DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 56     <-- 56 -->        PDF

U diskusiji je ing. Milan Strineka po


krenuo pitanje financiranja podizanja


Spomen parka u Labinu u Istri, nakon


čega je i predsjednik Saveza ins. A. Mu


drovčić prikazao stanje u odnosu na ovu


obavezu našeg Saveza. Naime Savez je


odvojio u tu svrhu 20.000 din. ali to nije


dovoljno, traži se još 30—40.000 dinara,


a kako Savez ne raspolaže tolikom svo


tom potrebno je da akciju pomognu sva


šumarska društva, šumska gospodarstva


i drvno industrijska poduzeća.


Nakon toga direktor »Slavonije« Jozo
Mikić poziva učesnike da pregledaju sobu
uzoraka, skladište egzota, mokro konzerviranje
trupaca i rad tvornice furnira
i ploča, a zatim da posjete i pregledaju
novo izgrađenu tvornicu, stolarije i parketa.


ZAPISNIK


sa 10. sjednice U. O. Saveza ITSIDH-e
održane dne 24. 9. 1970. godine


Prisustvovali članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Ing. J. Crvenković, Prof. dr Z.
Potočić, Ing. 2. Petković, Z. Zorić i Mr A.
Krstinić.


Prisutni članovi N. O.: Ing. V. Fašaić
i Ing. S. Vanjković.


DNEVNI RED:


1.
Saopćenja
2.
Adaptacija tavanskih prostorija zgrade
Saveza
3.
Razno
ad
1)


Dne 2. i 3. X. 1970. održati će se u okviru
JAZU simpozij o zaštiti prirode u našem
kršu na kojima će uzeti učešće i
eminentni predstavnici naše struke. U.


O. je zaključio, da se o spomenutom savjetovanju
izvjesti urednik glasila Saveza
»Šumarskog lista« Dr B. Prpić, kako
bi se pravovremeno upoznao sa materijalima
koji će biti prezentirani. Materijali
koji su od interesa za našu struku trebalo
bi objaviti u glasilu Saveza »Šumarski
list«.
— Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije
predložio je Savezu inženjera i
tehničara Jugoslavije da se Ing. V. Fašaića
proglasi za zaslužnog člana, a Prof.
dr Z. Potočića za počasnog člana. Kako
naša Republika ima pravo predložiti još
1 počasnog i 2 zaslužna člana, to je zaključeno
da će U. O. na svojoj slijedećoj
sjednici to pitanje razmotriti te dati tražene
prijedloge.
ad
2)


U. O. je razmotrio traženje Poslovnog
udruženja proizvođača drvne industrije
SR Hrvatske, Zagreb, za adaptaciju tavanskih
prostorija zgrade Saveza u poslovne
prostorije. Nakon diskusije zaključeno
je, da se spomenutom traženju Poslovnog
udruženja proizvođača drvne industrije
dade načelna suglasnost za adaptaciju
spomenutih prostorija uz slijedeće
uvjete:
a) Nakon izvršenih adaptacija tavanskih
prostorija od strane Poslovnog udruženja
proizvođača drvne industrije,
Zagreb, iste bi i dalje ostale u vlasništvu
Saveza.


b) Poslovno udruženje proizvođača drvne
industrije, Zagreb, plaćati će stanarinu
Savezu za korištenje adaptiranih tavanskih
prostorija s time, da će Savez
dio investicija utrošenih na uređenju istih
priznati kao najamninu i to najduže za
vremensko razdoblje od 10 godina.


c) U ugovoru koji će se zaključiti između
Saveza i Poslovnog udruženja proizvođača
drvne industrije, Zagreb, staviti će
se jedna klauzula kojom će se isključiti
mogućnost davanja prostorija u podnajam.


d) Ukoliko bi Poslovno udruženje proizvođača
drvne industrije, Zagreb, iz bilo
kojeg razloga prestalo biti zainteresirano
za korištenje adaptiranih tavanskih prostorija,
Savez ostavlja sebi isključivu nadležnost
da iste može davati u najam.


e) Poslovno udruženje proizvođača drvne
industrije, Zagreb, obavezuje se da će
novčano participirati kod budućih radova
na uređenju pročelja zgrade Saveza, te
da će se brinuti o tekućem održavanju
zgrade, kao što to čine i ostali korisnici
prostorija u zgradi Saveza.


f) Kada idejni projekat u vezi adaptacije
tavanskih prostorija u zgradi Saveza
bude završen, isti će biti prezentiran članovima
Upravnog odbora na jednoj od
sjednica.


Članovi U. O. smatraju da bi bilo vrijedno
nastojati vratiti u vlasništvo Saveza
sve one prostorije u zgradi Saveza, koje
su dane na korišćenie ustanovama koje
nemaju nikakove veze sa šumarstvom.
Zadužuje se Ing. V. Fašaić, da se interesira
kod nadležnih u tom smislu, te da
na jednoj od slijedećih sjednica izvjesti


U. O. o izgledima za postizanje spomenutog
cilja.