DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 59     <-- 59 -->        PDF

za fakultet kao ustanovu, kao i problema koji su bili od značenja za njihov život
i rad. 1921 godine osnovano je Udruženje studenata šumarstva koje je intenzivno
radilo sve do početka rata. Takav rad je nastavljen i poslije rata i studenti
su preko svoje organizacije ispunjavali uspješno svoje zadatke i danas je
izgrađen takav odnos na fakultetu da studenti s nastavnicima i ostalim radnicima
fakulteta čine jedinstveni kolektiv. Taj je rad donio vidne rezultate i doprinose
izgradnji i razvijanju naše socijalističke zajednice, ali je on zahtijevao
i žrtve, koje se nalaze u imenima 12 studenata i 30 inženjera šumarstva poginulih
u NOB-i, a koja su istaknuta na spomen ploči u auli Šumarskog fakulteta
u Beogradu.


Djelatnost fakulteta nikada se nije završavala predajom diplome svršenim
studentima. Ona se proširivala u kontaktima s pojedincima u toku njihovog
rada u proizvodnji, kao i u suradnji s privrednim organizacijama. Suradnja se
očitavala i u učešću privrede u rješavanju nekih pitanja od interesa za fakultet
kao: formiranje profila stručnjaka i odgovarajućih nastavnih planova, financiranja
naučno-istraživačkog rada na temama koje su od interesa za privredne
organizacije, učešće predstavnika privrede u organima upravljanja fakultetom
i dr.


Povodom 50-godišnjice izdano je posebno izdanje »Glasnika Šumarskog fakulteta
« u kojem je data »Informacija o radu i razvoju Šumarskog fakulteta u
Beogradu od 1920 do 1970.«, koju je sastavio prof. dr. Mirković Dragoljub. Ovaj
se prikaz bazira na podacima te edicije koja u zaključnom razmatranju iznosi,
da period od pedeset godina rada Fakulteta nije toliko dug da bi se mogli rješiti
svi problemi i izgraditi definitivna njegova fizionomija, ali nije ni toliko
kratak da se ne bi mogli postići vidljivi rezultati. Pregled dosadašnjeg rada
služi prvenstveno tome da se pouzdanije trasiraju putevi daljeg rada. Fakultet
je uvjeren da će i u svom daljem radu imati podršku i pomoć svih onih pojedinačnih
i skupnih snaga kojima je stalo do progresa naučne misli, stručne i
privredne djelatnosti i socijalističkog društva uopće.


Iako je ovaj prikaz samo sekundarna informacija, ipak se u njoj mogu nazrijeti
sve poteškoće i uspjesi kroz koje je u svom 50-godišnjem radu prolazio
Šumarski fakultet u Beogradu. Teškoće su prebrođivane, a uspjesi su ostali i
predstavljaju dio našeg današnjeg stručnog i društvenog napretka.


St. Bađun


PROSLAVA 50 GODINA RADA ŠUMARSKOG FAKULTETA
U BEOGRADU


Glavni dio proslave 50 godina rada Šumarskog fakulteta u Beogradu održan
je od 26. siječnja do 30. siječnja 1971. godine. U te je dane održano nekoliko
svečanosti manifestacionog i radnog karaktera. U nastavku donosimo program
s te proslave i tijek njenog odvijanja:


26. siječnja 1971. godine:
— otvaranje izložbe stručnih i naučnih publikacija nastavnika i suradnika
Šumarskog fakulteta. Brojne publikacije u Biblioteci fakulteta daju pregled
rada i razvoja fakulteta, odnosno naučne i stručne djelatnosti njegovih članova.
Tu su bili izloženi i objavljeni udžbenici za oko 80°/o nastavnih disciplina i to
stalnih ili privremenih oko 40 i autoriziranih skripata oko 20.