DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^


čenu ili privremenu ili trajnu zabranu primjene DDT-a. Slične mjere mogu se
očekivati i u nas. Općenito, perzistentni pesticidi postepeno se zamjenjuju s
manje perzistentnim. Smatra se da — zavisno od vrste preparata, njegovih
fizikalno-kemijskih svojstava, karaktera toksičnosti prema čovjeku i razmjerima
upotrebe — trajnost zadržavanja preparata u slobodnoj prirodi treba biti
od nekoliko dana do 1—2 vegetacijske sezone, a u organizmu čovjeka i životinja
nekoliko sati do, u najgorem slučaju, nekoliko dana (MELJNIKOV, 1970).


Zbog svega ovoga, 1970. godine proveli smo niz pokusa u laboratoriju u
svrhu pronalaženja pogodnog insekticida, koji bi se umjesto DDT-a upotrebljavao
protiv gubara.


U SAD su pokusi s istom namjerom provedeni devet godina ranije. Keller
i suradnici (1962 a, b) ispitivali su efikasnost oko tridesetak raznih insekticida
protiv gusjenica gubara, od kojih se manji dio nalazi kod nas u prometu.
DOANE (1966) je ispitivao efikasnost insekticida SD 8447 (Gardona), triklorfona
i Thuricida. Konačno, 1967. god. laboratorijska i terenska ispitivanja desetak
preparata u istom pravcu proveli su MERRIAM i suradnici (1970). U nas su provedena
ispitivanja pojedinih preparata protiv gusjenica gubara, kao na pr. bromofosa
(BRITVEC, 1965)2.


ISPITIVANI PREPARATI


U naše smo pokuse prije svega uvrstili one insekticide, za koje postoje izgledi
da bi se kod nas mogli uspješno primjenjivati protiv gusjenica gubara.
Nadalje željeli smo da ti insekticidi budu relativno manje otrovni od DDT-a
za toplokrvne organizme. U tom su pogledu, barem što se tiče LDso, iznimke
diazinon i fosalon te diklorvos, koji se međutim odlikuje izrazitom neperzistentnošću.


U pokus su bili uključeni ovi insekticidi:


Preparat Proizvađač Insekticid LDso (mg/kg)


Diazinon ulje 20 Pinus 20 °/o diazinon oko 100
Dipterex SL 50 Pinus 50 %> triklorfon 625
Gardona 50%> WP Radonja 50 °/o tetraklorvinfos 4000—5000
Metation E-50 Radonja 50 % fenitrotion 500—673
Nexagan EC 40%> Chromos 40 % bromofos-etil oko 240
Nogos 50 EC Chromos 50 °/o diklorvos-DDVP 50—80
Orthodibrom EC Crohoms 64,5% naled 430
Radotion E-50 Radonja 50 °/o malation 1375
Zolone liquide Chromos 35 °/o fosalon 135
Pantakan E-16,5°/o Chromos 16,5% DDT 250


DDT preparat Pantakan služio je kao standardno komparativno sredstvo.


METODIKA I PROVEDBA POKUSA


Budući da je već ranije ustanovljeno (ANDROIC 1951, SPAIĆ 1949, 1952,
1965 i dr.) da su mlađi razvojni stadiji gusjenica gubara znatno osjetljiviji od
onih u IV i kasnijim stadijima, to smo u pokus uključili u pravilu gusjenice II i


* Kada je ovaj rad bio predan u tisak, objavljen je u »Biljnom lekaru« br. 6,
Beograd 1970 (izašao u travnju 1971) članak Ostojić N. — Zabel A.: Prilog proučavanju
vrednosti nekih insekticida u suzbijanju gubara. U radu se iznose rezultati ispitivanja
efikasnosti šest preparata.
86