DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ženja optimalnih rješenja. Iz toga slijedi i nužnost da svim djelatnostima koje
ulaze u sastav šumskoprivredne osnove, uključivo i rekreacijom, rukovodi jedinstveni
organ upravljanja u šumskom gospodarstvu, jer bi svako izdvajanje
jedne djelatnosti neminovno išlo na štetu drugih.


Primjera radi: šuma koja daje visoke prinose u drvetu po pravilu je i najprivlačnija
za izletnike i turiste, ali s druge strane mjere kojima se podstiče
iskorištavanje rekreativnih vrijednosti šume u većini slučajeva povlače sa sobom
direktne ili indirektne gubitke u šumskom proizvodnji.


Ili drugi primjer: u šumskoj proizvodnji zadnjeg decenija je ostvaren vrlo
visok stupanj mehanizacije svih radova na podizanju, uzgoju, njezi, zaštiti i
svim fazama iskorišćivanja šuma, čime je znatno smanjeno učešće ljudskog
rada u ovim djelatnostima. Nasuprot tome, radovi na podizanju i održavanju
svega onoga što služi rekreaciji daleko se teže mogu mehanizirati, pa je broj
potrebnih radnika-dana za njihovo izvršenje porastao u relativnom i apsolutnom
smislu.


Iz jednog primjera iznesenog na spomenutom sastanku moglo se vidjeti da
je za održavanje objekata koji služe rekreaciji u jednoj šumi potrebno po hektaru
godišnje 94,2 sata rada, dok je za osiguranje normalne proizvodnje drveta
u analognim terenskim i klimatskim uvjetima dovoljno oko 20 radnih sati,
dakle skoro pet puta manje. U drugom primjeru, šuma koja služi za proizvodne
i rekreativne namjene u isti mah iziskuje 60°/o više radne snage nego u slučaju
kad služi samo proizvodnji drveta.


Dalje, rast turističke eksploatacije šuma izazvao je i porast šumskih požara,
pa su organizacije koje gazduju šumama u turističkim zonama prisiljene
da znatno povećaju sredstva za njihovo spriječavanje, otkrivanje i suzbijanje.
Zemlje razvijenog turizma u Sredozemlju su bez izuzetka ujedno i zemlje sa
najvećim intenzitetom požara. Posljednjih godina u Grčkoj prosječno godišnje
izgori 0,5°/o, u Italiji i Francuskoj 0,45%, u Španiji 0,15°/o ukupne površine
obrasle šumom. U Jugoslaviji je taj postotak, istina, znatno niži (0,03), ali je pri
tome karakteristično da je izgorjela površina u primorskom pojasu, koji je najsiromašniji
šumom, veća nego u svim ostalim oblastima zemlje zajedno.


Cjelovito sagledavanje implikacija rastućeg korištenja šuma za raznovrsne
oblike rekreacije u svakoj zemlji mora dovesti prije ili kasnije do određenih
zaključaka u pogledu utvrđivanja obaveza zainteresiranih društvenih i privrednih
činilaca. Na relaciji šumska privreda — društvena zajednica, ove se obaveze
moraju regulirati na način da za šumsku privredu razvoj rekreacije ne
bude izvor materijalnih gubitaka već, naprotiv, njena aktivna komponenta, a
samim tim od koristi i za društvenu zajednicu u cjelini, jer se ovdje radi o zadovoljavanju
takve jedne društvene potrebe koja sve više postaje egzistencijalna.


U mnogim se zemljama, iz raznih razloga, nije do sada pridavala važnost
razmatranju financijskog položaja šumske privrede. Dok cijene šumskih proizvoda
zadnjih godina pokazuju tendenciju ustaljivanja, troškovi gazdovanja šumama
rastu, a kad se radi o iskorišćivanju šuma za svrhe rekreacije ,onda se
često smatra da je to obaveza šumarstva za koju ono nema prava da traži naknadu.


S druge strane, šumari, umjesto da preuzmu u svoje ruke rekreativne djelatnosti
u šumi, često naprosto popuštaju pred zahtjevima drugih ili su skloni
da, pod utjecajem tradicionalističkih shvaćanja, gledaju na svoju struku kao
na neku vještinu koja samu sebe opravdava, bez obzira da li se ova prilagođava