DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Prof. dr Borivoj Emrović


(1912—1970)


Dne 3. studena 1970. god. umro je u 59. godini života profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Dr Borivoj E m r o v i ć, redoviti sveučilišni profesorpredstojnik Katedre za dendrometriju na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Pokojni profesor Emrović je rođen 13. ožujka 1912. god. u Zagrebu. U Zagrebu
je proveo ne samo svoje djetinjstvo i svoju mladost, nego gotovo cio
svoj vijek. Maturirao je na II muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1931. god., te
se iste godine posvetio studiju šumarstva koji i završava 1937. god. na Šumarskom
odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Iste godine nastupa
službu kod tadašnje Direkcije državnih šuma u Zagrebu, gdje je službovao
do 1946. god. Nakon toga radi kod iskorišćivanja šuma u Novoselec—Križu
i u šumskoj manipulaciji Garešnički Brestovac. No već nakon nekoliko mjeseci
izbivanja vraća se u Zagreb i nastupa 1. studena 1946. god. dužnost asistenta na
Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, kod Katedre za dendrometriju,
kod glasovitog, u svijetu poznatog učenjaka i profesora dr Antuna
Levakovića. Nakon 9 godina studioznog rada doktorira 1955. god.


Tokom tih 9 godina pojavljuje se u stručnoj štampi veći broj njegovih naučnih
i stručnih radova iz područja Dendrometrije koji daju naslutiti da sazrijeva
još jedan odličan znanstveni radnik na tom području.


Već se iz tih radova razabire njegova sklonost ka suvremenom znanstvenom
pristupu u razradi problema s kojima se dendrometrija kao znanost bavila.


Nakon provedenog habilitacijskog postupka izabran je 1955. za docenta, 3
godine kasnije za izvanrednog profesora i 1961. god. za redovnog profesora za
predmet Dendrometrija.


Brojni su radovi koje je Profesor Emrović ostavio iza sebe. Njegovi radovi
pokazuju, da je uspješno sintetizirao klasičnu srednjoevropsku i modernu zapadno
evropsku i američku dendrometrijsku znanost upotrebljavajući matematičko-
statističke metode, moderne grafičke metode, nomograme, funkcionalne
papire i drugu savremenu znanstvenu aparaturu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Radovi pokojnog profesora Emrovića su zapaženi i u inozemstvu. Neki su
njegovi radovi i objelodanjeni u inozemstvu, a gotovo svi njegovi objavljeni
radovi su registrirani ili prikazani u inozemnoj znanstvenoj šumarskoj bibliografiji
ili stručnim časopisima.


Posljednjih je godina njegov znanstveni rad bio ometan narušenim zdravstvenim
stanjem, pa je taj rad, evo, i potpuno prekinut u godinama kada se
obično očekuje završno zaokruživanje znanstvene djelatnosti jednog plodnog
životnog perioda.


Profesor Emrović je poklanjao i mnogo brige nastavi II i III stupnja unoseći
u nastavu savremene dendrometrijske metode i izvodeći sa studentima brižljivo
i metodički razrađene vježbe i terensku nastavu.


No nije se profesor Emrović bavio samo znanstvenim i nastavnim radom.
On je veoma aktivno učestvovao i u stvaranju samoupravljačkih organa na
fakultetu i u donošenju niza normativnih akata i kao član mnogih komisija pa
i kao predsjednik Savjeta Šumarskog fakulteta.


Smrću profesora Emrovića gubi Šumarski fakultet u Zagrebu i šumarska
znanost u zemlji, unutar kratkog vremenskog razdoblja, još jednu snažnu znanstvenu
ličnost, ličnost koja je nastavljala tradiciju najvišeg dometa jedne važne
šumarske stručne discipline, ličnost koja je preuzela stijeg Katedre za dendrometrijsku
znanost od jednog Levakovića, a koja je taj stijeg dostojno dalje nosila.


Uspomenu na profesora Emrovića i kao znanstvenog radnika, i kao nastavnika,
i kao čovjeka, druga i prijatelja sačuvat će jednako i nastavnici, i studenti,
i stručnjaci i njegovi drugovi i prijatelji.


SLAVA MU!


Naučni i stručni radovi prof. Dr Borivoja Emrovića:


1.
Grafička primjena Levakovićevih formula, Šumarski list 3—4/1951, str.
3—11.
2.
O upotrebi standardnih visinskih krivulja, Šumarski list 2/1953, str. 78—95.
3.
Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen, Šumarski list 3/1953,
str. 114—118.
4.
O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvnogromadnih tablica (tarifa), Šumarski
list 4—5.1953, str. 214—221.
5.
O izjednačenju pomoću funkcija koje se logaritmiranjem daju svesti na linearni
oblik. Glasnik za šumske pokuse br. 11/1953., str. 73—110.
6.
O konstrukciji jednoulaznih tablica — tarifa — pomoću logaritamskog papira,
Šumarski list br. 8/1954, str. 386—392.
7.
O najpodesnijem obliku izjednadžbene funkcije potrebne za računsko izjednačenje
pri sastavu dvoulaznih drvnogromadnih tablica. (Doktorska disertacija
obranjena 23. 4. 1955. na Polj.-šumarskom fakultetu u Zagrebu).
Glasnik za šumske pokuse br. 14, str. 49—126.
8.
Problematika konstrukcije jednoulaznih tablica drvnih masa. Habilitacioni
rad (Habilitacioni postupak završen 27. 5. 1955.). Rukopis 38 strana, 4 str.
grafikona i 2 strane tabela. U štampi za »Glasnik za šumske pokuse«.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 80     <-- 80 -->        PDF

9.
Nomogram! za Algan-Schaefferove tarife, Šumarski list 7—8/1957, str.
293—302.
10.
Veličina slučajne greške kod određivanja volumnog prirasta sastojine pomoću
izvrtaka uz upotrebu tarifa. Šumarski list 1—2/1958., str. 14—20.
11.
O Christenovom visinomjeru, Šumarski list 5—6/1958, str. 194—211.
12.
Određivanje volumnog prirasta pomoću izvrtaka uz upotrebu tarifa i Hohenadlovih
primjernih stabala. Rukopis 35 strana.
13.
Funkcionalni papir za volumni prirast, Šumarski list br. 11—12/1958, str.
398—406.
14.
Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru. Šumarski list
br. 11—12/1960, str. 345—356.
15.
Dendrometrija, Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949, str. 66—180.
16.
Režimi sušenja drveta (zajedno sa dr ing. prof. I. Horvatom), Šum. list br.
8—10/1958, str. 1—19.
17.
Dvoulazne tablice za hrast u Spačvanskorn bazenu (zajedno sa Markićem
i Špirancem). Šum. list 11—12/1958.
18.
Članci za Šumarsku enciklopediju: Kubisanje (ksilometar), kubisanje obrađenog
drveta.
19.
Tarife za jelu na silikatnoj podlozi u Gorskom Kotaru. Rukopis 13 strana
i 4 tabele.
20.
Die Ermittlung der Massenzuwachsprozente mit Hilfe des Tarifdifferenzverfahrens,
Schweizerische Zeitschrift f. Forstwesen, Nr. 3. 1960. S. 182—189.
21.
Tablice drvnih masa za poljski jasen (zajedno sa V. Glavač i A. Pranjić)
1962.
22.
Über die Stammform der spitzblättrigen Esche in verschiedenen Auenwaldgesellschaften
des Savagebietes in Kroatien (Jugoslawien) (zajedno sa V.
Giavač i A. Pranjić). Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, Nr. 3, März,
1964, S. 143—162".
23.
Fotometoda za mjerenje visinskog prirasta. Šumarski list 7—8/1966, str.
343—347.
24.
Der relative Betrag der Volumenzuwachskomponente welche als Folge der
Verschiebung der Massentarifkurve entsteht. Schweizerischen Zeitschrift
für Forstwesen (119) Nr. 9, September 1968, S. 633—638.
25.
Selecting diameter-increment sample tress (from which the increment cores
are to be extracted) when using Meyers Method of tariff diferences. Referat
za IUFRO Kongres München 1967.
26.
Determining the stand increment by the method of total differential of
standard volume tables. Referat za IUFRO, Kongres München 1967.
27.
Vrijeme prelaza (Temps de passage). Šumarski list 7—8/1968, str. 253—264.
28.
Modificirana formula Lachaussea. Šumarski list br. 11—12/1968, str. 429—
439.
29.
Dendrometrija, šumarsko-tehnički priručnik, str. 13—163, Zagreb 1966.
30.
Sistemi mjernih jedinica i standardni brojevi (zajedno sa Brezinšćak) Drvno-
industrijski priručnik, Zagreb 1967, str. 55—121.
Zv. Potočić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 81     <-- 81 -->        PDF

NATJEČAJ


ŠKOLSKI CENTAR ZA ŠUMARSTVO I DRVOPRERADIVACKU DJELATNOST


U KARLOVCU


Kurelčeva br. 2 vršit će školske godine 1971/72. upis u slijedeće škole:


A
ŠUMARSKA ŠKOLA


— srednja škola u trajanju od 4 godine
— upisati se mogu učenici (omladina) sa završenom osnovnom školom

po završenom školovanju učenici stiću srednju stručnu spremu i zvanje šumarskog
tehničara
B
ŠUMARSKA ŠKOLA — za odrasle


— srednja škola u trajanju od 4 godine
— upisati se mogu radnici u stalnom radnom odnosu u šumsko-privrednim organizacijama
sa završenom osnovnom školom
— odvijanje nastave prilagođeno je njihovim obavezama na radnom mjestupo završenom školovanju učenici stiću srednju stručnu spremu i zvanje šumarski
tehničar
C
ŠKOLA ZA KVALIFICIRANE RADNIKE U ŠUMARSTVU


— škola u trajanju od 2 godine
— u školu se mogu upisati radnici u stalnom radnom odnosu u šumsko-privrednim
organizacijama sa završenom osnovnom školom
— odvijanje nastave prilagođeno je njihovim obavezama na radnom mjestu
— po završenom školovanju učenici stiću zvanje KV radnika u šumarstvu


D ŠKOLA ZA KVALIFICIRANE RADNIKE DRVOPRERAĐIVACE — stolari,
modelari itd.


— škola u trajanju od 3 godine
— upisati se mogu učenici sa završenom osnovnom školom

po završenom školovanju stiću zvanje kvalificiranog radnika drvoprerađivača
određenog smjera
Prijavu za upis potrebno je dostaviti u tajništvo Školskog centra sa slijedećim
dokumentima:


za škole pod A i D


1. molbu za upis biljegovanu sa 2 n. din biljega
2. svjedodžbu o završenom VIII razredu osnovne škole
3. izvod iz matične knjige rođenih
4. liječnička svjedodžba
za škole pod B i C


1. molbu za upis biljegovanu sa 2 n. din biljega
2. svjedodžbu o završenom VIII razredu osnovne škole
3. izvod iz matične knjige rođenih
4. liječnička svjedodžba
5. potvrdu šumsko-iprivredne organizacije o zaposlenju
6. dvije fotografije veličine 4x6
Upisi redovnih učenika pod A i D obavit će se 3. i 4. IX 1971. godine od 8 do 12
sati u prostorijama Školskog centra, Kurelčeva broj 2.


Upisi u škole pod B i C naknadno će se objaviti.


UPRAVA
Školski centar za šumarstvo i
drvoprerađivačku djelatnost Karlovac
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoä« Samobor
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ŠUMARSKI ILST


GLASILO SAVEZA INŽENJERA I TEH. ŠUM. I DRV. IND. HRVATSKE


Organe de 1´ Union des Socićtes forestieres de Croatia — Journal of the Union of
Forestry Societies of Croatia — Žurnal Sojuza inž. i teh. les. i lesprom. Horvatii —
Zeitschrift des Verbandes der Forstvereine Kroatiens


Glavni i odgovorni urednik
Dr. BRANIMIR PRPIĆ


Izdavač: Savez ITŠIDI SR Hrvatske — Editeur: L´ Union des Societes forestieres
de Croatie — Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Izdatelj: Sojuz
ITLILP Horvatii — Herausgeber: Verband der Forestvereine Kroatiens — Zagreb,


Mažuranića trg 11 — Tel. 36-473.
GodišteTomVolumeVolumeJahrgang
\
´
94 ZAGRE B
Godina
God
Year
Annee
Jahr
1970.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SADRŽAJ
(CONTENTS — SODERŽANiE — TABLE DES MATIERES — INHALT)


ŠUMARSKOG LISTA 1970. g.


ČLANCI — STAT´ I — ARTICLES — AUFSÄTZE


1. UZGAJANJE SUMA — LESOVODSTVO — SIVICULTURE — WALDBAU
Šaf ar J.: Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). I Prilog: areal i stanište — Pinus
brutia Ten.: Area and sites — Pinus brutia Ten.: Aire et station — Pinus
brutia Ten.: Areal und Standort 1


Šafa r J.: Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). II Prilog: Ekološke i ekonomske
značajke — Pinus brutia Ten.: Ecological and economic characteristics —
Pinus brutia Ten.: Characteristiques ecologiques et economiques — Pinus
brutia Ten.: Ökologische und ökonomische Charakteristiken ... . 10


Prpi ć B.: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma — Application
of radioactive isotopes in silviculture — Application d´isotopes en sylviculture
— Isotopenanwendung im Waldbau 106


Milkovi c S.: Otpornost borovca (Pinus strobus L.) na snježne padavine —
Resistance of Eastern White Pine strobus L.) to snowfall — Resistance du
pin Weymouth (Pinus strobus L.) ä la chute de neige — Resistenz der ostamerikanischen
Strobe (Pinus strobus L.) gegen die Schneefälle . . . 239


Rau s Đ.: Prilog poznavanju flore Fruške gore iz okolice Iloka — The flora of
Fruška Gora Mountain from the environs of Ilok — Une contribution ä la
connaissance de la flore de la Montagne de Fruška Gora aux environs de
rilok — Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Gebirges Fruška Gora aus
der Umgebung von Ilok 285


2. UREĐIVANJE ŠUMA — LESOUSTROJSTVO — FORESTMANAGEMENT —
AMENAGEMENT DES FORETS — FORSTEINRICHTUNG
Toma c Z.: Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno
određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama
(Fagetum abietetosum croaticum Horv.) — The role of mixture
proportion in setting up directives of management (or regulation of cut) by
means of tables of normal growing stock volumes in selection forests
(Fagetum abietetosum croaticum Horv.) — Le röle des proportions de
melange ä l´etablissement des directives de traitement (ou bien du reglement
du taux d´exploitation) au moyen de tables des volumes normaux
dans lef forets jardinees — Die Rolle des Mischungsverhältnisses bei der
Aufstellung der Richtlinien für die Bewirtschaftung (bzw. der Hiebsatzberechnung
mit Hilfe von Normalvorratstafeln für Plenterwälder (Fagetum
abietetosum croaticum Horv.) 233


3. DENDROMETRIJA — DENDROMETRY — HOLZMESSKUNDE
Pranji ć A.: Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka — Stand height
curves of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) — Gourbes de hauteur des
peuplements de chene pedoncule (Quercus robur L.) — Bestandshöhenkurven
der Stieleiche (Quercus robur L.) 201
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 85     <-- 85 -->        PDF

4. ZAŠTITA SUMA — OHRANA LESA — FOREST PROTECTION —
PROTECTION DES FORETS — FORSTSCHUTZ
Opaličk i K.: Mineri i defolijatori jele i njihov udio u procesu sušenja sastojina
jele — Silver Fir miners and defoliators and their participation in
the process of die-back of Silver-Fir stands — Mineuses et defoliateurs du
sapin et leur participation au processus du deperissement des sapinieres —
Nadelminierende und fressende Schädlinge der Weisstanne und ihre Beteiligung
am Tannensterben 69


Vajd a Z.: Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj — Problem of
forest protection against fires in the S. R. of Croatia — Le probleme de la
protection des forets contre les incedies dans la R. S. de Croatie — Das
Problem der Waldbrandverhütung in der SR Kroatien 92


Klepa c D.: Kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske površine u zaraženim
jelovim šumama? — How to determine the percentage decrease of
assimilation area in infested Silver Fir forests? — Comment determiner
le taux de diminution de la surface d´assimilation dans les sapinieres contaminees
— Wie kann die prozentuelle Abnahme der Assimilationsfläche
in den versuchten Tannenwäldern ermittelt werden? 229


5. ŠUMARSKA EKONOMIKA — EKONOMIKA LESNOGO HOZJAJSTVA —
FOREST ECONOMICS — ECONOMIE FORESTIERE —
FORSTWIRTSCHAFTSLEHRE


Golu b ovi ć U.: Prilog utvrđivanju vrijednosti sastojina u izmijenim uvjetima
privređivanja na mediteranskom području — A contribution to the
valuation of stands under changed earning conditions in the Mediterranean
region — Une contribution ä l´estimation des peuplements dans les conditions
economiques changees en region mediterraneenne — Ein Beitrag zur
Bewertung der Bestände in den geänderten Erwerbsverhältnissen im Mediterrangebiet
21


Mesi ć S.: Neki problemi formiranja dohotka i uspostavljanja samopravnih
odnosa u grani šumarstva zbog postojanja rente 112


Kralji ć B.: Priprema rada i proizvodnje, optimalna veličina šumarije i optimalni
sistem njezina rukovođenja te uposlivanje diplomiranih inžinjera
šumarstva — Operations and production scheduling — Optimum size of
forest enterprise and optimum system of it management — Engagement of
graduate engineers of forestry — Dressement du plan des travaux et de la
production — Grandeur optimale de l´entreprise forestiere et le Systeme
optimal pour sa gestion — Engagement des ingenieurs forestiers diplomes


— Arbeits- und Produktionsvorbeiretiung — Optimale Grösse des Forstbetriebes
und optimales System seiner Leitung — Zuteilung von Posten an
diplomierte Forstingenieure 158
Kralji ć
B.: Procjena vrijednosti šuma i bilanciranje uspjeha u biološkoj
šumskoj proizvodnji u Jugoslaviji — Forest valuation calculation of results
in the biological production in Yugoslavia — L´estimation des forets et le
calcul des resultats dans la production biologique forestiere en Yugoslavie


— Waldwertschätzung und Bilanzierung des Erfolges in der biologischen
Forstproduktion in Jugoslawien 172
6.
PEDOLOGIJA — POCVOVEDENIE — SOIL SCIENCE — PEDOLOGIE —
BODENKUNDE
Spirovski J. i Mircevski S.: Karakteristike zemljišta u nekim tipovima
šuma hrasta kitnjaka u planini Karadžici (Kitka) — Soil characteristic in
some Sessile Oak forest types in the Mountain of Karadžica (Kitka) —
Caracteristiques du sol dans certains types de forets de chene ä fleurs
sessiles dans la montagne de Karadžica (Kitka) — Bodeneigenschaften
einiger Traubeneichen-Waldtypen im Gebirge Karadžica (Kitka) . . . 148
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Vrankovi ć A.: Pedološki prikaz tala nekih šumsko-gospodarskih jedinica
u planinskom masivu Mala Kapela — A pedologic survey of the soils of
several forest management units in the mountain range of Mala Kapela —
Une description pedologique des sols de certines unites d´amenagement
dans le massif de Mala Kapela — Eine pedologische Darstellung der Böden
einiger Wirtschaftseinheiten im Mala Kapela-Massiv 369


Kalini ć M.: Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja —
Characteristic of the soils of Beech and Oak stands in Psunj Mountain —
Les caracteristiques des sols des peuplements de hetre et de chene dans la
montagne de Psunj — Bodencharakteristiken der Buchen- und Eichenbestände
im Psunj-Gebirge 391


Martinovi ć J.: Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim
šumama Hrvatske — Some characteristics of the organic matter of soils in
Norway Spruce forests of Croatia — Quelques caracteristiques de la matt
e organique des sols dans les forets d´epicea en Croatie — Einige Charakteristiken
der organischen Materie der Böden in Fichtenwäldern Kroatiens
409


7. ISKORIŠCIVANJE ŠUMA — LESOEKSPLOATACIJA — LOGGING —
FORSTNUTZUNG
Tomani ć S.: Utjecaj zamorenosti radnika na dnevnu i tjednu dinamiku proizvodnosti
rada pri sječi i izradi drva — Effect of worker´s fatigue on the
daily and weekly dynamics of the work output at felling and rough conversion
of trees — Effect de la fatigue du traivalleur sur dynamisme journalier
et hebdomadaire du rendement au travail de l´abattage et du fagonnage
du bois — Wirkung der Ermüdung des Arbeiters auf die tägliche
und wöchentliche Dynamik der 84


Bojani n S.: Utrošak vremena za orumenjavanje stabala crnog bora i faktori


o kojima ovisi — Time expenditure in reddening trees of Austrian Pine
and factors influencing this expenditure — Depense de temps pour rougir
les arbres du pin noir d/Autriche et les facteurs dont depend cette depense
— Zeitafwand beim Röten der Bäume von Schwarzkiefer und Faktoren
von denen dieser Aufwand abhängig ist 125
Lovri ć
N.: Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva — Dimensioning
of carriageway constructions of forest roads — Dimensionnement
des constructions de la voie des routes forestieres — Dimensionierung
der Fahrbahnkonstruktionen der Waldwege 221


8. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Dekani ć I.: Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi .. . 37


Klepa c D.: Obrazovne potrebe u šumarstvu i drvnoj industriji s obzirom
na tehničko-tehnološke i društvene transformacije u svijetlu srednjoročnog
plana razvoja 243


Popovsk i P.: Problemi visokoškolske nastave na šumarskim faktultetima


Jugoslavije 259
Mirkovi ć D.: Režim studija kao sredstvo za podizanje kvalitete nastave . 265
Tuč o vi ć A.: Diplomski rad kao sredstvo za podizanje kvalitete studija . . 270
Klepa c D.: Kako je organizirana postdiplomska nastava na sveučilištu u


Padovi
427


9. AKTUELNA PROBLEMATIKA I TEME
Butkovi ć M.: Društveni plan razvoja šumarstva i drvne industrije Hrvatske
za razdoblje od 1971—1975. godine 317
Vasung M., Spol jarić V.: O šumama slavonske regije 327
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 87     <-- 87 -->        PDF


Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstvenog stanja šumskog
sjemena 341Zaključci sa savjetovanja ITŠIDJ-e 10. 7. 1970. u Sarajevu na temu: Koncepcija
razvojnih mogućnosti šumarstva, prerade drveta i grafičke industrije
za period 1971—1975. godine 431


10. DRUŠTVENE VIJESTI


Jesenski plenum Saveza ITŠIDH-e u Poreču 1968. god
53


6. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 22. 1. 1970
62


7. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 26. 3. 1970
116


8. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 16. 4. 1970
192


9. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 14. 5. 1970 193
Zapismk sa zajedničke sjednice upravnog odbora zajednice istraživačkih organizacija
u oblasti šumarstva i industrije za preradu drveta (XX sjednica) i
plenuma zajednice šumarskih fakulteta Jugoslavije 194
Neidhard t N.: Prva žena doktor šumarskih nauka 198
Izvještaj o radu IV Plenuma zajednice šumarskih fakulteta Jugoslavije . . 255
Društvena aktivnost studenaat šumarstva Jugoslavije 273
Zapisnik proljetnog plenuma SITŠIDH-e, održanog u Slavonskom Brodu 26. 6.
1970. , 333


10. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 24. 9. 1970
338


11. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 29. 10. 1970
339


12. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 17. 12. 1970
437


11. DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Šaf ar J.: Letno poročilo 1969. Instituta za gozno in lesno gospodarstvo Biotehniške
fakultete v Ljubljani 64
Kovačevi ć J.: Pedološka karta »Gornje Posavine« 64
Kovačević J.: Flora SR Srbije 359


12. KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE


Beni ć R. — Bojani n B.: Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju
šuma u Ljubljani 276
Beni ć R.: Savjetovanje njemačkog saveza šumarstva 352Treća međunarodna konferencija inženjera i učenjaka žena u Torinu . . 357


13. STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA


Bojani n S.: Dr Kaldy Jozsef — Erdögazdasagi anyagmozgatas gepei es
technologiöja I. es II. resz (Tehnologija iznošenja i strojevi za iznošenje
u šumarstvu, I. i II. dio) 278
Neidhard t N.: Dendrokronologija 278
Tomani ć S.: Arvesen Anton — Snarekjring av t0mmer i hele lengder med
terrenggaende traktorer (Privlačenje cijelih debala poljoprivednim i zglobnim
šumskim traktorima) 279
Čuri ć R.: Osvrt na šumarstvo Norveške 355
Em H: Karta prirodne vegetacije Irana 439
Pintari ć K.: Thill Andre — Le frene et sa culture (Običan jasen i njegov
uzgoj 440
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 88     <-- 88 -->        PDF

; 14. RAZNO


Murk o V.: Zasluge Josipa Ressela za hrvatske šume 42
Lukači ć R.: Kratak prikaz o šumarstvu Istre od osnivanja Šumskog gospodarstva
do danas 57
K l e p a c D.: O Josipu Kozarcu povodom proslave 100-godišnjice šumarije u
Lipovljanima 186
Miki ć J.: Povodom 80-godišnjice osnivanja i razvoja »Slavonije«, drvne industrjie
u SI. Brodu 307


15. NEKROLOZI
Milan Crnadak (piše M. Strineka) 66
Kramar Slava (piše R. Tomek) 442
Borivoj Emrović (piše Z. Potočić) 444


KAZALO IMENA SURADNIKA 1970. GODINE


Benić R. 276, 352 Neidhardt N. 198, 278
Bojadžić N. 273 Opalički K. 69
Bojanin S. 125, 276, 278 Opalički S. 366
Butković M. 317 Panov A. 119, 360


Curić R. 355 Pintarić K. 440
Dekanić I. 37 Popovski P. 259


Em H. 439 Potočić Z. 444
Golubović U. 391 Pranjić A. 117, 201
Kalinić M. 391 Prpić B. 106
Klepac D. 186, 229, 243 Rauš Đ. 285
Kovačević J. 65, 359 Spirovski J. 148
Kraljić B. 158, 172 Strineka M. 66
Krstinić A. 63, 116, 192, 193, 333 Šafar J. 1, 10, 64
Lovrić N. 221 Špoljarić V. 327
Lukačić R. 57 Tomac Z. 233


Martinović J. 409 Tomanić S. 84, 279


Mesić S. 112 Tomek R. 442
Mikić J. 307 Tucović A. 270
Milković S. 239 Vajda Z. 92
Mirčevski S. 148 Vasung M. 327


Mirković D. 265 Vranković A. 369
Murko V. 42
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 89     <-- 89 -->        PDF

TVORNICA MASINA


A. STIHL WAIBLINGEN
ZAPADNA NJEMAČKA


sa iskustvom od više decenija u konstruiranju motornih pila


PRVA JE POČELA SERIJSKI PROIZVODITI:


AV — antivibracione držače — za motorne pile kojima se uspješno prigušuju vibracije
motora i lanca čime je postignut značajni uspjeh u suzbijanju profesionalnih
oboljenja šumskih radnika sjekača rukovaoca motornih pilama.


Motorne pile STIHL 041 AV electroni c sa elektronskim (Thyristorskim) upaljivanjem
kod kojih se izbjegavaju uobičajene smetnje mehaničkoga prekidača
(platina) uslijed nečistoće, vlage, smrzavice kao i nagorjevanja kontakata prekidača,
a čime se postiže efikasniji rad motora.


OILOMATIC lance za motorne pile kod kojih se uljnim kanalima na pogonskim
člancima usmjerava ulje za podmazivanje na mjesto najjačih opterećenja (klizne
dijelove vodilice — vodice — te zakovice i njihove provrte).


Radi toga STIHL OILOMATIC lanci traju duže, njihovom upotrebom se vodilice
i lančanici manje troše (habaju) a motor manje opterećuje.


I ova uspješna dostignuća ukazuju na obimnost istraživanja i razvojnoga rada
fabrike na unapređenju u proizvodnji motornih pila.


Konstruktori razvojne službe fabrike godinama drže vodeće pozicije u ostvarivanju
novih dostignuća u poboljšanju motornih pila STIHL, pa orijentiranjem na tu
proizvodnju istovremeno se dobiva i jamstvo za korišćenje tih najnovijih dostignuća
u proizvodnji motornih pila.


Sve informacije za STIHL motorne i električne pile, kao i priključne uređaje za
pošumljivanje, njegu i zaštitu šuma možete dobiti kod


Zastupnika za SFR Jugoslaviju


UNIKOMERC-a


ZAGREB, Amruševa 10
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 90     <-- 90 -->        PDF

IZRADA ŠUMSKIH PUTOVA IMA SVOJE TEŠKOĆE
KOD UPOTREBE UNIMOGA ONE NESTAJU


I


Kod izrade šumskih puteva pojavljuju
se tako različiti zadaci da
bi stručnjak trebao da raspolaže
tucetom — u osnovi veoma različitih
— uređaja. Kako se može
u takvom slučaju raditi ekonomično?
To je moguće ako se raspolaže
univerzalnim nosačem uređaja
i motora, koji rentabilno pokreće
sva radna sredstva i to u
proizvoljnom redoslijedu i sa mogućnošću
brze međusobne zamjene
pojedinačnih raznih uređaja.


Unimog sa frezom radi precizno


KO TO MOŽE?


Mercedes-Benz Unimog. Na našoj
slici ima pozadi uređaj za kopanje
jaraka i utovar, a sprijeda grtalo
zemlje. Mi bismo mogli prikazati
i isti Unimog sa montiranim
sabijačem, priključnom ravnjačom,
sa obješenim valjcima,
frezom za drobljenje ili čak i kao
lovačko vozilo.


Razvodni mehanizam sprijeda i
pozadi omogućuju izdvajanje ener


gije po izboru. Unimog se, prije
svega, ističe svojim pogonom na
sva četiri točka, koji su istih dimenzija
i blokirajućim uređajem
diferencijala na obje osovine. Time
se snaga motora (34, 45, 66 ili
80 KS) sa sigurnošću prenosi na
zemljište i gotovo bez ikakvog
gubitka pretvara u radni učinak.
Unimog ima sanduk u koji se može
utovariti do 2 t materijala i
može ugrađivanjem hidrauličkog
cilindra proširiti svoje mogućnosti
prevrtanja sanduka na tri
strane.


Unimog sa vučnim agregatom. Racionalan
i potpuno mehanizovan


preno klada.


To ga dodatno pretvara u snažno
transportno vozilo (do 70 km h\
sa ili bez prikolice. Sa dodatnim
uređajem vozi brzo na slijedeće
radno mjesto. Komforna vozačka
kabina (sa pomičnim sjedištem,
grijanjem) može biti izrađena kao
potpuno čelična kabina ili kabina
sa sklopivim krovom za svako
vrijeme.


Unimog sa zahvatnom dizalicom.
Istovar do daljine 5 m.


Unimog se vrlo brzo i višestruko
amortizira. Donosi uštede u pogledu
radne snage i pojedinačnih
specijaliziranih mašina. Sa odgovarajućim
dodatnim agregatima obavlja
sve radove u šumi. Stoga
je Mercedes-Benz Unimog svestrana
osnovna mašina u šumarstvu.


1


.


,´ ,


i i´


11


1 ,´ i»


,i ,i
,i ,´
i´ i´
i


1, i
, ,i


n ,i


ii ,´
[ ,


SVE INFORMACIJE KOD


LJUBLJANA, TRDINOVA 4