DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 15     <-- 15 -->        PDF

UDK 634.0.176. Ulmus carpinifolia Gled.: 634.0.228.3:634.0.56


O PRIRASTU NIZINSKOG BRIJESTA U MJEŠOVITIM SASTOJINAMA


Ing. MIRKO ŠPIRANEC


Institut za šumarska istraživanja, Zagreb


UVOD


0 prirastu nizinskog brijesta (Ulmus carpinifolia Ehrh.), u smjesi s hrastom
lužnjakom i poljskim jasenom, pisao je prof. Levakovic još prije I. svjetskog
rata (Levakovic 1913). Prema njegovim istraživanjima brijest prirašćuje
u visinu u prvoj mladosti najbrže, u odnosu na ostale dvije vrste. Premda
mu visinski prirast ranije kulminira i već nakon 15. godine padne ispod
visinskog prirasta hrasta i jasena, ipak mu je visinska krivulja tokom cijele
ophodnje viša od visinskih krivulja druge dvije vrste. Iz toga se izveo zaključak,
da je ona vrst drveća u sastojini tokom cijeloga života najviša, koja u
prvoj mladosti najbrže prirašćuje i čiji visinski prirast najprije kulminira.
Što se prsnih promjera tiče, to je po Levakoviću brijest u prednosti do 40.
godine, međutim nakon 50. godine zaostaje za jasenom, a nakon 60. godine
i za hrastom, koji u 75. godini premašuje i jasen. Temeljnice u prsnoj visini
ponašaju se analogno prsnim promjerima. Do 40. godine ona je veća kod
brijesta poslije čega zaostane najprije za jesenom, a poslije 60. godine i za
hrastom. I drvna masa brijesta je veća sve do 55. godine, kada tu masu
dostigne i jasen, a u 65. godini i lužnjak, koji nakon 80. godine preuzima
vodstvo i pred jasenom. Volumni prirast brijesta je u početku najveći, dok
je kod hrasta najmanji. Od 30. godine jasen ima veći prirast od brijesta, a
ovaj još uvijek nešto veći od hrasta. Poslije 35. godine hrast sve više premašuje
prirast brijesta, a oko 50. godine nadvisuje i jasen. Poslije te dobi
prirast hrasta stalno je veći od onoga kod brijesta i jasena. Postotak volumnog
prirasta daje međutim posve drukčiju sliku: tokom cijelog života hrast
ima najveći postotak, jasen nešto manji, a brijest najmanji.


Takovi su bili odnosi u mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka, poljskog
jasena i nizinskoga brijesta u našoj Posavini prije I. svjetskog rata. Međutim
odmah nakon rata god. 1919. pojavila se u Holandiji bolest na brijestu,
kojoj je uzročnik gljiva Ophiostoma ulmi Buism., a prenose je potkornjaci,
osobito Scolytus scolytus F. i Sc. multistriatus Mrsh. Ta se bolest ubrzo proširila
po čitavoj Evropi, a 1930. prešla je i u Sjev. Ameriku, te je prouzročila
pravo pustošenje među brijestom. Zbog nje su se i kod nas morale vršiti
neplanske sječe, kako bi se spriječilo širenje zaraze. Iz sastojina su se vadila
prije reda stabla koja bi inače u normalnim okolnostima ostala do kraja
ophodnje. S druge strane hrast je stradao od gubara i pepelnice, pa je i
njega trebalo spašavati sanitarnim sječama. Sve je to imalo odraza na razvoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nizinskih sastojina i međusobni odnos pojedinih vrsta drveća u njima. Zbog
toga, neće biti na odmet prikazati neke podatke o sadašnjem položaju
nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama, nakon više od 40-gođišnje borbe
protiv holandske bolesti.


PRIMJERNE PLOHE


Naša su istraživanja izvršena na primjernim plohama koje su bile snimane
za izradu prirasno-prihodnih tablica za hrast lužnjak i obični grab.
Među tim plohama bilo je i takovih na kojima su brijest i poljski jasen
bili zastupljeni u dovoljnoj mjeri, pa smo i njih tretirali prilikom istraživanja.
Od desetak takvih ploha na kojima je tretiran nizinski brijest,
odabrali smo pet, gdje je bio brijest jednake starosti s ostalim vrstama
(hrastom, jasenom i grabom), kako bi se podaci mogli lakše uspoređivati.
Nismo vršili analizu stabala kao svojedobno prof. Levaković, već smo obrađivali
čitave plohe kao cjeline. Od spomenutih 5 ploha, tri su bile u Posavini,
a dvije u dolini rijeke Mirne u Istri. One u Posavini pripadaju zajednici
Genisto elatae-Quercetum Horv., a one u Istri zajednici Querco-Fraxinetum
angustifoliae (Fuk.) Bert. 1966. U tabeli 1 navedene su istraživane plohe s oznakom
lokaliteta, površinom, starosti i bonitetom staništa.


Tabela br. 1.


Redni GosDodarska Površina Vrst drveća Starost Bonitet
broj jedinica Odjel plohe ha i omjer smjese god. staništa
I Grede-Kamare la 0,240 hrast luž.
brijest
0,62
0,38
33
33
II (hrast)
II Grede-Kamare 5a 0,250 hrast luž.
brijest
ostalo
0,72
0,23
0,05
35
35
35
I (hrast)
III Grede-Kamare 8c 0,360 hrast luž.
brijest
jasen polj.
0,42
0,11
0,40
60
60
60
III (hrast)
IV Mirna 5c 0,250 hrast luž.
briiest
polj. jasen
0,41
0,23
0,36
41
41
41
II (hrast)
V Mirna lb 0,251 brijest
grab
ostalo
0,43
0,26
0,31
26
26
26
III(grab)


METODA RADA


Kako je već spomenuto, navedene su plohe snimljene prilikom terenskih
radova za izradu prirasno-prihodnih tablica hrasta lužnjaka i običnog graba.
To su bile privremene primjerne plohe, na kojima su jednokratno snimljeni
elementi rastenja. Nakon iskolčenja plohe, na njoj je obavljena klupaža
svih stabala iznad 5 cm prsnog promjera bez obzira na vrst drveća. Nakon
toga su za tretiranu vrstu izmjerene visine stabala i vađeni izvrtci za
utvrđivanje prirasta. Izvrtci su analizirani na licu mjesta i vraćeni na svoje
mjesto u stablu. Kod obrade podataka izračunata je za svaku plohu temeljnica
(za svaku vrst drveća posebno) i srednji prsni promjer. Konstruirane
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 17     <-- 17 -->        PDF

su i izravnane visinske krivulje, iz kojih su izračunate srednje visine po
Loreyevoj formuli. Drvne mase za pojedine vrste drveća uzimane su iz slijedećih
tablica:


— za hrast lužnjak po tablicama drvnih masa, koje je izradio Institut za
šumarska istraživanja, Zagreb (Špiranec 1969).
— za poljski jasen
po tablicama, koje je izradio Šumarski fakultet, Zagreb
(Emrović—Glavač—Pranjić 1962). Upotrebljena je tablica »Q«.

za obični grab po tablicama, koje je izradio Institut za šumarska istraživanja,
Zagreb (Špiranec 1966).

za nizinski brijest upotrebljene su lokalne tablice izrađene na temelju
sekcioniranja modelnih stabala iz sastojina u blizini primjernih ploha.
Svuda je uzimana u račun masa krupnog drva (do 7 cm na tanjem kraju),
jer takvu masu iskazuju tablice za jesen, pa je i za ostale vrste uzimano
krupno drvo radi mogućnosti usporedbe s jasenom.


Tečajni prirast izračunan je po Meyerovoj diferencijalnoj metodi
(Klepac 1963).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Nakon obračuna drvnih masa i prirasta dobili su se podaci o proizvodnji
i tečajnom prirastu na pojedinoj plohi. U tabeli br. 2 navedeni su, osim mase
i prirasta, još i srednji prsni promjer i visina za svaku tretiranu vrst
drveća.


Tabela br. 2.


Red. Starost Srednji Masa Postotak Bonitet
broj god. Vrst
drveća
prsni
promjer
Srednja
visina m
krupnog
drva m3
Tečajni
prirast m3
prirasta
°/o
I 33 hrast 10,9 14,4 198,2 10,959 5,53 II
brijest 11,7 13,5 192,6 16,033 8,32
II 35 hrast 13,5 17,6 273,9 17,933 6,55 I
brijest 13,5 16,0 246,4 20,741 8,42
III 60 hrast 18,8 19,8 307,7 12,664 4,12 III
brijest 20,1 18,3 283,2 10,179 3,59
jasen 28,3 23,6 281,2 7,979 2,84
IV 41 hrast 11,6 16,3 211,7 10,793 5,10 II
brijest 11,5 15,1 198,3 10,482 5,29
jasen 14,4 18,8 206,7 16,396 7,93
V 26 brijest 11,8 12,2 113,6 7,963 7,01 III
grab 9,4 12,3 75,5 5,954 7,89


Iz prednje tabele vidimo, da je srednja visina brijesta na svim plohama
niža od visine hrasta i jasena, pa čak nešto malo niža i od graba. To znači,
da je brijest svuda u podstojnoj etaži i to već od 30. godine (mlađih sastojina
nismo imali). Do sličnih je rezultata došao i prof. Dekanić na pokusnim
plohama u g. j . Josip Kozarac, na kojima u starosti od cea 45 godina
brijest zaostaje sa svojim visinama za hrastom i jasenom. Međutim u sasvim
mladim sastojinama (14—18 god.) brijest se još donekle može mjeriti u visini
sluznjakom, ali je zajedno s njime ipak ispod jasena (Dekanić 1962). Vidimo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 18     <-- 18 -->        PDF

da brijest nije više u svakoj dobi sa svojim visinama iznad hrasta pa i jasena,
kako je to bilo prije I. svjetskog rata. Manje su promjene u međusobnim
odnosima prsnih promjera. I naši podaci pokazuju, da je brijest ispod


40. godine nešto deblji od hrasta (ta je razlika veća što je bonitet staništa
za hrast lošiji), ali je ipak znatno tanji od jasena. Međutim 60-godišnja
sastojina na III. bonitetu za hrast pokazuje opet veći prsni promjer brijesta
od hrasta. U odnosu na grab, brijest ima veći prsni promjer.
Iz prednjega bi se moglo zaključiti, da je borba protiv holandske bolesti
poremetila prirodni razvoj brijesta u mješovitim sastojinama i potisnula ga
u donju etažu. Ta je pojava nastala k´ao posljedica sječe zaraženih stabala,
koja se regrutiraju većim dijelom među dominantnim stablima. I stručnjaci
u operativi opazili su, da potištena brijestova stabla duže odolijevaju holandskoj
bolesti. To će biti po svoj prilici zbog toga, što brijestovi potkornjaci,
koji prenose konidije gljive Ophiostoma ulmi, Buism. napadaju ponajviše
višne dijelove brijestovih stabala, koji su dakle najviše izloženi suncu. Tako
veliki brijestov potkornjak (Scolytus scolytus F.) prije proljetnog rojenja
obavlja dopunsko brštenje na vrhu krošnje. Mali brijestov potkornjak
(Se. multistrialus Mrsh) napada gornji dio debla i grane, a Sc. pygmaeus F.
napada tanke grane u vrhu (Spaić 1963).


ZAKLJUČAK


Analizirajući podatke o drvnim masama i prirastu u tabeli 2, dolazimo


do ovih zaključaka:
a) Smjesa hrast-jascn-brijest: u mlađoj sastojini (41 god.) i na
boljem bonitetu (II) jasen ima daleko veći prirast i postotak prirasta od
hrasta i brijesta, koji su približno jednaki. Ali drvna masa po hektaru ipak
je najveća kod hrasta. U nešto starijoj sastojini (60 god), i na lošijem bonitetu


(III) hrast ima najveću masu i prirast, kao i postotak prirasta, dok je jasen
najslabije produktivan. Brijest je negdje u sredini između hrasta i jasena.
Vidi se očito, da najslabije lužnjakovo stanište ne adgovara poljskom jasenu.
jer je za njega presuho, dok brijestu još odgovara. Manja drvna masa od
hrasta posljedica je drukčijeg obličnog broja, jer je brijest manje jedar
(Levaković 1913), a i visine su mu nešto niže od hrastovih.
b) Smjesa hrast-brijest: obje plohe su približno iste starosti (33
odnosno 35 godina), jedna na I., a druga na II. bonitetu za hrast. Drvne
mase po 1 ha veće su kod hrasta, ali je prirast brijesta znatno veći, a isto
tako i postotak prirasta. Budući da su obje sastojine razmjerno dosta mlade,
može se zaključiti, da brijest u mladosti jače prirašćuje od hrasta.


c) Smjesa brijest-grab: na plohi br. V. uzrasla je mješavina sastojina
graba i brijesta iz panja. Brijest ima ovdje veću drvnu masu i tečajni
prirast po 1 ha, ali grab ima veći postotak prirasta. Bonitet je određen
po grabu.


o o o O o o o


O sušenju brijesta zbog holandske bolesti pisano je mnogo, ali je za
njegovo spašavanje razmjerno malo učinjeno, jer se zapravo nije ni moglo
nešto efikasno uraditi. Represivne mjere sastoje se u uništavanju potkornjaka,
koji prenose konidije gljive Ophiostoma ulmi Buism. Međutim i
klimatski faktori imaju utjecaja na širenje bolesti, a melioracije u nizinskim


16
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 19     <-- 19 -->        PDF

šumama mogle su oslabiti otpornu snagu brijesta (Kišpatić 1959). Neke
azijske vrste brijestova otporne su na holandsku bolest, ali se nisu mogle
aklimatizirati u Evropi. Stoga se među evropskim vrstama traže otporniji
varijeteti koji bi zamijenili Ulmus carpinifoliu Ehrh.


Smatra se da je primarni uzrok propadanju brijesta promjena klimatskih
faktora i to temperature i vlage. Suha i topla klima slabi otpornu snagu
brijestovih stabala, a pogoduje razvoju potkornjaka (Vajda 1952). Prirodnim
putem će se zaustaviti ugibanje brijesta ako se povrati duži period hladnijih
i vlažnih proljeća i ljeta, kako je to bilo prije 1916. godine. U tom slučaju
mogao bi se nizinski brijest spasiti od potpunog uništenja. Opažanja vremenskih
prilika posljednjih 10—15 godina pružaju stanovitu nadu u taj
preokret.


LITERATURA


1.
Dekanici. : Povećanje proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina
lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini. Glasnik za šum. pokuse
knj. 15. Zagreb 1962.
2.
Emrović — Glavač — Pranjić: Tablice drvnih masa za poljski jasen.
3.
Kišpati ć J.: Holandska brestova bolest. Šum. enciklopedija I. Zagreb 1959.
4.
Klepa c D.: Rast i prirast šum. vrsta drveća i sastojina. Zagreb 1963.
5.
Levaković : A.: Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini.
Zagreb 1962.
Šum. list br. 8. Zagreb 1913.
6.
Spai ć L: Brestovi potkornjaci. Šum. enciklopedija II. Zagreb 1963.
7.
ŠpiranecM. : Tablice drvnih masa za pitomi kesten i obična grab. Zagreb 1966.
8.
Š p i r an e c M.: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo. Šum. list
br. 5. — Zagreb 1969.
9.
Vajd a Z.: Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. Glasnik za šum. pokuse
knj. 10. Zagreb.
ON THE INCREMENT OF FIELD ELM IN MIXED STANDS


Summary


Described are the growth rate and present position of Field Elm (Ulmus
carpinifolia Gled.) in mixed stands with Pedunculate Oak and Narrow-leaved
Ash, after a 40-year fight against the Dutch Elm disease. In Table 2 are presented
data of investigations relating to the increment of Elm in: a) Oak/Ash/ Elm
mixture, b) Oak/Elm mixture, and c) Elm/Hornbeam mixture.