DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LI ST


SAVE Z INŽENJER A I TBHNlCAR A ŠUMARSTV A I
DRVN E INDUSTRIJ E HRVATSKE
GODIŠTE 94 STUDENI — PROSINAC GODINA 1970.


LDK 634.0.114.4


PEDOLOŠKI PRIKAZ TALA NEKIH ŠUMSKO-GOSPODARSKIH JEDINICA
U PODRUČJU PLANINSKOG MASIVA MALA KAPELA


VRANKOVIC ANDRIJA, đipl. ing. šum.


(Iz Zavoda za pedologiju Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu)


UVOD


Ova pedološka istraživanja izvršena su u okviru tipoloških istraživanja
šuma i šumskih staništa u okviru djelatnosti Instituta za šumarska istraživanja
Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na šumskim površinama kojima
gospodare šumarije Vrhovine i Otočac. Po svom geografskom smještaju istraživane
površine nalaze se između 120°48´ i 13°12´ istočne dužine i između 44°°45´
i 45°0´ sjeverne širine, i pripadaju uglavnom sklopu planinskog masiva Male
Kapele. Terenska pedološka istraživanja izvršena su u mjesecu julu 1967. godine
i prema šumsko-gospodarskoj podjeli obuhvatile su slijedeće šumsko-gospodarske
jedinice: Stajnička Kapela, Lisac—Staparuša, Krekovača—Vrbovice,
Kompoljski Vrh, Smolčić uvala, Komarnica, Krivi Javor, Kriva Draga—Baćinovac
i Bijeli vrh—Dolac na ukupnoj površini od 24.958 ha.


Zadatak ovih istraživanja je da se utvrde glavni tipovi tala koji dolaze na
ovom području, morfološka i druga svojstva, te rasprostranjenje obzirom na
geološko-litološke formacije kao i tipove šuma odnosno biljne zajednice za istraživano
područje.


Tokom ovih istraživanja mnogo je korišteno iskustvo stečeno radeći na studiji
tala Risovca i Šadrvana u Lici (4).


Na terenu je iskopano 25 pedoloških jama i prikopki radi proučavanja morfologije
tala, a od toga je izabrano 9 profila i po horizontima izvršene kemijske
i fizikalne analize uzoraka tla u laboratoriju.


Laboratorijska istraživanja izvršena su u Zavodu za pedologiju Poljoprivrednog
i Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a prema metodama opisanim u Pedološkom
praktikumu A. Škorića (1965).


Autor se ovom prilikom zahvaljuje šumarskom Institutu u Zagrebu, koji
je omogućio da se ova istraživanja provedu. Posebna hvala prof, dr A. Škoriću
na svestranoj pomoći i davanju smjernica kod izvršenja ovog zadatka.


* Ovaj rad financirao je Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu.
i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 4     <-- 4 -->        PDF

PEDOGENETSKI FAKTORI


Geomorfologija


Pretežni dio ovog područja pripada jugoistočnom i centralnom dijelu planinskog
masiva Mala Kapela, jugozapadne ekspozicije, i predstavlja u geomorfološkom
pogledu tipični krš. Razvedenost reljefa u vertikalnom smjeru ide od
nadmorske visine 421 m (u podnožju Kompoljskog Vrha) do 1204 m (na vrhu
Krivog Javora). Teren je u velikoj mjeri isprekidan uvalama i kraškim poljima
kao i tokovima vodotoka na najnižim kotama terena.


Površina istraživanog područja u pravcu JI—SZ pruža se na dužini od 42
km koliko iznosi udaljenost krajnjih tačaka između gospodarskih jedinica Krekovača—
Vrbovice i Kriva Draga—Baćinovac, a širina u smjeru JZ—SI 10—
20 km.


Suvisli dio ovog kraškog terena čine gospodarske jedinice Stajnička Kapela,
Lisac—Staparuša, Krekovača—Vrbovice, Smolčić uvala, Krivi Javor i
Komarnica sjeverno od poteza Babin Potok, Vrhovine, Škare, Drenovi Klanac,
Brlog, koje su na nekoliko mjesta prekinute kraškim poljem ili aluvijalno deluvijalnim
zaravnima. Južno od ovog poteza su gospodarske jedinice Kompoljski
Vrh, Bijeli vrh—Dolac i Kriva Draga—Baćinovac, koje su svaka za sebe
okružene poljem.


Konfiguracija terena je tipična za krš u kome dolaze vrtače, uvale, dulibe,
kraška polja i drugi kraški fenomeni. Kad manjim ravnim depresijama uzdižu
se humovi i brda više ili manje strmih pristranaka uz razne ekspozicije i inklinacije
što pored drugih faktora znatno utječe na tvorbu i razvoj tla ovog područja.


Tako se dublja tla nalaze unutar vrtača, uvala, duliba i drugih morfoloških
pojava krša kao i na podnožjima brda, a nastala su u velikoj mjeri utjecajem
diluvijalnih, deluvijalnih i erozionih procesa.


Na najvišim vrhovima ispona (brda, humovi i dr.) nalazimo vrlo plitka tla
sa oskudnom šumskom vegetacijom ili su takvi vrhovi izgrađeni od masivnih
stijena vapnenca ili dolomita na kojima se zbog reljefskih i klimatskih prilika
tlo ne razvija dalje od inicijalne faze.


Između ovih krajnjih tačaka terena u vertikalnom smislu su pristranci ispona
raznih nagiba koji su zbog toga u većoj ili manjoj mjeri zahvaćeni erozionim
procesima. Eroziona i transportna snaga oborinske vode dolazi najviše
do izražaja na strmim pristrancima južnih ekspozicija koje su neobrasle šumskom
vegetacijom i gdje se deblje naslage tla odnose erozijom u dolinu i dalje
u korita postojećih vodotoka.


Ova živa dinamika kraškog reljefa, dakako, utjecati će na pedogenezu i
rasprostranjenost pojedinih tipova tla na ovom području.


Geološke prilike


Petrografski supstrat na kome se razvijaju ova tla je dosta jednoličan.
Prema geološkoj karti istraživano područje izgrađuju kredni i jurski vapnenci
i dolomiti. Pretežno su to vapnenci, a dolomiti dolaze unutar vapnenačkih masiva
na većim i manjim površinama. Veće dolomitne površine nalazimo
u Komarnici ispod Odanove Kose i dopiru u jednoj uskoj zoni do Turjanskog.
Druga veća dolomitna površina je u području brda Veliki i Mali Lisac. Od
Malog Lisca se u jednoj zoni širokoj najviše 1,5 km protežu preko Kleščina
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Zljeba do blizu Dabarskog Glibodola. Manjih dolomitnih površina unutar istraživanog
područja ima na više mjesta.


Unutar zone ovih dolomitnih sedimenata izbija na površinu vapnenac tako
da se ove stijene javljaju češće nego što je to na postojećim geološkim kartama
moglo biti prikazano. Analogno tome zauzima i dolomit manje areale u zoni
koja je označena kao jurski ili kredni vapnenci. Ovo je bilo nužno istaknuti
zbog toga, jer će i tla koja dolaze na ovim sedimentima imati analogan geografski
raspored ovisno o pojavi različitih matičnih supstrata. Osim. toga valja napomenuti
da unutar zone dolomita i vapnenaca dolaze stijene koje su sastavljene
uz učešće raznih omjera dolomita i vapnenca. To su ili dolomitizirani vapnenci
ili vapnenački dolomiti.


Već je istaknut kraški karakter ovih područja obzirom na njegov geološki
sastav i kraške pojave uvjetovane manjim depresijama unutar vapnenca i dolomita.
Te depresije su ispunjene debljim naslagama ilovasto glinastog crvenkastog
materijala koji u sadašnjim recentnim uslovima predstavlja matični
supstrat za tvorbu tla. Takvih površina ima na cijelom ovom području koje
zapremaju veće ili manje areale što je ovisno o veličini depresija i količini akumuliranog
detritusa.


Osim ove tri po prostranstvu glavne vrste matičnog supstrata dolaze unutar
dolomitne zone rasprostranjenja u manjim arealima i pjeskoviti silicijski
sedimenti sa kvarcnim pijeskom, što također utječe na sistematsku pripadnost
tala na istraživanoj površini.


Klimatske prilike


Za tipološka istraživanja šuma i šumskih staništa od velike je važnosti
poznavanje klimatskih prilika koje imaju određeni utjecaj na tlo i vegetaciju
tj. na šumu. Upravo se zbog toga, a u okviru djelatnosti Šumarskog instituta
u Zagrebu, prišlo detaljnim istraživanjima klimatskih prilika na ovom području.
Kako su ta istraživanja još u toku, a za ova kompleksna istraživanja bit će
i posebno obrađena, zadovoljit ćemo se konstatacijom (2) da je klima ovog
kraja perhumidna. Srednje godišnje oborine za Gospić iznose 1393 mm. Najviše
oborine padne u kasnu jesen tj. X—XII mj., a najmanje ljeti — VII i VIII
mj. Prosječna godišnja temperatura iznosi 8,8° C. Najtopliji je srpanj s prosječnom
toplinom 18,4° C dok su podjednako hladni siječanj i veljača s prosječnom
toplinom —0,9° do —0,8° C. (Navedeni podaci za klimu odnose se za period od
1948—1960. god.).


Osim ovih općih podataka o klimi ovog kraja koji nas upućuju na značajnu
ulogu cijedne vode u tlu potrebno je, a prema ranijim zaključcima (4), za relativno
mala područja istraživanja poznavati i mikroklimatske prilike. To je naročito
važno u vezi sa geomorfološkim, geološkim i vegetacijskim prilikama
dotičnog područja.


Biljni pokrov


Kako će živi pokrov tla sa šumsko-gospodarskog gledišta biti u okviru tipoloških
istraživanja šumskih staništa posebno istražen, ovdje se donosi samo
opći pregled biljnih zajednica kao faktora koji učestvuje u pedogenezi tla. Prema
dosadašnjim istraživanjima Z. Pelcera najniže nadmorske visine i polja
zauzima zajednica Querceto-Carpinetum Croaticum (Horv.). U podancima brda
u nižim područjima južne ekspozicije zauzima kserotermna zajednica crnog
graba (Seslerio — Ostryetum — Horv.). Daljnju visinsku stepenicu zauzela je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 6     <-- 6 -->        PDF

na južnim ekspozicijama zajednica primorske šume bukve — Fagetum Croaticum
Seslerietosum Horv.). U njoj su pored ove zastupljene i kserotermni elementi
iz susjedne zajednice crnog graba. Na sjevernim stranama iste visinske
zone razvijena je gorska šuma bukve — Fagetum Croaticum Montanum Horv.,
u kojoj su uglavnom zastupljeni mezofilni elementi bukovih šuma. Iznad primorske
odnosno gorske šume bukve prostire se pojas šume bukve i jele —
Fagetum Croaticum Abietetosum Horv.


Osim ovih klimazonalnih dolaze i ekstrazonalne zajednice ili tzv. trajni stadiji,
uvjetovane posebnim prilikama staništa. Kao što su Heleboro-pinetum Horv.
i Pieetum dolomiticum Horv.


U okviru ovih postojećih zajednica razvijeni su i razni prelazni oblici npr.
u okviru kserotermne zajednice Seslerio Ostryetum razvijena je subasocijacija
s običnim grabom koja je ovdje uvjetovana reljefom, dubljim tlom i dr.


TLA ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


Temeljem ovih istraživanja utvrđena su i analizirana slijedeća tla kao
predstavnici svih utvrđenih pedosistematskih jedinica:


Red. Gosp. jedinica, broj Pedosistematska oznaka Geološka podloga ili


br. profila i odjel


matični supstrat


1.
Krekovača—Vrbovice Smeđe tlo na vapnencu
vapnenac


profil 1/33
— plitko


2.
Lisac—Staparuša Rendzina na dolomit,
vapnenac dolomit.


profil 2/8
vapnencu


3.
Kompoljski vrh
lesivirano tlo vapnenac


profil 5/12


4.
Kriva Draga—Baćinovac
smeđe tlo na vapnencu vapnenac


profil 6/23


5.
Kriva Draga—Baćinovac
rendzina na dolomitu dolomit


profil 7/44


6.
Bijeli vrh—Dolac
podzol
silikatno-kvarcni grus


profil 8/13


7.
Komarnica rendzina na dolomit,
dolomit


profil 11/37
pijesku


8.
Krivi Javor
lesivirano tlo - duboko l^^« *


profil 15/67


9.
Komarnica deluvij rendzine i srne-d j u
profil 18/10 đeg tla na vapnencu


ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 7     <-- 7 -->        PDF

MORFOLOGIJA TALA


Profil 1, smeđe tlo na vapnencu — plitko


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Krekovača, odjel 33 šumski
predjel Durel na nadmorskoj visini 885 m. Vapnenac izbija na površinu
u vidu većih kamenih blokova, a samo na 20% površine prekriven
je tankim slojem smeđe krečnjačkog tla. Široki areal ovog područja
zauzima biljna zajednica Fagetum Croaticum Abietetosum. Profil
je otvoren u čistoj jelovoj sastojini, gdje jelov četinjak ne prekriva
kontinuiranu površinu tla, a mjestimično je debljine do 1 cm.


A (0—5) cm — tlo zagasito smeđe boje, graškaste do mrvičaste strukture, glinasto
spužvasto porozno. Gusto prorašćen jelovim korjenčićima do 0,5
cm 0. Difuzno prelazi u


A (B) (5—18) cm — intenzivno smeđe boje, graškaste strukture, glinast šupljikav,
gusto je prorastao korjenjem jele (10/dm2) od 0,5 cm0.
C > 18 cm — kamen vapnenac, rastresit, gdje se među kamenim kršjem nalazi
ponešto sitnog tla, zagasito smeđe boje sa crvenkastom nijansom.


Profil 2, rendzina na dolomitičnom vapnencu


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Lisac—Staparuša odjel 8,
ispod brda Korač, nadmorska visina 900 m, ekspozicija istočna. Kamen
je 20 do 30 cm prekriven debelim slojem tla, a samo rijetko izbija na
površinu. Od šumskog drveća zastupljena je bukva a prizemno Heleborus
sp.


Aoo (0—4) cm — sloj bukovog listinca


Ai (4—20) cm — tamne boje, graškasto mrvičaste strukture, ilovast. Gusto je
prorašćen sitnim korijenjem bukve (0,5 cm 0). Rahal. Porozan. Izrazito
prelazi u


AiC (20—35) cm — sitnica tla među česticama skeleta sivo smeđe boje mrvičaste
strukture. Karbonatan je od sitnih agregatića trošnog kamena.


Profil 5, lesivirano tlo


Otvoren je na gospodarskoj jedinici Kompoljski Vrh, odjel 12, između
Vrovica i Kompoljskog Vrha na nadmorskoj visini 694 m na zaravnjenom
platou južnog obronka brda Vrovica. Vapnenac je prekriven
dubljim slojem tla, a mjestimično izbija i na površinu. Od šumskog
drveća na ovom mjestu dolazi bukva, kitnjak, obični grab, javor gluhač,
ljeska i mukinja.


Aoo (0—2) cm — pretežno listinac hrasta kitnjaka i običnog graba.
Ai (2—6) cm — svijetlo sive boje, praskaste strukture, glinasta ilovača. Prorašćen
je sitnim korjenčićima. Difuzno prelazi u
A3 (6—28) cm — svijetlo smeđe boje, graškaste strukture, glinasta ilovača. Šupljikav
je od hodnika glista i izumrlog korijenja. U ovom horizontu je
najveća masa korijenja od 0,5 cm 0. Izrazito prelazi u


B (28—70) cm — smeđe boje sa crvenkastom nijansom. Grudaste strukture u suhom
stanju. Glinast i teksturno teži od predhodnih horizonata. Zakorjenjivanje
ide do dna profila.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 8     <-- 8 -->        PDF

C > 70 — litica vapnenca, koja u jednom uglu profila ima prekid, gdje horizont
B pravi »đep« dublje od 70 cm, a tlo je smeđe crvenkaste boje.


Profil 6, smeđe tlo na vapnencu


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Kriva Draga—Baćinovac,
odjel 23 u predjelu Crni vrh, nadmorska visina 1100 m. Vapnenac
mjestimično izbija na površinu, a samo na vrhu brda Crni vrh u blokovima
gdje se ne može kopati profil. Teren predstavlja strmi pristranak
Crnog vrha, sjeveroistočne ekspozicije. Profil je otvoren u bukovoj
panjači. Tlo je pretežno plitko.


Aoo (0—2) cm — bukov listinac kontinuirano prekriva površinu tla.
Ai (2—6) cm — tamno smeđe boje, praškasto mrvičaste strukture glinast, rahal,
prorašćen sitnim korjenčićima.
A (B) (6—16) cm — tamno smeđe boje, grašasto orašaste strukture. Strukturni
agregati crvenkasto smeđe boje, glinast. U ovom horizontu zastupljeno
je najkrupnije korijenje (do 1,5 cm 0). Postepeno prelazi u


(B) (16—33)
cm — crvenkasto smeđe boje, glinast orašasto grudaste strukture,
Konzistencija plastična. Korijenje do 1 cm 0 prodire do dna profila.
C >
35 cm — kamen vapnenac, koji ovdje u širem arealu dolazi kao limitirajući
faktor male dubine profila.


Profil 7,
rendzina na dolomitu


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Kriva Draga—Baćinovac,
odjel 44 u predjelu Ivančevića Lisina, nadmorska visina 1050 m. Reljef
je valovit sa blago zaobljenim isponima i dubokim uvalama. Matični
supstrat dolomit koji je pretežno prekriven plitkim slojem tla
(rendzine). Od vrste drveća dolazi bukva i jela.


Aoo (0—2) cm — bukov listinac i jelov četinjak.


Ai (2—12—15) cm — ilovača tamno sive boje sa smeđom nijansom. Graškaste
strukture, rahal. Strukturni agregati dobro izraženi. Gusto je prorašćen
sitnim korjenjem 0 do 0,3 cm.


C > 15 cm — dolomit koji se lomi u poligonalne odnosno romboedarske agregate.


Profil 8, podzol


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Bijeli vrh—Dolac, odjel 13,
s lijeve strane Dučića vrha (kota 1082), na nadmorskoj visini oko 1000


m. Matični supstrat se ovdje mijenja na kratkim odstojanjima: dolomitični
vapnenci, dolomiti i silikatno kvarcni sedimenti. Vegetacija:
sastojina smreke i jele. Smreka je više zastupljena, a dolazi i grupimično.
Profil je otvoren na jednom grebenu gdje dominira silikatno
kvarcni grus kao matični supstrat tla.
Aoo — četinjak smreke i jele prorašćen mahovinom.


AoAi (0—4,—5)
cm — polurazgrađena smeđa organska tvar, prhka. Prorašćen
je korjenčićima mahovine. Praskaste mineralne čestice su sive boje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ai (5—16,—20) cm — tamno siva sa bjeličasto sivim sitnim zrncima kvarca,
pjeskovita ilovača. Praskaste strukture, rahal. Gusto prorašćen korjenjem
(> 30 dm2) do 0,5 cm 0). Prelazi oštro i valovito u


A2 (16,—20—40,—45) cm — ´bjeličasto siva pjeskovita ilovača, krupno šljunkovita.
Korjenje rijetko (1—2/dm3) do 0,5 cm 0. Prelazi oštro i valovito u


Bi (40,—45—50) cm — smeđe čokoladne boje, pjeskovito šljunkovita ilovača.
Praškasto mrvičaste strukture. Ovaj horizont u visini od 40—50 cm
javlja se i u vidu fleka tj. isprekidan je gornjim A2 i donjim B2 podhorizontom
tako, da se ova dva podhorizonta tj. A2 i B2 na nekoliko
mjesta dodiruju. Oštro prelazi u


B2 (50—75) cm — žućkasto smeđi ilovasti sitni pijesak, šljunkovit, skeletna.
Praskaste strukture. Pri dnu horizonta su formirane nakupine ornštajna.
C > 70 cm — silikatni pijesak i krupni šljunak koji se lagano osipa i kopa. U
ovom horizontu ima povećih komada skeleta koji je karbonatan.


Profil 11, rendzina na dolomitnom pijesku


Profil je otvoren u gospodarskoj jedinici Komarnica, odjel 37, u pre


djelu Vrbica na blagoj padini sjeveroistočne ekspozicije. Matični sup


strat je dolomit koji se raspada do sitnog pijeska u tzv. dolomitnu pr


žinu. Kamen ne izbija na površinu tla. Od šumskog drveća raspro


stranjen je obični bor, koji ovdje tvori prirodne sastojine.


Iglice običnog bora ne pokrivaju kontinuiranu površinu tla


Ai (O1—30) cm — tamne boje, dobro izražene mrvičaste strukture, skeletoidna
ilovača. Rahal je. Prorastao je gusto korjenjem bora s promjerom i do
2 cm. Mjestimično ovaj horizont »džepasto« prodire i do dubine od 50
cm.


A1C1 (30—70) cm — sivo smeđe boje, ilovasti sitni pijesak, skeletan. Lako se
osipa. U ovom horizontu su zastupljeni brojni sitni korjenčići
CiC>7 0 cm — bjeličasto siva dolomitna pržina (pijesak), skeletna.


Profil 15, lesivh´ano tlo


Otvoren je u gospodarskoj jedinici Krivi Javor, odjel 67 na južnoj padini
brda Prokres nadmorske visine 900 m. Tla su pretežno lesivirana
duboka, a stijene vapnenca samo pojedinačno u vidu kamena stanca
izbijaju na površinu. Vegetacija: sastojina bukve i jele.


Aoo — listinac bukve i četinjak jelov.
Ai (0—4) cm — tamno sive boje, ilovača, graškaste i praskaste strukture, porozan.
Gusto je prožet korjenjem do 0,5 cm 0 (7/dm2). Oštro prelazi u


A3 (4—30) cm — žućkasto smeđa ilovača, orašaste strukture. Strukturni agregati
sitno porozni, oštrobridni. Korjenje pojedinačno uspoređeno
(l/dm2) 0 do 0,5 cm. Difuzno prelazi u


A:sB (30—50) cm — crvenkasto smeđe boje, ilovaste teksture. Morfološki je dalje
sličan A3 podhorizontu.


B (50—90) cm — zagasito crvenkaste boje, glinaste teksture, plastičan, strukture
grudičaste, vlažan, mekan. Korjenje je vrlo rijetko i to pokoji sitni
korjenčić.


C > 90 cm — na dnu profila jedna gromada kamena vapnenca.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Profil 18, deluvij rendzine i smeäeg tla na vapnencu — glinovito


Otvoren je u gospodarskoj jedinici Komarnica, odjel 10 na platou is


pod grebena koji povezuje Odanovu kosu i Ružica Grič. Geološka pod


loga je dolomit, a prema grebenu sve više izbija na površinu vapne


nac. Ovdje pored dolornitnih rendzina dolaze tla teškog mehaničkog


sastava. Takvo tlo predstavlja i ovaj profil broj 18.
Aoo — četinjak običnog bora i jele vrlo rijedak i oko 2 cm debeli širi pokrov
mahovine.


0—20 cm — tamno sivo smeđe boje, glinast, oštrobriđne grudičaste strukture.


Grudasti agregati se teško rastavljaju u dobro izražene graškaste a


gregate. Zbijen je. Izrazito ali valovito prelazi u
20—50 cm — crvenkasto smeđe boje, teška glina — plastična. Zbijen i teško se
kopa. U vidu jednog džepa prodire do dubine od 70 cm.
> 50 cm — dolomitna pržina, sipka, lagano se kopa.


KOMENTAR ANALITICKIHH PODATAKA ZA POJEDINE TIPOVE TALA


Iz morfološkog opisa tala vidljivo je, da na istraživanom području postoji
više tipova tla. Uzimajući u obzir matični supstrat iz koga su se razvila, možemo
ova tla svrstati u 3 grupe:


I Tla na vapnencu


Zbog specifične pedogeneze dolazi do tvorbe više raznih tipova tla koja su
vezana za geološku podlogu vapnenca. Zato će se obzirom na njihove razvojne
stadije i različite ekološke karakteristike pojedinačno razmotriti.


Rendzina na dolomitnom vapnencu


To su tla A—C profila kod kojih A horizont ne prelazi dubinu 20—25 cm,
a matični supstrat je vapnenac koji u svom sastavu sadrži dolomita. Ovaj tip
tla predstavljen je profilom 2 (vidi morfologiju tala).


Rezultati laboratorijskih analiza pokazuju da je A horizont po mehaničkom
sastavu dobivenom uz primjenu Na-pirofosfata kao peptizatora — laka glina.
To isto vrijedi i za prelazni ACi do dubine 35 cm. Po mehaničkom sastavu u
vodi također na cijeloj dubini profila je glinasta ilovača.


Obzirom na sadržaj pora cijeli profil je vrlo porozan. Pri tome je Ai horizont
bolje poroznosti zbog izraženije strukture strukturnih agregata i iznosi
preko 74% vol. U vezi s velikim sadržajem pora i dobro izraženom strukturom
veliki kapacitet za zrak koji u Ai horizontu iznosi oko 37% vol. dok se u prelaznom
horizontu smanjuje za 1/3. Kapacitet za vodu je osrednji na cijeloj dubini
profila (35 cm).


Reakcija tla je slabo kisela u Ai horizontu dok je u prelaznom horizontu
praktički neutralna zbog većeg utjecaja matičnog supstrata. Kapacitet tla za
baze (T) u površinskom horizontu iznosi 60 m. e. a od toga je 80% zasićeno bazama
dok je prelazni ACi horizont karbonatan.


Humusni akumulativni Ai podhorizont je vrlo bogat humusom (22,9%) dok
ova vrijednost u prelaznom horizontu pada na svega 1/3. Isto tako je cijeli profil
bogat na ukupnom sadržaju dušika. Utvrđene vrijednosti za C:N (15 i 13), za
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tim odnos huminskih i fulvo kiselina, te količina huminskih kiselina vezanih
za kalcij pokazuje da je to zreli humus blagog karaktera sa povoljnim C:N odnosom.


Na temelju analiza u pojedinačnim uzorcima na sadržaj fiziološki aktivnih
hranjiva konstatirano je da je zastupljenost fiziološki aktivnog P2O5 slaba u
cijelom profilu dok je fiziološki aktivnim K2O osrednje opskrbljen Ai podhorizont
a prelazni ACi je i sa kalijem kao i sa fosforom također slabo opskrbljen.


Smeđa tla na vapnencu


Na geološkoj podlozi vapnenca u zonama mirnog reljefa gdje je u kraškim
uslovima omogućeno nakupljanje zemljišnih čestica do dubine barem 30 cm
razvijaju se tla A(B)C profila — smeđa tla na vapnencu. Za ovaj tip tla laboratorijski
su istraženi profili 1 i 6 koji se razlikuju po nekim specifičnostima obzirom
na njihovu dubinu i biljni pokrov.


Iz podataka o morfologiji vidljivo je da je profil 1 do pojave vapnenca kao
matičnog supstrata dubok svega 18 cm i da se crvenkasti smeđi (B) horizont
nalazi među kamenim kršjem dok kod profila 6 vapnenac se pojavljuje tek ispod
crvenkasto smeđeg horizonta (B) na dubini od 35 cm.


Po mehaničkom sastavu u pirofosfatu profil 1 je do dubine od 5 cm laka
glina, a dublji od 5 cm je teška glina, dok je kod profila 6 laka glina do 16 cm
dubine, a ispod toga dolazi horizont teške gline što znači da pozicija horizonata
u profilu uvjetuje nagle promjene u mehaničkom sastavu tla. Po mehaničkom
sastavu određenom u vodi po cijeloj dubini u oba profila je laka glina. Što se
tiče ostalih fizikalnih svojstava za profil 6 je konstatirano da je na cijeloj dubini
vrlo porozan, a kapacitet za vodu osrednji. Kapacitet za zrak je povoljan
i najveći je u površinskom horizontu, a s dubinom je prozračnost smanjena.


Reakcija tla određivana u nKCl je na granici između kiselih i slabo kiselih
tala za oba navedena profila i konstantna je po cijeloj dubini. Maksimalni
kapacitet za baze do dubine od 16 cm kreće se za oba profila od 43,3 do 55,4 m.e.,
a u (B) horizontu profila 6 pada na 39,7 m. e. Stupanj zasićenosti bazama (V%)
iznosi između 70 do 80% a manji je jedino u prelaznom A(B) horizontu profila


6. Osim toga valja istaknuti da je V u % veći kod plićeg profila 1 nego ´kod profila
6.
U pogledu sadržaja humusa oba profila u cijeloj dubini su jako humozna,
odnosno površinski horizonti su vrlo jako humozni. Isto tako su ova tla vrlo
bogata na ukupnom dušiku. Na osnovu C:N koji kod profila 6 iznosi 12—15 a
kod profila 1 u površinskom horizontu 21 dade se zaključiti, da je humus u povoljnijem
obliku kod profila 6. Ukupni sadržaj huminskih i fulvo kiselina je
kod profila 6 nešto veći a njihov odnos je u površinskim horizontima jednak
kod oba profila i iznosi 0,9. Isto tako je od ukupnog sadržaja huminskih kiselina
kod oba profila jedan dio vezan na kalcij (23,6 odnosno 30,7%).


U pogledu opskrbljenosti hranivima konstatirano je da su ova tla slabo opskrbljena
fiziološki aktivnim P2O5, a dobro do osrednje sa K2O — ovisno o dubini
tla.


Lesivirana tla


Ova tla su formirana na najnižim položajima ovog kraškog terena kao što
su vrtače, uvale i podnožje brda, gdje je omogućena velika akumulacija zemljišnih
čestica kroz duži vremenski period. Analazirana su dva profila i to pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 12     <-- 12 -->        PDF

fil 5 kopan na ravnom platou Kompoljskog vrha i profil 15 u podnožju brda
Prokres (vidi morfologiju).


Po mehaničkom sastavu u Na-pirofosfatu površinski horizonti profila 5 su
laka glina dok je dublji B horizont teška glina. Kod profila 15 gornji horizonti
do 50 cm su lakšeg mehaničkog sastava tj. praškasto glinasta ilovača do praškasta
glina, dok je u B horizontu % gline udvostručen (teška glina). Mehanički
sastav u vodi pokazuje da su površinski horizonti u ova profila ilovastog sastava
dok su B horizonti po teksturi laka glina.


Prema sadržaju pora oba profila su porozna na cijeloj dubini, kapacitet
za vodu je osrednji odnosno velik za površinske horizonte profila 15. Kapacitet
za zrak je nešto povoljniji kod profila 5 i u površinskom horizontu iznosi 15%
a sa dubinom se smanjuje. Profil 15 ima ove vrijednosti za Kz ujednačen po dubini
a kreću se pretežno oko 6%.


Na osnovu vrijednosti za pH u nKCl to su jako kisela tla. Kod profila 15
kiselost se sa dubinom smanjuje dok se kod profila 5 povećava. Maksimalni
kapacitet za baze izuzev dublje horizonte podzola je najmanji kod ovih tala u
odnosu na ostala tla, a stepen zasićenosti bazama V % iznosi svega 35—47%
za profil 5 i pravilno se smanjuje sa dubinom. Kod profila 15 površinski i najdublji
horizont za V % vrijednosti su slični profilu 5 dok je kod A3 podhorizonta
ova vrijednost smanjena za oko polovicu.


Obzirom na sadržaj humusa u plitkom površinskom horizontu ovih tala to
su jako humozna odnosno za profil 15 vrlo jako humozna tla. Međutim, sadržaj
humusa s dubinom je naglo smanjen tako da su dublji horizonti slabo humozni.
U pogledu kvalitete humusa kod ovih profila postoje znatne razlike.
Dok je profil 5 donekle po kvaliteti humusa sličan profilu 6 (smeđe tlo na vapnencu,
kod profila 15 odnos C:N je veći (17 i 19). Također ne postoje huminske
kiseline koje su vezane za kalcij.


Opskrbljenost fiziološki aktivnim fosforom u ovim tlima je slaba, a što se
tiče kalija opskrbljen je dobro odnosno osrednje samo površinski horizont dok
su ostali dublji horizonti također slabo opskrbljeni, s fiziološki aktivnim K2O.
Tla na dolomitu


Ovdje donosimo podatke za dvije rendzine od kojih je jedna formirana na
dolomitnom pijesku — profil br. 11, a druga na tvrdoj dolomitnoj stijeni —
profil 7.


Mehanički sastav u Na-pirofosfatu kod profila 7 je praškasto glinasta ilovača
dok je kod profila 11 glinasta ilovača odnosno u prelaznom horizontu ACi
sitno pjeskovita ilovača.


Prema sadržaju pora u A horizontu za oba profila to su vrlo porozna tla sa
velikim kapacitetom za vodu i zrak.


Na osnovu utvrđenih vrijednosti za pH u nKCl A horizont profila 7 je slabo
kiselo dok je kod profila 11 praktički neutralan, a u prelaznom horizontu alkaličan.


Što se tiče sadržaja humusa A horizonti kod ovog profila su vrlo jako humozni.
U pogledu C:N odnosa A horizont profila 7 je sličan A horizontu profila
6 — smeđe tlo na vapnencu i iznosi 15 dok je kod profila 11 taj odnos povoljniji
(12 odnosno 11 u prelaznom horizontu). Iz odnosa huminskih i fulvo kiselina
vidljivo je da kod profila 7 prevladavaju fulvo kiseline a kod profila 11
huminske. Isto tako je kod profila 11 više huminskih kiselina za kalcij (74,3%)
nego kod profila 7 (44,5%).


378
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Na osnovu sadržaja hraniva može se prosuditi da je tlo kod oba profila
slabo snabdjeveno fiziološki aktivnim P2O5. Dublji horizonti kod profila 11 pokazuju
osrednju opskrbljenost ovim hranivom. U pogledu fiziološki aktivnog
kalija slabo je opskrbljen profil 11 dok je profil 7 opskrbljen osrednje.


Osim ovih tala kod kojih je matični supstrat dolomit bilo kao rastresiti ili
kao kompaktni tvrdi agregat nalazimo na nekim nižim platoima plitka deluvijalna
tla na dolomitnoj podlozi. Zbog toga smo analizirali jedan dopunski profil
— broj 18 iz Komarnice (vidi morfologiju).


Po mehaničkom sastavu u pirofosfatu već od površine je to teška glina dok
je u vodi laka glina do dubine od 20 cm, a od 20—40 cm teška glina. Na dubini
većoj od 40 cm imamo ilovasti sitni pijesak odnosno tzv. dolomitnu pržinu. Tlo
je porozno do vrlo porozno i sa velikim do osrednjim kapacitetom za vodu, a
Kz iznosi 12 odnosno 12% vol.


Reakcija tla u KCl je slabo kisela. T vrijednosti se kreću od 41 do 48 m. e.,
a stupanj zasićenosti bazama (V %) je dosta visok (78 odnosno 86%).


U pogledu sadržaja humusa površinski horizont je vrlo jako humozan (11%)
a dublji horizont dosta humozan. C:N odnos je nepovoljan u površinskom horizontu
(21) što indicira na nepovoljan oblik humusa, dok je humus dubljeg horizonta
po ovom bolje kvalitete. Grupni sastav humusa pokazuje da odnos huminskih
i fulvo kiselina iznosi 0,9, a više od 1/3 od ukupnog sadržaja huminskih
kiselina je vezano za kalcij.


U pogledu fiziološki aktivnih hraniva i ovaj profil kao i predhodna dva je
slabo opskrbljen fiziološki aktivnim P2O5. Što se tiče kalija glinasti horizonti
su osrednje opskrbljeni fiziološki aktivnim K2O dok je dublji pjeskoviti horizont
dobro opskrbljen ovim hranivom.


Tla na silikatno kvarcnim sedimentima


U zoni rasprostranjenja dolomitne podloge na manjim površinama izmjenjuju
se na kratkim udaljenostima dolomitni sedimenti sa silikatno kvarcnim
šljunkom. Debljina ovih naslaga je tolika da uvjetuje obrazovanje smeđih podzolastih
tala i podzola. Iz analitičkih podataka za profil br. 8 — podzol vidljivo
je prvo na osnovu mehaničkog sastava da je već od površine sitno pjeskovita
ilovača, koja je u dubljim horizontima (A2B1B2) skeletoidno šljunkovita.


Iz podataka za fizikalna svojstva vidljivo je da je tlo porozno, a dublji horizont
vrlo porozan. Kapacitet za vodu je malen, a sa dubinom se još više smanjuje,
a veliki kapacitet za zrak.


Reakcija tla na osnovu vrijednosti pH određenoj u nKCl u cijelom profilu
je jako kisela. Najkiseliji A2 podhorizont. Sa dubinom se kiselost povećava.
Maksimalni adsorpcijski kompleks za baze (T) je velik u AoAt i Ai podhorizont,
zatim se naglo smanjuje u A2 (10,3 m. e.), zatim se povećava u Bi (37,4) i opet
smanjuje u B2 (17,6 m. e.). Stupanj zasićenosti bazama V % u Ai podhorizontu
iznosi svega 36,5%, zatim se smanjuje na polovicu u A2 i B2, a u Bi horizontu
iznosi svega 8,5%.


U pogledu sadržaja humusa vrlo jako humozni su A0A1 (49,2% humusa) i
Ai (31,9% humusa). A2 je slabo humozan, a Bi i B2 su dosta humozni. Ukupnim
dušikom su bogati samo podhorizonti A0A1 i Ai.


Iz podataka 0 grupnom sastavu humusa proizlazi da u A horizontu prevladavaju
huminske nad fulvo kiselinama sa odnosom 1,8 u Ai i A2 podhorizontu,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 14     <-- 14 -->        PDF

dok u Bi i B:2 podhorizontu odnos huminskih i fulvo kiselina iznosi svega 0,2.
Isto tako od ukupnog sadržaja huminskih kiselina sve su slobodne ili vezane
na R2O3. Veći sadržaj rastvora u neposrednom kiselom ekstraktu u Bi i B2 horizontu
i neznatne količine ovoga u A horizontu ukazuje na jače premještanje
slobodnih fulvo kiselina.


Sadržaj fiziološki aktivnog P2O5 je osrednji u površinskom humusno akumulativnom
horizontu, a dublji horizonti su slabo opskrbljeni ovim hranivima.
Ovo se isto odnosi i na opskrbljenost sa kalijem tj. A0A1 je dobro a Ai osrednje
opskrbljen dok su dublji horizonti slabo opskrbljeni ovim hranivom.


DISKUSIJA I ZAKLJUČAK


Izloženi rezultati i kratak komentar svakog profila posebno omogućuju
uvid u postojeće zemljišne karakteristike i zastupljenost pedosistematskih jedinica
na ovom području. Iz prethodnih opisa profila i analitičkih podataka
može se jasno uočiti prilična neujednačenost u pedotipološkom smislu.


U prvom redu u ovim planinskim predjelima pojava pedosistematskih jedinica
ponajviše je uvjetovana raznim matičnim supstratima, a ovi su na istraživanom
području u velikoj mjeri mozaično raspoređeni. Posebnu sliku pružaju
tla razvijena na geološkoj podlozi vapnenca.


Dosadašnja istraživanja tala na kršu upućuju na njihovu specifičnu pedogenezu
zbog načina i karaktera trošenja vapnenca i intenzivne dinamike reljefskih
formi, hidroloških prilika i dr. Razvoj tla je ovdje uvjetovan trošenjem
vapnenca odnosno dugotrajnom akumulacijom njegovog nerastvorivog ostatka.
Obzirom na geologiju krša i faktora pedogeneze, a posebno reljefa koji uvjetuju
premještanje zemljišnih čestica stvorenih in situ, razvila su se na ovom
području tla koja imaju različitu dubinu. A, kako su ova tla koja su vezana za
vapnenčevu geološku podlogu nastala od istog izvornog materijala, to će dubina
tla odnosno količina zemljišne mase biti odlučujući faktor kod ekološkog
grupiranja ovih tala zbog toga, što imaju slična ostala svojstva.


Slijedeći, općenito, apsolutne visinske razlike od podnožja do vrha brda
zastupljene su sve ili skoro sve razvojne stadije tla na vapnencu. Tako se na
najnižim dijelovima pristranaka nalaze tla sa najdubljim profilom, gdje kamena
geološka podloga ne mora biti limitirajući faktor dubine fiziološki aktivnog
profila tla. Takva tla se nalaze i u dubljim vrtačama unutar ovog kraškog
terena. To su duboka lesivirana tla kod kojih je lesivirani A3 horizont mogao
nastati na sadašnjem mjestu razvoja tla ili je alohtonog porijekla (4). Dublji
tj. B horizont je crvenije boje težeg mehaničkog sastava i pojavljuje se na raznim
dubinama u profilu što je prema izloženim analitičkim podacima od posebnog
ekološkog značenja. No i bez obzira na poziciju B horizonta, ova tla su
na ovom području upravo obzirom na ukupnu dubinu profila najpovoljnijih
ekoloških osobina.


U srednjoj zoni brda i na terenima mirnog reljefa nalazimo smeđa tla na
vapnencu A(B)-C tipa profila ili su takva tla zahvaćena lesivažom. U jednom
ili drugom slučaju to su plitka tla 30—40 cm čija dubina je ograničena kamenom
geološkom podlogom. Dublja tla su u ovoj zoni ovisna 0 reljefu ili o pojavi
specifičnih kraških fenomena kao što su vrtače, zaravnjeni platoi, pukotine u
kamenju i dr. Osim toga kamen vapnenac ponegdje i češće izbija na površinu
tla, te se iz tih razloga dubina zemljišnog profila odnosno tipovi tala smjenjuju
na kratkim odstojanjima. Kad matična stijena dolazi pliće u samo jednom di
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 15     <-- 15 -->        PDF

jelu pedološke jame, skraćuje se u tom dijelu dubina profila, a može potpuno
odsustvovati i crveni B horizont koji se u drugom dijelu pedološke jame klinoliko
produbljuje. Ovakav prostorni raspored matične stijene uvjetuje da je
granica između profila tla i matičnog supstrata široko varijabilna. Zbog češćeg
izbijanja kamenog kršja na površinu dobiva se dojam da su to plitka tla, no
kako su zemljišne mase tj. supstrat za zakorjenjivanje šumskog drveća raspoređen
u suprotnom pravcu, kod ocjene ekoloških vrijednosti ovih tala i to treba
uzeti u razmatranje. Naime, korjenje šumskog drveća nalazi potrebne elemente
za ishranu slijedeći pukotine u kamenju, koje pedološki u svim slučajevima
nije moguće evidentirati. Upravo zbog toga će utvrđena deficitarnost pojedinih
hraniva biti nadoknađena onako kako raste dubina odnosno širina zakorjenjivanja
šumskog drveća.


U području vrhova brda i po grebenima te na blago zaravnjenim platoima
dolaze tla tipa AC profila — rendzine na vapnencu kod kojih A horizont ide
do dubine 20—30 cm. Matični supstrat ovih tala je vapnenac, koji se osim kemijski
troši i fizikalno. Za takve vapnence utvrđeno je (4) da su to dolomitizirani
vapnenci, jer u svom kemijskom sastavu sadrže određenu količinu
MgC03. Ova tla su dosta skeletna, dubina profila je prilično ujednačena, a
zemljište dosta plitko.


Ove, po dubini, tri grupe tala rasprostranjene su na ovaj način u svim gospodarskim
jedinicama koje su bile predmet ovih istraživanja i samo tla koja
se razvijaju na dolomitnoj podlozi ograničavaju njihovo rasprostranjenje i s
njima su u kontaktu. Prema tome, služeći se geološko litološkim podacima i
kartama i na osnovu ovdje izloženih rezultata o tlima, može se sa lakoćom predstaviti
njihovo rasprostranjenje na ovom području.


Tla na dolomitu se razlikuju od tala na vapnencu. Prije svega dolomit je
podložan jačem fizikalnom trošenju pa su reljefske forme u mnogome ublažene.
Zbog načina i karaktera trošenja razlikujemo u pedološkom smislu dvije
petrografske varijante stijena. Jedne stijene se raspadaju u veće ili manje romboedarske
agregate, a druge u dolomitni pijesak. Zbog takvog načina trošenja
matični supstrat ostaje plastičan i nije reljefski u vertikalnom smislu razveden
kao što je to slučaj kod vapnenca. Iz toga razloga ovdje dolaze plitka tla. To su
pretežno rendzine čija je dubina ovisna već prema tome da li se razvijaju na
dolomitnom pijesku ili na masivnoj stijeni.


Rendzine na tvrdom masivnom dolomitu su plitke slično kao i rendzine na
vapnencu dok je kod rendzina na dolomitnom pijesku A horizont dubok i do
35 cm. Osim toga zbog teksturnosti ima redovito i prelazni ACi horizont u koga
prodire šumsko drveće.


Ova tla se najvećim dijelom nalaze u šumsko-gospodarskoj jedinici Komarnica,
zatim Bijeli vrh—Dolac i to u sjevernoistočnom dijelu, koji gravitira
prema Vrhovinama i selu Crna vlast. Širi odvojeni areali ovih tala dolaze također
na području gospodarske jedinice Kriva Draga—Baćinovac i u krajnjem
jugoistočnom dijelu gospodarske jedinice Krivi Javor.


U šumsko gospodarskoj jedinici Komarnica (odjel 10) ispod Odanove kose
nisu se razvile duboke rahle rendzine kao što je to za očekivati na pjeskovitom
dolomitu i dolomitnom pijesku, već je ovaj supstrat prekriven deluvijem plitkog
tla — teškog mehaničkog sastava (profil 18). To je važno napomenuti iz
gospodarskih razloga i zbog toga, jer se na ovom tlu ne vrši pomlađivanje postojećih
sastojina običnog bora.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 16     <-- 16 -->        PDF

U široj zoni rasprostranjenja dolomitne podloge u gospodarskoj jedinici
Bijeli vrh—´Dolac izbijaju u mikroarealima na površinu silikatno kvarcni sedimenti
na kojima se tvore smeđa podzolasta tla i podzoli. Detaljnija istraživanja
ovog područja dat će jasniju sliku o rasprostranjenosti ovog tipa tla. Osim
toga na geološkoj karti u mjerilu 1:25.000 nisu evidentirani ovi silikatno kvarcni
sedimenti što je činilo poteškoću da se to ovom prilikom učini.


U vezi s postavljenim zadatkom istraživanja veze između rasprostranjenosti
biljnih zajednica i tla potrebna su detaljnija i dugotrajnija opažanja. Osim toga
za vrijeme terenskih istraživanja nije još bilo adekvatno ovome izvršeno vegetacijsko
kartiranje dotičnog područja. Stoga ćemo samo na osnovu općih zapažanja
i konstatacija na terenu prikazati ovu uzajamnu vezu.


Uzimajući u obzir nadmorske visine, zaravnjene položaje lesiviranih tala,
zatim duboka deluvijalno-diluvijalna tla u podnožju brda i u vrtačama, te duboka
smeđa tla na vapnencu zauzima zajednica Querco-Carpinetum Croaticum
Horv.


Na kamenjarama i posmeđenim skeletnim rendzinama tj. kserotermnim
staništima južne ekspozicije dolazi šuma crnog graba i šašike (Seslerio Ostryetum
Horv. i H-ić).


Ovisno o nadmorskim visinama na smeđim tlima na vapnencu koja su pretežno
kamenita kao i na rendzinama dolazi pri vrhovima brda i južne ekspozicije
primorska šuma bukve (Fagetum Croaticum Seslerietosum Horv.), a na
sjevernim ekspozicijama, dubljim smeđim krečnjačkim tlima dolazi gorska
šuma bukve (Fagetum Croaticum Montanum Horv.).


Na slijedećoj visinskoj stepenici na smeđim krečnjačkim i lesiviranim tlima
dolazi šuma bukve i jele (Fagetum Croaticum Abietetosum Horv.). Ova zajednica
dolazi i na rendzinama na dolomitu kao i prelaznim tlima prema vapnencu.


Na tlima koja su se razvila na dolomitu dolaze još zajednice Heleboro-Pinetum
Horv. i Picetum dolomiticum Horv.


U pogledu razlike u tlima na dolomitu obzirom na petrografske varijante
stijene izgleda da Heleboro Pinetum preferira rendzine na pjeskovitom dolomitu,
a Picetum Dolomiticum tla koja se razvijaju na masivnoj dolomitnoj podlozi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 17     <-- 17 -->        PDF

383
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 18     <-- 18 -->        PDF

384
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 19     <-- 19 -->        PDF

385
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 20     <-- 20 -->        PDF

386
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 21     <-- 21 -->        PDF

387
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 22     <-- 22 -->        PDF

388
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 23     <-- 23 -->        PDF

LITERATURA


1.
Nejgebauer V., Cirić M., Filipovski G., Škorić A., Zivković
M.: Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Zemljište i biljka, No 1—3, Beograd, 1963.
2.
Siki ć M.: Klimatske prilike Hrvatske — Vodič za ekskurzije III kongresa JDPZ,
Zagreb, 1967.
3.
Škori ć A.: Pedološki praktikum, Zagreb, 1965.
4.
Škorić A., Vranković A., Sertić V.: Pedološka studija šumskih područja
Risovac i Šadrvan u Lici (rukopis).
A PEDOLOGIC SURWEY OF THE SOILS OF SEVERAL FOREST
MANAGEMENT UNITS IN THE MOUNTAIN RANGE OF MALA KAPELA


Summary


The author investigated the soils which are found within the Mala Kapela
mountain range for the purpose of typological research of forests and forest sites.


Investigated were the main soil types and their relation to the geomorphology of
terrain, geologic-lithologic formations and plant communities occuring in the area
investigated.


Following up the altitudinal differences from foothill up to the summit of the
mountain, it was established that there are represented in general all the developmental
stages of the soil on limestone, and that in the following series from summit
down to foothill: rendzina — brown soil — lessive soil occuring on limestone.


In soils occuring on dolomites two development lines are noted. On a massive
dolomite rock occurs a series of soils similar to those on limestone, while on the
dolomite bedrock, which is physically weathered into sand, the soils are retained in
the stage of rendzina.


Regarding the distribution of plant communities and soils the below stated
interrelationship was established:


With respect to altitudes, levelled sites of lessive soils, deep deluvial-diluvial
soils at the foot of hills, and in sinkholes and deep brown soils on limestone are
occupied by the forest community of Querco-carpinetum croaticum Horv.


On stony soils and brownized skeletal rendzinas, i. e. on xerotherimic sites of
southern aspect occurs a forest of Hop Hornbeam with Sesleria (Seslerio-Ostryetum
Horv. et H-ić).


Regarding altitudes, on brown soils which are prevailingly stony and developed
on limestones as well as on rendzinas there occurs near the mountain summits and
on the southern aspects a maritime Beech forest (Fagetum croaticum seslerietosum
Horv.), while on the northern aspects and on deeper brown calcareous soils there
occurs a montane Beech forest (Fagetum croaticum montanum Horv.).


At the next altitudinal step on brown calcareous and lessive soils there occurs
a forest of Beech and Fir (Fagetum croaticum abietetosum Horv.). This community
occurs also on rendzinas (on dolomite) and on trasitional soils towards limestone.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 24     <-- 24 -->        PDF

In addtition, on soils which developed on dolomite there occur communities of
Heleboro-Pinetum Horv. and Piceetum đolomiticum Horv.


Regarding the differences in soils on dolomite with respect to the petrographic
variants of rocks, it seems that Heleboro-Pinetum prefers rendzinas on sandy dolomite,
while Piceetum đolomiticum prefers soils developing on the massive dolomite
bedrock.