DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 57     <-- 57 -->        PDF

rata. Broj obranjenih doktorskih disertacija u pojedinim godinama bio je sli
jedeći:
19—40 —51 —53 —54 —55 —56 —57 —58 —59 —60
1113 16 3 13 2
19—60 —61 —62 —63 —64 —65 —66 —67 —68 —70
2 3 2 4 9 20 12 16


Ukupno je doktoriralo 70 kandidata, od čega 43 sa Šumarskog fakulteta
Beograd, 8 s drugih Šumarskih fakulteta, 12 iz ostalih naučnih institucija i 7 iz
privrednih organizacija.


Paralelno s razvojem fakulteta razvijao se i njegov nastavni kadar. Na osnovanom
Šumarskom odsjeku izabrano je za stručne predmete nekoliko stalnih
i honorarnih nastavnika. Okolnost da je šumarstvo kao struka u Srbiji bilo nerazvijeno,
sa uskom stručnom kadrovskom bazom, činila je poteškoće u prvo
vrijeme kod formiranja nastavnog kadra. Tokom vremena situacija se poboljšavala,
što se vidi i iz slijedećeg pregleda:


1930—34 1949 1959 197´
redovni profesori 3 — 5 19
izvanredni profesori 3 4 14 18
viši predavači — — — 2
docenti — 1 11 14
predavači — 13 — 3
asistenti 5 11 40 32
naučni suradnici — — — 1
stručni suradnici — — — 2
nastavnici stranih jezika — — — 3


SVEGA 11 29 70 94


Od 56 nastavnika koliko ih danas ima na Šumarskom fakultetu, 48 ih je
s doktoratom nauka, a među asistentima ima 3 doktora nauka i 5 magistara.
Struktura ostalog osoblja fakulteta u sadašnjem stanju je slijedeća:


:. ´ ´ -´" \ pomoćno nastavno osobljebiblioteka i centar za dokumentacijusekretarijatradnici u zavodima
38
5
14
34
sezonski radnici 5
UKUPNO: 96


Unatoč pozitivnog razvoja nastavnog kadra, zapaža se relativno i apsolutno
smanjenje broja asistenata. Ova je pojava odraz općih uslova zapošljavanja i
rada na fakultetu i u privredi, odnosno materijalnih uslova u kojima se nalazi
fakultet. Nadalje je uočljivo da fakultet nema dovoljno pomoćno-tehničkog
osoblja što se svakako odražava na efikasnost školskog, a naročito naučno-istraživačkog
rada.


Rezultati školskog rada mogu se predstaviti brojem diplomiranih studenata
u redovnoj i poslijediplomskoj nastavi. O radu fakulteta u toku predratnog
perioda nema pouzdanih podataka. Prema neprovjerenim podacima ocje


107