
tj. na ili oko pilana, gdje se industrijski
prerađuju trupci. No takove mogućnosti
su za sada kod nas razmjerno rijetke.
7. Svrsishodno koncentriranje trupaca u
pilani je moguće najefikasnije postići također
i udruživanjem manjih pilanskih
pogona; to je međutim predmet posebne
rasprave. Zato je sporazumno rješavanje
istaknutih pitanja između šumarstva i
drvne industrije potrebno i korisno. Ono
uključuje također i pitanje participacije
kod investiranja i dohodaka.
8. Treba težiti za tim, da se na istom
mehaniziranom skladištu okora ili izradi
svo drvo četinjača, tj. različito debeli i
različiti sortimenti. Gdje bi na centralnom
skladištu došla u obzir strojna izrada svega
drva četinjača i kada bi količina trupaca
prelazila kapacitet većeg stroja za koranje
(na pr. »Cambio — 66«), ekonomičnije
bi bilo korati drvo malih dimenzija
s istim, ali manjim strojem (promjera do
20 ili do 35 cm, koji obradi oko 10.000 do
20.000 m3 na godinu).
9. Pitanje mehaniziranog koranja drva
četinjača, ipak se mora istovremeno rješavati
i ondje, gdje se u doglednom vreme114
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 65     <-- 65 -->        PDF

nu ne može računati s centralnim stovarištima
s mehanizacijom, pogotovo zato
što na takove slučajeve kod nas otpada
pretežna količina drva četinjača. Ovdje se
moraju predviđene potrebe šumarstva i
drvne industrije najočitije ispoljiti u skupnim
istraživačkim zadacima. Ponekad će
to biti moguće brzo riješiti, a ponekad će
trebati dosta strpljivosti i smišljenog ispitivanja.
Zato treba također razmišljati i


o »pokretnim stovarištima« ili o skladištima
sa samohodnim strojevima, koji bi obilazili
više skladišta. Pri tome treba posebno
ocijeniti, koja dodatna strojna izrada
dolazi u obzir osim koranja, a da je racionalna.
Zato ne treba biti nestrpljiv, ier
bi nepromišljena rješenja sigurno više
škodila nego koristila. Privremena rješenja
bi kočila razvoj k intenzivnijim kasnijim
rješenjima.
10. Za uspješno i kvalitetno koranje
strojem vrlo je značajno da se izvrši prije
nego što se kora osuši. Zato moramo također
uzeti u obzir vremenski raspored
dovoza trupaca na stovarište, odnosno do
stroja za koranje ili se moramo pobrinuti
da omekšamo osušenu koru.
11. Izradom debala na skladištu uštedi
se nešto na gubitku u dužini (nadmjeraV
jer otpada dvostruko trupljenje. Na centralnim
skladištima, do kojih se dovaža
drvo javnim prometnicama, treba računati
s dovozom ograničeno dugih dijelova debla,
od oko 12 do 14 m. Na šumskim stovarištima,
uz kamionske ceste, gdje stiže
drvo samo po šumskim prometnicama,
može se također dopremati i duža deblovina,
a što ovisi od mogućnosti uskladišten
ja. Zato moramo kod »pokretnih stovarišta
« dužinu deblovine posebno analizirati.
12. Osim primjene elektronske izmjere
sortimenata, također treba misliti i na elektronsko
registriranje i obračunavanje
trupaca. Kod toga moramo imati u vidu,
da pri elektronskoj izmjeri jednake mase
drva malih dimenzija uštedimo više nego
kod debelog drva, i to radi većeg broja
komada u 1 m3, a i radi toga što su greške
kod mjerenja promjera relativno veće
nego kod debelog drva. Takav način mjerenja
drva bi se s vremenom mogao posredno
koristiti za izmjeru i u šumi, čime
bi se izbjeglo višekratno mjerenje.
13. U inozemstvu je utvrđeno i naglašava
se da piljenje neokoranih trupaca u
zimskoj sezoni nije prikladno i ekonomično,
što također i kod nas nije preporučljivo,
premda se otpaci drva, zajedno sa
korom, mogu koristiti za proizvodnju iverica
i vlaknatica. Izbjegavanje ručnog koranja
trupaca prištedi se razmjerno malo.
Radi zajedničkog interesa ne smiju se zanemariti
potrebe celulozne industrije. Uskraćivanje
pilanskih otpadaka celuloznoj
industriji učinit će da će ta industrija biti
prisiljena uzimati trupce na štetu pilanske
industrije, a to je još neracionalnije.


14. Iskorišćenje ili odstranjivanje dobijene
kore na stovarištima je problem kojega
bi trebalo usporedno istraživati i rješavati
tako, da primijenimo inozemna iskustva.
Za očekivati je, da će strana istraživanja
s vremenom dovesti do racionalne
upotrebe kore, tako da barem nebi više
bilo financijske štete strojnoga koranja.
15. Uz transporter za sortiranje u piranskom
pogonu se mora računati sa dovoljnim
brojem i kapacitetom sortiranih polja
ili pak na posebne prostore za okorane
trupce, budući da zbog šumskih vremenskih
prilika, doprema trupaca nije jednakomjerna.
Mora se uzeti u obzir i konzerviranje
(polijevanje) trupaca, da se. nebi
radi duljeg ležanja raspucali. Osim toga,
moramo kod skladišnog prostora uzeti u
obzir još i određenu rezervu za slučaj promjene
etata, odnosno nejednakomierne
dopreme trupaca.
16. Trupci sa korom su bolje sačuvani
i čišći, zato povećavaju učinak, odnosno
smanjuju troškove kod industrijske prerade.
Ipak je teško ustanoviti koliko iznaša
ta ušteda. I kvaliteta proizvoda obrađenih
trupaca također je bolja, u prvom redu
tamo gdje se inače dovažaju na piljenje
loši i raspuknuti trupci. Nasunrot tome,
mora se uzeti u obzir da se kod sirovih
trupaca povećavaju troškovi radi sušenja,
odnosno radi manipulacije sa sirovim
piljenim drvom, no ipak su oni razmjerno
manji, osim ako nisu izloženi vjetru.
Nabrojene koristi podnose razne dodatne
izdatke i tako doprinose ekonomičnosti
strojnog koranja.
17. O drvu iz privatnog sektora, koje
nije uključeno u šumarske pogone ili koje
ne dolazi u obzir za direktan prevoz na
mehanizirana skladišta, treba posebno raspraviti,
bez obzira na lokalne okolnosti i
mogućnosti. Ipak kod toga se ne misli da
bi bilo potrebno za tu drvnu masu osnovati
posebna stovarišta s mehanizacijom,
nego bi trebalo u danim okolnostima omogućiti
najsvrsishodnija rješenja. Privatnim
vlasnicima šuma je potrebno objasniti, da
je ručno koranje (bez doprinosa i režija)
za njih rentabilnije od strojnog. U takvim
slučajevima bi kupci morali stimulirati
ručno koranje s tim da bi plaćali razmjerno
višu cijenu za okorano drvo, što bi bilo
obostrano korisno. U nekim slučajevima bi
privatnike upućivali na lokalne pilane.
Naime, treba uzeti u obzir da je proizvodnju
u privatnom sektoru mnogo teže organizirati
nego u sektoru SLP .


ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 66     <-- 66 -->        PDF

18. Za koranje i makljanje većih količ.
ina bukovog celuloznog drva, kao i za
makljanje okoranog celuloznog drva četinjača,
prema inozemnim saznanjima su
najracionalniji tvornički uređaji za čišćenje,
no njih u Sloveniji još nema. Dok se
oni ne dobiju i dok još nije riješeno kompletno
strojno koranje na stovarištima,
preporuca se mehanizirati svo makljanje
celuloznog drva, s manjim, jeftinijim nokretnim
strojevima, koji su ekonomični
već kod 1000—2000 prm na godinu, nremda
mogu obraditi i tri puta toliku količinu.
Makljati se može na šumskim skladištima
s pokretnim strojevima ili pak u
tvornici sa sličnim, ali stabilnim strojevima.


19. U suglasju sa sva tri Poslovna udruženja,
potrebno je osnovati istraživačke
grupe koje su predložene u glavnom referatu
i s njima raspraviti predloženu metodiku
istraživanja za rješavanje tih pitanja.
Komisija:
Prof. ing. Zdravko Turk, Ljubljana
Ing. Dušan Dobnik, LIP Sloven Gradec
Ing. Slobodan Rajić, Papirles, Medvode


6. B.