DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 61     <-- 61 -->        PDF

(ficßblemi aiaaka^k&Lake na&taae u SamacAti%a


KAKO JE ORGANIZIRANA POSTDIPLOMSKA NASTAVA
NA SVEUČILIŠTU U PADOVI


Prof. đr DUŠAN KLEPAC


U Italiji je danas visokoškolska šumarska nastava organizirana na tri mjesta:
u Firenzi, Padovi i Bariu. Postdiplomska šumarska nastava izvodi se samo
na Sveučilištu u Padovi. To je poslije Bologne najstarije sveučilište u Italiji,
no visokoškolska šumarska nastava datira na tom sveučilištu tek od poslije rata
kad je ondje osnovan Poljoprivredno-šumarski fakultet.


Na tom fakultetu studij traje 4 godine. Prve dvije godine su zajedničke za
sve studente. Treća i četvrta godina odnose se na specijalnosti kao što je npr.
šumarstvo.


Godine 1958. osnovan je postdiplomski studij za šumarstvo pa je te iste godine
utemeljena »Scuola di Perfezionamente in Economia Montane delle Venezie
« koja organizira postdiplomsku nastavu iz područja šumarstva. Sjedište
škole nalazi se u Padovi. Na terenu, tj. u San Vito di Cadore, oko 10 km daleko
od Cortina d´Ampezzo, nalazi se zgrada s institutom, predavaonicama, bibliotekom
i ostalim pomagalima za izvođenje nastave (slike 1 i 2).


Slika 1. Centar mjesta San Vito di Cadore, Belluno (orig.)


Do danas postdiplomska nastava iz oblasti šumarstva izvodi se u formi
specijalnih kurseva koji se održavaju za šumarske inženjere dva puta godišnje.
Godine 1970. održana su predavanja od 7—12 i od 21—26 rujna u San Vito di
Cadore (Belluno). Organizirao ih je redovni profesor uzgajanja šuma na Sve
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 62     <-- 62 -->        PDF

učilištu u Padovi Dr Lucio Susme l sa svojim suradnicima: prof, dr Mario


Ca pel li, prof, dr Andrea Famiglietti i dr Giuseppe Sala.


Slika 2. Šumarski Institut Sveučilišta u Padovi, San Vito di Cadore (orig.)


Predavanja u vremenu od 7—12 rujna 1970. obuhvaćala su specijalne dijelove
iz pedologije, ekologije, uzgajanja šuma i uređivanja nacionalnih parkova.
Pedologiju je obradio prof. Ph. Duchaufour , direktor Pedološkog instituta
u Vandoeuvre-les-Nancy (Francuska). Ekologiju i uzgajanje šuma predavali su
prof. A. G a 1 o u x, direktor Šumarskog Instituta u Groenendal — Hoeilaart
(Belgija) i prof. Lucio Susmel , redovni profesor Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Padovi.


Uređivanje nacionalnih parkova prikazao je arhitekt dr F. Posocco , Treviso
(Italia).


Predavanja u vremenu od 21—26 rujna 1970 odnosila su se na uređivanje
prostora i oblikovanje pejsaža za turističke i rekreativne svrhe na osnovi ekoloških,
bioloških, estetskih, arhitektonskih, šumarskih, demografskih i ostalih
elemenata. Ekološki i biološki dio predavao je L. Susmel , Padova (Italia),
arhitektonski dio su obrađivali arhitekti E. G e 11 n e r, Cortina d´Ampezzo (Italia)
i R. G o n z a t o, Padova (Italia). Šumarski dio predavao je Dušan K 1 e p a c,
Zagreb (Yugoslavia) koji je održao sa projekcijama ovih pet predavanja:


— Uloga i značenje šuma u neposrednoj budućnosti;
— Principi uređivanja šuma na bazi harmoniranja fizičkih, ekonomskih i
socijalnih kriterija;
— Uređivanje produktivnih šuma;


— Uređivanje zaštitnih šuma;
— Principi rekreativnog i estetskog uređivanja šuma.
Za vrijeme spomenute nastave održane su dvije ekskurzije. Prva ekskurzija
{dne 23. 9. 1970.) trajala je cijeli dan. Imala je ovaj itinerer: San Vito di Cadore


— Borca di Cadore — Cibiana — Fornesighe — Zoldo Alto — Pecol — Selva


ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 63     <-- 63 -->        PDF

di Cadore — Colle Santa Lucia — Pocol — Cortina d´Ampezzo — San Vito di
Cadore. Na ekskurziji učesnici su upoznali šume obične jele, smreke, ariša i
bora (Pinus eembra i Pinus mughus) gdje su im demonstrirani primjeri estetskog
uređivanja šuma i oblikovanje pejsaža na području Dolomita. Druga ekskurzija
bila je (25. 9. 1970.) poludnevna, a sastojala se iz dva dijela. Prvi dio se
odnosio na pregled pokusnih ploha Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Drugi
dio bio je posjet turističkom centru »Centro turistico a Borca di Cadore« (slika
3) koga je zamislio pokojni arhitekt Matey , a koga je ostvario arhitekt G e 11n
e r.


Taj turistički centar se nalazi na nadmorskoj visini između 950 i 1.200 metara,
podno jednog od prekrasnih dolomitskih vrhova koji se zove Antelao


(3.190 m). U centru je dosad izgrađeno 180 turističkih kućica, jedan centralni
hotel, trgovački centar, rekreacijski centar, sportski dio itd. Površina tog cijelog
turističkog centra iznosi 300 ha (vidi sliku 3).
Slika 3. Centro turistico a Borca di Cadore Belluno s masivom Antela o (3.190 m)
(orig.)


Učesnici postdiplomske nastave bili su iz cijele Italije. Troškove te nastave
snose različite organizacije počevši od komore, privrednih organizacija do općine
Belluno na kojem se teritoriju ta nastava održavala.


Učesnici ne snose nikakve troškove, izuzevši neznatnu svotu za upisninu.
Ova postdiplomska nastava ili bolje reći postdiplomski kursevi odlično su uspjeli
iz više razloga od kojih spominjem samo najvažnije:naučna obrada problema potkrepljena bogatim dokumentacijskim i demonstracijskim
materijalom;

dobra i pravovremena organizacija nastave (jednu godinu unaprijed);

dobri laboratoriji sa potrebnim instrumentarijem, bibliotekom i ostalim
pomagalima za nastavu (magnetofoni, mikrofoni, projektori itd.);


ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— organiziranje nastave na internacionalnom planu uključujući predavače
iz raznih zemalja (ove godine npr. iz Francuske, Belgije i Jugoslavije);


—´ kvalitetan i zainteresiran auditorij.


Sveučilište u Padovi radi na tome da se sadašnja postdiplomska nastava u
formi kurseva proširi i da poprimi dimenzije redovite postdiplomske nastave.