DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDVSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 95 OŽUJAK — TRAVANJ GODINA 1971.


UDK 634.0.131.3:634.0.453:595.787


KVALITETA HRANE KAO JEDAN OD UZROKA MASOVNIH POJAVA
TOPOLINA ČUPAVOG PRELCA (Pvgaera anastomosis L.) U NASADIMA
EUROAMERIČKIH TOPOLA


Dr Ivan Mikloš


UVOD


Topolin čupavi prelac (Pygaera anastomosis L.) pojavio se u našoj zemlji
kao novi i opasni štetnik na topolama tek nakon Drugog svjetskog rata, kada
je počelo intenzivno uzgajanje kultiviranih, t. zv. »kanadskih« topola na velikim
površinama. Prvi puta uzrokovao je golobrst u jednoj manjoj plantaži topola
kraj Osijeka 1953. godine, a zatim se pojavio u masi 1954. god. kod Vrbanje
u Slavoniji, 1956. god. na istom području i u Vojvodini, 1959—1960. god.
kod Slavonskog Broda i 1963. god. na području Šumskog gazdinstva Sremska
Mitrovica. Pri tome su masovne pojave postajale sve intenzivnije, a napadnute
površine sve veće, pa se u nekoliko slučajeva moralo pristupiti kemijskom suzbijanju
štetnika. Slično se događalo i u nekim drugim evropskim zemljama
(Mađarska, Austrija, Čehoslovačka i Italija). .


Iz tog vremena datira i pretežni dio radova u kojima se ovaj štetnik spominje
ili detaljnije obrađuje (G y ö r f y, 1952, Pfeffer, 1954, R ö h r i g, 1955,
Schimitschek, 1955, Wettstein, 1955, Kovačevi ć, 1956, Z i v o j inović,
1957, Mijin, 1958, Mikloš, 1960 i 1961, J e g o r o v, 1962, A r r u,
1962 i 1964, S i d o r, 1964, 1965 i 1968)..


Topolin čupavi prelac ima neobično jaki potencijal razmnožavanja, što je
rezultat velike plodnosti i većeg broja generacija u jednoj godini. Zato se može
iznenada pojaviti u ogromnim masama, čim se za njegov razvoj pojave povoljne
ekološke prilike. Njegove gusjenice brste gotovo neprekidno od ranog
proljeća do kasne jeseni, t. j . tokom čitavog vegetacijskog perioda, pa u jednoj
godini može doći do višekratnog golobrsta i velikih šteta. Zato se topolin čupavi
prelac s pravom ubraja među najopasnije defolijatore na topolama.


SVRHA ISTRAŽIVANJA


Već se iz same činjenice da početak masovnih razmnožavanja topolina čupavog
prelca vremenski koindicira s početkom plantažnog uzgajanja euroameričkih
topola na velikim površinama može zaključiti da se ove dvije pojave
nalaze u međusobno uzročnoj vezi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Razumljivo je da širenje biljke-hraniteljice, u ovom slučaju topole, pruža
obilje hrane štetniku koji na toj biljci živi i time stvara veoma povoljne preduvjete
za njegovo razmnožavanje. Međutim, to ne daje i odgovor na pitanje,
zašto se ovaj štetnik do sada nikada nije pojavio u većem broju na domaćim
vrstama topola (kao na pr. topolin gubar — Stilpnotia Salicis L.), iako one ponegdje
također rastu na većim površinama, kao što su to sastojine crne i bijele
topole (Populus nigra L. i P. alba L.), trepetljike (P. tremula L.), drvoredi jablana
(P. nigra var. italica Du Roi) i dr. Kvantiteta hrane, odnosno količina
lisne mase po jedinici površine, ne bi prema tome bila jedini uzrok masovnih
pojava topolina čupavog prelca. Logično je bilo pretpostaviti da u tom određenu
ulogu ima i kvaliteta hrane. Svrha je ovih istraživanja bila upravo ta, da
se ispita utjecaj kvalitete hrane na razvoj topolina čupavog prelca radi boljeg
upoznavanja uzroka masovnih pojava ovog štetnika u nasadima euroameričkih
topola.


RAZVOJNI CIKLUS TOPOLINA ČUPAVOG PRELCA


Podaci u literaturi o broju generacija topolina čupavog prelca veoma su
različiti. Nordströ m (1941) navodi za Švedsku jednogodišnju generaciju,
Grünber g (1913) općenito za sjeverne krajeve također jednu, a za Srednju
Evropu dvije generacije u jednoj godini. Schimitsche k (1955) pretpostavlja
za Austriju tri, a A r r u (1964) je za Italiju utvrdio četiri generacije u
jednoj godini. U Japanu razvije ovaj leptir čak pet generacija godišnje (N oyori,
1929).


Vlastita su istraživanja pokazala da topolin čupavi prelac u našim krajevima
ima djelomično tri, a djelomično četiri generacije u jednoj godini (Mikloš,
1960). Njegov je razvojni ciklus prilično kompliciran, pa je zato potrebno
da se najprije ukratko i pregledno prikaže slijed generacija u jednom godišnjem
razvojnom ciklusu da bi se lakše mogao pratiti čitav tok pokusa koji su
predmet ove radnje. To je učinjeno na uobičajeni način pomoću t. zv. kalendara
razvoja (tab. 1).


Tab.1. QODIŠN]l RAZVOJNI CIKLUS TOPOLINA CUPAVOQ PRELCA


ANNUAL LIFE CYCLE OF PyCAERA ANASTOMOSIS L.


Mjeseci -Months


V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V


3.lim. gen.


ooo ooo eee OOO


winter gen.


f


+ = +
1. gen. 2 gen. "
1´tgen. 2M gen. OOO OOO oo© OOO +
3. jes.gen. 4-gen.
Afl,


autumn gen. gen.


LEGENDA: ia)t-egg, — gusjenica -larva, ©gusjenica u zimskom zapretku - larva in winter
cocoon, kukuljica -pupa, + leptir -moth, vrijeme brštenja -defoliation period


Iz tabele se vidi da prva generacija traje od konca maja do sredine jula,
a druga od sredine jula do konca augusta. Treća se generacija razvija jednako
do 2. larvalne faze, kada dolazi, sredinom mjeseca septembra, do cijepanja u
razvoju: jedan se dio populacije zapreda u pojedinačne bijele kokone, gdje prezimljava,
dok se drugi dio razvije do imaginalnog stadija (početkom oktobra)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 5     <-- 5 -->        PDF

i daje još jednu, t. j . četvrtu generaciju, koja kompletno prelazi u dijapauzu i
prezimljava na isti način kao i dio prethodne generacije. Prema tome u trećoj
generaciji dolazi do fakultativne, a u četvrtoj do obligatorne dijapauze gusjenica.
Tako se na prezimljavanju nalaze i prostorno i vremenski zajedno gusjenice
dviju različitih generacija u istoj razvojnoj fazi.


Dio treće generacije s kontinuiranim razvojem nazvan je trećom jesenskom
generacijom (jer dovršava razvoj u jesen), a onaj dio koji prolazi kroz dijapauzu
trećom zimskom generacijom (jer prezimljava). Ova je distinkcija veoma
važna s obzirom na potpuno različite ekološke prilike u kojima se dotične populacije
razvijaju.


Nakon zimske dijapauze gusjenice obiju generacija nastavljaju razvoj zajednički
(prostorno i vremenski) i daju koncem mjeseca maja iduće godine leptire,
koji obnavljaju godišnji razvojni ciklus.


BILJKE-HRANITELJICE TOPOLINA CUPAVOG PRELCA


Topolin čupavi prelac označuje se u literaturi kao štetnik topola i vrba, u
čemu se slažu svi strani i domaći autori (Hoffmann, 1894, Dobeneck,
1899, Lampe rt, 1907, Grünberg, 1913, G a e d e, 1929, Gusev-Rimski-
Korsakov, 1951, Kožančikov, 1955, Schimitschek, 1955,
Wettstein, 1955, S p a i ć, 1955, Kovačevi ć, 1956, Živoj inović,
1956, Mijin, 1958, Mikloš, 1960, Jegorov, 1962, A r r u, 1964, S i d o r,
1964). Njegove su gusjenice nađene na velikom broju vrsta iz rodova Populusi Salix, a samo iznimno i veoma rijetko na drugim biljkama. Prema tome bi
topolin čupavi prelac spadao u grupu oligofagnih insekata.


Svi se autori također slažu u tome, da ovaj štetnik češće napada topole
nego vrbe. Do takvog se zaključka može dosta lako doći i jednostavnim promatranjem
u prirodi. Međutim, u pogledu preferencije štetnika prema pojedinim
vrstama topola mišljenja nisu sasvim podudarna. Tako na pr. Duponche l
(cit. A r r u, 1964) označuje bijelu topolu, a Noyor i (1929) jablan kao biljku
kojom se štetnik najradije hrani. Jegoro v (1962) bilježi nekoliko masovnih
pojava topolina čupavog prelca u zapadnom Sibiru na trepetljici i crnoj topoli.
Do najintenzivnijeg brštenja, sve do potpunog golobrsta, došlo je na trepetljici,
a bilo je šteta i na vrbi Salix acutifolia Wild. Ovaj je podatak veoma zanimljiv
po tome, što je to do sada jedini zabilježeni slučaj golobrsta na trepeteljici. Međutim,
isti autor primjećuje da su u rasadnicima mlade gusjenice (u 1. i 2. razvojnoj
fazi) radije brstile crnu topolu i vrbu Salix acutifolia Wild, nego trepetljiku,
a tek u kasnijim razvojnim fazama više nisu pokazivale nikakovu izbirljivost
u ishrani lišćem ovih biljaka.


Ipak, većina naprijed navedenih autora drži da topolin čupavi prelac preferira
euroameričke topole i to na temelju činjenice, da su njegove masovne
pojave u mnogim zemljama zabilježene u posljednjih dvadesetak godina upravo
na tim topolama.


METODA ISTRAŽIVANJA


Pokusi sa uzgojem topolina čupavog prelca na različitoj hrani vršeni su u
laboratoriju od proljeća 1958. do jeseni 1959. godine, te su obuhvatili ukupno
sedam generacija, što znači jedan potpuni razvojni ciklus i još tri generacije ili
gotovo dva razvojna ciklusa (bez 3. zimske i 4. generacije u drugoj godini pokusa).
Gusjenice su bile hranjene lišćem slijedećih topola: Populus euroameri


55
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Cana cv. regenerata, P. nigra var. italica Du Roi, P. tremula L. i P. alba L. Prva
od njih spada u grupu t. zv. kanadskih topola, ili točnije euroameričkih hibrida,
koji se kod nas u novije vrijeme uzgajaju na velikim površinama u formi plantaža,
drvoreda, poljozaštitnih pojaseva i si. Jablan je varijetet crne topole, koji
se uzgaja kao ukrasno drvo, naročito u drvoredima duž putova. Trepetljika i
bijela topola su vrste koje kod nas nalazimo u čistim i mješovitim sastojinama.


U pokus su, dakle, uzete najvažnije topole koje se kod nas uzgajaju bilo u
prirodnim sastojinama ili u umjetnim nasadima. U botaničkoj sistematici dvije
od njih (»kanadska topola« i jablan) spadaju u skupinu crnih topola (sekcija
Aigeiros), a dvije (trepetljika i bijela topola) u skupinu bijelih topola (sekcija
Leuce). Od crnih je topola jedna vrsta evropska (jablan), a druga križanac između
evropske i američke (»kanadska topola«), dok od bijelih jedna pripada
podsekciji Trepidae (trepetljika), a druga podsekciji Albidae (bijela topola).


Kao što se iz naprijed navedenog vidi, pokusi su ograničeni samo na neke
vrste roda Populus. Rod Salix nije mogao biti uzet u obzir, jer bi to zahtijevalo
znatno povećanje opsega pokusa, za što nisu postojale tehničke mogućnosti.


Gusjenice su uzgajane pojedinačno i grupno. Pojedinačno su se hranile u
staklenim bočicama sadržine 250 ccm, gdje su kasnije provele i stadij kukuljice
sve do izlaska leptira. U jednake bočice stavljeni su i parovi leptira radi kopulacije
i odlaganja jaja. U svakoj generaciji i na svim vrstama hrane uzgajano
je pojedinačno po 50 gusjenica. Grupni je uzgoj vršen u deset insektarija
od žičane mreže, veličine 20 x 20 x 30 cm, u kojima se nalazilo po 50—100 gusjenica,
već prema njihovoj starosti. Ovi su insektariji služili za utvrđivanje
seksualnog indeksa leptira, a neki od njih i za rezervni uzgoj iz kojega su se
nadomještale gusjenice uginule u pojedinačnom uzgoju.


Laboratorij u kojemu su vršeni eksperimenti je manja zgrada s djelomično
staklenim krovom i velikim prozorima, koji se mogu skinuti ili zamijeniti žičanom
mrežom. Za čitavo vrijeme trajanja pokusa temperatura i relativna
zračna vlaga registrirani su automatskim termo- i higrografom. Komparacija
s odgovarajućim podacima meteorološke stanice Maksimir pokazala je da se
temperatura i zračna vlaga nisu mnogo razlikovale od one u okolnoj prirodi.


U toku laboratorijskih radova istražen je utjecaj hrane na broj i trajanje
pojedinih larvalnih faza te ukupno trajanje stadija gusjenice, zatim na dijapauzu,
mortalitet gusjenica, seksualni indeks, plodnost leptira i potencijal razmnožavanja
topolina čupavog prelca.


Srednje vrijednosti prikazane u tabelama obrađene su varijaciono-statističkom
metodom.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Broj larvalnih faza


Općenito se može reći da se u većine leptira iz podreda Macrolepidopteragusjenice presvlače 4—5 puta. Rjeđi je manji (svega 3) ili veći (7—8) broj presvlačenja.
Prema Escherich u (1931) broj larvalnih faza različit je, ali konstantan
za pojedine vrste leptira. Primijećeno je osim toga da se ženske gusjenice
nekih vrsta presvuku jedan puta više nego muške, što bi se prema H e-
ring u (1926) moglo dovesti u vezu s razlikom u veličini leptira različita spola.
Autor navodi kao primjer neke Orgyia — vrste, kojih su mužjaci znatno manji


56
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Slika 1. Leptiri topolina čupavog prelca u karakterističnom položaju na grančici
euroameričke topole.
Adults of Pygaera anastomosis L. in characteristic position on the twig
of Euroamerican Poplar.


(Foto: I. Mikloš)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 8     <-- 8 -->        PDF

od ženki. Isti je slučaj i s leptirima gubara (Lymantria dispar L.), za kojega je
također utvrđena razlika u broju presvlačenja gusjenica različita spola
(Schmidt, 1956, S p a i ć, 1959).


Kuri r (1952) drži da je broj presvlačenja konstantan za vrstu samo onda,
ako se gusjenice nalaze u optimalnim ekološkim uvjetima. Da se pomoću raznih
vanjskih faktora, abiotičkih i biotičkih, taj broj može modificirati, dokazali su
mnogi istraživači. Ovdje ću se ograničiti samo na utjecaj hrane na broj presvlačenja
te navesti rezultate nekih istraživanja u tom pogledu.


Yokota, Kawase i Karasawa te Sakai (cit. Kurir, 1952) uzgajali
su dudovog svilca (Bombyx mori L.) na dudovom lišću koje je bilo onečišćeno
vulkanskim ili ugljenim pepelom, što je povećalo broj larvalnih faza
od pet na šest. T i t s c h a k (1926) je pogoršanom ishranom suknenog moljca
Tineola biseliella Hum.) također uzrokovao povećani broj presvlačenja, koji je
u ekstremnom slučaju iznosio čak 40, što predstavlja najveći do tada poznati
broj presvlačenja insekata uopće. Kuri r (1952) je utvrdio 12 larvalnih faza
kod gusjenica ivanjske ptičice (Syntomis phegea L.) kada su se one hranile
lišćem egzotične ukrasne biljke Canna indica, dok se u prirodi normalno hrane
maslačkom (Taraxacum officinale L.) i trputcem (Plantago lanceolata L.). Isti
je autor, eksperimentirajući sa gubarom, ustanovio da gusjenice hranjene biljkama
iz familije Rosaceae imaju jednu fazu više od gusjenica hranjenih biljkama
iz familije Fagaceae, i to kako mužjaci tako i ženke. Ako su se pak hranile
biljkom Canna indica, onda su također oba spola imala po jednu fazu više
nego gusjenice hranjene ljeskom (Corylus avellana).


Gladovanje gusjenica dovodi također do povećanja broja presvlačenja,
kako su to pokazali eksperimenti Nagamorija (cit. Kurir, 1952).


Iz naprijed navedenih rezultata može se zaključiti da nepovoljna ishrana,
bilo da se radi o kakvoći ili o količini hrane, rezultira povećanim brojem presvlačenja
gusjenica.


Topolin čupavi prelac presvlači se, kao i većina Macrolepidoptera, uglavnom
4—5 puta. U pojedinim generacijama taj broj može varirati na razne načine
od 3 do 6, ali su uvijek najbrojnije one gusjenice koje se presvuku 4 puta,


t. j . one koje imaju 5 razvojnih faza. Izuzetak su gusjenice na prezimljavanju,
koje imaju 6 razvojnih faza.
Razlika u broju presvlačenja muških i ženskih gusjenica ne postoji, ili je
tako slabo izražena da se nije mogla utvrditi. Leptiri oba spola su približno iste
veličine, pa bi se to slagalo s naprijed navedenom pretpostavkom da se ženske
gusjenice presvlače jedan puta više kod onih leptira, kojih su ženke znatno
veće od mužjaka.


Utjecaj ishrane gusjenica topolina čupavog prelca lišćem raznih topola
jasno se pokazao u broju presvlačenja, što je prikazano u tabelama 2 i 3. Prva
tabela prikazuje broj gusjenica u pojedinim razvojnim fazama po generacijama,
a druga to isto za sve generacije ukupno osim četvrte. Takav je prikaz načinjen
radi komparabilnosti podataka, jer se 4. generacija na trepetljici i bijeloj
topoli nije uopće razvila.


Iz tabela se može razabrati slijedeće:


a) U svim generacijama i na svakoj vrsti hrane prevladavaju gusjenice sa
5 razvojnih faza osim u 3. zimskoj i 4, gdje gotovo sve gusjenice imaju 6 razvojnih
faza.


b) Od svih je topola na euroameričkoj bilo najviše gusjenica sa 4 razvojne
faze, a najmanje onih sa 6 razvojnih faza.


%
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 9     <-- 9 -->        PDF

59
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 10     <-- 10 -->        PDF

60
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 11     <-- 11 -->        PDF

c) Broj gusjenica sa 6 razvojnih faza raste od euroameričke topole preko
jablana i trepetljike do bijele topole.


d) Gusjenica sa 7 razvojnih faza bilo je na euroameričkoj topoli i jablanu
samo u 4. generaciji, t. j . u onoj koja (uz 3. jesensku) prezimljava, i to veoma
malo (svega po 1 gusjenica na svakoj hrani). Na trepetljici i bijeloj topoli bilo
je takvih gusjenica i u drugim generacijama.


Rezimirajući ove podatke može se zaključiti, da gusjenice hranjene euroameričkom
topolom imaju manji broj razvojnih faza od gusjenica hranjenih
drugim vrstama topole. To se najjasnije vidi iz posljednje kolone u tabeli 3,
koja prikazuje prosječni broj presvlačenja, dobiven diobom ukupnog broja presvlačenja
s ukupnim brojem gusjenica.


Polazeći od naprijed navedenog zaključka da nepovoljna hrana rezultira
povećanim brojem presvlačenja gusjenica, moglo bi se to isto reći i na drugi
način: da je mali broj presvlačenja indikator povoljne, a veliki — indikator
nepovoljne hrane. Iz toga bi zatim slijedilo da je euroamerička topola povoljnija
hrana za gusjenice topolina čupavog prelca nego što su to jablan, trepet-
Ijika i bijela topola.


Trajanje pojedinih larvalnih faza i ukupno trajanje stadija gusjenice


Pojedine larvalne faze topolina čupavog prelca traju različito, ali je obično
trajanje prvog i posljednjeg najdulje, osim u onih gusjenica koje prezimljavaju
(3. zimska i 4. generacija). Prva faza tih gusjenica traje kraće od bilo koje
druge faze. Kod približno konstantne temperature i permanentnog osvjetljenja
prva i posljednja, t. j . V faza (VI i VII u tom uzgoju nije bilo) traju ne samo
najdulje nego i podjednako (M i k 1 o š, 1961).


Osim na broj larvalnih faza hrana utječe i na duljinu njihova trajanja, što
je vidljivo iz tabele 4. Gotovo sve faze trajale su na euroameričkoj topoli kraće
nego na ostalim vrstama hrane. To naročito vrijedi za Li do L4, dok su kod ostalih
te razlike slabije izražene. Ovo dolazi otuda što duljina Ls i Lß često ovisi


o tome, da li su te faze pretposljednje ili posljednje. U prvom je slučaju nijhovo
trajanje kraće, u drugom dulje. Ista je pojava zapažena i kod drugih gusjenica,
na pr. gubarevih (Schmidt , 1956).
U tabeli 5 prikazano je ukupno trajanje čitavog larvalnog stadija. Vrijednosti
u toj tabeli nisu dobivene jednostavnim zbrajanjem trajanja pojedinih
larvalnih faza, već predstavljaju prosjek stvarnog trajanja života svih gusjenica
uzetih u pokus.


Kao što se moglo i očekivati, stadij je gusjenice u svim generacijama trajao
najkraće na euroameričkoj topoli, jer je na ostalim topolama bilo više jedinki
sa većim brojem larvalnih faza, koje su osim toga i dulje trajale.


Razlike između srednjih vrijednosti u tabeli 5 u većini su slučajeva signifikantne.
Jedino u 3. jesenskoj i 3. zimskoj generaciji ne postoji signifikantnost
razlika između vrijednosti za euroameričku topolu s jedne, te jablana i trepetljike
s druge strane, čemu je vjerojatno uzrok mali broj uzoraka u pokusu.


Mnogi su istraživači utvrdili da nepovoljna hrana produžuje trajanje pojedinih
larvalnih faza i ukupno trajanje života larve. Evo nekoliko primjera:
U eksperimentima Kurir a (1952) imale su gusjenice gubara hranjene biljkom
Canna indica većinom dulji razvoj u poejdinim fazama od onih, koje su hranjenee
ljeskom.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 12     <-- 12 -->        PDF

62
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Hrana Trajanje u pojedinim generacijama (dani)
Food Duration in individual generations (days)


1. 2. 3. jes. 3. zim. 4.
1st 2nd 3rdautumn 3rdwinter 4*
F. euroamericana cv. regenerata 22,5 17,5 17,7 47,1 51,0
P. nigra v. italica 24,8 18,6 19,6 47,7 53,0
P. tremula 26,9 24,5 21,3 48,7 —
P. alba 25,2 27,8 — 52,9 —
Tab. 5. Trajanje stadija gusjenice topolina čupavog prelca na raznim topolama
Duration of larval stage of Pygaera anastomosis L. on different Poplars


Ukupno trajanje života tih gusjenica bilo je kod mužjaka u prosjeku za 13
dana, a kod ženke za 12,6 dana dulje od života gusjenica hranjenih ljeskom.
Schmidt o va (1956) je dokazala da je lipa nepovoljna hrana za gubara i da
se na toj hrani gusjenice razvijaju gotovo dva puta dulje nego na hrastu lužnjaku
i kitnjaku. Kovačevi ć (1954) je uzgajao dudovca, koji je poznat po
svojoj polifagiji, na raznim vrstama biljaka i konstatirao da su se gusjenice u
svim generacijama na dudu razvijale uglavnom brže nego na drugoj, manje
povoljnoj hrani. Tako je na pr. u 2. generaciji razvoj na dudu trajao 25 dana,
a na hrastu čak 51 dan, t. j. dva puta dulje.


Na temelju činjenice da je trajanje pojedinih larvalnih faza i ukupno trajanje
života gusjenice topolina čupavog prelca kraće na euroameričkoj topoli
nego na drugim topolama, moglo bi se prema tome zaključiti, slično kao i u
prethodnom poglavlju, da je euroamerička topola povoljnija hrana za ovog
štetnika nego što su to jablan, trepetljika i bijela topola.


Utjecaj hrane na dijapauzu gusjenica topolina čupavog prelca


U našim se klimatskim prilikama jedan dio gusjenica 3. generacije topolina
čupavog preleca na kraju 2. larvalne faze zapreda i prelazi u dijapauzu,
dok se drugi dio nastavlja razvijati bez prekida sve do stadija imaga. Za sada
se ne može točno reći kolika je brojnost zapredenih gusjenica te generacije niti
koji su sve uzroci prelaska gusjenica u dijapazu. Na osnovi činjenice da u 2.
larvalnoj fazi dolazi do nejednakog razvoja gusjenica, koje su se do tada razvijale
u potpuno jednakim vanjskim prilikama, može se zaključiti da su za to
odgovorni neki unutrašnji faktori. Međutim, eksperimenti s ovom vrstom (M i-
k 1 o š, 1961) pokazali su da se kombinacijom svijetla i temperature može znatno
utjecati na dijapauzu. Rezultati tih eksperimenata sastoje se ukratko u slijedećem:


a) Metodom uzgajanja kod permanentnog osvjetljenja pri sobnoj temperaturi
spriječen je prelaz u dijapauzu gusjenica 3. generacije, tako da su se sve
razvile u leptire. Šta više, na isti su način uzgojene još dvije generacije, koje
su slijedile jedna za drugom i koje se u prirodi pod normalnim okolnostima ne
mogu razviti.


b) Nasuprot tome, uzgajanjem u potpunom mraku uspjelo je na umjetni
način izazvati dijapauzu kod gusjenica 2. generacije koje inače nikada ne prelaze
u dijapauzu. Postotak zapredenih gusjenica zavisio je o temperaturi: kod
niže temperature je bio veći, a kod više manji.


c) Premještanjem zapredenih gusjenica iz prirodne na sobnu temperaturu
u zimskim mjesecima uzrokovalo je prekid dijapauze i izlaženje gusjenica iz


63
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Slika 2. Nakupine gusjenica topolina čupavog prelca na euroameričkoj topoli
koju su obrstile.
Caterpillars of Pygaera anastomosis L. massed together on an Euroamerican Poplar
tree which they have defoliated.


(Foto: I. Mikloš)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 15     <-- 15 -->        PDF

zapredaka. Taj je prekid bio najteži u jesen, lakši početkom februara, a najlakši
početkom marta.


O utjecaju kvalitete hrane na dijapauzu nekih insekata postoji u literaturi
dosta podataka. Tako su na pr. u eksperimentima Komarov e (1959) sa sovicom
Chloridea obsoleta F. u većem postotku prešle u dijapauzu gusjenice
hranjene rajčicom i pamukom nego lucernom, iako se to događalo samo kod određenog
trajanja osvjetljenja, koje je bilo kraće nego u prirodi u to vrijeme.
G r is on (1947) je hranio mlade gusjenice zlatokraja najmlađim lišćem koje
se u to doba moglo naći u prirodi, pa je na taj način dobrim dijelom uspio spriječiti
prelaz gusjenica u dijapauzu.


Iz oba je ova primjera jasno vidljivo da razlike u kvaliteti hrane utječu
na prelaz gusjenica u dijapauzu. U prvom su slučaju te razlike uvjetovane pripadnosti
raznim biljnim vrstama, dok se u drugom slučaju radi o različitoj starosti
lišća jedne te iste biljne vrste.


U eksperimentima s topolinim čupavim prelcem ograničio sam se na to, da
istražim kako hrana utječe na dijapauzu gusjenica u prirodnim ekološkim prilikama,
ne upuštajući se kod toga u istraživanja o fiziološkom mehanizmu ove
pojave. Tabela 6 prikazuje postotak zapredenih gusjenica 3. generacije, hranjenih
lišćem raznih vrsta topola.


Iz tabele se vidi da je u prosjeku (1958. i 1959. god.) najmanje gusjenica
prešlo u dijapauzu na euroameričkoj topoli, nešto više na jablanu, znatno više
na trepetljici, a najviše na bijeloj topoli. U pojedinostima se podaci iz 1958. i
1959. godine prilično razlikuju. U prvoj godini pokusa postoji znatna razlika u
postotku zapredenih gusjenica između euroameričke i ostalih vrsta topola, a
sve gusjenice na trepetljici i bijeloj topoli prešle su u dijapauzu. Druge je godine,
naprotiv, upravo na euroameričkoj topoli postotak zapredenih gusjenica
bio najveći (74%). Manji je bio na trepetljici (64%), a najmanji na jablanu
(52%), dok se na bijeloj topoli gusjenice nisu mogle uzgajati, jer su sve uginule
u prethodnoj generaciji. Ni na jednoj vrsti hrane nisu se, dakle, zaprele sve
gusjenice, već su djelomično dale još jednu, t. j . 4. generaciju.


Iz podataka u tabeli ne bi se moglo zaključiti da je hrana sama po sebi uzrok
razlikama u postotku zapredenih gusjenica 3. generacije. Međutim, ove se
razlike mogu objasniti temperaturnim podacima za prve dvije larvalne faze,
dobivenim iz srednjaka, izračunatih posebno za svaku gusjenicu u pokusu. Iz
tabele je vidljivo da su se kod najniže prosječne temperature od 19° C zaprele
sve gusjenice (na trepetljici i bijeloj topoli 1958. godine), dok je najmanji postotak
zapredenih gusjenica (52%) bio kod najviših prosječnih temperatura od
22,8´° C i 22,6° C (euroamerička topola 1958. i jablan 1959. godine).


U vrijeme eklozije gusjenica 3. generacije, t. j . u drugoj polovici mjeseca
augusta, temperature uglavnom postepeno padaju, pa će zato tim više gusjenica
prijeći u dijapauzu, čim se kasnije izlegu iz jaja. Ova se ovisnost razabire
iz pretposljednje i posljednje kolone u tabeli, u kojima su navedeni datumi
eklozije i zapredanje gusjenica. Izuzetak kod euroameričke topole i jablana
1959. godine samo potvrđuje djelovanje temperature na zapredanje. Gusjenice
na jablanu zaprele su se naime u manjem postotku nego na euroameričkoj, iako
su se izlegle kasnije, čemu je očito uzrok viša temperatura upravo u vrijeme
razvoja 1. i 2. larvalne faze gusjenica na jablanu, kako se to vidi iz tabele 6 i
grafikona 1, koji prikazuje razvoj gusjenica od eklozije do zapredanja uz krivulju
odgovarajućih dnevnih temperaturnih srednjaka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 16     <-- 16 -->        PDF

66
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 17     <-- 17 -->        PDF

67
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Budući da se zbog kraćeg trajanja larvalnog stadija razvojni ciklus svih
generacija brže dovršava na euroameričkoj nego na drugim topolama, to se 3.
generacija pojavljuje najranije na euroameričkoj topoli. Zbog toga će gusjenice


2. larvalne faze ove generacije dospjeti redovito u povoljnije temperaturne
prilike, pa će se zapresti u manjem broju nego one gusjenice koje su se hranile
drugim vrstama topola. Kada jednom prijeđu kritično vrijeme zapredanja (konac
2. ili početak 3. larvalne faze), gusjenice više ne mogu prijeći u dijapauzu,
bez obzira na temperaturu, već nastavljaju razvoj sve do imaginalnog stadija.
Euroamerička topola kao hrana utječe, dakle, indirektno na zapredanje gusjenica
time što skraćuje razvoj, zbog čega gusjenice 3. generacije dospijevaju


Slika 3. Stablo euroameričke topole djelomično obršteno od gusjenica


1. generacije topolina čupavog prelca.
Euroamerican Poplar tree partially defoliated by the caterpillars
of the 1st generation of Pygaera anastomosis L.
(Plantaža »VIJUS« kod Slav. Broda, juni 1960)


(Foto: I. Mikloš)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 19     <-- 19 -->        PDF

u povoljnije temperaturne prilike i tako u manjem broju prelaze u dijapauzu.
Neposredna je posljedica toga veći broj i pojačana aktivnost starijih (L3 — L5)
gusjenica 3. generacije u istoj kalendarskoj godini, a zatim i povećana brojnost
populacije 4. generacije.


Sa ekonomskog stanovišta ovo ima znatnu važnost. Gusjenice 3. generacije
ne uzrokuju, doduše, veći gubitak u prirastu, jer brste uglavnom u mjesecu
septembru, t. j . pred kraj vegetacijskog perioda, ali njihovo brštenje može
znatno oslabiti napadnute biljke, naročito ako su već bile obrštene jedan ili
više puta u istoj godini. Biljka naime reagira na gubitak lišća tako, da stvara
mnogobrojne nove izbojke, trošeći pri tome rezervne tvari i tako se iscrpljuje.
S druge strane, mladi izbojci nisu više u stanju da odrvene prije zime pa stradaju
od hladnoće. Kod toga dolazi i do gubitka u kvaliteti drva, jer na tim mjestima
kasnije nastaje veći broj uraslih kvrga na deblu.


Mortalitet gusjenica i kukuljica


Neposredna i najlakše uočljiva posljedica povoljne ili nepovoljne ishrane
insekata je mortalitet. Što je hrana povoljnija, to je mortalitet manji i obrnuto.
Ova je zakonitost teoretski toliko jasna, da ju je gotovo suvišno spominjati.
Međutim, u prirodi je katkada veoma teško odrediti, pa čak i ocijeniti, mortatitet
uzrokovan isključivo kvalitetom hrane zbog velikog broja i kompleksnog
djelovanja raznih biotičkih i abiotičkih faktora koji utječu na mortalitet. Sa
sigurnošću se to može utvrditi samo eksperimentima.


Za gubara je na pr. utvrđeno da je najmanji mortalitet njegovih gusjenica
na hrastu lužnjaku, a najveći na lipi (Schmidt, 1956). Kovačević (1954)
je utvrdio najmanji mortalitet gusjenica dudovca na dudu i jabuci, a najveći
na orahu i hrastu. Navedeni rezultati pokazuju da je i za polifagne insekte, bez
obzira na broj vrsta biljaka kojima se hrane, obično najpovoljnija samo jedna
biljka-hraniteljica.


U laboratorijskom uzgoju topolina čupavog prelca, kojim je ispitivan utjecaj
hrane na mortalitet gusjenica i kukuljica, bilo je isključeno djelovanje parazita
i predatora, a to se može reći i za patogene mikroorganizme, iako je teoretski
postojala izvjesna mogućnost infekcije izvana. S druge strane, abiotički
su faktori u uvjetima laboratorijskog uzgoja djelovali podjednako na sve individue
u pokusu. Iz toga slijedi da su razlike u mortalitetu bile posljedica različite
ishrane gusjenica. Kod toga kvantiteta hrane nije mogla utjecati na ugibanje,
jer su sve gusjenice imale stalno na raspolaganju sasvim dovoljnu količinu
lišća. Ostaje, dakle, jedino kvaliteta hrane kao faktor koji je uzrokovao
razlike u mortalitetu gusjenica i kukuljica topolina čupavog prelca.


Mortalitet gusjenica. Do ugibanja zbog nepovoljne ishrane obično dolazi
brzo nakon konzumiranja hrane, pa zato u najvećem broju ugibaju oni razvojni
stadiji koji se hrane, a to su najčešće larve. Rjeđe nastupa smrt u stadiju
kukuljice ili imaga, ali se može dogoditi da se nepovoljan utjecaj hrane na fiziološku
kondiciju protegne i na slijedeću generaciju.


Tabela 7 prikazuje mortalitet gusjenica topolina čupavog prelca na raznoj
hrani za pojedine generacije i godine uzgoja te ukupni prosječni mortalitet. Iz
tabele je vidljivo da je najmanji mortalitet gusjenica bio na euroameričkoj topoli
(35%). Na jablanu je uginulo 41%, na trepetljici 58%, a na bijeloj topoli
85% gusjenica (prosjek za 1958. i 1959. godinu).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 20     <-- 20 -->        PDF

70
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Mortalitet kukuljica. Za čitavo vrijeme trajanja pokusa uginule su ukupno
svega 4 kukuljice, od kojih 3 na euroameričkoj topoli (0,97"/o), a 1 na trepetljici
(0,38%). Mortalitet kukuljica bio je, dakle, neznatan u usporedbi s mortalitetom
gusjenica, što znači da je moratilet gusjenica bio praktički jednak ukupnom
mortalitetu.


Plodnost leptira


Poznato je da je hrana, po kakvoći i količini, jedan od najvažnijih faktora
koji utječu na plodnost insekata. To se odnosi kako na potencijalnu plodnost
ili fekunditet, t. j . ukupni broj proizvedenih jaja, tako i na stvarnu plodnost ili
fertilitet, t. j . ukupni broj izleženih jaja. Na povoljnoj se hrani razviju ženke
veće plodnosti nego na nepovoljnoj. Spomenut ću neka istraživanja koja to
potvrđuju.


Ishrana gubara lišćem hrasta lužnjaka djeluje povoljnije na plodnost ženki
nego ishrana drugim vrstama šumskih i poljoprivrednih biljaka (Schmidt ,
1956). Najplodnije ženke dudovca, inače veoma polifagnog štetnika, dobivene
su uzgajanjem na dudu i šljivi, t. j . na biljkama koje dudovac najviše napada
(Kovačev i ć, 1954). Kod zlatokraja najveću plodnost imaju ženke hranjene
hrastom, jabukom i šljivom (P a n t j u h o v, 1967), također biljkama na kojima
se ovaj štetnik najčešće pojavljuje. Sibirski prelac (Dendrolimus sibiricus
Tschv.), iako se hrani svim vrstama crnogoričnog drveća sibirske tajge, ima
veću plodnost na arišu i sibirskom boru (Pinus sibirica Rupr.) nego na ostalim
crnogoričnim vrstama (V o r o n c o v, 1967). Interesantan je također odnos između
ishrane i plodnosti običnog hrušta (Melolontha melolontha L.). Pokusi su
pokazali da do najveće plodnosti dolazi ako se ličinke hrane korijenjem bora,
a kornjaši lišćem hrasta (V o r o n c o v, 1967). Ishrana rovca (Gryllotalpa gryllotalpa
L.) životinjskom hranom dala je mnogo plodnije ženke nego biljna ishrana
(G o d a n, 1964), a slični su rezultati postignuti i uzgajanjem šturka (Gryllusdomesticus L.) (F e d e r h e n, cit. G o d a n, 1964).


Ovisnost plodnosti o vrsti hrane utvrđena je i u onih insekata koji se razvijaju
u drvetu. Tako je prosječni broj jaja po jednoj ženki male topoline strizibube
(Saperda populnea L.) iznosio na topoli 36,6, a na johi svega 7,0 (V or
o n c o v, 1967).


Plodnost ženki topolina čupavog prelca na raznim topolama u pojedinim
generacijama prikazana je u tabelama 8 i 9. Za svaku je generaciju uzet prosjek
vrijednosti između 1958. i 1959. godine, osim za 3. jesensku generaciju na
trepetljici, koje 1958. godine nije bilo (jer su sve gusjenice na toj topoli prešle
u dijapauzu) te 3. zimske i 4. generacije, t. j . onih generacija koje prezimljavaju
(jer su eksperimenti obuhvatili samo jednu zimu). Ove su generacije osim toga
iskazane zajednički, jer se njihove gusjenice i u prirodi hrane istim proljetnim
lišćem, a njihovi se leptiri pojavljuju istovremeno, pare se među sobom i daju
zajedničko potomstvo. Treća zimska generacija postojala je na svim vrstama
hrane, a četvrte nije bilo samo na bijeloj topoli. Podaci za ove dvije generacije,
koji se odnose na trepetljiku i bijelu topolu, nisu pouzdani zbog malog broja
ženki (1 na trepetljici i 3 na bijeloj topoli).


Tabele 8 i 9 pokazuju da su leptiri na euroameričkoj topoli imali najveću
plodnost (kako potencijalnu tako i stvarnu) u svim generacijama osim u zimskim
(3. zimska i 4. generacija), kada da su se na prvom mjestu po plodnosti
nalazili leptiri sa jablana, dok su oni sa euroameričke topole bili na drugom
mjestu s nešto manjom plodnošću.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 22     <-- 22 -->        PDF

72
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 23     <-- 23 -->        PDF

73
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i


Razlike aritmetičkih sredina za fertilitet u korist euroameričke topole signifikantne
su u pet od osam slučajeva, a jedina razlika u korist jablana nije
signifikantna.


Razlike aritmetičkih sredina za fekunditet u korist euroameričke topole
signifikantne su u svim slučajevima osim jednog, a jedina razlika u korist jablana
nije signifikantna.


U ukupnom prosjeku svih generacija i obadvije godine pokusa na prvom
se mjestu nalazi euroamerička topola (fertilitet 595, fekunditet 877), a iza nje
slijedi jablan (fertilitet 510, fekunditet 779), trepetljika (fertilitet 505, fekunditet
693) i bijela topola (fertilitet 326, fekunditet 597).


Slika 4. Stablo euroameričke topole potpuno obršteno od gusjenica


1. generacije topolina čupavog prelca.
Euroamerican Poplar tree completely defoliated by the caterpillars
of the 1st generation of Pygaera anastomosis L.
(Plantaža »VIJUŠ« kod Slav. Broda, juni 1960)


(Foto: I. Mikloš)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Razlike aritmetičkih sredina za fertilitet signifikantne su u jednom od tri
slučaja, a za fekunditet u svim slučajevima.


Uspoređujući podatke u tabelama 8 i 9 može se primijetiti, da je najveća
plodnost na svim vrstama hrane bila u 3. zimskoj i 4. generaciji, t. j . u leptira
koji su se pojavili na početku vegetacijskog perioda, a zatim se u idućim generacijama
postepeno smanjivala i dostigla minimum u 3. jesenskoj generaciji,


t. j . u leptira koji su se pojavili na koncu vegetacijskog perioda. Ove razlike u
plodnosti mogu se objasniti razlikama u fiziološko-hranidbenoj vrijednosti lišća
kojim su se hranile gusjenice pojedinih generacija. Leptiri 3. zimske i 4. generacije
potječu od gusjenica koje se najvećim dijelom (od 3. larvalne faze do zakukuljenja)
hrane mladim proljetnim lišćem koje sadrži najviše potrebnih tvari
za produkciju jaja. Osim toga većoj plodnosti tih leptira vjerojatno pridonosi
i smanjeni utjecaj incesta, jer se u prirodi (a tako je bilo i u pokusima) međusobno
pare i leptiri dviju različitih generacija (t. j . 3. zimske i četvrte). Kasnije,
zbog procesa odrvenjavanja u lišću, njegova hranidbena vrijednost postepeno
pada, pa se i broj produciranih jaja adekvatno smanjuje.
Rezultati pokusa pokazuju, dakle, ne samo utjecaj ishrane lišćem raznih
vrsta topola, nego i utjecaj ishrane istom vrstom različite starosti lišća na plodnost
leptira topolina čupavog prelca. Grafikon 2 pokazuje da ova dva faktora
djeluju na sličan način, t. j . da nepovoljna hrana, bilo da se radi o određenim
vrstama topola ili o određenom sastavu lišća iste vrste topole, smanjuje plodnost
leptira. Ova se sličnost naročito dobro vidi iz grafikona koji prikazuju
plodnost na pojedinim vrstama hrane u prosjeku od svih generacija i plodnost
pojedinih generacija u prosjeku od svih vrsta hrane (grafikon 2).


Seksualni indeks


Da bi podaci o omjeru spolova topolina čupavog prelca na raznim vrstama
topola bili što pouzdaniji, sekualni je indeks određivan na temelju ukupnog
broja izašlih leptira pojedinačnog i skupnog uzgoja za sve generacije zajedno.


f
U tu je svrhu upotrebljena Zwölferova formula s. i. = , u kojoj


m + f
f znači broj ženki, a m broj mužjaka. Zbog većeg mortaliteta bilo je znatno
manje leptira na trepetljici i bijeloj topoli nego na euroameričkoj topoli i jablanu,
a 1959. godine iz istog razloga uzgoj na bijeloj topoli nije više bio moguć.
Zato su i podaci za ove dvije topole manje pouzdani od onih za euroameričku
topolu i jablan.


Tabela 10 prikazuje seksualni indeks topolina čupavog prelca na raznim
topolama. Iz tabele se vidi da seksualni indeks u prosjeku ni na jednoj vrsti
hrane nije znatnije odstupao od normalne vrijednosti (0,50), ali da je ipak bio
nešto povoljniji na euroameričkoj nego na drugim topolama.


Potencijal razmnožavanja


Teoretski potencijal razmnožavanja izračunat je po Zwölferovo j formuli
E = ixe, gdje je i seksualni indeks, a e prosječni broj izleženih jaja po
jednoj ženki. Ovdje je taj broj izračunat iz prosječnog fertiliteta ženki svih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Graf. 2. PLODNOST TOPOLINA CUPAVOQ PRELCA POJEDINIH QENE


RACIJA NA RAZNIM TOPOLAMA


FECUNDITY OFPYGAERA ANASTOMOSIS L. IN INDIVIDUAL GENERATION ON DIFFERENT POPLARS


I200r


PROSJEK


AVERAGE


1200


PROSJEK


AVERAGE


LEQEMDA:


E Populus euroamericana CY. regenerate 1. 1. generacija -1stgeneration
N Populus nigra v. italica 2. 2. generacija -2nd generation
T Populus tremula 3j. 3. jesenska generacija -3rd autumn generation
A Populus alba 324. 3. zimska i 4.generacija -S^winter and4thgeneration


Potencijalna plodnost (izležena* neizležena jaja) -Potential fecundity (laid* unlaid eggs)
Stvarna plodnost (izležena jaja) - Real fecundity (laid eggs)


generacija u pokusu, slično kao što je to učinjeno i kod izračunavanja seksualnog
indeksa. Vrijednosti za trepetljiku i bijelu topolu ovdje su također manje
pouzdane iz istih razloga koji su spomenuti u prethodnom poglavlju.


Tabela 11 prikazuje potencijal razmnožavanja topolina čupavog prelca na
raznim topolama u obadvije godine pokusa i u prosjeku 1958. i 1959. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 27     <-- 27 -->        PDF

77
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz tabele je vidljivo da je potencijal razmnožavanja u prosjeku najveći na euroameričkoj
topoli (310), što je rezultat i veće plodnosti i većeg seksualnog indeksa
na toj hrani. Zatim slijedi trepetljika (247), pa jablan (230) i bijela topola
(149).


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Povoljna hrana za nekog štetnika je ona, koja povoljno djeluje na njegov
potencijal razmnožavanja, a time i na biotički potencijal. To znači da ona poboljšava
fiziološku kondiciju, povećava plodnost i seksualni indeks, a smanjuje
smrtnost. Osim toga ona smanjuje broj larvalnih presvlačenja i skraćuje vrijeme
trajanja larvalnog stadija, a time i trajanje čitave generacije. Ako je to
skraćenje dovoljno veliko, ono može dovesti i do povećanja broja generacija
u jednoj godini, čime se također povećava potencijal razmnožavanja.


Hrana ne mora utjecati na sva ova svojstva jednako povoljno. Može se dogoditi
da neka biljka kao hrana djeluje samo na povećanje plodnosti, neka
druga daje povoljniji omjer spolova, treća manji mortalitet i t. d. Tako su se
na pr. u jednoj seriji pokusa sa gubarom (S c h m i d t, 1956) leptiri uzgojeni na
lipi nalazili po plodnosti odmah iza onih na hrastu lužnjaku, ali je mortalitet
gusjenica na toj biljci bio veći nego na ostalim biljkama u pokusu. Ili jedan
drugi primjer iz istog pokusa: seksualni je indeks leptira uzgojenih na bukvi
bio čak veći od onog na hrastu lužnjaku, iako je mortalitet na bukvi bio daleko
veći nego na lužnjaku.


Ipak se može reći da hrana u većini slučajeva podjednako utječe na sve
komponente biotičkog potencijala štetnika. Kod toga, naravno, treba imati u
vidu da se povoljni ili nepovoljni utjecaj hrane ne mora manifestirati odmah
nakon konzumacije, nego katkada tek poslije nekoliko godina odnosno generacija.


Da li je neka hrana povoljna ili nepovoljna, ne može se uvijek zaključiti
po tome kako je rado štetnik uzima. Poznato je na pr. da gubareve gusjenice u
prirodi veoma intenzivno brste grab i bukvu, premda to brštenje rezultira znatnim
mortalitetom gusjenica, kako su to pokazali već spomenuti laboratorijski
pokusi s ovim štetnikom (Schmidt , 1956).


U opisanim pokusima sa topolinim čupavim prelcem euroamerička topola
nije utjecala jednako povoljno na sva njegova svojstva, pa čak ni na isto svojstvo
u pojedinim generacijama i godinama pokusa. Najjasnije razlike prema
drugim topolama pokazale su se u broju larvalnih faza, koji je na euroameričkoj
topoli bio uvijek najmanji i u trajanju, koje je uvijek bilo najkraće. Mortalitet
gusjenica najviše je varirao, pa je u nekim slučajevima bio na euroameričkoj
topoli veći nego na jablanu, a u prvoj generaciji druge godine pokusa
čak veći nego na trepetijici. Postotak zapredenih gusjenica bio je u prvoj godini
pokusa najmanji na euroameričkoj topoli, ali se druge godine dogodilo
upravo obratno. Plodnost je ženki samo u zimskim generacijama (treća zimska
i četvrta) bila nešto veća na jablanu, a seksualni indeks povoljniji samo u prvoj
godini pokusa na trepetljici nego na euroameričkoj topoli. Potencijal razmnožavanja
je produkt fertiliteta i seksualnog indeksa, pa je njegova veličina rezultat
kolebanja ova dva faktora. Zato je samo u drugoj godini pokusa bio najveći
na euroameričkoj topoli, dok se u prvoj godini nalazio nešto iza onog na
jablanu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Uzrok ovih kolebanja u pojedinim generacijama i godinama pokusa je nedovoljno
veliki broj uzoraka, a razlika u procentu zapredenih gusjenica uvjetovana
je uglavnom temperaturom, jer hrana ne utječe direktno na zapredanje,
odnosno na dijapauzu. Zato zaključci za tako kratka vremenska razdoblja
ne bi bili dovoljno pouzdani. Međutim, ako se uzmu u obzir sve generacije u
obadvije godine pokusa, onda se time znatno povećava broj repeticija, odnosno
uzoraka u pokusu, što dozvoljava mnogo sigurnije zaključke. Grafikon 3 pri


Qraf.3. REZULTATI UZQO]A TOPOLIKA CUPAVOQ PRELCA
MA RAZNIM TOPOLAMA


RESULTS OF REARINQ PYQAERA ANASTOMOSIS L. ON DIFFERENT POPLARS


Broj dana -Number of days


«Or


ENT ENTA ENTA TA ENTA ENTA EMT EHTA EM
IV faza V faza vTraza VII faza Igen. 2.gen. 3.jes.gen. 3.zii75.gen. 4.gen.


1st


IV instar V instar VI ins tar VII instar gon. 2nägen. 3´dautumn g.S"1 winter g. //´"gen.


a) BROD LARVALNIH FAZA b) TRADAMJE STADIJA QUS)EMICE


11UMBER OF LARVAL IriSTARS DURATION OF LARVAL STAGE


Broi jaia - Number of eggs
100 tOOOi


800


600
400
200


EMTA EHTA ENTA


c) MORTALITET d) PLODNOST e) SEKSUALNI f)POTENCI]AL
QUSIEflICA LEPTIRA INDEkS RAZMNAŽANJA


MORTALItyOF FECuriDITY OF THE MOTHS SEX RATIO REPRODUCTIVE
THE LARVAE POTEÜTIAL


LEQENDA:


E Populus euroamericana cv. regenerata | | Potencijalna plodnost (izležena + neizležena jaja)
N Populus nigra v. italica H Potential fecundity {laid + unlaid eggs)
T Populus Tremula | | Stvarna plodnost (izležena jaja)
A Populus alba § Heal fecundity (laid eggs)
79
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kazuje sumarno za sve generacije u pokusu broj larvalnih faza (a), trajanje stadija
gusjenice (b), mortalitet gusjenica (c), plodnost ženki (d), seksualni indeks


(e) i potencijal razmnožavanja (f) topolina čupavog prelca na raznim topolama.
Na temelju tako shvaćenih rezultata pokusa može se zaključiti da euroamerička
topola smanjuje broj larvalnih faza, skraćuje njihovo trajanje i ukupno
trajanje stadija gusjenice, smanjuje mortalitet gusjenica i povećava
brojnost populacije 4. generacije, a time i potencijal razmnožavanja. Leptirima
se povećava plodnost (kako potencijalna tako i stvarna), što uz jednaki ili nešto
povećani seksualni indeks također doprinosi povećanju potencijala razmnožavanja.
Iz svega ovoga slijedi da je lišće euroameričke topole po svojoj kvaliteti
za topolinog čupavog prelca povoljnija hrana od lišća domaćih vrsta topola:
jablana, trepetljike i bijele topole. Ove tri posljednje vrste različito utječu na


Slika 5. Kemijsko suzbijanje topolina čupavog prelca pomoću ručnog zamagljivača.
Chemical control of Pygaera anastomosis L. by means of hand operated hot
aerosol generator.
(Plantaža »VIJUS« kod Slav. Broda, juni 1960)


(Foto: I. Mikloš)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 31     <-- 31 -->        PDF

razvoj topolina čupavog prelca, ali bi se moglo reći da u tom pogledu iza euroameričke
topole slijedi jablan, zatim trepetljika i bijela topola.


Budući da je kvaliteta euroameričke topole kao hrane veoma povoljna za
razvoj topolinog čupavog prelca, možemo je smatrati jednim od uzroka masovnih
pojava ovog štetnika u nasadima euroameričkih topola.


Već je prije zapaženo da su se na topolama u posljednje vrijeme pojavili u
povećanoj brojnosti i neki drugi defolijatori topole, kako oni koji su dobro poznati
(zlatice, pipa Lepyrus palustris Scop., topolina viličarka — Dicranura vinula
L., mala topolina sovica — Nycteola asiatica Krul i dr.), tako i neki potpuno
novi, kao na pr. Himera pennaria L. i Monima incerta Hufn. (Lepidoptera).
Vrlo je vjerojatna pretpostavka da tim pojavama također dobrim dijelom
pridonosi i kvaliteta lišća euroameričkih topola, što bi još trebalo eksperimentalno
dokazati.


LITERATURA


1.
Arr u G. M. (1962): Pygaera anastomosis L. (Lepiđoptera, Notođontiđae) damiging
poplars in Northern Italy. 11th Sess. int. Poplar Commn., Beograd, FAO (CIP).
2.
Arr u G. M. (1964): Pygaera anastomosis L. (Lepiđoptera, Notođontiđae). Studio
morfologico ed etologico. Boli. di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Serie II, v.
6, 1964—65.
3.
Dobenec k A (1899): Die Raupen der Tagfalter, Schwärmer und Spinner des
Mitteleuropäischen Faunen-Gebietes. Stuttgart.
4.
Escheric h K. (1931): Die Forstinsekten Mitteleuropas, 3 Bd. Berlin.
5.
Gaed e M. (1929): Macrolepidoptera. In: Dahl F.: Die Tierwelt Deutschlands und
der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise.
14. Teil, Schmetterlinge oder Lepiđoptera. II. Nachtfalter (Heterocera).
Jena.
6.
G o d an D. (1964): Untersuchungen über den Einfluss tierischer Nahrung auf die
Vermehrung der Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Zeitschrift f. angew.
Zool. 51 Jahrg., 2. Heft. Berlin.
7.
G r i s o n P. (1947): Developpement sans diapause des chenilles de Euproctis
chrysorrhoea (Lep. Liparidae). C. R. Acad. Sc. CCXXV.
8.
Grünber g K. (1913): Pygaera anastomosis L. In: Seitz A.: Die Grosschmetterlinge
der Erde, 2. Bd. Stuttgart.
9.
Gusev V. I. -Rimski-Korsakov M. N. (1951): Opredelitelj povreždenii
lesnih i dekorativnih derevjev i kustarnikov Evropskoj časti SSSR. Moskva.
10.
Györf y J. (1952): Krankheiten und Schädlinge der Pappeln in Ungarn. Acta
agronpmica Academiae scientiarum Hungaricae, Tomus II, Fase. 1. Budapest.
11.
Herin g M. (1926): Biologie der Schmetterlinge .Berlin.
12.
Jegoro v N. N. (1926): K biologiji kistočnjici Pygaera anastomosis L. (Lepiđoptera,
Notođontiđae). Ent. obozr. XLI, 2.
13.
Komarov a O. S. (1959): Formiro vani je zimujuščego zapasa i diapauza kukolok
u hlopkovoj sovki. Ent. obozr. 38.
14.
Kovačevi ć Z. (1954): Utjecaj hrane na biotički potencijal dudovca Hyphantria
cunea Drury. Biljna proizvodnja 2/54, Zagreb.
15.
Kovačevi ć 2. (1957): Primijenjena entomologija, III knjiga: Šumski štetnici.
Zagreb.
16.
K o ž a n č i k o v I. V. (1955): Lepiđoptera. In: Vrediteli lesa. Spravočnik. Moskva-
Leningrad.
17.
Kuri r A. (1952): Vergrösserung der Zahl der Raupenstadien und Verlängerung
des Raupenlebens durch die Nahrung. »Die Bodenkultur«, 6. Jahrg., Heft 4. Wien.
18.
Mijin K. (1958): Prvi prilog poznavanju faune Ceruridae (Notođontiđae) i Tetheiđae
(Cymatophoridae) Srbije. Zaštita bilja, 46. Beograd.
19.
Mi kl oš I. (1960): Pygaera anastomosis L. — novi štetnik na topolama. Šumarski
list 9—10. Zagreb.
20.
Mi kl oš I. (1960): Prilog poznavanju štetnih insekata na topolama u NR Hrvatskoj.
Radovi na istraživanju topola, 2. Beograd.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 32     <-- 32 -->        PDF

21.
Miklo š I. (1961): Pygaera anastomosis L. (Topolin čupavi prelac). Biološka studija.
Disertacija. Zagreb.
22.
Nordstro m F. (1941): Svenska Fjärilar. Stockholm.
23.
Pantjuho v G. A. (1967): Vlijanije režima pitanija na fiziologičeskoje sostojanije
zlatoguzki Euproctis chrysorrhoea L. (Lepiđoptcra, Liparidae). Ent. obozr.
46.
24.
Pfeffe r A. (1954): Lesnickä Zoologie II. Praha.
25.
Röhri g E. (1955): Übersicht über die bisher beobachteten Insekten an der
Pappel. Anz. f. Schädlingskunde XXVIII. Berlin.
26.
Schimitsche k E. (1955): Zur Kenntnis des Pappelschädlings Pygaera anastomosis
L. Anz. f. Schädlingskunde XXIX. Berlin.
27.
Schmid t L. (1956): Utjecaj hrane na razvoj gubara. Glasnik za šumske pokuse,
knj. XII. Zagreb.
28.
S i d o r Ć. (1964): Poliedarno virusno oboljenje gusenica Pygaera anastomosis L.
»Topola« Bilt. Jug. Nac. Kom. za topolu, 40—41. Beograd.
29.
Sido r C. (1965): Granuloza, drugo virusno oboljenje gusenica Pygaera anastomosis
L. »Topola« Bilt. Jug. Nac. Kom. za topolu, 52—54. Beograd.
30.
Sido r Ć. (1968): Granulozno virozno oboljenje gusenica Pygaera anastomosis L.
Zbornik za prirodne nauke, sv. 34.
31.
Spai ć I. (1955): Problematika zaštite šuma u Hrvatskoj. Šumarski list 11—12.
Zagreb.
32.
Spai ć I. (1959): Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara. Šumarski list 4—5.
Zagreb.
33.
T i t s c h a c k E. (1926): Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch
und die Eierzeugung der Kleidermotte Tineola biseüiella Hum. Gleichzeitig
ein Beitrag zur Klärung der Insektenhäutung. Zeitschr. wiss. Zool. Bd. 128,
Heft 3.
34.
Voronco v A. I. (1967): Lesnaja entomologija. Moskva.
35.
Wettstein O. (1955): Erstes schädliches Auftreten von Pygaera anastomosis L.
(Lep.) in Österreich. Anz. f. Schädlingskunde XXIX. Berlin.
36.
ŽivojinovićS . (1957): Najznačajniji štetni insekti mekih lišćara u toku 1956.
godine. »Topola«, 2. Beograd.
QUALITY OF FOOD AS ONE OF THE CAUSES OF MASS OUTBREAKS
OF PYGAERA ANASTOMOSIS L. IN EUROAMERICAN POPLAR PLANTATIONS


Summary


Pygaera anastomosis L. (Notodontidae, Lepidoptera) is an insect pest on Poplars
and Willows. In this country it produces 3 and partially 4 generations in a year, so
that the larvae damage threes from the early spring until the late autumn.


As a new and dangerous pest it appeared in Yugoslavia and in some other European
countries (Hungary, Austria, Czechoslovakia, Italy) only after the Second World
War when an intensive cultivation of Euroamerican Poplars on large surfaces started.
In some cases of its overpopulations in Poplar plantations chemical control had to
be undertaken.


The objective of the present invastigations was to examine the effect of food
quality on the development of Pygaera anastomosis L., for better knowledge of
causes of mass outbreaks of this insect pest in Euroamerican Poplar plantations. In
the laboratory experiments the larvae were fed on the foliage of the following
Poplars: Populus euroamericana cv. regenerata, P. nigra v. italica, P. tremula and
P, alba. The experiments lasted nearly two years and during this time 7 generations
in total were bred, which means, one complete annual life cycle and three generations
in addition. For each kind of food the following elements were determined: number
and duration of individual larval instars, as well as the total duration of the larval
stage, mortality of larvae and pupae, fecundity of females, sex ratio and reproductive
potential. In addition, the effect of food on the diapause of larvae was examined.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 33     <-- 33 -->        PDF

The results of the investigations can be summarized as follows:


1) The larvae fed on Euroamerican Poplar had a lower number of instars than the
larvae fed on other Poplars. The average number of moults on Euroamerican Poplar
was 3,94, on Populus nigra v. italica 4,05, on P. alba 4,50 and on P. tremula 4,51.


2) The shortest larval stage occurred on Euroamerican Poplar not only because
of the smallest number of larval instars but also because of the shortest duration of
individual instars. The development of larvae on Euroamerican Poplar was — according
to generations — for 0,6 — 2,3 days shorter than on Populus nigra v. italica, for
1,6 — 7,0 days shorter than on P. tremula and for 2,7 — 10,3 days shorter than on


P. alba.
3) The Euroamerican Poplar as food influences indirecly the diapause of larvae
in the manner that it accelerates their development. Therefore young larvae of the
third generation appear regularly under more favourable temperature conditions and
enter diapause in smaller number than those which were fed on other Poplar species.
Direct consequence of this is a larger number and increased activity of the older
(L3 — LÖ) larvae of this and following generations.


4) The mortality rate of larvae fed on the Euroamerican Poplar was the lowest,
amounting to 33%, on Populus nigra v .italica 41%, P. tremula 58%, and on P. alba
85% (two years´ averages). The mortality rate of pupae was insignificant for each
kind of food (less than 1%).


5) The moths reared on Euroamerican Poplar had the highest fecundity in all
generations except 3rd winter an 4th generations, when on the first place regarding
the fecundity were the moths from Populus nigra v .italica, whereas those from
Euroamerican Poplar were on the second place with somewhat lower fecundity. In
total average of all generations and the both years of experiment the number of
produced eggs by one female was on Euroamerican Poplar 877, on Popullus nigra v.
italica 779, on P. tremula 693 and on P. alba 567. The number of laid eggs per female
was on Euroamerican Poplar 595, on Populus nigra v. italica 510, on P. tremula 505,
and P. alba 326.


6) The sex ratio was on an average 0,50 on each kind of food, with slightly more
females on Euroamerican Poplar.


7) The reproductive potential was the greatest on Euroamerican Poplar (310),
which is mainly the result of higher fecundity and somewhat higher sex ratio on this
kind of food. After which follows Populus tremula (247), then P. nigra v. italica (230)
and P. alba (149).


Thus, the above mentioned results of investigations show that the foliage of Euroamerican
Poplar by its quality represents for Pygaera anastomosis L. a more fa^
vourable food than the foliage of native Poplar species: Populus nigra v. italica, P.
tremula and P. alba.


As the quality of Euroamerican Poplar as food is very favourable for Pygaera


anastomosis L., we may consider it as one of the causes of mass outbreaks of this pest


in Euroamerican Poplar plantations.