DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 56     <-- 56 -->        PDF

plina na pokusnom objektu ili u privrednim organizacijama i to pod rukovodstvom
nastavnika, a po određenom programu. Ideja o izdvajanju određenih
šumskih površina za nastavno-pokusni objekt nalazi se već u Uredbi fakulteta
od 1921. godine. Takav je objekt Univerzitet u Beogradu imao u Debelom Lugu
kod Majdanpeka, no na njemu se školska praksa počela izvoditi tek 1946. godine.
Iz ove je površine izdvojeno 2100 ha i zajedno s 3700 ha gospodarske jedinice
»Goč-Gvozdac« u 1956. godini je osnovano Školsko dobro »Momčilo Popović
«. Na tom je dobru organiziran intenzivan naučno-istraživački rad i redovna
terenska nastava za studente.


Prva uredba Poljoprivrednog fakulteta sadrži i elemente organizacije naučnog
rada, koji se započeo odvijati u Institutu za šumarstvo. Kasnije se taj rad
odvijao preko 5 zavoda za šumarsku problematiku, a 1929. godine na fakultetu
se osniva Institut za naučna šumarska istraživanja. Organizacija naučnog rada
na fakultetu doživjela je niz promjena i danas je on organiziran putem naučnih
jedinica i to: Institut za šumarstvo, Institut za preradu drveta, Institut za pejsažnu
arhitekturu i Institut za eroziju, melioracije i vodoprivredu bujičnih tokova.
Da bi rezultati istraživačkog rada bili dostupni stručnoj javnosti, poslije
II svjetskog rata pokrenuto je u 1948. godini izdavanje publikacije »Godišnjak
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta«, a zatim »Glasnik Šumarskog fakulteta
u Beogradu« čiji je prvi broj izašao 1950. godine. Do sada je ukupno izdano 37
brojeva, od čega 13 u vidu zbornika radova, a 24 broja sadrže objave doktorskih
disertacija članova fakultetskog kolektiva. U »Glasniku« je do sada objavilo
182 rada 61 autor. Struktura tih radova po naučnim oblastima je slijedeća:


1. Dendrologija, fitocenologija, floristika, biljna geografija .2. Anatomija drva i tehnička svojstva drva3. Metereologija i klimatologija4. Pedologija5. Uzgajanje šuma, šumske kulture, plantaže . . . .6. Zaštita šuma, entomologija, fitopatologija7. Uređivanje šuma, dendrometrija, nauka o prirastu .. .8. Iskorišćivanje šuma9. Šumska transportna sredstva10. Ekonomika šumarstva
. 28
20
3
1
17
12
32
14
9
6
11. Ozelenjavanje12. Matematika
naselja
.
3
2
13. Mehanička prerada drva14. Mašine i alati za obradu drva
9
1
15. Trgovina drvom16. Zaštita zemljišta od erozije i šumske melioracije17. Kemija drva, kemijska prerada drva18. Šumarstvo stranih zemalja
.. .
1
6
17
1


Pored »Glasnika«, za objavljivanje radova članovi fakulteta koriste odgovarajuće
naučne i stručne časopise u zemlji i inozemstvu. Broj radova objavljen
u tim časopisima prelazi onaj u »Glasniku«.


Doktorati nauka predstavljaju posebnu vrstu rezultata naučne djelatnosti.
Aktivnost na ovom polju rada odvijala se gotovo isključivo poslije II svjetskog