DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 52     <-- 52 -->        PDF

cyfekcalasi


t Ing. JOSIP ŽUŽEK


Tužno je odjeknula vijest među starijim šumarima, napose onim koji su
djelovali u Slavonskim šumama, da nam je zauvijek nestao još jedan veteran
šumar, naš drug JOSIP ŽUŽEK i sahranjen 28. I 1971. g. u Zagrebu.


I opet iz naših krugova neumitna smrt istrže jednog uglednog i plemenitog
druga, koji je sav svoj život posvetio operativnom šumarstvu — ponajviše
domeni Slavonskih šuma, gdje je proveo niz svojih najaktivnijih godina


— zalažući se za unapređivanje šumskog gospodarenja.
Njegov rad očitovao se u vanrednoj savjesti, točnosti i pedantnosti na
svakom radnom mjestu, radi čega je bio priznat kao vrlo dobar operativni
stručnjak, te cijenjen od svojih kolega, na širokoj teritoriji — od gornjoposavske
do donjo-posavske i sremske šumske oblasti.


Već kao mlad šumarski inženjer (rođen 7. II 1898. u P. Slatini, Šumarski
fakultet završio u Zagrebu), djeluje najprije kao pripravnik — stažist u operativnom
centru Slavonskih šuma — Vinkovačkoj direkciji, a odmah nakon
pripravne službe odlazi u izvršnu jedinicu neposrednog rukovođenja sa šumama
u Šumariju Jasenovac.


Iza tog djeluje kraće vrijeme u Bosni — kao šumarski referent u Gradačcu
i Bosanskom Novom pa ponovno dolazi i vraća se u područje naše Slavonske
šume.


Ovdje rukovodi sa šumarijom najprije u Srijemu — Kupinovo, a zatim
u Morovicu i Županji. Na položaju upravitelja šumarije pokazuje veliki
interes za uzgoj šuma i vođenje, tada naprednog, režijskog poslovanja. Odatle
kao vrstan, čestit, marljiv i odan stručnjak prelazi na viši položaj, za savjetnika
direkcije šuma, odakle vrši administrativno rukovođenje poslovanja na
širem području cijele direkcije šuma Vinkovci.


I kao savjetnik i kao upravitelj šumarije pokazao je značajnog uspjeha
u organizaciji režijske eksploatacije šuma, gdje je opet došla do izražaja njegova
marljivost i pronicljivost, napose u periodu obnove zemlje iza rata,
kad je trebalo brzo i mnogo raditi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Svojim uspješnim radom na svakom položaju znao je riješiti teške
probleme naročito kod proizvodnje, kad još nije bilo toliko nužnih šumskih
komunikacija na mokrim terenima Spačvanskog bazena.


Svoje veliko iskustvo na eksploataciji šuma koristi i kasnije kad radi
u Institutu za drvo (u Zagrebu), gdje se zalaže za što bolje uslove života
radnika u šumskoj proizvodnji i njihov smještaj, zatim se zalaže za mehanizaciju
kod eksploatacije čime je dao svoj trajniji doprinos šumarstvu na
sastavu projekta za dugoročnu izgradnju šum. komunikacija.


Šumarsko društvo Hrvatske i struka gubi svog dobrog člana, a kolege
slavonski šumari i nadasve dobrog druga.


Neka mu bude laka ova zemlja koju je volio!


Slava drugu Josipu!


Ing. M. Strineka


Srednjoškolski cental- Delnice
ŠUMARSKA ŠKOLA


raspisuje


NATJEČAJ
za upis učenika u I razred škol. god. 1971/72.


— U škol. godini 1971/72. u školu se upisuje jedno odjeljenje — 36 učenika
— Pravo upisa imaju učenici koji su završili osnovnu školu
— Prvenstvo imaju učenici s boljim uspjehom
— Svi učenici imaju mogućnost smještaja u Đačkom domu
— Škola traje 4 godine.
Redovni upisi obavit će se 1., 2. i 3. VII 1971.
Molbe za upis slati na adresu škole, a molbi treba priložiti slijedeće:
—´ Svjedodžbu o završnoj osnovnoj šikoli


— Izvod iz matične knjige rođenih
— Liječničko uvjerenje
— Kovertu s adresom i markom.
Molbu biljegovati s 1,00 din i u molbi naznačiti da li želi smještaj u Đačkom domu.
UPRAVA
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 54     <-- 54 -->        PDF

OBAVIJEST


U sklopu Šumarskog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu djeluje ZAVOD
ZA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU. U ZAVODU se proučavaju, istražuju i rješavaju
problemi znanstvenih disciplina Šumsko-gospodarskog odjela Šumarskog fakulteta.
ZAVOD se bavi znanstvenim radom, radovima na unapređenje proizvodnje,
izradom ekspertiza, davanjem mišljenja i savjeta, održavanjem tečajeva i seminara
za uzdizanje kadrova, objavljivanjem znanstvenog i stručnog rada i sudjelovanjem
u nastavi.


ZAVOD broji 49 članova od kojih su 15 sveučilišni profesori, 6 docenti, 1 stručni
savjetnik, 1 naučni savjetnik, a ostalih 26 su asistenti, predavači i stručni suradnici.
U ZAVODU rade 24 člana koji su postigli stupanj doktora nauka i 6 stupanj magistra
nauka. Ostali članovi su diplomirani inžinjeri.


Predstojnik ZAVODA je prof, dr MILAN ANDROIC.


Zbog ujedinjavanja znanstvenih radnika u timove radi rješavanja aktuelnih problema
u šumarstvu u ZAVODU djeluju tri jedinice. Te su jedinice:


1. ŠUMSKOUZGOJNO-GOSPODARSKI ODSJEK
U Odsjeku su ujedinjene znanstvene discipline koje se nalaze u sklopu uzgajanja
šuma, uređivanja šuma i šumarske ekonomike. Zadatak je Odsjeka da
proučava i kartira šumska staništa i vegetaciju i da na osnovi tih studija dade
optimalna rješenja za izbor vrsta drveća, regeneraciju šuma, njegu sastojina
i za gospodarenje šumom. *


2. ODSJEK ZA INŽINJERING U ŠUMARSTVU
Odsjek se bavi znanstvenim istraživanjima problematike: sječe i izrade drva,
transporta drva, izgradnje šumskih komunikacija, primjene mehanizacije u
isikorišćivanju šuma, organizacije rada i proizvodnje, uvjeta rada šumskih
radnika i dr.


3. SEKCIJA ZA ELEKTRONSKU OBRADU PODATAKA U ŠUMARSTVU
Sekcija se bavi statističkom obradom, programiranjem i kompjutorskom obradom
podataka znanstvenih i stručnih problema u šumarstvu.


ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU
ŠUMARSKOG FAKULTETA
Zagreb, Šimunska 25


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeča 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeče »A. G. Matoš« Samobor
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PROIZVODNJA I PROMET:


PROIZVODA


— šumarstva
— drvne industrije
— industrije celuloze i papira
UVOZ: drva i drvnih proizvoda te opreme i pomoćnih materijala
za potrebe cit. privrednih grana


USLUGE oprema objekata, organizacija nastupa na sajmovima i izložbama,
projektiranje i instruktaža u proizvodnji i trgovini,
špedicija i transport


c^Š


EXPllll|nvo


ZAGREB — MARULIČEV TRG 18 — JUGOSLAVIJA


Brzojavi: EXPORTDRVO, ZAGREB — Telefoni: 36-251-8, 37-323, 37-844 — Teleprinter: 213-07


Filijala — Rijeka, Delta 11, Telex: 025-29, Tel. centrala: 22667, 31611


Lučki transport — Rijeka, Delta 11 — tel. 22658, 31611


Filijala — Beograd, Kapetan Mišina 2 — Telefon: 621-231, 629-818


Predstavništva:


European Wood Products — Mew York, 35-04 35th Street, Long Island
City N. Y. 11106


Om n i c o G. rn. b. H. Frankfurt/Main, Bcthovenstrasse 24. HOLART — Import-
Export-Transit G. m. b. H., 1011 Wien, Schwedenplatz 3—4. — Omnico Italia
n a, Milano, Via Unione 2. — Exportdrvo Repr. London, W. 1., 223 — 227, Regent


Street. — »Cofymex« 30, rue Notre Dame de Victoires, Paris 2e


AGENTI U SVIM UVOZNIČKIM ZEMLJAMA!