DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 71     <-- 71 -->        PDF

^cuMaeiie a´tjeMl


ZAPISNIK


sa 12. sjednice U. O-a Saveza ITSlDH-e
održane dne 17. 12. 1970. g.


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Dr B. Prpić, Mr N. Komlenović, Ing.


Z. Petković, Z. Zorić i Mr A. Krstinić.
Prisutni članovi N. O.: Ing. V. Fašaić,
Ing. Ž. Hajdin i Ing. S. Vanjković.


Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Održavanje godišnje skupštine ITJ-e
3. Razno
Ad 1):
— U vezi dopisa Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske, Upravni odbor podržava
ideju o sazivanju Simpozija o unapređenju
proizvodnje u šumarstvu i drvnoj industriji
u nedovoljno razvijenim područjima
naše republike. U. O. ovog Saveza delegira
Mr N. Komlenovića da prisustvuje
spomenutom Simpoziju.
— U vezi dopisa Centra za društvenu
djelatnost omladine, koji se odnosi na
štampanje monografije »Hrvatska«, Upravni
odbor je zaključio da se naruči jedan
primjerak spomenute monografije.
— Ukoliko Tehnološki fakultet ne isprazni
spornu podrumsku prostoriju do
naznačenog roka, tada treba o istom obavijestiti
našeg advokata kako bi se pristupilo
izvršenju presude.
— U vezi dopisa Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije SR
Slovenije o održavanju Plenuma, Upravni
odbor je zaključio da se učesnicima Plenuma
u ime Saveza Hrvatske pošalje pozdravni
telegram.
— Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije
dostavio je zaključke sa Savjetovanja
o projekciji razvoja šumarstva, prerade
drveta i grafičke industrije Jugoslavije
za period 1970—1975. god. Upravni odbor
je zaključio da se spomenuti zaključci
štampaju u »Šumarskom listu« .
— Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije
poslao je dopis, koji se odnosi na
prodaju brošure »25 godina razvoja šumarstva
i drvne industrije Jugoslaviie
(1945—1969)«. Upravni odbor je zaključio da
se pošalje dopis našim teritorijalnim društvima
uz zamolbu da podupru prodaju.
Ad 2):


— Tokom druge polovice 1971 godine održati
će se godišnja skupština Saveza IT
Jugoslavije. Da bi naš Savez mogao organizirano
nastupiti na spomenutoj godišnjoj
skupštini IT Jugoslavije odlučeno je ,da
se nrethodno održi godišnja skupština Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, na
kojoj bi istupili pojedini republički Savezi
sa referatima o svom radu između
zadnje dvije skupštine. Pošto se aktivnost
našeg Saveza ne sastoji samo od aktivnosti
Upravnog odbora već i od aktivnosti
svakog pojedinog teritorijalnog društva,
to je Upravni odbor smatrao za shodno da
zamoli teritorijalna društva da do 15. 1.
1971. god. podnesu kratak izvještaj o svim
vidovima aktivnosti kroz razdoblje od zadnje
3 godine. Nakon primitka pojedinačnih
izvještaja od teritorijalnih društava,
Upravni odbor će sastaviti jedan detaljni
sumarni izvještaj do 30. 1. 1971. god. te isti
poslati Savezu inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije.
Za pisanje izvještaja zadužuju
se Dr Branimir Prpić i Mr Ante Krstinić.
Ad 3):


— Na ime »ciglica« tj. za gradnju centralnog
doma IT Jugoslavije u Beogradu
odlučeno je, da se uplati iznos od 350.000
st. din.
— U vezi dopisa Poslovnog udruženja
proizvađača drvne industrije — Zagreb, Upravni
odbor je odlučio da se udovoljni
traženju tj. da se spomenutom Poslovnom
udruženju iznajme još 2 podrumske prostorije,
nakon preuzimanja sporne prostorije
od Tehnološkog fakulteta, uz prethodno
sklapanje ugovora o korištenju po cijeni
od 8 n. din/m2.
— Šumsko gospodarstvo Zagreb je reflektant
na iznajmljivanje jedne prostorije
u zgradi Saveza (usmeni podnesak Ing.
A. Mudrovčića). U. O. je zaključio, da će
se spomenutom zahtjevu udovoljiti čim
neka od do sada iznajmljenih prostorija
bude slobodna, tj. Šumsko gospodarstvo
Zagreb će tada imati prioritet.
— Na slijedeću sjednicu U. O. treba pozvati
predsjednika Saveza društava šumarsko
tehničkog stručnog osoblja Hrvatske,
da bi se s njim razmotrilo pitanje vođenja
njihove administracije od strane
našeg Saveza s time, da se s njim utanače
dani za korištenje prostorije od strane Sa
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 72     <-- 72 -->        PDF

veza društava šum. tehničkog stručnog osoblja
Hrvatske, koja je do sada bila u
potpunosti korišćena od strane spomenutog
Saveza.


— Stalnim službenicima Saveza treba
povećati vrijednost boda za IO10/» od 1. 7.
1970. god. s time, da se nakon podnošenja
završnog računa razmotri ponovno pitanje
njihovih osobnih dohodaka.
— Na prijedlog Ing. 2. Hajdina je zaključeno,
da Uredništvo »Šumarskog lista«
podnese zahtjev Republičkom fondu za
naučni rad SR Hrvatske za davanje dotacije
od 2,000.000 st. din. na ime troškova
oko štampanja našeg glasila.
— U inventurnu komisiju imenuju se:
Ing. Ž. Petković, Mr A. Komlenović i Mr
A. Krstinić.
— Na prijedlog Dr B. Prpića Upravni
odbor je zaključio, da se poveća pretplata
na »Šumarski list« od sadašnjih 20 n. din
na 30 n. din. godišnje za pojedince, za ustanove
i poduzeća od sadašnjih 100 n. din.
na 150 n. din., te za studente i đake od
dosadašnjih 5 n. din. na 7,50 n. din. Za inozemstvo
pretplata ostaje po starom.
— Čestitke za Novu godinu 1971. treba
poslati teritorijalnim društvima i Savezu
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, te Savezu
ITH-e.
— Svečana sjednica Upravnog odbora i
Nadzornog odbora prigodom Nove 1971.
godine održati će se 29. 12. 1970. u 18 sati.
Pozive treba poslati svim članovima U. O.
i N. O-a, počasnim i zaslužnim članovima
Saveza iz Zagreba te Ing. A. Lovriću radi
uručenia diplome zaslužnog člana Saveza
ITJ-e. *
— U. O. je odlučio da se nakon dobivanja
žiro računa organizacije zadužene za
podizanje »Spomen parka« na području
Istre, doznači iznos od 2.000.000 st. din.,
plus do teg momenta prispjele doznake od
poduzeća šumarstva i drvne industrije SR
Hrvatske, kako bi se mogla izvršiti pravovremena
kupnja sadnica za parkiranje.
— Na slijedećoj sjednici Upravnog odbora
razmotriti će se kompletno pitanje
stanarine u zgradi Saveza.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.