DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 45     <-- 45 -->        PDF

njihovo uspijevanje (rast i prirast) u vezi
s visinom podzemne vode u tlu. Zaklju
čeno je da su u Posavini povoljni ´klimatski
uvjeti za uzgajanje eurameričkih topola
na odgovarajućiclona 1-214 u Posavini viša cd
proizvodnje istog clona na ekstra tlima


u Italiji.


Ad 2


Mikroreljef, poplavna d podzemna voda
daju temeljno obilježje ekološkim prilikama
Posavine, te ti faktori odlučno
utječu na svojstva i razvitak tala, a isto
tako i na velike razlike u izgledu, florističkom
sastavu, raščlanjenju i dinamici
razvitka šumske i ostale vegetacije.


Pledira se na osnivanju silvometeoroloških
stanica, te na provedbi ostalih ekoloških
istraživanja važnih za šumsko-go
spodarska istraživanja i šumarsku operativu.
Ad 3


Da bi se dobila slika o vegetacijskoj
raznolikosti sremskog dijela Posavine, pri
kazani su najglavniji oblici šumskih i
vodenih zajednica. Obuhvaćene su samo
one zajednice koje su pod direktnim utje
čajem poplavnih i podzemnih voda, dok
je močvarna i vodena vegetacija obuhvaćena
sve do zajedničke trske.


Ad 4


Opisani su ekološki uvjeti koji vladaju
u zajednici poljskog jasena te zajednici
lužnjaka i običnog graba. Mikroklimatski
uvjeti su ispitivani 1964. g. svakog
drugog mjeseca po pet dana u navedenim
sastojinama i na otvorenom prostoru
izvan šume.


Ad 5


Zaključeno je da kod prirodnog pomlađivanja
i širenja poljskog jasena u Po
savini veliku ulogu ima voda (poplavna,
oborinska i podzemna), mikroreljef (grede,
niže i bare) i´ tlo.Najobilniji pridolazak
poljskog jasena je u bari, zatim u
niži pa na gredi. Uočeno je naglo širenje
poljskog jasena na tipična staništa hrasta
lužnjaka, kao i u bare koje su veliki


dio godine izložene visokom nivou poplavne
i oborinske vode. Naročito je istaknuta
potreba njegovanja jasenovog pomladka
i mladi-ka naseljenog na površine
opustošene ugibanjem hrasta lužnjaka
i nizinskog brijesta.
Ad 6


Proučavajući zakorijenjivanje lužnjaka,
poljskog jasena i crne johe, ukazano je
na dominantu ulogu vode u rizosferi, te
reagiranju korijenja pojedinih vrsta drveća
na promijenjene uvjete u tlu s obzirom
na vodu. Poljski jasen i crna joha
imaju relativno plastičnu korijenovu mrežu,
koja se prilagođava ekstremnim vlažnim
prilikama u tlu, dok to nije slučaj
s korijenovom mrežom hrasta lužnjaka.


Ad 7


Crna joha je opisana kao autohtona vrsta
drveća u Posavini. Ona tvt>ri nekoh
ko biljnih zajednica koje još treba detaljno
istražiti. Naglašena je pionirska i
meliorativna uloga crne johe u Posavini
i njeno svojstvo brzog rasta.


Ad 8


Naglašeno je da opstanak i rast šuma
do izvjesne granice uvjetuje uravnoteženo
djelovanje svih ekoloških faktora. Prevagne
li trajno jedan od ekoloških faktora
u svom djelovanju, tada on ugrožava opstanak
šumske cenoze.


Ukoliko se kod meliorativnih radova
bude vodilo računa da u šumi ne dođe
do ekstremnih pojava bilo po pitanju vlage
ili suše, zdravstveno stanje posavskih
nizinskih šuma će se očuvati, odnosno
poboljšati.


IV tema
EKONOMSKI I AGRARNO-POLITICKI
ASPEKTI MELIORACIJA I
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U
POSAVINI


U ovoj, prema tvrdnji urednika, iz objektivnih
razloga nepotpuno obrađenoj temi,
7 autora su sudjelovali s 3 referata
na 24 strane i 15 tabela.