DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 73     <-- 73 -->        PDF

QJz atcanoy Lum.acLt&a


OSVRT NA ŠUMARSTVO NORVEŠKE


Po stepenu šumovitosti Norveška spada
u zemlje sa srednjom šumovitošću, jer
obraslo šumsko zemljište zauzima oko
22% površina. Od ukupne površine zemlje
(324.026 km2), na planinsku i visokoplaninsku
regiju (koja se ne može koristiti
za šumsku proizvodnju) otpada površina
od 152.346 km2 ili 47°/o. Na močvarna
šumska zemljišta otpada površina od


15.277 km2 ili 7%, na pašnjake površine
oko 5*/o, dok ostatak od 19D/o otpada na
sva ostala zemljišta.
Od vrsta drveća najveće učešće po površini
i drvnoj masi od četinjača imaju
smreča (Picea abies) i bijeli bor (Pinus
silvestris), a od listača breza (Betula
verrucosa), jasika (Populus tremula) i s
manjim učešćem joha (Alnus incana), te
gorski javor i mliječ.


Učešće vrsta u sastojinama je nejednolično
kao i površinski raspored šuma po
pojedinim regijama. Postoje tri jasno odijeljene
regije šuma: na jugoistočnoj
brdsko-brežulj kasto j regiji dominantna
vrsta je smrča. Bijeli bor je nastanjen
uglavnom na lošijim staništima. Planinska
regija u središnjem dijelu (uglavnom
od Trontheima do Namsosa i sjevernije
u uskom pojasu sve do polarnog kruga)
s bijelim borom kao glavnom vrstom vrlo
je interesantna za šumarstvo Norveške,
zbog mogućnosti unošenja tj. proširenja
areala smrče, što omogućuje povećanje
nrinosa u ovim šumama. Regija Finlanda
na krajnjem sjeveru ima manje izolirane
skupine šuma s relativno niskim prinosom
zbog vrlo surovih klimatsko-edafskih
uslova.


Zaliha drvne mase u šumama. Ukupna
drvna zaliha visokih šuma iznosi oko


374.000.000 m3, od čega učestvuju četinjače
s 310,000.000 m3 i listače s 64.000.000
3


m.
Ukupna drvna zaliha iskazana po vrstama
drveća iznosila je prema podacima


K. SKINNEMOEN-a (1964. g.) u 1962. godini
kako slijedi:
VRSTA DRVETA Drvna zaliha u ´/o


(u 1000 m3)
Smrča 199.000 53
Bijeli bor 111.000 30
Ukupno četinari 310.000 83
Lišćari (ukupno) 64.000 17
Sveukupno 374.000 100


Prosječna drvna zaliha po 1 ha iznosi
svega 60 m3, što je posljedica dosta nepovoljnih
stanišnih uslova.


Šume po vrsti vlasništva. Najveći dio
površina pod šumom pripada individualnim
vlasnicima — farmerima. Prema
istom izvoru podataka (iz 1964. god.) od
ukupne površine šuma nalazi se:u vlasništvu privatnih posjednika
(farmera) 75,1%

u vlasništvu države i zadruga
farmera 16,9%

u vlasništvu raznih kompanija i
industrijskih korporacija 8,OVo
Farmeri skoro isključivo ostvaruju prihode
sa farme, a preko 60% farmera posjeduje
šumu. Većina posjednika šuma
ima manje parcele šuma, što otežava intenziviranje
gospodarenja. Oko 44% površina
šuma u individualnom vlasništvu
otpada na vlasnike sa veličinom posjeda
ispod 10 hektara, 39,8% na površine sa
veličinom posjeda od 10 do 50 hektara.
U Norveškoj ima preko 124.000 posjednika
šuma, što otežava provođenje suvremenijih
uzgojnih postupaka u tim šumama.


Prirast i etat. Prosječni godišnji prirast
svih šuma iskazan po vrstama drveća iznosio
je u 1962. godini:


Ukupni
VRSTA DRVETA godišnji nriirast u %
u 1.000 m3


Smrča 7.577,5 57%
Bijeli bor 3.539,5 26%
Ukupno četinjače 11.217,0 83"/»
Listače (ukupno) 2.320,0 17%
Sveukupno 13.357,0 100%


Najnoviji podaci pokazuju da se visina
prosiečnog godišnjeg nrirasta svih šuma
procieniuje na oko 14,4 milijuna ms. a
prosječni uodišnji etat se kreće u visini
prirasta. Međutim, stvarni obim sječa je
manji za oko 2 do 3 miliiuna m3. a taj
manjak se uvozi iz švedske. Jedan od
najjačih razloga da se ne realizira planirani
obim sječa je usitnjenost šumskog
"osjeda, na kojem mali posjednici nisu
zainteresirani za sječu malih količina drv
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ne mase. Pored toga postoje znatne teškoće
u transportu drveta iz teško pristupačnih
regija. Oko polovine svih radova
na sječi i izvlačenju sortimenata iz šume
obavljaju farmeri u vlastitoj režiji. Oni
se posebno obučavaju u rukovanju priručnom
mehanizacijom, a većina njih imaju
motorne pile i priručne traktore koje
upotrebljavaju i za poljoprivredne radove.


Podizanje i obnova šuma. Kod gospodarenja
šumama forsira se (gdje za to
postoje uslovi) prirodna obnova sastojina.
Male prosječne drvne zalihe ^o hektaru
uslovljavaju da se kod realizacije
obima sječa primjenjuje sistem čistih
sječa s relativno dugim podmladnim razdobljem
(uolavnom se obnova vrši umjetnim
putem). Kod sastojina bijelog; bora
prakticira se ostavljanje sjemenki (oko
20 do 40 kom. po 1 ha).


Utrošak broja sadnica po godinama
znatno oscilira u ovisnosti od realiziranog
obima sječa. Tako je u 1964. godini broj
sadnica iznosio 108 milijuna komada, a
u 1969. godini 69 milijuna komada.


Znatna sredstva se troše na osposobljavanje
tresetnih zemljišta za šumsku proizvodnju,
kao i na odvodnjavanje močvarnih
zemljišta. Tako se godišnje iskopa
oko 3,5 do 4,0 hiljade kilometara kanala
za melioraciju ovih zemljišta.


Slijedeći suvremena dostignuća u podizanju
šuma, u Norveškoj se prešlo na
upotrebu školovanih sadnica, koje se uzgajaju
u kesicama od polietilena. Primjenjuje
se rijetka sadnja s upotrebom 2000
do 2500 sadnica po 1 ha. Kod bijelog bora
se ostavlja nešto manji razmak kod sadnje
u odnosu na smrču. Tako npr. uz
predviđenu ophodnju od 110 godina, na
tlu IV bonitetne klase, za bijeli bor se
ostavlja razmak od 1,9 x 1,9 m, a kod istih
uslova za smrču taj razmak iznosi 2,3 x
2,3 m. U cilju smanjenja troškova pošumljavanja
po 1 ha ispituje se primjena mehanizacije,
a konstruirani su i razni tipovi
ručnog alata koji se primienjuju za
različite terenske uslove.


Iskorištavanje i tehnička opremljenost


šuma. U Norveškoj godišnji obim sječa


se kreće oko 12 milijuna m3 drvne mase,


od toga četinjače učestvuju s preko 80%.


Od ukupne netto sječive drvne mase na


pilansku oblovinu otpada oko öO"/», a na


celulozno drvo 40Vo. Veliko učešće celu


loznog drveta rezultira iz sve većih po


treba na ovom sortimentu za vrlo razvi


jenu industriju celuloze i papira.


Jedno od osnovnih obilježja eksploata


cije šuma je vrlo velika primjena meha


nizacije, kako bi se što manje trošio
ljudski rad. Zahvaljujući tome, u svim
fazama rada u eksploataciji šuma znatno
je povećana produktivnost rada. Na teškim
terenskim uslovima znatno se unapredio
sistem izvlačenja sortimenata putem
žičara, a u poslednje vrijeme se primjenjuje
kod rada i radio veza. Primjenom
žičara postižu se dnevni učinci i do
30 m3 oblovine, a na sječi, kresaniu, privlačenju
i slaganju stabala na stovarištu
zaposlena su svega dva radnika. Povećanjem
produktivnosti i uootrebom mehanizacije
u eksploataciji šuma, teži se, da
se šumarstvo dovede na nivo ostalih privrednih
grana.


Obrazovanje šumskih radnika i sistem
stolovanja kadrova. U Norveškoj osnovno
školovanje traje 9 godina, šumski radnici
se nakon završene osnovne škole
osposobljavaju u školama za šumske radnike
koje traju dvije godine. Nakon prve
godine radnici su već osposobljeni za
obavljanje svih radova u šumi kao i za
rukovanje mehanizacijom. Oko polovine
radnika (većinom privatnih farmera) vraća
se na rad, dok ostali radnici nastavljaju
školovanje i obično se upisuju na
srednju šumarsku školu, gdje školovanje
traje dvije godine. Školovanje na šumarskom
fakultetu traje tri godine, tako da
ukupna dužina školovanja za zvanje šumarskog
inženjera iznosi sedamnaest godina.
U cijeloj zemlji postoie sada tri
škole za obrazovanje šumskih radnika i
pet srednjih šumarskih škola, koje će se
u 1972. godini reducirati na svega dvije
škole.


U ovim školama (za šumske radnike)
pretežno se izvodi praktična nastava. Od
ukupno 1500 sati nastave na praktični dio
otpada 2/3, a na teoretski dio svega 1/3
nastave. Školovanje je besplatno, ali učenici
plaćaju oko 1/2 troškova za stan
i hranu. Škola dobiva znatna sredstva iz
budžeta.


Pored ovih škola postoje posebni centri
(ukupno tri), gdje se održavaju kursevi i
seminari za šumarske tehničare i vlasnike
šuma. Godišnje se, u svakom od ovih
centara, održi -nreko 50 raznih kurseva s
različitom tematikom. Ovi centri imaju
svoje šume, u kojima se postavljaju pokusne
plohe i vrše različita istraživanja
iz oblasti podizanja šuma, metoda pošumljavanja
i si. Osnivač ovih centara je
Norveško šumarsko udruženje koje ima
svoje lokalne ogranke, a u Savjet udruženja
se biraju i predstavnici lokalnih
organa i drugih institucija.


Radoslav ćurić. dipl. ing. šum.


356