DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz tabele je vidljivo da je potencijal razmnožavanja u prosjeku najveći na euroameričkoj
topoli (310), što je rezultat i veće plodnosti i većeg seksualnog indeksa
na toj hrani. Zatim slijedi trepetljika (247), pa jablan (230) i bijela topola
(149).


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Povoljna hrana za nekog štetnika je ona, koja povoljno djeluje na njegov
potencijal razmnožavanja, a time i na biotički potencijal. To znači da ona poboljšava
fiziološku kondiciju, povećava plodnost i seksualni indeks, a smanjuje
smrtnost. Osim toga ona smanjuje broj larvalnih presvlačenja i skraćuje vrijeme
trajanja larvalnog stadija, a time i trajanje čitave generacije. Ako je to
skraćenje dovoljno veliko, ono može dovesti i do povećanja broja generacija
u jednoj godini, čime se također povećava potencijal razmnožavanja.


Hrana ne mora utjecati na sva ova svojstva jednako povoljno. Može se dogoditi
da neka biljka kao hrana djeluje samo na povećanje plodnosti, neka
druga daje povoljniji omjer spolova, treća manji mortalitet i t. d. Tako su se
na pr. u jednoj seriji pokusa sa gubarom (S c h m i d t, 1956) leptiri uzgojeni na
lipi nalazili po plodnosti odmah iza onih na hrastu lužnjaku, ali je mortalitet
gusjenica na toj biljci bio veći nego na ostalim biljkama u pokusu. Ili jedan
drugi primjer iz istog pokusa: seksualni je indeks leptira uzgojenih na bukvi
bio čak veći od onog na hrastu lužnjaku, iako je mortalitet na bukvi bio daleko
veći nego na lužnjaku.


Ipak se može reći da hrana u većini slučajeva podjednako utječe na sve
komponente biotičkog potencijala štetnika. Kod toga, naravno, treba imati u
vidu da se povoljni ili nepovoljni utjecaj hrane ne mora manifestirati odmah
nakon konzumacije, nego katkada tek poslije nekoliko godina odnosno generacija.


Da li je neka hrana povoljna ili nepovoljna, ne može se uvijek zaključiti
po tome kako je rado štetnik uzima. Poznato je na pr. da gubareve gusjenice u
prirodi veoma intenzivno brste grab i bukvu, premda to brštenje rezultira znatnim
mortalitetom gusjenica, kako su to pokazali već spomenuti laboratorijski
pokusi s ovim štetnikom (Schmidt , 1956).


U opisanim pokusima sa topolinim čupavim prelcem euroamerička topola
nije utjecala jednako povoljno na sva njegova svojstva, pa čak ni na isto svojstvo
u pojedinim generacijama i godinama pokusa. Najjasnije razlike prema
drugim topolama pokazale su se u broju larvalnih faza, koji je na euroameričkoj
topoli bio uvijek najmanji i u trajanju, koje je uvijek bilo najkraće. Mortalitet
gusjenica najviše je varirao, pa je u nekim slučajevima bio na euroameričkoj
topoli veći nego na jablanu, a u prvoj generaciji druge godine pokusa
čak veći nego na trepetijici. Postotak zapredenih gusjenica bio je u prvoj godini
pokusa najmanji na euroameričkoj topoli, ali se druge godine dogodilo
upravo obratno. Plodnost je ženki samo u zimskim generacijama (treća zimska
i četvrta) bila nešto veća na jablanu, a seksualni indeks povoljniji samo u prvoj
godini pokusa na trepetljici nego na euroameričkoj topoli. Potencijal razmnožavanja
je produkt fertiliteta i seksualnog indeksa, pa je njegova veličina rezultat
kolebanja ova dva faktora. Zato je samo u drugoj godini pokusa bio najveći
na euroameričkoj topoli, dok se u prvoj godini nalazio nešto iza onog na
jablanu.