DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Vertikalnom integracijom šumarstva i drvne industrije, troškovi za održavanje
socijalnih funkcija šume prenose se samo na ove dvije privredne grane.
To je moguće samo dok su troškovi drvne industrije niski, no kako i u ovoj privrednoj
grani neće moći cijene rasti onim tempom kako je to negdje danas, ovakova
integracija je samo privremena mjera.


Perspektiva organizacije šumarstva, bar tako mislimo, je u trećem modelu,
gdje će društvena zajednica doprinositi šumarstvu radi koristi koje šuma pruža
svojim opstankom.


Prof. dr Roko Benić


SVE VEĆE ZNAČENJE REKREATIVNE VRIJEDNOSTI ŠUMA


ANTE RADOVClC, đipl. ing.


Proučavajući dokumente nekoliko posljednjih sjednica Evropske komisije
za šumarstvo i njenih organa, sama se po sebi nameće misao o pravoj eskalaciji
važnosti koja se pridaje rekreativnoj i zaštitnoj funkciji šume u većini zemalja
Evrope, a naročito utjecaju što ga porast iskorištavanja ovih funkcija vrši
na šumsku proizvodnju.


Na posljednjoj sjednici Radne grupe za gospodarenje šumama Evropske komisije
za šumarstvo, održanoj septembra prošle godine u Rimu, predstavnici
svih evropskih zemalja svestrano su razmotrili pitanja koja šumarstvo mora riješiti
što je moguće prije, da bi svoje osnove gospodarenja šumama uskladilo
sa sve bržim porastom potražnje rekreacije u šumi.


U osnovi se ova pitanja svode na:


— utvrđivanje metodologije za kvantifikaciju i kvalifikaciju sadašnjih i
budućih potreba za rekreacijom u šumi i mogućnosti zadovoljavanja ovih potreba;
— istraživanje utjecaja razvoja turizma i svih vidova rekreacije na gospodarenje
šumama;
— utvrđivanje određene politike gospodarenja šumama u svijetlu sve masovnijeg
iskorištavanja njihovih upotrebnih vrijednosti u svrhe odmora i razonode,
i
— traženje rješenja za financiranje ulaganja u ovaj vid upotrebe šuma,
koja ne mogu teretiti šumsku proizvodnju.
U razvijenim zemljama Evrope skup svih onih ljudskih aktivnosti koje zovemo
zajedničkim nazivom »rekreacija« počeo se razvijati tridesetih godina
ovog stoljeća. Sve do zadnjeg rata rekreacija je, međutim, bila gotovo isključivo
privilegija imućnih slojeva društva ili pak neodoljiva potreba manje imućnih
ljubitelja prirodnih ljepotata za boravkom u prirodi i za putovanjima.


Do bržeg razvoja rekreacije svih vidova (izletništvo, turizam, sportski ribolov,
piknikovanje, podizanje ljetnikovaca i vikendica, putovanja u druge


* Rad je pod istim naslovom objavljen u časopisu Drvarski glasnik, br. 20, 1970.
100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 51     <-- 51 -->        PDF

zemlje itd.) dolazi tek pedesetih godina, dakle nakon završetka perioda obnove
ratom opustošene Evrope i na početku poletnog razvoja industrije u svim njenim
zemljama bez iznimke.


Ogroman porast proizvodnih snaga doveo je šezdesetih godina do naglog
porasta životnog standarda, ali ujedno i do parasta psihičkog naprezanja zaposlenog
stanovništva i otuda do masovnog razvoja potreba za opuštanjem, razonodom,
do pravog bježanja iz gradova o vikendu i u sezoni ljetnog ili zimskog
odmaranja.


Želja za posjedovanjem druge kuće, pored one u kojoj se stanuje, sa isključivom
namjenom za odmor, postaje tolika da ljetnikovci, vikendice ili zimovnici
niču na sve strane, ali najviše na moru, jezeru ili u blizini šume i u planini.
U Švedskoj, na primjer, više od pola miliona porodica imaju takvu kuću.


Računa se da u Velikoj Britaniji, kao i u Nizozemskoj i Švedskoj, dvije
trećine stanovništva sudjeluje u osnovnim vidovima rekreacije kao što su piknikovanje
i automobilizam. Godišnji odmori postaju sve duži i sve manje se
koriste kod kuće ili u jedan mah. U Italiji odlazi ljeti na odmor 30% stanovništva,
u Francuskoj 45%, u Engleskoj 60% a u Švedskoj čak 78%. Od toga izvan
granica svoje zemlje odlazi 20% engleskih, norveških, švedskih i francuskih
turista, 26% nizozemskih i 30% zapadnonjemačkih, pri čemu su naravno,
najveći »uvoznici« inozemnih turista — južnoevropske zemlje.


Pritom je također značajno i to da se, pored hotela prve klase, sve više
traže oblici slobodnog odmora (kampovi, karavane, vikendice, ljetnikovci), a
sve više opada interes za drugorazredne hotele ili za polupansione.


Svi ovi trendovi razvitka masovnog turizma karakteristični su i za našu
zemlju koja je, pored toga, još i sama sve zapaženiji »uvoznik« stranih turista,
pa i implikacije takvog razvitka na potrošnju rekreativnih vrijednosti šuma
kao i na jačanje niza drugih uslužnih i uopće tercijarnih djelatnosti, iako u
nekim oblastima zemlje još uvijek nedovoljno izražene, u drugima poprimaju
slične razmjere kao i u ostaloj Evropi.


Sve masovnije seobe gradskog stanovništva, bilo na dan-dva (vikend ili
državni praznici) ili na duže vrijeme u određena godišnja doba (godišnji odmor)
vrše sve veći upliv na gospodarenje šumama i postaju nova dimenzija u
politici toga gospodarenja s obzirom na to, da upravo šume postaju iz dana u
dan sve češća meta sve brojnijih izletnika ili, kao što je slučaj na primjer na
našem primorju, upravo prisutnost šuma, šumaraka ili bar skupina drveća postaju
sve više neophodan uvjet za razvoj turizma.


Ovdje se dakle zaista radi o jednoj novoj pojavi našeg vremena čiji je brz
razvoj mnoge i iznenadio, a za one koji gospodare šumama, kao i za one koji su
odgovorni za politiku šumarstva veoma je važno da prema toj pojavi izgrade i
određeni odnos.


Taj odnos je, kako je ocijenjeno na spomenutom sastanku u Rimu, dosada
bio više-manje pasivan i, u izvjesnom smislu, konzervativan, svodeći se pretežno
na to da se u račun uzimaju negativni efekti boravka izletnika i turista
u šumi, kao što su: gaženje raslinstva, zagađivanje potoka koje često dovodi i
do nepovratne izmjene pH u vodi, ostavljanje otpadaka, oštećivanje staza i puteljaka,
izazivanje šumskih požara zbog nepažnje, unošenje nemira u šumsku
faunu i tome slično.


Iz toga je proizašao opći zaključak da se ovakav odnos mora brzo mijenjati
u smislu da postane aktivan, a da bi takav postao, neophodno je da prije
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 52     <-- 52 -->        PDF

svega sami šumari shvate realnost neminovnog razvoja rekreacije u šumi i da
s tom vrstom ljudske aktivnosti računaju kao s novim i vrlo perspektivnim elementom
gospodarenja šumama i sastavnim dijelom šumskoprivrednih osnova.


Pošto je danas opće poznato i priznato da je šuma sredina koja pruža najpotpuniju
mogućnost rekreacije današnjem gradskom stanovnikvi, zamorenom
od nervnih i psihičkih naprezanja što mu ih nameće savremeni život i rad —
pa stoga ovaj ne oklijeva da prevali svojim automobilom i 200 kilometara da bi
nedjeljni odmor proveo u šumskom ambijentu, politika korištenja zemljišta
mora o ovim potrebama sve više voditi računa, a planiranje u toj oblasti, u koje
šumarstvo mora biti uključeno, treba da sadrži i mjere koje treba poduzimati
u cilju razvitka rekreacije.


Jedna od tih mjera mogu biti i pošumljavanja šumskih zemljišta ili zemljišta
marginalnih za iole intenzivniju poljoprivredu, koja se uz privlačne uvjete
mogu vršiti u okviru »Mansholtovog plana«, ali svaka zemlja koja s pažnjom
prati razvoj rekreacije, i u tome ulogu šuma, mora i iznalaziti instrumente za
financiranje ulaganja u takav razvoj. Danas se može u pravom smislu riječi
govoriti o tržištu rekreativnih djelatnosti. To tržište treba izučavati da bi bile
poznate potrebe (potražnja) i mogućnosti (ponuda) za njihovo zadovoljavanje.
Međunarodna unija instituta za šumarska istraživanja (IUFRO) prihvatila je da
se aktivno uključi u metodološka istraživanja ove vrste.


Kad je riječ o metodologiji utvrđivanja vrijednosti usluga koje šume pružaju
izvan šumske proizvodnje (indirektne koristi od šuma), onda se tu u prvom
redu radi o njihovoj kvantifikaciji i kvalifikaciji i, konačno, o njihovoj valorizaciji.
Izvjesni pokušaji u tome pravcu su načinjeni, ali se oni metodološki
uglavnom zasnivaju na fizičkim i ekološkim parametrima pa je nužno da se iznađu
takvi sistemi klasifikacije rekreacionih zona koji bi pružili potpunu sliku
raznovrsne upotrebljivosti ovih zona u svrhe odmora, predaha i uopće korištenja
slobodnog vremena.


Mogu biti od interesa za metodologiju utvrđivanja rekreativnih vrijednosti
šume elementi ove metodologije koje sadrži kanadski zakon o reorganizaciji i
razvoju poljoprivrede:


— kvalitet, broj i raspored prirodnih zona za rekreaciju u pojedinim oblastima
zemlje,


— usporedne pogodnosti predjela izvan gradova za aktivnosti u slobodnoj
prirodi prema sadašnjim zahtjevima većine izletnika i turista,
— vrste aktivnosti u slobodnoj prirodi za koje određeni predio pruža najviše
mogućnosti,
— izdvajanje predjela od izuzetne ili jedinstvene rekreativne vrijednosti i
— elementi koji omogućavaju nadležnim organima usvajanje određene politike
i programa razvoja rekreacije.
Utjecaj korištenja šuma za svrhe rekreacije sasvim je očevidan i opipljiv,
pa se ipak još mnogo šta mora uraditi da bi se iznašle metode ekonomske procjene
toga utjecaja. Naročito kad se radi o promjenama što će u šumskoprivrednim
osnovama nastati zbog promjena u načinu gospodarenja, bit će neophodno
da se izvrši analiza ulaganja i troškova održavanja koji nastaju po osnovi
izmijenjenih ciljeva gospodarenja u pojedinim gospodarskim jedinicama.


Isto tako, pošto će potrebe za zaštitnim i rekreativnim funkcijama šume
rasti paralelno sa porastom potrošnje drveta, šumska gospodarstva će imati
mnogo posla oko usklađivanja raznih međusobno suprotnih interesa i iznala
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ženja optimalnih rješenja. Iz toga slijedi i nužnost da svim djelatnostima koje
ulaze u sastav šumskoprivredne osnove, uključivo i rekreacijom, rukovodi jedinstveni
organ upravljanja u šumskom gospodarstvu, jer bi svako izdvajanje
jedne djelatnosti neminovno išlo na štetu drugih.


Primjera radi: šuma koja daje visoke prinose u drvetu po pravilu je i najprivlačnija
za izletnike i turiste, ali s druge strane mjere kojima se podstiče
iskorištavanje rekreativnih vrijednosti šume u većini slučajeva povlače sa sobom
direktne ili indirektne gubitke u šumskom proizvodnji.


Ili drugi primjer: u šumskoj proizvodnji zadnjeg decenija je ostvaren vrlo
visok stupanj mehanizacije svih radova na podizanju, uzgoju, njezi, zaštiti i
svim fazama iskorišćivanja šuma, čime je znatno smanjeno učešće ljudskog
rada u ovim djelatnostima. Nasuprot tome, radovi na podizanju i održavanju
svega onoga što služi rekreaciji daleko se teže mogu mehanizirati, pa je broj
potrebnih radnika-dana za njihovo izvršenje porastao u relativnom i apsolutnom
smislu.


Iz jednog primjera iznesenog na spomenutom sastanku moglo se vidjeti da
je za održavanje objekata koji služe rekreaciji u jednoj šumi potrebno po hektaru
godišnje 94,2 sata rada, dok je za osiguranje normalne proizvodnje drveta
u analognim terenskim i klimatskim uvjetima dovoljno oko 20 radnih sati,
dakle skoro pet puta manje. U drugom primjeru, šuma koja služi za proizvodne
i rekreativne namjene u isti mah iziskuje 60°/o više radne snage nego u slučaju
kad služi samo proizvodnji drveta.


Dalje, rast turističke eksploatacije šuma izazvao je i porast šumskih požara,
pa su organizacije koje gazduju šumama u turističkim zonama prisiljene
da znatno povećaju sredstva za njihovo spriječavanje, otkrivanje i suzbijanje.
Zemlje razvijenog turizma u Sredozemlju su bez izuzetka ujedno i zemlje sa
najvećim intenzitetom požara. Posljednjih godina u Grčkoj prosječno godišnje
izgori 0,5°/o, u Italiji i Francuskoj 0,45%, u Španiji 0,15°/o ukupne površine
obrasle šumom. U Jugoslaviji je taj postotak, istina, znatno niži (0,03), ali je pri
tome karakteristično da je izgorjela površina u primorskom pojasu, koji je najsiromašniji
šumom, veća nego u svim ostalim oblastima zemlje zajedno.


Cjelovito sagledavanje implikacija rastućeg korištenja šuma za raznovrsne
oblike rekreacije u svakoj zemlji mora dovesti prije ili kasnije do određenih
zaključaka u pogledu utvrđivanja obaveza zainteresiranih društvenih i privrednih
činilaca. Na relaciji šumska privreda — društvena zajednica, ove se obaveze
moraju regulirati na način da za šumsku privredu razvoj rekreacije ne
bude izvor materijalnih gubitaka već, naprotiv, njena aktivna komponenta, a
samim tim od koristi i za društvenu zajednicu u cjelini, jer se ovdje radi o zadovoljavanju
takve jedne društvene potrebe koja sve više postaje egzistencijalna.


U mnogim se zemljama, iz raznih razloga, nije do sada pridavala važnost
razmatranju financijskog položaja šumske privrede. Dok cijene šumskih proizvoda
zadnjih godina pokazuju tendenciju ustaljivanja, troškovi gazdovanja šumama
rastu, a kad se radi o iskorišćivanju šuma za svrhe rekreacije ,onda se
često smatra da je to obaveza šumarstva za koju ono nema prava da traži naknadu.


S druge strane, šumari, umjesto da preuzmu u svoje ruke rekreativne djelatnosti
u šumi, često naprosto popuštaju pred zahtjevima drugih ili su skloni
da, pod utjecajem tradicionalističkih shvaćanja, gledaju na svoju struku kao
na neku vještinu koja samu sebe opravdava, bez obzira da li se ova prilagođava
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 54     <-- 54 -->        PDF

zahtjevima savremenog razvoja. Sve veća afirmacija šume kao vrela neprocijenjivih
koristi za današnjeg čovjeka upravo zato i obavezuje šumarstvo da
shvati nužnost njegove potpune integracije sa društvom, jer samo tako može
dokazati neosnovanost shvaćanja da »indirektne« koristi od šuma ne znače za
šumsko gospodarstvo nikakav trošak i samo tako može opravdati svoje financijske
zahtjeve.


Ima raznih načina na koje se može riješiti pitanje financiranja usluga po
osnovi rekreacije. Ako, na primjer, državni organi određuju ili mijenjaju cilj
gospodarenja određene šumskogospodarske jedinice, onda je normalno da na
sebe preuzmu i troškove koji iz rekreativnih djelatnosti proističu. Šumsko gospodarstvo
može, u određenim uvjetima, i samo odrediti direktne naknade za
rekreativne usluge, na primjer za pristup u ograđene šumske parcele, za korištenje
nekih puteva, vidikovaca, mjesta za taborovanje itd. Češći je slučaj da
ovakve usluge nije moguće naplaćivati pa se onda može pribjeći indirektnim
mjerama, na primjer, da se na najposjećenijim mjestima podigne ugostiteljski
pogon ili tome slično.


Osnovno je načelo ipak da zajednica — država, grad itd. —, ako želi razvoj
usluga ove vrste, mora na sebe preuzeti i brigu oko troškova. Ovo se može postići
u obliku javnih subvencija, taksa i slično za privatne šume i propisivanjem
pogodnog oblika naknade za javne šume.


U svakom slučaju, šumarski privrednici morati će se aktivno uključiti u
ove tokove, a u šumskim područjima od prvorazrednog značaja za rekreativne
aktivnosti moraće i sami postati kvalificirani rukovodioci ovih. Gospodarenje
prirodnim bogatstvima u cilju rekreacije, tamo gdje to još nije, moraće biti i
nastavni predmet na šumarskim fakultetima, bilo obavezan ili u obliku postdiplomske
specijalizacije.


Rezimirano, sve veći pritisak, što ga gradsko stanovništvo i inozemni turisti
u slobodno vrijeme vrše na šume, prerastao je u novu dimenziju politike
gospodarenja šumama. Radi se dakle — o tome da se i šumska privreda i društvena
zajednica angažiraju na rješavanju niza problema koji se u vezi s tim
nameću.