DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 41     <-- 41 -->        PDF

otskih faktora (značajne pojave leda i
šumski požari) te organizacija službe za
zaštitu (str. 22—31).


— Šumski rasadnici (Ž. ĐUKIĆ) s organizacijom
rasadničke proizvodnje (Kuželj
i Mrkopalj), shemom tehnološkog
procesa i pogledima na budućnost razvoja
proizvodnje sadnica (str. 31—37).
— Uređivanje međa (M. SUKALIĆ) prema
posjedima privatnog sektora s tabelarnim
pregledom međa (str. 37—38).
— Lovstvo (A. FRKOVIĆ) je obrađeno
u opsežnom prikazu: lovišta i struktura
lovnih površina (65.073 ha), brojno stanje
divljači, ekonomski kapaciteti, uređenje
lovišta i odstrel divljači, sve s numeričkom
i grafičkom dokumentacijom
(str. 39—55).
— Eksploatacija šuma (R. CHYLAK)
počinje s prikazom zatečenog stanja 1960.
godine, a zatim se iznašaju akcije za unapređenje
proizvodnje, motorne pile, mehanizaciju
privlačenja, otvaranje šuma
i na perspektivu daljnjeg razvoja (str.
55—63).
— Transport (V. DELAC i A. POLIC)
u obradi se polazi od poratnih iskustva,
nastavlja se analizom višegodišnjih rezultata,
uvjetima rada, perspektive i na
Suvremenom održavanju strojeva (str.
63—68).
— Građevinarstvo (J. BLAŽEVIĆ i I.
ČITKOVIĆ) obuhvaća problem radne snage
u građevinarstvu i njezine fluktuaci
je, te primjenu mehanizacije. Prikaz se
zaključuje tabelarnim pregledima izvršenih
radova na objektima niskogradnje,
izgrađenih jedinica s njihovom vrijedno
šću a posebno novoizgrađenih i rekonstruiranih
građevina (str. 68—73).
— Tržište (M. PRPIĆ) je naročito opsežno
obrađeno. U prikazu se tretira pitanje
plasmana drvnih sortimenata, kretanje
cijena u pojedinim godinama s numeričkim
podacima i na kraju opseg poslovanja
i rad centralnog skladišta (str.
73—84).
Ostali dio knjige zauzimaju kraće in
formacije o radnoj snazi, zaštiti na radu,
šumarskoj -školi u Delnicama, natjecanjima
šumskih radnika uz navod natjecateljskih
disciplina, te odmaralište n
Malom Lošinju (str. 84—102).


Posebno i naročito važno poglavlje čini
ekonomika poslovanja (B. SPUDIĆ)
s analizom raspodjele ukupnog prihoda
i uspjeha u poslovanju (produktivnost,
ekonomičnost i rentabilnost), nadalje ulaganja
(N. PUPIĆ) s numeričkim pregledom
izdataka za ulaganja 1960—1969:
komunikacije, visokogradnje, oprema, lovstvo
i biološka ulaganja. Na kraju se posebno
razmatra pitanje izgradnje tvorni
ce drvenjače (D. ŠTIMAC) koja bi mogla
zapošljavati do 230 ljudi u pogonu i
pripremi sirovine, (str. 102—112).


Djelo zaključuju prikazi pojedinih šumarija
i njihovog poslovanja s brojnim
podacima o površinama sastavnih gospo
darskih jedinica, veličini drvnog fonda,
stanju sastojina, prometala, i o gospodarenju.


U prikazu su obuhvaćene sve šumarije
(13): Crni Lug (5.770 ha), Delnice (8.407
ha), Fužine (5.735 ha), Gerovo (8.444 ha),
Klana (12.026 ha), Mali Lošinj (11.907 ha),
Mrkopalj (9.407 ha), Opatija (9.632 ha),
Prezid (5.527 ha), Ravna Gora (6.266 ha),
Rijeka (7.396 ha), Skrad (7.600 ha) i Tršće


(4.374 ha). Dodatak čini kraći članak o
glasilima Šumskog gospodarstva (str.
113—175).
U završnoj riječi se ističe da analiza
sadašnjih kretanja upućuje na slijedeće
konačne zaključke:


— da vrlo intenzivan razvoj naučne
misli i moderne tehnolgije u šumarstvu
dovodi do sukobljavanja ideja i rješenja
temeljenih na starim i novim shvaćanjima.
Iz tih se različitih gledišta onda stva
raju povoljni uvjeti za sve bolje poslovanje;
39