DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 77     <-- 77 -->        PDF

cftcučna litecatuca


FLORA SR SRBIJE I
Beograd, 1970. (str. 326)


Izašao je prvi svezak »Flora SR Srbije
I« u redakciji akademika prof, dr Mladena
Josifovića. Materijal prvog sveska
obradili su ugledni botaničari floristi SR
Srbije: V. Blečioš, E. Vukičević, M. Gajić,


N. Diklić, M. Janković, B. Jovanović, M.
Josifović i B. Tatić. Predviđeno je osam
svezaka (drugi je u štamni). Izdavač je
Srpska akademija nauka (_Beo»Flora SR Srbije« je monumentalno
djelo za poznavanje, određivanje viših biljaka
(Cormophyta). U prvom svesku su
obrađene papratnjače (Pterydophyta) i
dvosjemenjača (Spermatophyta).


Prvi svezak sadrži uvodna poglavlja:
Predgovor, Isto rij a florističkih proučavanja
u Srbiji (sa bibliografijom) i neki
morfološki podaci o višim biljkama.


U ovom svesku su obrađene sve vrste
papratnjača, a od sjemenjača sve golosjemenjače
(Gymnospermae) i neki redovi
kritosjemenjača (Angiospermae): vučja
stopa (Aristoloehiales), lopoči (Nymphoaeales)
i žabnjače (Ranales).


Struktura obrade pojedine vrste po uzoru
na međunarodne kriterije je slijedeća:


1. Latinski i narodni naziv sa podacima
florističke literature,
2. Morfološki opis, 3. Podaci o staništu,
4. Rasprostranjenje u svijetu i SR Srbiji
i 5. Eventualni ekonomski podaci.
Za svaku biljnu vrstu dan je precizan
crtež! Redakcija obećava da će svih osam
svezaika izaći u razmjerno kratko vrijeme.


J. Kovačević
359
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 78     <-- 78 -->        PDF

rSctana Stcucna Llteeatuta i ća&apl&l


LESNOJ ŽURNAL — Broj 1—1970.


Vasiljev, P.: O naučnih osnovah lesnogo
hozjajstva (O naučnim osnovama
šumskog gospodarstva)


Još koncem prošlog stoljeća Lenjin je
istakao potrebu da šumarstvo zauzme
odvojeno mjesto u sklopu ekonomskih
znanosti. Pokušaje evropskih ekonomista
da šumarstvo degradiraju na status »ogranka
poljoprivredne ekonomike«, Lenjin
je otvoreno nazvao »čisto spekulativnim
švindlom« (Tom V str. 105). šumarsko
zakonodavstvo poslije oktobra čvrsto je
stalo na pozicije koje je inaugurirao Lenjin:
šume su općenarodni fond, samostalan,
neotuđiv i nedjeljiv. U Lenjinovim
radovima nigdje ne nailazimo na supretstavljanje
interesa šumarstva i drvne
industrije. Treba jedno i drugo »tehnički
i organizaciono« (a to znači znanstveno)
povezati. »Na svoj način, preko podataka
svoje nauke doći će do priznanja komunizma
agronom, na svoj opet način šumar
« (Tom XLII, str. 346). »Mnoge poruke
Lenjina da šumarstvo mora držati
korak sa suvremenim dostignućima bioloških,
šumarskih i gospodarskih nauka
još nisu ostvarene »konstatira P. Vasiljev.


Bohovkin, I.: Leninskie idei o tehničkom
progresse i razvitie himii drevesiny


(Lenjinove ideje o tehničkom napretku i
razvitku kemije drveta).


Kako je ovaj prvi — u jubilarnoj Lenjinovoj
godini — broj »Lesnoga žurnala«
dobrim dijelom posvećen osnivaču sovjetske
države, to nisu ostala nezapažena (dosad
malo isticana) nastojanja Lenjina da
se pokloni puna pažnja hiđroliznoj i kemijskoj
industriji drveta. Sačuvali su se
podaci da je Lenjin lično analizirao mogućnosti
i rentabilitet dobivanja šećera i
alkohola iz drvnih otpadaka. Vrhunac tih
dostignuća (npr. postupak kod kojeg su
100 kg piljevine davali 45 kg šećera) Lenjin
je pratio kontinuirano mjesecima.
Na tvorničkim izvještajima i naučno-institutskim
analizama čitamo Lenjinove marginalije
sa brojnim upitnicma i uskličnicima.
Autor obnavlja svoja sjećanja na
te davne dane.


N i k i t i n, N.: Leninskoe nasledie po
voprosam naučnoj organizaciji truda i
upravlenija. (Lenjinova baština u problemu
znanstvene organizacije rada i uprave)


Autor sažeto opisuje suvremenu znanstveno-
fundiranu organizaciju rada u
SSSR, ističe da je takva organizacija moguća
jedino kod visokog nivoa ooćeg obrazovanja,
velikog broja radnika na naučnom
i naučno-istraživačkom polju i tje
lesne povezanosti pojedinih privrednih
grana sa institucijom N.O.T. (naučne organizacije
truda). Laboratoriie N.O.T. postoje
i pri mnogim šumarskim institutima.
Sav taj uspjeh rezultat je prvih Lenjinovih
zalaganja na tom polju.


Davydov, M.: Issledovanija hoda
rosta kultur duba v tuljskih zasekah (Istraživanja
rastenja hrastovih kultura u
Tulskim šumama)


Tulska je oblast sasvim blizu prirodne
granice rasprostranjenja hrastovih šuma.
Sjeverno od nie hrast se javlja pojedinačno,
a čisti su hrastici prava rijetkost.
U toj zoni veliki je konkurent hrastu lipa.
Ioak je po mišljenju autora potpuno opravdano,
a svakako i poželjno, forsiranje
hrastovih kultura u Tulskoj oblasti.
Oko stote godine hrast postizava u Tuli
skoro isti promjer u prsnoj visini kao u
svom prirodnom optimumu u zapadnoj
Ukrajini. Visine također mnogo ne zaostaju.
Autor ocjenjuje da kvantitativno
izražena zrelost tulskog hrasta nastupa
15—20 godina kasnije nego u južnoj Rusiji
(U.S.S.R.).


Gordienko, M.: Intenzivnost fiziologičeskih
processov derevjev jasena v
čistom i smiešanom nasaždenijah (Intenzitet
fizioloških procesa jasena u čistim
i mješovitim sastojinama)


Jasen dobro uspijeva i pokazuje visoki
biološki stabilitet ako raste u smjesi sa
hrastom. Optimalnim se smatra njegovo
učešće od oko 30D/». Autor na temeliji vlastitih
pokusa smatra da je u čistim jasenovim
šumama slabija fotosinteza, a intenzivnija
je transpiracija. Jasen inače
spada u šumske vrste kod -kojih je očita
disproporcija između transpiracije i rada
korijenovog sistema. U čistim sastojinama
taj momenat još jače dolazi do iz
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 79     <-- 79 -->        PDF

raža ja na uštrb biološkog stabiliteta vrste.
Slično je i u mješovitim sastojinama
u kojima jasen dominira.


Aziev, J.: Sniženje vozrasta vozmužalosti
sosny obyknovennoi pod vlijajniem´
lupina (Ubrzanje fiziološke zrelosti
bijelog bora pod utjecajem lupina)


Ono što se dosad tek naslućivalo postaje
činjenica o kojoj će šumarstvo i
kao praksa morati voditi računa. Radi
se o mogućnosti ubrzanja fruktifikacije
bora unošenjem leptirnjača. Ogledi sa
podsijavanjem lupina pokazali su da fiziološka
zrelost bijelog bora u kulturama
sa lupinom nastaje 10—15 godina ranije,
nego na kontrolnim parcelama. U Bjeloruskoj
SSR ta zrelost nastaje u 13., a kao
izuzetak u 6. do 8. godini. Iz literature
na koju se poziva Azijev vidimo da su
analogni pokusi vršeni i u smrčevim kulturama.


Paramonov, E.: O vlijanii nagruzki
derevjev sosny karrami na semenonošenje
i posevnye kačestva semjan (O utjecaju
smolarenja na fruktifikaciju i kvalitet
sjemena bora)


Da li smolarenje negativno utječe na
fruktifikaciju? To pitanje odavno zanima
šumare. U svoje vrijeme Sarajevski šumarski
institut unio je tu tematiku u Plan
rada, ali po odlasku tematora zadatak je
brisan. U sovjetskoj literaturi javljali su
se također fragmentarni članci o tom problemu.
Ovaj Paramonovljev prikaz zaslužuje
naročito pažnju jer ne ispušta iz vida
jedan od karakterističnih momenata:
broj češera (po jednom stablu), dimenzije
i njihovu težinu, težinu sjemena,
kiijavost i energiju klijanja — i sve ovo
paralelno za smolarene i nesmolarene sastojine,
za dulji i kraći period smolarenja,
za veće i za manje opterećenje bjeljenica
itd. Skoro svi pokazatelji svjedoče
da je utjecaj smolarenja na fruktifikaciju
bora pozitivan, a ne negativan.
Opažanja u Bosni odnosila su se na orni
bor. Naslućuje se, da se isti u tom pogledu
ponaša kao bijeli bor u SSSR. Trebalo
bi podrobnije, u posebnom članku,
prikazati Paramovljev rad, osvrnuvši se
pri tome i na provizorne zaključke o
fruktifikaciji smolarenih crnoborovih stabala
kod nas.


Broj 2—1970.


Položencev, P. i dr.: O sostave i
toksičnosti zivicy sosny v očagah kornevoj
gubki (Sastav i toksičnost borove
smole u žarištima gljive Formitopsis
annosa)


Autor je u svojim ranijim člancima (od
1956. g. ovamo) insistirao na činjenicama
da napad pomenute gljive nije kritičan za
borove kulture. Ali ako iza njega slijedi
napad insekata situacija je ozbiljnija,
stabla se suše. Stablo se i samo uporno
bori protiv tih uzročnika. Jedno od efikasnih
oružja u toj borbi jest toksično
djelovanje nekih komponenata borove
smole. Njihovo je djelovanje različito
prema vrsti i broju insekata, intenzivnosti
i trajanju fomoze (,~1iivičnog oboljenja)
i vanjskih uvjeta. Autor je analizirao
sastav različitih monoterpena: 1. kod
zdravih stabala, 2. kod »bolesnika prvog
stadija« i 3. kod »bolesnika drugog stadija
««. Toksičnost smole uvjetovana je u
prvom redu sadržajem «lanena čije djelovanje
je naročito efikasno ako nije narušen
sinergizarn (istovremeno i paralelno
djelovanje drugih terpena). Pokusi su
vršeni sa ovim vrstama potkornjaka: Blastophagus
piniperda L., Blastophagus minor
Hart, i Ips sexdentatus Boem.


Sirotkin, J. i Prihodskij, A.:
Podpologowe kultury eli v sosnjakah raznogo
vozrasta (Kulture smrče pod sklopom
borika različite starosti)


Primjesa smrče u borovim šumama SS
SR je česta pojava. U pojedinim republikama
(Litovskoj SSR i dr.) takvih mješovitih
šuma ima 17—2813/» od cjelokupnog
šumskog inventara. Sastojine se obično
formiraju kao dvoetažne, pri čemu je
smrča u donjoj etaži. Autor preporučuje
da se tamo, gdje prirodnog podmlatka
nema, smrča unosi umjetno. Ta preporuka
argumentirana je podacima analiza
7 pokusnih ploha različite starosti i to:
bor od 80 do 103 godine, a smrča od 11
do 51 g. Najveći financijski efekt registriran
je kod razlike u starosti (između
bora i smrče) od 45 godina. Tu je utvrđeno
povećanje ukupne produktivnosti za
cea 38,0/o.


Leuhina, T.: Fiziologičeskoe sostojanie
kuljtur duba posle obrabotki ih
arboricidami (Fiziološko stanje hrastovih
kultura poslije tretmana arboricidima)


Povećanje obima kulturnih radova prisiljava
nas na sve veću upotrebu arboricida,
ali se kod toga zaboravlja na naličje
problema — fiziološko slablienje samih
kultura. Negativni utjecaj se ispoljava u
jenjavanju intenziteta fotosinteze, povišenju
transplracije i smanjenje učešća
klorofla. Taj negativni utjecaj naročito
je iak u prvim godinama. Tek od treće
godine, ako su uvjeti povoljni, stanje se
postepeno noboljšava.


361
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 80     <-- 80 -->        PDF

AI- Saffar, M.: Rost lesnyh polos iz
bystrorastucih porod v Ljgovskoj opytnoselekcionoi
standi Kurskoj oblasti (Uspjeh
poljozaštitnih šumskih pojaseva od
brzorastućih vrsta u Ljgovskoj oglednoselekcionoi
stanici Kurske oblasti)


Analiza rastenja brzorastućih vrsta u
sklopu polozaštitnih šumskih pojaseva i
ovog puta pokazuje da je od posebnog
značenja sastav, omjer smjese i raspored
vrsta u pojasevima. Uzete su četiri probe.
Broj vrsta (različito međusobno kombiniranih)
ograničen je na Det. Naiveći ukupni
prirast (u devetnaestoj godini) pokazala
je proba III sa 42 cm prečnika i
22,5 m visine.


Ievlev, V.: Plodnošenie duba čereščatogo
v Voronežskom zapovednike.


CFrutifikacija hrasta lužnjaka u Voroneškom
rezervatu)


Opažanja i analiza fruktifikacije hrasta,
kao glavne i najrasprostranjenije
šumske vrste u stepskoj zoni SSSR, sistematski
se vode još od prošlog stoljeća.
U posljednje vrijeme ta se opažanja sve
više preciziraju i detaljiziraju. Pri analizi
novijih šestogodišnjih podataka, autor
se služi metodikom, po kojoj se odvojeno
proučava fruktifikacija ranog hrasta
(var. praecox) i fruktifikacija kasnog
(var. tardissima). Pokusne plohe postavljene
su također i u sastojinama intermedijarnog
tipa, tj. u hrasticima koji
cvjetaju i listaju kasnije od var. praecox,
a ranije od var. tardissima. Koliko nam
je poznato, takvih sistematskih ogleda
(paralelno za sve tri varijetete) dosad
nije bilo. Već su ranija opažanja (Veresin
1960) pokazala da kasni hrast bolje i
češće fruktificira. levljev je pokazao da
ta razlika može biti vrlo znatna, kako
u godinama obilnog uroda tako i u godinama
slabijeg. Evo nekoliko podataka iz
autorovih tabela:


1961. ploha br. 6 (rani hrast, slabi urod)
po ha 0,28 kg
1963. ploha br. 3 (rani hrast, obilan urod)
po ha 106,90 kg
1961. ploha br. 4 (kasni hrast, slabi urod)
po ha 12,20 kg
1963. ploha br. 81 (kasni hrast, obilan
urod) po ha 774,50 kg
Prosječna težina 1000 komada žira analizirana
je također po godinama i formama
hrasta. Ponajčešće su razlike u
prilog kasnog hrasta. Poklanjana je pažnja
i opadu hrastovog žira. Uzroci preuranjenog
opada analizirani su sa entomološkog
i sa fitopatološkog aspekta.


Ovakve kompleksne i detaljne analize
fruktifikacije domaćeg drveća rijetko susrećemo
u stručnoj literaturi.


Broj 3—1970.


Varfolomeev, V. Osvečćennostj v
dubravah pod vlijaniem rubok uhoda


(Upliv proreda na intenzitet svjetla u


hrasticima)


Krošnje drveća apsorbiraju veliki dio


sunčane energije. O obrastu, starosti i


visini drveća ovisi količina svjetla koja


prodire do travnog pokrivača i prirod


nog podmlatka. Čišćenje i prorede mo


raju strogo voditi računa o toj činjenici.


Grubo uzevši, svijetlo se u prizemnom


sloju intenzivira dva puta pri umjerenoj


proredi, a tri puta pri jačoj. Autor tu


ovisnost ilustrira detaljno: tabelarno i


grafikonima.


Enjkova, E., Širnik, V.: Vlijanie
vozrasta na tehničeskie svojstva drevesiny
duba rannej i pozdnej formy (Upliv starosti
na tehnička svojstva drveta ranog
i kasnog hrasta)


Sovjetska stručna literatura sve više
ističe prednost »kasne forme« hrasta-lužnjaka.
Smatra se već dokazanim da u
sastojinama starijim od 50 godina veća
je srednja visina hrasta var. tardissima
nego hrasta var. praecox. Manje je poznato
da su i fizičko-mehanička svojstva bolja
kod kasnog hrasta i to skoro po svim
pokazateljima. Autori to dokumentiraju
sa 2 tabele i jednim grafikonom.


Suhanova, I.: Gribnye bolezni hvoi
eli na severu Arhangeljske oblasti (Gljivična
oboljenja smrčevih iglica na sjeveru
Arhangelske oblasti). U posljednje
vrijeme sovjetske šumare zabrinjuju masovna
gljivična oboljenja iglica smrče
Autor sažeto opisuje djelovanje insekata:
Chrysomyxa ledi, Lophodermium macrosporum
i Herpotrichia nigra, te dolazi do
zaključka da su sva tri parazita u podjednakoj
mjeri štetna. Njihov napad ponovljen
nekoliko godina, može prouzrokovati
uništenje čitavih šumskih masiva.
S time je u vezi nužnost novih i intenzivnijih
studija iz oblasti šumske patologije.


Počinkov, S.: K voprosu ob amortizacii
lesovoznyh dorog (Po pitanju a
mortizacije šumskih puteva)


Znanstveno planiranje je nemoguće bez
pravilne i precizne kalkulacije svih troškova,
a još manje bez pouzdane ekonomske
informacije o funkcioniranju osnovnih
i obrtnih sredstava. Međutim — po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 81     <-- 81 -->        PDF

mišljenju autora — sadanje kalkulacije
amortizacionih normi ne daju pravu sliku
amortizacionih procesa. U članku se
raspravlja o korekturama koje su moguće
i potrebne.


REVUE FORESTIfeRE FRANQAISE
Br. 1—1970.


Bourgenot, L.: Le traitement des
futais feuillues productrice de bois d´oeuvre
et de qualite (Tretman visokih šuma
listača proizvođača tehničkog drveta i
drveta visoke kvalitete)


Francuska proizvodi 8,000.000 m3 tehničkog
drveta listača, što je približno
jednako godišnjoj proizvodnji tehničkog
drveta četinjača (9,500.000 m3). U državnim
šumama Francuske taj je omjer još
povoljniji za listače: 55a/» prihoda od prodaje
tehničkog drveta otpada na listače i
taj omjer ima tendenciju porasta. Povijest
francuskih šuma XIX stoljeća svjedoči
da je, u tom relativno kratkom razdoblju,
francusko šumarstvo prebrodilo
tri faze. Sad je početak četvrte. Od dominacije
srednjih šuma (prva faza) prešlo
se na »bitku za konverziju« (druga
faza), dok je značajka treće faze što gušća
visoka šuma kao reakcija na tretman
šumara — predhodnika. Sadašnju četvrtu
fazu diktira nastojanje da se proizvede
drvo najveće vrijednosti, ne osvrćući
se toliko na drvnu masu. Autor sažeto
prikazuje 1. stanje koje je zatečeno početkom
XIX stoljeća; 2. čemu se sada
teži; 3. šta je već učinjeno u tom smjeru
i 4. »ne bi li se moglo učiniti više i bolje«.


Posljednje pitanje iskrsava u vezi sa tehnikom
uzgajanja, a postavlja se ovako:
možemo li ići još dalje, pokazati više
ambicije u čisto tehničkoj domeni. Još
konkretnije, može li (i treba li) da nam
populikultura bude i dalje putokaz i uzor
za tretman visokih šuma uopće.


Br. 1—1970.


La c a se, J. F.: Comportement de
diverses provenances d´epicea de Sitka en
France (Ponašanje raznih provenijencija
Picea sitchensis u Francuskoj)


»Sitka«, kako se skraćeno često zove
ta rasprostranjena egzota, spada u najproduktivnije
šumske vrste. U pedesetoj
godini daje ona (na prvom bonitetu) godišnji
volumni prirast od 23,2 m3/ha. Međutim
nisu sve provenijencije »sitke«
podjednako zahvalne i prikladne za introdukciju.
Upoređujući sadnice 21 proveniencije
dolazi se do zaključka da po


stoji dosta velika razlika u ponašanju
sadnica različitog porijekla. Zaključci su
zasad provizorni. Treba nastaviti sa pokusima,
naročito onih provenijencija,
koje pokazuju veliku otpornost protiv
ranih mrazeva unatoč svom dosta dugom
periodu vegetacije.


Br. 1—1970


E t a i x, G.: Essai de fertlisation sur
Abies Nordmaniana (Ogledi na đubrenju
kavkaske :ele)


Tri godine uzastopce (1967, 1968. i 1969)
u jednom francuskom šumskom rasadniku
upoređivan je visinski prirast sadnica
i to: 1. kavkaske jele sistematski đubrene;
2. kavkaske jele bez đubrenja i 3.
američke vrste Abies grandis koja se
smatra najperspektivnijom egzotom u pogledu
produkcije drvne mase. Rezultat je
ovaj: u prvoj je godini približno jednak
visinski prirast za sve tri kategorije sadnica,
u drugoj godini najveći prirast pokazala
je nađubrena Abies grandis, ali
je već u trećoj godini kavkaska jela uz


đubrenje pokazala neuporedivo veći prirast
od kontrolnih gredica (kavkaske jele
bez đubrenja) i za 5 cm veći visinski prirast
od sadnica Abies grandis. Ogledi će
se nastaviti.


Br. 2—1970.


Marti not-Lagarde, P.: Traitement
du chene rouvre de qualite en Allemagne
de l´ouest (Tretman kvalitetnog
hrasta kitnjaka u Zapadnoj Njemačkoj)


U Njemačkoj zaslužuju pažnju dva značajna
areala rasprostranjenja hrasta kitnjaka.
Gornji Spessart je odavno stekao
reputaciju i izvan granica zemlje, dok je
manje poznat hrast palatinatske provincije
(Plätzerwald), iako isti ne zaostaje
po kvalitetu iza spomenutog. Izgleda ipak
da je hrast u Spessartu ekološki jači od
palatinatskog, što se uostalom vidi i po
frekvenciji uroda žira. Dok u Spessartu
hrast rodi svake 2 do 4 godine u Plätzervvaldu
je taj periodicitet 3 do 5 godina.
Taj momenat je tim zanimljiviji što su
stanišni faktori jednog i drugog areala,
(nadmorska visina, klima, tlo) skoro
identični. Raspored dobnih razreda ovih
elitnih sastojina nije pravilan. Znatno je
učešće mladih — do 180 godina starosti


— uz skoro potpuno odsustvo srednjodobnih
(181 do 240 godina). Relativno su
dobro zastupljeni i starci od 240 do 300
godina. U Spessartu je još očuvano oko
400 ha hrastika 30 do 350 godina sta


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 82     <-- 82 -->        PDF

rih i to su najstariji hrastovi u Njemačkoj.
U Plätzerwaldu takvih više nema.
Stari hrastici (od 200 g naviše) su nastali
nesumnjivo prirodnim putem. Od 1816. g.
praktički se može smatrati da je prirodna
obnova hrasta na ovom terenu izuzetak.
Od tog doba datiraju i racionalne
metode njihovog uređenja. Autor se zadržava
na pojedinim detaljima tog uređenja
i naglašava´ potrebu da silvikultura
više drži korak sa uređenjem. Pod silvikulturom
se podrazumjeva i tretman u
relativno vrlo kasnoj dobi. Ako se čišćenjem
(nettoiement) smatraju mjere u
sastojinama 10—30—40 godina starim, onda
se sječe u 40 do 120-godišnjim hrasticima
još uvijek tretiraju kao prorede.
Tek poslije 120 g. smatra se da hrastova
biocenoza ne reagira na pojačani pristup
svjetla. Međutim teško je precizirati granicu
kada više ne govorimo o proredama
nego o »žetvi« (recolte). Samu tehniku
rada u tim elitnim njemačkim hrasticima
autor smatra (kako on to veli)
»ipak odlučno konzervativnom«.


DVA SPECIJALNA BROJA
»REVUE FORESTIfcRE FRANCAISE«


U novom »ruhu« i pod novim patronatom,
ova elitna stručna revija se ne ograničava,
kao što je to bio slučaj ranije,
na redovnu mjesečnu odnosno dvomjesečnu
periodiku (čiji je sadržaj fragmentarno
prikazan u jednom od prošlih brojeva
Šumarskog lista). Prema zamisli
uredništva sada će osim redovne periodike
izlaziti godišnje jedanput po jedan
tako zvani »snecijalni broj«, tj. broj posvećen
jednoj zaokruženi joj, odvojeno u
složenom kompleksu šumarskih disciplina,
tretiranoj problematici. »Specijalni
broj« iz 1969. g. posvećen je uzgoju, a
»specijalni broj« iz 1970. — zaštiti šuma.


Svakom izlasku posebnog izdanja R. F.
prethodi jedan simpozij »la table ronde«
(»okrugli sto«) za kojim se detaljno izmjene
misli eminentnih stručnjaka za
dotičnu oblast šumarske nauke.


Prikazujemo nekoliko članaka iz oba
specijalna broja.


Bou var e 1, P.: La selection des semences
forestieres; oü en sommes nous
en 1969 (Selekcija šumskog sjemena; gdje
smo u 1969)


Problem genetskog poboljšanja šumskog
drveća nije više u stadiju koji je
trasiran prije petnaestak godina. Bliža će
budućnost još više modificirati metodologiju
i praksu ovog nadasve važnog šumarskog
problema. Tu budućnost vidimo


u napretku naših fundamentalnih spoznaja
iz oblasti fiziologije drveća. Teoretski
fundirana i praktičnim radom praćena
fiziologija vegetativnog razmnožavanja
dovesti će nas do mogućnosti lakšeg razmnožavanja
reznicama i konačno do kulture
klonova svih vrsta šumskog drveća.
U biljnu fiziologiju spadaju i nastojanja
da ´postignemo što ranije cvjetanje i
fruktifikaciju. To će nam dozvoliti primjenu
i u arborikulturi klasničnih metoda
selekcije kulturnih biljaka. Šumaru je
naime otežana — donedavna je bila posve
onemogućena — selekcija na bazi uzgoja
i postupnog poboljšanja descedentnih
generacija. Treba tu smetnju otkloniti
snagom naučne misli i upornog naučnoistraživačkog
rada. U članku se govori i


o tzv. kombiniranoj metodi selekcije primorskog
bora u Landima koju autor
smatra vrlo perspektivnom.
Delabreze P.: L´utilisation des
phytocides en sylviculture; quelque precisions
sur les methode deja diffusees,
developpement nouveaux et perspectives
d´avenir (Upotreba fitocida u silvikulturi,
nekoliko osvrta na već raširene metode,
noviji razvoj i perspektive budućnosti)


Šumari uzgajivači nedavno su prešli sa
primitivnog alata na kakvu-takvu mehanizaciju.
Još je novijeg datuma upotreba
kemijskih sredstava u uzgoju šuma. Pod
nazivom fitocidi, šumar operira sa vrlo
raznolikim supstancama. On se još nije
snašao u tom šarenilu. Dobar je dio fitocida
koristan i njihova primjena znači
veliki napredak, ali ima i takvih kod kojih
su nedostaci veći od prednosti. S druge
strane, treba umjeti razlikovati slučaieve,
kad su ti nedostaci uvjetovani lokalnim,
stanišnim ili tržišnim momentima.


Station sylviculture Nancy. Quelques
nouvetees en matieres d´eclaircies (Nekoliko
novosti iz oblasti proreda)


Nauka o proredama stara je kao i samo
naučno šumarstvo. Otkad je šumarstvo
iz stadija empirije postalo naukom,
prorede su bitni sastavni dio te nauke.
U posljednje vrijeme u nauku se uvode
novi termini: »eclaircies mumeriques«,
»eclaircies eclectiques« i njima slični, a
da ne govorimo o bezimenim metodama
među kojima ima također mnogo originalnih
i perspektivnih. Kolektiv šumarskog
instituta Nancy sažeto se osvrće na
sadašnje stanje u nauci o proredama.


Venet, J.: Exploitation forestiere et
sylviculture (Iskorišćavanje šuma i silvikultura)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Šumarstvo je vrlo brzo prevalilo put
od primitivne.!´ oruđa do prvih koraka
mehanizacije i nije se zaustavilo na tome.
Naziru se putevi daljnjeg razvitka mehanizacije
u šumarstvu. Taj razvitak nekad
više pogoduje onoj i onakovoj silvikulturi
kojoj je pred očima »šuma — fabrika
drvne mase«, bez mnogo brige o kvaliteti.
Za razliku od ove ekstenzivne, treba
više favorizirati intenzivnu odnosno
kvalitetnu silvikulturu. I eksploatacija
troba da bude u službi tog kvalitativnog
ili kvalitetnog uzgoja šume.


Drugi po redu »Specijalni broj« Revue
forestiere (Numero special 1970) posve
ćcn je »Biološkoj borbi u šumi«. Šta se
zapravo podrazumjeva pod izrazom »biološka
borba« (la lutte biologique) vidimo
iz članaka E. B i 1 1 c o 11 i (Perspectives
de la lutte biologique — Perspektive biološke
borbe) i P. G r i s o n a (La lutte
biologique en forets) a također iz zaključaka
L. Velay-a, koji je ovog puta
predsjedavao »za okruglim stolom«. Termin
biološka borba nadovezuje se na termin
»biološka ravnoteža« (Equilibre biologique)
koji je prilično širok, a primjenjeno
na šumarstvo može se dvojako tumačiti:


— ili kao dielovanje šume kao cjeline
na ostale elemente prirodnog prostora
koji ona zahvata i obrnuto: djelovanje tih
elemenata na šumu;
— ili kao međusobno djelovanje živih
elemenata koji sačinjavaju samu šumu,
šumsku biocenozu.
»Ako je šumareva preokupacija u prvom
redu ekonomske prirode, on ne smije
zaboraviti da se njegovo djelovanje
odigrava u živom svijetu, i to u svijetu
elemenata međusobno oprečnih.« On je
dužan stvoriti takvu biocenozu gdje bi te
oprečnosti bile što više ublažene.


»Uloga je šumara tretirati (zapravo prvo
stvoriti, a zatim tretirati) takvu šumu
koja postiže svoj ekonomski cilj:


— bez razlika kompromitirati realizam
ekonomskog cilja i
— bez zahvata koji vode degradaciji
potencijala šume ili njenog staništa.
To znači da u biološkoj borbi živih
elemenata šume, suvremeni šumar nikad
nije pasivni svjedok. I njegovo je mjesto
u toj borbi uvijek određeiio, on je na
strani šume, sastojine, drveća. Neprijatelji
drveća i njegovi su neprijatelji. Zato
je toliki broj članaka posvećen svijetu


insekata iz čijih se redova regrutira najveći
broj nenrijatelja šume.


Florent, .T.: Le melezin (Ariševa šuma).
Ariš je izrazito alpsko drveće. Od
Nice do Beča ima ga svucdje, gdjegod
nadmorska visina pređe 1000 m. Ali ariševe
šume ne sačinjavaju klimaks: uzgoj
ariša čak i na tom njegovom autohtonom
području zadaje šumaru dosta muka. Međutim
zanimanje za tu vrstu sa gledišta
konzervacije i restauracije tala. opravdano
je i evidentno. S tim je u vezi i pojačano
interesiranie za suzbijanje štetočina
koje ponekad prijete uništenjem čitavih
arišovih sastojina. Među tim štetočinama
najviše je poznat arišev savijač (Zeiraphera
diniana Gr). Autor se osvrće na
biološku borbu protiv tog leotira.


B o v e v p. — B aliens w eile r W:
Le probleme de la tordeuse grise du meleze
(Problem sivog ariševog savijača).
Članak je posvećen istom problemu kao
i prethodni Florentov članak. Ali nas
Bovey-ev članak upozorava i na činjenice
koje ponekad gubimo iz vida. Naime, postoje
dvije rase ariševog savijača: mrka
i svijetla. Prva je vjerna arišu i vrlo rijetko
napada druge četinjače, dok ona
druga forma spada u izrazite polifage. Od
njega mogu stradati bor, limba, klek,
smrča. Taj moment bi trebao još više
aktivirati naše zanimanje za tog leptira.


Huchon, II. — D e m o 1 i n, G.: La
bioecologie de la processionnaire du pin;
dispersion potensielle — dispersion actuelle
(Bioekologija borovog četnika: potencijalno
rasprostranjenje — sadašnje rasprostranjenje).
život ovog štetnika je najkraći
u stadiju leptira. Odmah po izlasku
iz zemlje mužjaci oplođuju ženke. Oplođene
ženke odmah počinju tražiti najpovoljniji
objekat za odlaganje jaja. Za
to je naiprikladnijj svakako crni bor, ali
igra ulogu također i položai. obrast itd.
Izuzetno dolaze u obzir druge vrste roda
Pinus i tek kao zadnja solucija — cedar.
U toj selekciji, leptirova je ženka dosljedna
i neumorna: obleti kilometre i kilometre
šuma prije no što se odluči za tu
zadnju — ili inače manje povoljnu —
soluciju. Gusjenični stadij, usporedo sa
efemernim životom imaga dugotrajan je.
Taj stadij autor opisuje detaljnije. Zadržava
se i na manje poznatoj činjenici da
se otrovne dlačice borovog četnika pojavljuju
dosta kasno, tek kad se gusjenica
obuče u svoju »treću bundu«. U toj
fazi svog trećeg presvlačenja, a i u kasnijim
fazama, četnik predstavlja veliku
opasnost za ljude i životinje. Prve dvije
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 84     <-- 84 -->        PDF

»bunde« nisu ni za koga opasne. Najzanimljiviji
dio ove rasprave su slike,
grafikoni i sedam geografskih karala
Francuske koje prikazuju »odnose između
regionalno-klimatskih faktora i evolucija
četnikovih populacija«. Iz karata
se razabire ovisnost areala četnika od
areala pojedinih vrsta roda Pinus, među
kojima je crni bor ran konkurencije, kao
hrana tog štetočine. Tek u pomanjkanju
te hrane, »za nevolju« dolaze u obzir i


Prikazi:


B. V. Dobrovolskij: Fenologija
nasekomih (Fenologija insekata) — rus.,
str. 232, 1 tab., 46 slika, izd. »Visšaja škola
«, Moskva, 1969.
Iako se knjiga sastoji iz tri poglavlja,
osnovu čine prva dva u kojima su obrađeni
zadaci fenologije kao nauke, njezino
mjesto među biološkim disciplinama, značaj
fenologije u živoj i neživoj prirodi, te
njezina uloga u životu i praktičnom djelovanju
čovjeka. Prikazana je direktna
ovisnost fenoloških pojava od geografskog
položaja i klimatskih prilika objekta,
te specifičnosti insekata koji žive u
raznim sredinama kao što su: voda, tlo,
zrak itd.


Posebno mjesto zauzima izučavanje metoda
fenoloških opažanja u prirodi i laboratoriju,
načinu sakupljanja insekata
sa raznih biotopa, metodika najjednostavnijih
laboratorijskih pokusa, način
istraživanja u prirodi i u laboratoriju, te
praktično korištenje raznih pojava vezanih
za fenoloffiju insekata.


Vrlo pregledno i jasno obrađeno je pitanje
fenološke prognoze pojave i razvoja
štetnika. Opisane su metode izrade
fenograma, metoda hiperbole, sume efektivnih
temperatura, značenje temperaturnog
režima insekata i njihova povezanost
sa temperaturom okoline, metoda
fenoloških signala, anatomsko-histološka
i citološke metode prognoze vremena pojave
i dinarske brojnosti populacije insekata.


U drugom dijelu ove knjige, obrađen
je način čuvanja sakupljenog materijala,
njegovo obilježavanje i etiketiranje, način
i tehnika zapisa istraživanja u prirodi
i laboratoriju, obrada materijala, način
sastavljanja fenograma insekata i biljaka,
konstrukcija klimograma, sume


drugi borovi pa čak — kako smo vidjeli
naprijed — i cedrovi. Čitava ta rasprava
pored svoje naučno-teoretske vrijednosti
ima i svoju vrlo značajnu praktičnu stranu:
upozorenje na intenzitet i učestalost
četnikovih napada kao prijetnju, koja
treba da lebdi pred očima šumarskog
stručnjaka prigodom pošumljavanja i obnove
borika, a naročito kod eventualnog
proširenja sadašnjih borovih areala.


A. Panov
efektivnih temperatura, te praktično koriš!
en je tih pokazatelja.


Prilog sadrži originalne tabele i fenogramc
najvažnijih poljoprivrednih štetnika.


Premalo pažnje posvećeno je fenološkim
istraživanjima parazita i predatora.
O bolestima insekata. kao važnom prirodnom
regulatoru brojnosti štetnika, nažalost
nije ništa napisano.


Bez obzira na ove nedostatke, knjiga
je vrlo zanimljiva za široki krug stručnjaka.
Naročito korisno može poslužiti
nastavnicima srednjih šumarskih škola
i studentima šumarskih fakulteta, jer su
na vrlo jednostavan i pristupačan način
obrađeni opći pojmovi iz fenologije, ekologije
i biologije insekata.


Ing. S. Opalički


Grupa autora u redakciji I. V. Blaub
e r g a i V. N. Sadovskog: Problemi
metodologiji sistemnovo isledovanija
(Problemi metodologije sistemskog
istraživanja), izd. »Misi«, str. 455, Moskva,
1970.´


Knjiga sadrži rezultate sistematskom
prilaženju istraživačkim problemima u
suvremenoj nauci. Autori knjige razrađuju
metodološko-logička i opća teoretska
pitanja sistematskih istraživanja, metode
i analize sistema i struktura u biologiji,
kibernetiei, tehnici i ekonomici. Posebno
mjesto zauzima izbor sistematskih
metoda analiza u nauci i tehnici. Knjiga
se sastoji iz četiri poglavlja, no za naše
čitaoce biti će naročito interesantna slijedeća
poglavlja:


I. Logiko-metodološki problemi sistematskih
istraživanja: a) Osnovni pojmovi
principa sistematike; b) Sistemi i siste


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 85     <-- 85 -->        PDF

rnatska Istraživanja; e) Metodološki problemi
upravljanja složenim sistemima.


II. Metodologija istraživanja u bilogiji:
a) Sistemi i sistematizacija u biologiji;
b) Pogled na biologiju sa stanovišta izučavanja
žive prirode kao najsloženijeg
sistema; c) Kriterij strukturnih nivoa biosistema;
d) Funkcionalne i genetičke metode
kao sredstvo istraživanja bioloških
struktura; e) Neki metodski problemi istraživanja
biogcoeeno/.a i velikih prostranstva.
IV. Poviiest razvitka pojmova ü sistematici:
a) Pregled razvoja povijesti »integralnih
nivoa«; b) Metodološko-logička
analiza »opće teorije sistema«; c) Prilog
analizi unutarnjeg sastava uopćenih sistematskih
koncepcija.
Ovo je jedna od prvih knjiga te vrsti u
SSSR-u, napisana od grupe eminentnih
stručnjaka, te će biti od koristi širokom
krugu naučnih i stručnih radnika.


Ing. S. Opalički
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ŠUMSKO PRIVREDNO PODUZEĆE


SLAVONSKA ŠUMA


VINKOVCI


sa 5 šumskih gospodarstava »KRNDIJA« NAŠICE, »PAPUK« PODRAVSKA
SLATINA, OSIJEK. SLAVONSKI BROD i »HRAST« VINKOVCI
prostire se na području Istočne Slavonije.


»SLAVONSKA ŠUMA« ima oko 200.000 ha šumske površine u 25 šumarija
i 13 ostalih radnih jedinica — proizvodi:


— trupce za furnir, ljuštenje i šibice
— trupce za rezanje
— oblo tehničko drvo
— prostorno drvo za mehaničku i kemijsku preradu
— drvo za ogrijev,
svih vrsta drveta (hrasta, jasena, bukve, OTL, ML i četinjara)


Nadalje proizvodi:


— sadni materijal
— sjemenski materijal
— kamen za gradnju cesta
— dijelove opreme za transport i privlačenje šumskih proizvoda
— kao i divljač visokog i niskog lova.