DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 55     <-- 55 -->        PDF

cVi&ska$kol6ka na&tana u $umae6t&u i cicana^ indu6tclfi


PEDESETOGODIŠNJICA RADA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA
U BEOGRADU OD 1920. DO 1970.


Potreba za visokoškolskim šumarskim kadrovima javila se u Srbiji već
polovicom prošlog stoljeća. Visokostručni kadar u to se vrijeme školovao u inozemstvu
i to uglavnom u Njemačkoj. To je kasnije imalo odraza na šumarstvo
Srbije i profil kadrova i neke druge karakteristike današnjeg fakulteta. Još
1909. godine donesena je odluka da se osnuje Poljoprivredni fakultet. Ova je
odluka ostvarena tek 1920. godine, odnosno nastava je počela u zimskom semestru
1920/21. školske godine. Uprvoj uredbi Poljoprivrednog fakulteta iz
1921 godine nalazi se i nastavni plan Šumarskog odsjeka. Zakon o univerzitetima
iz 1930. godine potvrdio je postojeće stanje i ujedno promijenio dotadašnji
naziv u Poljoprivredno-šumarski fakultet. Pod ovim nazivom ,iako organizaciono
u znatnijoj mjeri samostalan, Šumarski odsjek ostao je sve do 5. veljače
1949. godine, kada je Vlada NR Srbije donijela uredbu o osnivanju posebnog
Poljoprivrednog i posebnog Šumarskog fakulteta u Beogradu. To je bio
prvi samostalni šumarski fakultet u Jugoslaviji.


Rad i razvoj Šumarskoj odsjeka u prvih deset godina (1920—1932.) nije zadovoljavao
jer fakultet nije imao ni svoju vlastitu zgradu. Rješavanje pitanja
smještaja općenito je i historijat opremanja fakulteta za nastavni i naučni rad.
Tek izgradnja zgrade fakulteta u Zemunu stvorila je mogućnost da se on normalno
opremi. Tada su suvremeno opremljeni zajednički laboratoriji (kemija,
agrikulturna kemija, pedologija), a na Šumarskom odsjeku laboratoriji, zbirke
i praktikumi za entomologiju, zaštitu šuma, lovstvo, geodeziju i dr. Ovaj rad
i razvoj fakulteta prekinut je 1941. godine i fakultet za vrijeme II svjetskog
rata nije radio.


Nakon osnivanja Šumarskog fakulteta 1949. godine, problem smještaja fakulteta
postao je aktuelan. Odlukom NO grada Beograda, početkom 1953. godine,
dodijeljena je Šumarskom fakultetu nedovršena zgrada školskog centra
bivšeg Ministarstva saobraćaja, koja se nalazi na Banovom-brdu. Nakon adaptacije
i nadogradnje, fakultet se preselio u novu zgradu gdje se i danas nalazi.


Prvi nastavni planovi bili su po karakteru orijentirani na obrazovanje šumarskih
stručnjaka općeg tipa. Nastavni plan karakterizira profil stručnjaka
koji se po njemu obrazuje, a profil je uslovljen zadacima i potrebama djelatnosti
u proizvodnji. Pošto su se ove potrebe mijenjale tokom proteklog perioda,
razumljivo je da se i nastavni plan fakulteta više puta mijenjao. Sve veća potreba
na stručnjacima za preradu drva zahtijevala je proširenje discipline ove
oblasti i stoga je 1956 godine osnovan Drvno-industrijski odsjek. Razvoj proizvodnih
snaga u našoj zemlji dospio je do razine potrebe suvremene podjele
rada. Tako je 1960. godine došlo do formiranja novih odsjeka i to: Šumarski,
Mehanička prerada drva, Kemijska prerada drva, Ozelenjavanje naselja, Melioracije
i uređenje bujica. Danas na Šumarskom fakultetu u Beogrdu rade 4
odsjeka: Odsjek za šumarstvo, Odsjek za drvnu industriju, Odsjek za hortikulturu
i Odsjek za eroziju i melioracije.


Nastavni plan kao obavezni dio uključuje i izvršenje školske prakse. Na
tim praksama studenti rješavaju praktične zadatke iz većine stručnih disci
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 56     <-- 56 -->        PDF

plina na pokusnom objektu ili u privrednim organizacijama i to pod rukovodstvom
nastavnika, a po određenom programu. Ideja o izdvajanju određenih
šumskih površina za nastavno-pokusni objekt nalazi se već u Uredbi fakulteta
od 1921. godine. Takav je objekt Univerzitet u Beogradu imao u Debelom Lugu
kod Majdanpeka, no na njemu se školska praksa počela izvoditi tek 1946. godine.
Iz ove je površine izdvojeno 2100 ha i zajedno s 3700 ha gospodarske jedinice
»Goč-Gvozdac« u 1956. godini je osnovano Školsko dobro »Momčilo Popović
«. Na tom je dobru organiziran intenzivan naučno-istraživački rad i redovna
terenska nastava za studente.


Prva uredba Poljoprivrednog fakulteta sadrži i elemente organizacije naučnog
rada, koji se započeo odvijati u Institutu za šumarstvo. Kasnije se taj rad
odvijao preko 5 zavoda za šumarsku problematiku, a 1929. godine na fakultetu
se osniva Institut za naučna šumarska istraživanja. Organizacija naučnog rada
na fakultetu doživjela je niz promjena i danas je on organiziran putem naučnih
jedinica i to: Institut za šumarstvo, Institut za preradu drveta, Institut za pejsažnu
arhitekturu i Institut za eroziju, melioracije i vodoprivredu bujičnih tokova.
Da bi rezultati istraživačkog rada bili dostupni stručnoj javnosti, poslije
II svjetskog rata pokrenuto je u 1948. godini izdavanje publikacije »Godišnjak
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta«, a zatim »Glasnik Šumarskog fakulteta
u Beogradu« čiji je prvi broj izašao 1950. godine. Do sada je ukupno izdano 37
brojeva, od čega 13 u vidu zbornika radova, a 24 broja sadrže objave doktorskih
disertacija članova fakultetskog kolektiva. U »Glasniku« je do sada objavilo
182 rada 61 autor. Struktura tih radova po naučnim oblastima je slijedeća:


1. Dendrologija, fitocenologija, floristika, biljna geografija .2. Anatomija drva i tehnička svojstva drva3. Metereologija i klimatologija4. Pedologija5. Uzgajanje šuma, šumske kulture, plantaže . . . .6. Zaštita šuma, entomologija, fitopatologija7. Uređivanje šuma, dendrometrija, nauka o prirastu .. .8. Iskorišćivanje šuma9. Šumska transportna sredstva10. Ekonomika šumarstva
. 28
20
3
1
17
12
32
14
9
6
11. Ozelenjavanje12. Matematika
naselja
.
3
2
13. Mehanička prerada drva14. Mašine i alati za obradu drva
9
1
15. Trgovina drvom16. Zaštita zemljišta od erozije i šumske melioracije17. Kemija drva, kemijska prerada drva18. Šumarstvo stranih zemalja
.. .
1
6
17
1


Pored »Glasnika«, za objavljivanje radova članovi fakulteta koriste odgovarajuće
naučne i stručne časopise u zemlji i inozemstvu. Broj radova objavljen
u tim časopisima prelazi onaj u »Glasniku«.


Doktorati nauka predstavljaju posebnu vrstu rezultata naučne djelatnosti.
Aktivnost na ovom polju rada odvijala se gotovo isključivo poslije II svjetskog
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 57     <-- 57 -->        PDF

rata. Broj obranjenih doktorskih disertacija u pojedinim godinama bio je sli
jedeći:
19—40 —51 —53 —54 —55 —56 —57 —58 —59 —60
1113 16 3 13 2
19—60 —61 —62 —63 —64 —65 —66 —67 —68 —70
2 3 2 4 9 20 12 16


Ukupno je doktoriralo 70 kandidata, od čega 43 sa Šumarskog fakulteta
Beograd, 8 s drugih Šumarskih fakulteta, 12 iz ostalih naučnih institucija i 7 iz
privrednih organizacija.


Paralelno s razvojem fakulteta razvijao se i njegov nastavni kadar. Na osnovanom
Šumarskom odsjeku izabrano je za stručne predmete nekoliko stalnih
i honorarnih nastavnika. Okolnost da je šumarstvo kao struka u Srbiji bilo nerazvijeno,
sa uskom stručnom kadrovskom bazom, činila je poteškoće u prvo
vrijeme kod formiranja nastavnog kadra. Tokom vremena situacija se poboljšavala,
što se vidi i iz slijedećeg pregleda:


1930—34 1949 1959 197´
redovni profesori 3 — 5 19
izvanredni profesori 3 4 14 18
viši predavači — — — 2
docenti — 1 11 14
predavači — 13 — 3
asistenti 5 11 40 32
naučni suradnici — — — 1
stručni suradnici — — — 2
nastavnici stranih jezika — — — 3


SVEGA 11 29 70 94


Od 56 nastavnika koliko ih danas ima na Šumarskom fakultetu, 48 ih je
s doktoratom nauka, a među asistentima ima 3 doktora nauka i 5 magistara.
Struktura ostalog osoblja fakulteta u sadašnjem stanju je slijedeća:


:. ´ ´ -´" \ pomoćno nastavno osobljebiblioteka i centar za dokumentacijusekretarijatradnici u zavodima
38
5
14
34
sezonski radnici 5
UKUPNO: 96


Unatoč pozitivnog razvoja nastavnog kadra, zapaža se relativno i apsolutno
smanjenje broja asistenata. Ova je pojava odraz općih uslova zapošljavanja i
rada na fakultetu i u privredi, odnosno materijalnih uslova u kojima se nalazi
fakultet. Nadalje je uočljivo da fakultet nema dovoljno pomoćno-tehničkog
osoblja što se svakako odražava na efikasnost školskog, a naročito naučno-istraživačkog
rada.


Rezultati školskog rada mogu se predstaviti brojem diplomiranih studenata
u redovnoj i poslijediplomskoj nastavi. O radu fakulteta u toku predratnog
perioda nema pouzdanih podataka. Prema neprovjerenim podacima ocje


107
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 58     <-- 58 -->        PDF

njuje se da je, od početka rada do kraja rata, na Šumarskom odsjeku diplomiralo
oko 600 do 700 šumarskih inženjera. Prvi inženjer šumarstva ovog fakulteta
je ing. Crvenčanin Božidar koji je diplomirao 1925. godine. Broj diplomiranih
nakon oslobođenja, po odsjecima i nastavnim planovima, zaključno sa
školskom godinom 1969/70. je slijedeći:


Odsjek za šumarstvo:


opći šumarski (upisani prije rata diplomirali poslije rata) . . 102
šumsko-uzgojni smjer (1945—1952) 444
opći šumarski (1952—1956) 221
šumarski (1956—) 475


UKUPNO: 1.242


Prosječno je godišnje, kroz 25 godina, diplomiralo 50 inženjera šumarstva.


Odsjek za drvnu industriju:


šumarsko-industrijski smjer (1945—1952) 314


drvno-industrijski odsjek (1956—1960) 145


odsjek mehaničke prerade drva (1960—1966) 105


UKUPNO: 564


Prosječno godišnje, kroz 21 godinu, diplomiralo je 27 inženjera za rad u
industriji drva.


Odsjek za hortikulturu:
Od početka rada ovog Odsjeka u 1960. godini diplomiralo je 119 inženjera
za rad u oblasti ozelenjavanja naselja i pejsažne arhitekture.. Prosječno, kroz
6 godina, završilo je na ovom Odsjeku 20 inženjera.


Odsjek za eroziju i melioracije:
Od I960., godine kada je Odsjek počeo s radom diplomiralo je 54 inženjera
ili prosječno godišnje 9 inženjera.
U periodu poslije oslobođenja ukupno je diplomiralo 1979. inženjera ili
prosječno godišnje 79.
Podaci o broju kandidata koji su završili nastavu III stupnja (postdiplomska)
odnose se na period od 1960. godine, kada je ta nastava regulirana zakonskim
propisima i odredbama Statuta Šumarskog fakulteta. Nastava za stjecanje
naziva magistra nauka održava se od 1962. godine. Ovaj je naziv steklo
ukupno 33 kandidata, odnosno po godinama:


19—64 —65 —66 —67 —68 —69 —70
16 6 6 6 3 3


Od toga je bilo 10 kandidata sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, 12 iz drugih
naučnih institucija, 3 iz privrednih organizacija i 1 iz inozemstva. Nastava
za specijalizaciju održana je u periodu 1960—64 godine i završilo ju je 6 kandidata.


Studenti Šumarskog fakulteta (odsjeka), osim učešća u neposrednom nastavnom
procesu, učestvovali su aktivno u rješavanju niza pitanja od interesa