DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 59     <-- 59 -->        PDF

c^ewi pcapi&L


TEHNIČKE UPUTE ZA ISPITIVANJE KVALITETE I ZDRAVSTVENOG
STANJA ŠUMSKOG SJEMENA


Zavod za kontrolu šumskog sjemena u SRH, Rijeka


UVOD


Rješenjem Republičkog sekretarijata za privredu (NN br. 18´70), donijetom na
osnovu člana 9. stav 1. Zakona o uvjetima za proizvodnju i doradu sjemena (NN br.
20/67), Zavod za kontrolu šumskog sjemena Rijeka ovlašten je da, kao Stručna služba
za određivanje kvalitete šumskog sjemena, ispituje i utvrđuje kvalitetu i zdravstveno
stanje šumskog sjemena na području SR Hrvatske, i o tome izdaje odgovarajuća
uvjerenja.


Da se šumskim gospodarstvima, njihovim jedinicama i ostalim zainteresiranim


strankama olakša rad, Zavod je na temelju postojećih zakonskih i pratećih propisa,


te JUS-a za šum. sjeme, izradio »Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstve


nog stanja šumskog sjemena«, koje se dostavljaju u potrebnom broju primjeraka za


sve šumarske organizacije.


Šumsko-privredne organizacije koje su članice Poslovnog udruženja šumsko


-privrednih organizacija u Zagrebu, ne plaćaju nikakvu naknadu za ispitivanje kva


litete šumskog sjemena koje izvrši Zavod, budući da je to pitanje financijski uređeno


kolektivnim ugovorom. Ostale radne organizacije plaćaju naknade za ispitivanje sje


mena prema Cjeniku usluga Zavoda.


Preporuča se, da se za ispitivanje ne prijavljuje odjednom čitava partija sjemena


već samo ona količina sjemena koja će se upotrebiti za sjetvu ili prodati za nekoliko


mjeseci (npr. ujesen prijaviti sjeme za sjetvu ujesen, a zimi — u proljeće za sjetvu


— prodaju u proljeće).
Za sabiranje sjemena treba do izbora i priznavanja sjemenskih objekata prema
postojećim zakonskim propisima, primarno koristiti postojeće sjemenske objekte, popis
kojih je 1963. g. objavilo Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb, u ediciji: »Sjemenske baze četinjača i listača u SR Hrvatskoj«. Za sva razjašnjenja
i upute zainteresirani treba da se obrate na: Zavod za kontrolu šumskog
sjemena, Rijeka.


1. OPĆE NAPOMENE
1.1 Proizvodnjom sjemena za potrebe šumske proizvodnje mogu se baviti radne organizacije
koje su upisane u registar proizvođača sjemena (čl. 9. OZS).
1.11 Privatnici mogu proizvoditi takvo šumsko sjeme isključivo za svoje potrebe; a
za prodaju, samo u kooperaciji s radnom organizacijom (čl. 10. OZS).
1.12. Pokret gorana, društvene organizacije, organi uprave i društveno-političke organizacije
ne mogu proizvoditi takvo sjeme, jer nisu privredne organizacije (čl. 9.,
14. i 21. OZS).
1.13 Proizvodnja sjemena za podizanje parkova, aleja i si., ne smatra se proizvodnjom
sjemena za potrebe šumske proizvodnje. Takvo se sjeme može sakupljati i van
priznatih sjemenskih objekata (čl. 1. OZS).
341
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 60     <-- 60 -->        PDF

1.2 Doradom sjemena za potrebe šumske proizvodnje mogu se baviti samo one radne
organizacije koje su upisane u registar dorađivača sjemena (čl. 14. OZS).
1.3 Prometom (prodajom) sjemena za potrebe šumske proizvodnje mogu se baviti
one radne organizacije koje imaju pravo da proizvode ili dorađuju šumsko sjeme (čl.
21. OZS).
1.4 Registar proizvođača sjemena i registar dorađivača sjemena vode se u Republičkom
sekretarijatu za privredu (čl. 7. NN 20/67.).
1.5 Proizvoditi se smije šumsko sjeme samo u priznatim sjemenskim objektima (čl.
3. OZS). Postoje 2 kategorije sjemena:
— normalno sjeme je ono, koje je dobiveno iz priznatih sjemenskih sastojina,

selekcionirano sjeme je ono, koje je dobiveno kontroliranim križanjem priznatih
elitnih ili plus stabala ili iz priznatih sjemenskih plantaža.
1.51 Savezni sekretar za privredu može, izuzetno, dozvoliti stavljanje u promet pojedinih
vrsta šumskog sjemena, koje nije brano u priznatim sjemenskim objektima
(čl. 22. OZS).
Takva naredba donijeta je za sada samo za sjeme Pančićeve omorike (SI. 1. 3/69.).


2. PRIJAVLJIVANJE SJEMENA NA ISPITIVANJE
2.1 Prema rješenju Republičkog sekretarijata za privredu (NN br. 18/70.), donijetom
na temelju čl. 9., stav 1. Zakona o uvjetima za proizvodnju i doradu sjemena (NN
20/67.), kvalitetu i zdravstveno stanje šumskog sjemena na području SR Hrvatske, kao
ovlaštena Stručna služba, ispituje, utvrđuje i o tome izdaje odgovarajuća uvjerenja:
Zavod za kontrolu šumskog sjemena u SR Hrvatskoj, Rijeka. Post. pret. 172 (ili Bulevar
Oslobođenja 23). Telefon: 41-009.
2.2 Šumsko-privredne i druge radne organizacije na području SRH dužne su, da
prije upotrebe za vlastite potrebe ili prodaje, Zavodu Rijeka prijave radi ispitivanja
kvalitete sve šumsko sjeme namijenjeno za šumsku proizvodnju (čl. 4., 7., 16. i 18.
OZS).
2.21 Ne treba prijavljivati na ispitivanje:

šumsko sjeme, koje nije namijenjeno za šumsku proizvodnju, nego npr. za
podizanje parkova, aleja i si. (čl. 1. OZS),

šumsko sjeme, koje naučne ustanove i ustanove za šumsku ili sjemensku kontrolu
primaju ili šalju u ogledne svrhe ili radi istraživanja (čl. 30. OZS).
2.3 Sjeme se na ispitivanje prijavljuje na obrascu br. 1 »Prijava za ispitivanje kvalitete
šumskog sjemena«.
Prijava se podnosi na temelju posjedovanja »Uvjerenja o porijeklu šumskog sjemena
« na propisanom obrascu br. 2, koje izdaje ovlaštena Stručna služba kontrole nad
proizvodnjom šumskog sjemena, i to samo za sjeme koje potječe iz priznatih sjemenskih
objekata (čl. 13. OZS).


2.31 Ako prijavitelj želi da rezultat ispitivanja sjemena (certifikat) dobije najkasnije
u roku od 8 dana, on će prijavu označiti kao »Hitno je« na taj način što će precrtati
riječ (»Nije)«.
2.32 Prijava, certifikat i eventualni prilozi, ne podliježu taksiranju.
2.33 Jednom prijavom se na ispitivanje prijavljuje samo jedna partija sjemena određene
vrste (odlike) ili dio te partije.
342
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 61     <-- 61 -->        PDF

2.34 Istovremeno s prijavom, Zavodu Rijeka se dostavlja određeni broj prosječnih
uzoraka sjemena, što ovisi o količini prijavljenog sjemena.
2.4 Onu količinu sjemena iste vrste i odlike koja potječe iz istog priznatog sjemenskog
objekta i koja je na isti način i iste sezone sakupljena, dorađena i uskladištena
(čuvana), nazivamo partijo m sjemena.
2.41 "Veća partija sjemena dijeli se na manje dijelove, koje nazivamo kontrolne jedinice.
Praktički, partija sjemena može biti veća, jednaka ili manja od propisane težine
jedne kontrolne jedinice.


2.42 Maksimalna težina kontrolnih jedinica je propisan JUS-om, i za pojedine vrste
iznosi:
Tablica 1. Težine kontrolnih jedinica šumskog sjemena


Vrsta Težina Vrsta Težina
kontrolne kontrolne


jedinice jedinice


ČETINJAČE: LISTA CE:


Chamaecyparis sp.
Cupressus sp.
Larix sp.
Picea sp.
Pinus silvestris
do 50 kg
Alnus sp.
Betula verrucosa
Platanus sp.
do 100 kg
Pseudotsuga sp. Fraxinus ornus
Ulmus carpinifolia
do 200 kg
Abies sp.
Cedrus sp.
Pinus brutia
Pinus halepensis
Pinus leucodermis
do 100 kg
Carpinus betulus
Robinia pseudoacac.
Tilia sp.
do 300 kg
Pinus nigricans et var.
Pinus peuce
Pinus strobus
Pinus pinaster do 250 kg
Acer platanoides
Acer pseudoplat.
Celtis australis
Fraxinus angustif.
Fraxinus excelsior
do 500 kg
Pinus pinea do 500 kg Corylus avellana
Fagus silvatica
do 1000 kg
Castanea sativa
Juglans nigra
Quercus sp.
do 50OO kg


2.5 Na ispitivanje se može prijaviti odjednom čitava partija sjemena ili samo onaj
njen dio koji će se upotrebiti ili prodati najkasnije u roku od 8 mjeseci, koliko najduže
može da važi cartifikat.
343
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 62     <-- 62 -->        PDF

2.6 Ako radna organizacija želi da kod kupljenog, starog itd. sjemena (koje makar
i ima još važeći cartifikat odnosno deklaraciju), prije njegove sjetve samo provjeri
jedan ili više elemenata kvalitete (npr.: klijavost, čistoću itd.), ona će to navesti pri
dnu prijave (obrazac br. 1) i ujedno naznačiti (prepisati iz deklaracije ili certifikata)
rezultat i metodu po kojoj je izvršeno ispitivanje dotičnog elementa u ispravnost kojeg
se eventualno sumnja ili ga se želi provjeriti.
3.
UZIMANJE (VAĐENJE) PROSJEČNIH UZORAKA SJEMENA (prema JUS-u)
3.1 Odmah nakon sakupljanja potrebno je dotičnu partiju sjemena označiti etiketom
na koju se upisuje: vrsta sjemena, registarski broj sjemenskog objekta i datum sakupljanja
sjemena.
3.2 Homogenizacija
sjemena
-Prije uzimanja (vađenja) prosječnih uzoraka mora se izvršiti homogenizacija
(ujednačavanje) čitave partije sjemena ili barem onog njenog dijela koji se kani prijaviti
na ispitivanje.


3.21 Homogenizacija sjemena vrši se specijalnim strojem ili ručno. Ručnu homogenizaciju
veće partije sjemena obavljaju dva radnika naizmjeničnim razgrtanjem i
zgrtanjem hrpe sjemena najmanje 12 puta drvnim lopatama, da se sjeme ne ošteti.
Prostorija u kojoj se vrši homogenizacija sjemena mora biti suha i čista.


Manju partiju (količinu) sjemena homogenizira odgovarajućim priborom jedan
radnik, na opisani način.


Ne homogenizira li se sjeme dovoljno, izvađeni uzorci neće predstavljati prosječnu
kvalitetu zalihe sjemena (kontrolne jedinice ili partije) iz koje su uzeti, niti će se takvi
uzorci kod veće partije sjemena međusobno podudarati po kvaliteti u granicama
dozvoljenih odstupanja. Posljedica toga će biti da će se morati odbiti izdavanje certifikata.


3.22 Nakon izvršene homogenziacije sjeme se i dalje ostavlja na hrpi (rasuto) ili se
pakira u odgovarajuću ambalažu i označava etiketama.
Težina jednog pakiranja u bilo kojoj ambalaži ne bi trebala biti veća od 50 kg
sjemena netto. Poželjno je, da sva pakiranja sadrže podjednaku ´količinu sjemena.


Označavanje sjemena etiketama (ceduljama) vrši se na slijedeći način:


a) ako je sjeme u rasutom stanju, na etiketu se upisuje:


— vrsta (i odlika) sjemena,
— redni broj partije sjemena,
— registarski broj sjemenskog objekta,
— broj i datum uvjerenja o porijeklu sjemena,
— datum sakupljanja (i dorade) sjemena,
— netto težina partije sjemena;
b) ako je sjeme pakirano u ambalažu, pojedine kontrolne jedinice koje pripadaju
istoj partiji, označuju se na taj način da se na svaku ambalažu (kolet) stavi etiketa
sa slijedećim podacima:


— vrsta (i odlika) sjemena;

red. br. partije (red. br. kontrol. jedinice), red. br. koleta u kontrol. jedinici
(npr.: I/l/l, lPl/3 itd.),
344
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— registarski broj sjemenskog objekta,
— broj i datum uvjerenja o porijeklu sjemena,
— datum sakupljanja (i dorade) sjemena,
— netto težina sjemena u koletu (vreći, sanduku).
3.3 Tehnika uzimanja prosječnih uzoraka sjemena.
Prosječni uzorak mora da se uzme (vadi) tako, da on stvarno predstavlja prosječnu
kvalitetu prethodno homogenizirane kontrolne jedinice sjemena iz koje je uzet.


3.31 Iz svake kontrolne jedinice (vidi tab. 1) iste partije sjemena u pravilu se uzima
samo po jedan prosječni uzorak.
Ako je partija sjemena (odnosno onaj njen dio koji se prijavljuje na ispitivanje)
veća od jedne kontrolne jedinice, uzima se iz nje onoliki broj prosječnih uzoraka koliko
kontrolnih jedinica sadrži ta partija. Eventualni ostatak, koji je manji od kontrolne
jedinice, smatra se kao jedna kontrolna jedinica i iz nje također uzima prosječni
uzorak.


3.32 Uzimanje prosječnih uzoraka vrši se na način propisan JUS-om sama radna
organizacija koja prijavljuje sjeme na ispitivanje, i to:

ako je sjeme pakirano u vreće, iz kontrolne jedinice do 3 vreće, za prosječni
uzorak uzima se rukom ili posebnom sondom podjednake količine sjemena s
vrha, sredine i dna svake vreće; iz kontrolne jedinice od 4—10 vreća, iz svake
parne vreće, ako je parni broj vreća, odnosno iz svake neparne vreće, ako je
neparni broj vreća, ali najmanje iz 3 vreće; iz kontrolne jedinice od 11—30
vreća, iz svake treće vreće, ali najmanje iz 3 vreće; iz kontrolne jedinice od
11—30 vreća, iz svake treće vreće, ali najmanje iz 5 vreća; iz kontrolne jedinice
od 31 i više vreća, iz svake četvrte vreće;

ako je sjeme pakirano u sanduke, postupa se u pogledu broja sanduka iz kojih
se sjeme uzima na isti način kao kada je ono pakirano u vreće s time, što
se ovdje podjednake količine sjemena uzimaju na 5 mjesta i to iz sjecišta dijagonala
i iz sredina njihovih polovina, u nivou sredine visine sanduka;

ako je sjeme pakirano u ambalažu nepogodnu za uzimanje uzorka (staklene
posude s uskim grlom i si.), sjeme se iz pojedinih pakiranja, koja pripadaju
istoj kontrolnoj jedinici, odvojeno razastre u slojeve podjednakih debljina i
odavde uzima podjednaka količina sjemena s vrha, sredine i dna određenog
pakiranja (sloja), vodeći pri tom računa o broju pakiranja kao kod vreća;

ako je sjeme u rasutom stanju, u vagonima, kamionima i si., za prosječni uzorak
uzima se podjednake količine sjemena s vrha, sredine i dna, s onoliko
ravnomjerno raspoređenih mjesta koliko dotična partija sjemena sadrži kontrolnih
jedinica.
3.33 Prosječni uzorak dobiva se tako, da se sve količine sjemena (šake) uzete iz iste
kontrolne jedinice zajedno izvažu i dobro izmiješaju na glatkoj i ravnoj plohi. Odavde
se npr. ravnalom odvoji najmanje tolika količina sjemena (ili još bolje, nešto više od
toga) koliko iznosi propisana minimalna težina prosječnog uzorka za dotičnu vrstu
sjemena.
345
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 64     <-- 64 -->        PDF

3.4 Veličina prosječnih uzoraka. Minimalna težina (količina) prosječnog uzorka sjemena
za pojedine vrste iznosi:
Tablica 2. — Minimalne težine prosječnih uzoraka sjemena


Vrsta (rod) Minimalna
težina
Vrsta (rod) Minimalna
težina
prosječnog
uzorka
prosječnog
uzorka
ČETINJAČE: LIST ACE:


Abies sp. 200 g Acer platanoides 300 g
Cedrus sp. 200 » Acer pseudoplat. 300 »
Chamaecyparis sp. 25 » Alnus sp. 15 »
Cupresus sp. 50 » Betula verrucosa 15 »
Larix sp. 50 » Carpinus betullus 200 »


Picea äbies 50 » Castanea sativa 400 plod.
Picea omorika 24 » Celtis australis 500 g
Pinus brutia 200 » Corylus avellana 400 plod.
Pinus halepensis 100 » Fagus silvatica 500 »
Pinus leucodermis 200 » Fraxinus angustif. 300 g
Pinus nigricans et var. 100 » Fraxinus excelsior 200 »
Pinus peuce 200 » Fraxinus ornus 200 »
Pinus pinaster 200 » Juglans nigra 2000 »
Pinus pinea 500 » Platanus sp. 25 »


Pinus silvestris 50 » Prunus mehaleb 200 »
Pinus strobus 100 » Quercus sp. 400 plod.
Pseudotsuga viridis 100 » Robinia pseudoac. 100 g


Tilia cordata 100 »
Tilia platyphyllos 200 »
Tilia tomentosa 200 »
Ulmus carpinif. 50 »


3.5 Broj prosječnih uzoraka.
Uzima se i na ispitivanje, zajedno s prijavom, šalje onoliki broj prosječnih uzoraka
koliko partija sjemena ili onaj njen dio koji se prijavljuje na ispitivanje, sadrži
kontrolnih jedinica. Ako je partija sjemena (ili dio koji se prijavljuje) jednaka ili
manja od težine kontrolne jedinice propisane u tab. 1 (tač. 2.42), na ispitivanje se
šalje samo jedan prosječni uzorak sjemena.


3.6 Označavanje prosječnih uzoraka.
U ambalaži svakog prosječnog uzorka obavezno se umeće etiketa (cedulja) sa slijedećim
podacima:


— naziv podnosioca prijave,
— broj prijave,
— vrsta (i odlika) sjemena,
— registarski broj sjemenskog objekta,
— redni broj partije (redni broj kontrolne jedinice — npr.: I/l, V2, II/l, II/2. itd.),
— netto težina prosječnog uzorka, odnosno broj plodova.
3.7 Pakiranje i slanje prosječnih uzoraka.
Svaki prosječni uzorak pakira se zasebno u čitavu i čistu polivinilsku vrećicu
koja se pažljivo i dobro zaveže na otvorenom kraju da ne ulazi zrak ili u hermeticki


346
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 65     <-- 65 -->        PDF

zatvorenu posudu ili bocu, tako da sjeme ispunjava čitavu nutrinu i stoga bude zaštićeno
od isušavanja, vlaženja, zaraze i oštećenja, i da mu se može odrediti realan
sadržaj vlage.


Ako se na ispitivanje šalje više prosječnih uzoraka koji pripadaju istoj partiji
sjemena, onda se oni, pakirani na opisani način, još stavljaju u zajedničku polivinilsku
vreću. Na taj se način može istom pošiljkom slati i uzorke iz više partija raznih
vrsta sjemena. Bitno je, da su uzorci iz istih partija grupirani u odvojenu ambalažu
i da su tačno označeni.


Prosječni uzorci šalju se na ispitivanje ekspresnom pošiljkom. Da se pošiljka ne
ošteti prilikom transporta potrebno je sjemenom ispunjene poluvinilske vrećice, staklene
boce i dr., uložiti u čvrstu kartonsku kutiju ili osigurati na neki drugi pogodan
način.


4.
IZDAVANJE CERTIFIKATA
4.1
Sjeme za šumsku proizvodnju mora odgovarati propisanim normama kvalitet (61.
17. OZS).
Za sjeme koje zadovoljava JUS-om i drugim odredbama (61. 2. SI. 1. 45/68.), propisane
minimalne norme kvalitete, ovlaštena Stručna služba za određivanje kvalitete
šum. sjemena (Zavod — Rijeka) izdaje certifikat na obrascu br. 3.


4.11
Certifikat važi najviše 8 mjeseci.
Rok važenja certifikata određuje ovlaštena Stručna služba prema vrsti, stanju
i načinu čuvanja
sjemena. ! ´
Kada istekne rok važenja certifikata, sjeme treba ponovno dati na ispitivanje.


4.2 Za sjeme koje ne zadovoljava ni propisane minimalne norme kvalitete ne izdaje
se certifikat, već samo »Obavještenje« o rezultatima analize, i napomenom, da se ono
ne smije upotrijebiti za sjetvu, niti ga se smije prodati.
4.3 Sjeme koje je inače kvalitetno, ali nema propisanu minimalnu čistoću, može se
ponovno prijaviti na ispitivanje, ako je naknadno pročišćeno na zahtjev ovlaštene
Stručne službe.
5.
UPOTREBA SJEMENA ZA VLASTITE POTREBE PROIZVOĐAČA
5.1
Sjeme koje je radna organizacija proizvela i doradila za vlastite potrebe:

mora biti ispitano obzirom na kvalitetu i zdravstveno stanje (61. 4. OZS) i o
tome imati certifikat na obrascu br. 3
— ne mora biti pakirano ni plombirano (61. 23. OZS)

distribucija sjemena na područne jedinice unutar radne organizacije (npr.
Šumsko gospodarstvo — šumarije) ne smatra se prodajom sjemena.
6.
KUPOVANJE SJEMENA
6.1
Sjeme potrebno za šumsku proizvodnju koje radna organizacija kupi od druge
radne organizacije s područja SR Hrvatske ili iz drugih republika:
a) mora biti pakirano i plombirano, osim ako je u kesicama do 250 g (61. 23. OZS),
b) mora na ambalaži i uz fakturu imati propisane deklaracije na obrascu br. 5.


odnosno obrascu br. 4 (čl. 23. OZS).
Ako sjeme koje je kupljeno izvan SR Hrvatske iz bilo koga razloga nema propisanih
deklaracija, treba ga prijaviti na ispitivanje kvalitete Zavodu Rijeka.


7.
PRODAJA SJEMENA
7.1
Sjeme koje radna organizacija, čije je sjedište u SRH, prodaje:

mora prethodno biti ispitano obzirom na kvalitetu i zdravstveno stanje (čl. 17.
OZS) i o tome imati certifikat na obrascu br. 3,
347
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— mora biti pakirano tako da je osigurano od zaraze, vlage i oštećenja, i to (čl.
3. SI. 1. 45/68):
a) u cijele, čiste i dovoljno jake vreće od jute, kudjelje, lana, umjetnog vlakna,
papira, impregniranog materijala ili plastične mase, ili
b) u vrećice od papira ili plastične mase, ili
c) u posude od lima ili drugog podesnog materijala, ili
d) u sanduke od drva ili umjetnih ploča.


Netto težinu sjemena za pojedine vrste ambalaže određuje sama radna organizacija
(čl. 4. SI. 1. 45´68). Ne preporuča se, da ona prelazi 50 kg,


— mora biti plombirano, osim ako je u kesicama do 250 g (čl. 23. OZS). Radna
organizacija koja sjeme stavlja u prodaju mora zatvoriti i plombirati ambalažu
na način (pečaćenje, zavarivanje, stavljanje plombe i si.) kojim se lako
može ustanoviti da je sjeme originalno pakirano, odnosno da originalno pakiranje
nije otvoreno (čl. 5. SI. 1. 45/68),mora na ambalaži imati propisanu deklaraciju na obrascu br. 5 (čl. 7. SI. 1.
45´68), koja se stavlja ispred plombe ili učvršćuje na neki drugi način,

zajedno s fakturom prodavač mora kupcu dostaviti deklaraciju o kvaliteti
sjemena na propisanom obrascu br. 4 (čl. 6. SI. 1. 45/68). Potrebni podaci o kvaliteti
sjemena se u tu deklaraciju prepišu iz certifikata.
7.2 Sjeme koje se prodaje mora odgovarati kvaliteti označenoj u deklaraciji (čl. 25.
OZS). Za kvalitetu sjemena odgovorna je radna organizacija koja je sjeme stavila u
promet (čl. 25. OZS).
8.
UVOZ SJEMENA
8.1
Za kvalitetu uvezenog sjemena odgovara uvoznik (čl. 27. OZS).
8.2 Kvaliteta uvezenog sjemena mora odgovarti uvjetima koji su propisani za stavljanje
sjemena u unutrašnji promet (čl. 27. OZS).
8.3 Uvezeno sjeme mora biti snabdjeveno certifikatom koji izdaje ovlaštena ustanova
zemlje izvoznice (čl. 27. OZS), odnosno deklaracijom uz fakturu na obrascu br.
4 koja mora u primjedbi sadržavati broj i datum certifikata i naziv ustanove koja ga
je izdala (čl. 6. SI. 1. 45^68.).
9.
IZVOZ SJEMENA
Sjeme koje se izvozi mora biti snabdjeveno međunarodnim certifikatom, koji izdaje
ustanova za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena koju odredi savezni sekretar
za privredu (čl. 28. OZS). Takve ustanove kod nas jesu (SI. 1. 7/68.):
1) Institut za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana,
2) Zavod za kontrolu šumskog sjemena, Rijeka.


10.
KAZNENE ODREBE
Za nepridržavanje propisa Osnovnog zakona o sjemenu predviđene su novčane
kazne za privredni prestup, odnosno za prekršaj, koje se kreću od 300 do 1000 N. Din.
za odgovornu osobu u radnoj organizaciji, odnosno od 10.000 do 50.000 N. Din. za radnu
organizaciju (čl. 38—41. OZS).


11. ŠUMARSKA INSPEKCIJA
11.1 Organi šumarske inspekcije kontroliraju (čl. 32. OZS):
a) da
li sakupljeno sjeme, koje je namijenjeno za šumsku proizvodnju (tj. za
vlastite potrebe proizvođača ili za prodaju), potječe iz priznatog sjemenskog
objekta (čl. 3. OZS),


348
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 67     <-- 67 -->        PDF

b) da li je za sakupljeno sjeme ovlaštena Stručna služba kontrole nad proizvodnjom
šumskog sjemena izdala »Uvjerenje o porijeklu sjemena« na obrascu
br. 2, i da li je to uvjerenje pravilno izdato (čl. 13. OZS i 61. 9. SI. 1. 20/67.),


c) da li se provode mjere koje je za priznati sjemenski objekt odredila ovlaštena
Stručna služba kontrole nad proizvodnjom šumskog sjemena (čl. 4. i 8. SI. 1.
20/67.),


d) da li je ispitana kvaliteta sjemena i da li ona zadovoljava minimalne uslove
kvalitete propisane JUS-om D. Z. 101 (četinjače) odnosno JUS-om D. Zl. 131
(listače) i ostalim propisima (čl. 2. SI. 1. 45<68), što se utvrđuje:
1) pregledom dokumenata,
2) pregledom sjemena.


1) Pregled dokumenata


Sjeme, odgovara, u pogledu dokumentacije, propisanim normama kvalitete:ako za sjeme za vlastite potrebe proizvođača ili za sjeme za prodaju postoji
važeći »certifikat« na obrascu br. 3, koji je izdao Zavod — Rijeka kao ovlaštena
Stručna služba za određivanje kvalitete šumskog sjemena na području SRH,
Opaska:Za sjeme koje ne odgovara propisanim normama kvalitete ne izdaje se
»certifikat« već samo »Obavještenje« o rezultatima analiza, s napomenom,
da se to sjeme ne smije koristiti za vlastite potrebe niti prodati.

Ne smatra se prodajom distribucija (ustupanje) sjemena na područne jedinice
unutar jedne radne organizacije (npr. šum. gospodarstvo — šumarija).

ako za sjeme kupljeno u SRH (i van nje) ili za sjeme koje je uvezeno postoji
važeća »deklaracija o kvaliteti sjemena uz fakturu« na obrascu br. 4, a na
koletima (vreće, sanduci i dr.) i »deklaracija na ambažalu« na obrascu br. 5.
Opaska:Sjeme u prometu mora biti ne samo propisno deklarirano, nego i pakirano
i plombirano,

Ne mora biti pakirano ni plombirano sjeme u prometu u kesicama do 250 g,
a niti sjeme sakupljeno za vlastite potrebe proizvođača.
2) Pregled sjemenaSjeme sakupljeno za vlastite potrebe proizvođača i sjeme za prodaju mora odgovarati
kvaliteti (klijavost ili vitalitet, čistoća, zdravstveno stanje i dr.) naznačenoj
u certifikatu, a kupljeno ili uvezeno sjeme kvaliteti označenoj u deklaraciji
(obrazac br. 4).

Ako šumarski inspektor posumnja da kvaliteta sjemena ne odgovara deklariranoj,
sam će ili na zahtjev radne organizacije koja koristi sjeme za šum.
proizvodnju, uzeti prosječne uzorke u 3 istovjetna primjerka, od kojih jedan
primjerak predaje radnoj organizaciji kod koje su uzeti prosječni uzorci, a
dva primjerka dostavlja određenoj ustanovi koja će vršiti analizu sjemena, tj.
Zavodu — Rijeka (NN br. 18/70). Način uzimanja prosječnih uzoraka i njihova
minimalna veličina, način pakiranja itd., propisani su naprijed u tač.
3—3.7. Zajedno s prosječnim uzorcima, šum. inspektor je dužan da dostaw1
ustanovi koja će vršiti analizu (Zavod — Rijeka) i podatak o tome po kojoj je
metodi izvršeno prethodno ispitivanje klijavosti, odnosno vitalitetu tog sjemena
(čl. 10. SI. 1. 45/68).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Troškove takvih analiza snosi (čl. 35. OZS):
— organ na čijoj je službi šum. inspektor, ako se analizom utvrdi da sjem« odgovara
deklariranoj kvaliteti,radne organizacije, ako se analizom utvrdi da sjeme nije deklarirane kvalitete
ili da ne ispunjava druge propisane uvjete.
f) da li su priznate sjemenske sastojine obilježene na terenu obaveznim znakom
granice, kako to propisuje JUS D.AO. 328 (čl. 8. NN 13 68).


12. ZAKONSKI I PRATEĆI PROPISI
— Osnovni zakon o sjemenu (kratica u tekstu: OZS) (SI. 1. SFRJ br. 1371965),

Pravilnik o načinu vršenja stručne kontrole nad proizvodnjom šumskog sjemena
i vršenja zdravstvenog pregleda šumskih sastojina za proizvodnju šumskog
sjemena (SI. 1. SFRJ br. 20/67),
— Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju ustanova za izdavanje certifikata
za sjeme koje se izvozi (SI. 1. SFRJ br. 7/68),

Pravilnik o normama kvaliteta i drugim uvjetima za stavljanje u promet šumskog
sjemena i o jedinstvenoj metodi za vršenje analize šumskog sjemena (SI.
1. SFRJ br.45´68),
— Pravilnik o uvjetima za priznanje objekata za proizvodnju normalnog šumskog
sjemena (NN SRH br. 13/68),

Naredba o stavljanju u promet šumskog sjemena koje nije selekcionirano ili
nije normalno (SI. 1. SFRJ br. 3/69),
— Zakon o uvjetima za proizvodnju i doradu sjemena (NN SRH br. 20/67),
— JUS D. Zl. 100 do JUS D. Zl. 109 od II. 1964., za sjeme četinjača,
— JUS D. Zl. 130—135, JUS D. Zl. 138—139 od II. 1964., za sjeme listača,
— JUS D.AO. 328. od II. 69., za znak granice priznatih sjemenskih sastojina.
Rijeka, 1. juli 1970. god. Direktor Zavoda:
Regent inž. Boris v. r.
Pr im j er:
Sjeme obične jele sakupljeno je u dvjema sjemenskim sastojinama. U prvoj, koja
ima npr. registr. br. 1/16, sakupljeno je od 15—20. IX 69. 530 kg sjemena, a u drugoj,
koja ima npr. registr. br. 1/20. sakupljeno je od 7—21. IX 69. 700 kg sjemena. Radi se
dakle o dvije partije sjemena (označit ćemo ih sa I i II), koje se moraju odvojeno
trusiti, čuvati, sijati ili prodati. Prva partija (I) služit će za vlastite potrebe proizvođača,
a čuva se do upotrebe u rasutom stanju. Druga partija (II) će se prodati i stoga
je pakirana u vreće (14 vreća a 50 kg).


U nastavku prikazujemo pregledno gotovo sve ono što je sadržano u »Tehničkim
uputstvima«, a što u svakodnevnoj praksi šumar treba da zna o označavanju sjemena,
o diobi partije sjemena u kontrolne jedinice, o broju i označavanju prosječnih
uzoraka itd. . ; \i ´ i !,´


A. ZALIHA SJEMENA
Vrsta sjemena: Abies alba Abies alba (vidi tehnička


uputstva)
Reg. br. sjem. objekta: 1/16 1/20 (1. 5)
Datum sakupij. sjemena: 15—20. IX 69. 17—21. IX 69.
Količina sakup. sjemena: 530 kg 700 kg
Oznaka partije sjemena: I II (2.4)
Namjena sjemena: vi. upotreba prodaja
Br. kontr. jed. u partiji: 6 7 (tab. 1)
Br. vreća u 1 kontrol. je


dinici: — 2 (a 50 kg)
Ukupan br. vreća u partiji:
— 14 (a 50 kg) (3. 22)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Označavanje partije sjemena etiketama:
a) I partija, sjeme za vlastite potrebe proizvođača, u rasutom stanju:
Čitava partija označava se jednom etiketom na ovaj način . . .


vrst sjemena Abies alba
red. br. partije . . . I
reg. br. sj. obj. . . . 1/16
Uvjerenje o porijeklu (3.22 a)
(broj i datum) ... . 25^ 69. od 1. X 69.


15—20. IX 69.
neto tež. part. 530 kg


b) II partija, sjeme se prodaje, pakirano je u 14 vreća a 50 kg: Etiketama se označuju
pojedine vreće (u njima šifra (*), npr. II/3/2, znači: II = druga partija, 3 =
treća kontrolna jedinica, 2 = druga vreća).


Abies alba Abies alba Abies alba itd. (3.22 b)


11/1/1 II/1/2 IF3/2(»)
I´20 1/20 1/20
26/69 od 10. X 69. 26/69 od 10. X 69. 26/69 od 10. X 69.
17—21. IX 69. 17—21. IX 69. 17—21. IX 69.
50 kg 50 kg 50 kg


Etiketa za 1. vreću Etiketa za 2. preću Etiketa za 2. vreću


1. kontrol. jedinice 1. kontrol. jedinice 3. kontrol. jedinice
B. PROSJEČNI UZORCI SJEMENA
Broj prosječ. uzoraka sjemena koji se šalje na ispitivanje:
Broj prosječ. uzoraka
sjemena koji se šalje 6 7 (3.31)
na ispitivanje:


Označavanje pojedinih prosječ. uzoraka etiketama (istovjetno je za rasuto i za
ambalažirano sjeme):


podnosilac prijave Š. g. Delnice S. g. Delnice Š. g. Delnice
broj prijave 838/69. 838/69. 845/69.
vrsta sjemena Abies alba Abies alba itd. Abies alba
reg. br. sjem. objekta 1/16. 1/16. 1/20. (3.6)


r. br. partije´r. br. I/l 1/2 II/7
kontrol. jedinice 260 g 293 g 215 g
neto tež. prosj. uzorka


Etiketa za 1 prosj.Etiketa za 2 prosj.Etiketa za 7 prosj.
uzorak I. partije uzorak I. partije uzorak II. partije
sjemena sjemena sjemena