DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 54     <-- 54 -->        PDF

OBAVIJEST


U sklopu Šumarskog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu djeluje ZAVOD
ZA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU. U ZAVODU se proučavaju, istražuju i rješavaju
problemi znanstvenih disciplina Šumsko-gospodarskog odjela Šumarskog fakulteta.
ZAVOD se bavi znanstvenim radom, radovima na unapređenje proizvodnje,
izradom ekspertiza, davanjem mišljenja i savjeta, održavanjem tečajeva i seminara
za uzdizanje kadrova, objavljivanjem znanstvenog i stručnog rada i sudjelovanjem
u nastavi.


ZAVOD broji 49 članova od kojih su 15 sveučilišni profesori, 6 docenti, 1 stručni
savjetnik, 1 naučni savjetnik, a ostalih 26 su asistenti, predavači i stručni suradnici.
U ZAVODU rade 24 člana koji su postigli stupanj doktora nauka i 6 stupanj magistra
nauka. Ostali članovi su diplomirani inžinjeri.


Predstojnik ZAVODA je prof, dr MILAN ANDROIC.


Zbog ujedinjavanja znanstvenih radnika u timove radi rješavanja aktuelnih problema
u šumarstvu u ZAVODU djeluju tri jedinice. Te su jedinice:


1. ŠUMSKOUZGOJNO-GOSPODARSKI ODSJEK
U Odsjeku su ujedinjene znanstvene discipline koje se nalaze u sklopu uzgajanja
šuma, uređivanja šuma i šumarske ekonomike. Zadatak je Odsjeka da
proučava i kartira šumska staništa i vegetaciju i da na osnovi tih studija dade
optimalna rješenja za izbor vrsta drveća, regeneraciju šuma, njegu sastojina
i za gospodarenje šumom. *


2. ODSJEK ZA INŽINJERING U ŠUMARSTVU
Odsjek se bavi znanstvenim istraživanjima problematike: sječe i izrade drva,
transporta drva, izgradnje šumskih komunikacija, primjene mehanizacije u
isikorišćivanju šuma, organizacije rada i proizvodnje, uvjeta rada šumskih
radnika i dr.


3. SEKCIJA ZA ELEKTRONSKU OBRADU PODATAKA U ŠUMARSTVU
Sekcija se bavi statističkom obradom, programiranjem i kompjutorskom obradom
podataka znanstvenih i stručnih problema u šumarstvu.


ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU
ŠUMARSKOG FAKULTETA
Zagreb, Šimunska 25


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeča 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeče »A. G. Matoš« Samobor