DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 51     <-- 51 -->        PDF

cdeuM&ene


I


ZAPISNIK


proljetnog plenuma SAVEZA INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE HRVATSKE održanog
dana 26. lipnja 1970. godine u dvorani
Sindikalnog doma »SLAVONIJE« DRVNE
INDUSTRIJE u Slavonskom Brodu.


Plenumu su prisustvovali članovi i kao
gosti predstavnici društveno političkih organizacija
Slav. Broda, na čelu s predsjednikom
Ooćinske skupštine šum. ing.
Ivom Borevkovićem, predsjednikom Saveza
ITŠDI Jugoslavije ing. Košta Tabaković,
predstavnici Savezne privredne komore,
Republičkog udruženja drvne industrije,
drvno industrijskih poduzeća i
šumskih gospodarstava s područja Slavonije,
i veća grupa članova šumarskih
društava Slav. Požega i Slav. Brod.


Predsjednik Saveza ing. A. Mudrovčić
daje riječ predsjedniku Općine Slav. Brod
ing. Ivi Borevkoviću koji u ime prada domaćina
i šumskog društva Slavonski Brod
pozdravlja Plenum Republičkog saveza
šumarskih i drvnoindustrijskih inženjera
i tehničara. Izrazuje radost što se ovaj
Plenum održava u gradu Brodu, gradu
koji ima veoma dugu tradiciju drvne industrije
i šumarstva, i evo ove godine
proslavlja 80-godišnjicu osnivanja drvno
industrijskog poduzeća, a jednako tako
je duga tradicija i šumarstva kroz šumsko
gospodarenje bivše Brodske imovne
općine.


Predsjednik Saevza ing. A. Mudrovčić
otvarajući Plenum ukazuje na dvostruki
značaj ovog proljetnog Plenuma. S jedne
strane Plenum ima svečani karakter radi
toga što je povezan s proslavom 80. godišnjice
osnivanja jednog od naših najstarijih
i najpoznatijih drvnoindustrijskih
poduzeća, može se što više reći s
osnivanjem drvne industrije Hrvatske uopće,
a s druge strane ima svoj uobičajeni
društveni i radni značaj.


U ime Saveza ITŠDI Hrvatske čestita
»SLAVONIJI« Drvnoj industriji Slavonski
Brod i direktoru poduzeća Jozi Mikiću
tako značajan jubilej, kao što je 80. godišnjica
osnivanja i stalnog rada. Izrazio je
radost zbog napretka poduzeća proširenja
djelatnosti, povećanja proizvodnje i
veoma zamašne rekonstrukcije svojih po


vife&ii


gona, koja se upravo vrši. Predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
I Stručni dio:


1.
Otvaranje Plenuma — uvodna riječ
predsjednika U. O. — Saveza ITŠIDH-e
— Ing. A. Mudrovčića i pozdravi predstavnika
društvenih organizacija.
2.
80. godišnjica osnivanja i razvoja DIP-a
»Slavonija« u Slavonskom Brodu —
referent Jozo Mikić.
3.
Projekcija razvoja šumarstva i drvne
industrije u srednjoročnom olanu SR
Hrvatske — referent Ing. M. Butković.
4.
O šumarstvu slavonske regije — koreferent
ing. V. spol jarić i ing. M. Vasung.
5.
Diskusija.
II.
Društveni dio
1.
Izvještaj tajnika U. O. aSveza ITŠIDH
o radu Saveza između 85. skupštine i
Plenuma.
2.
Izvještaj blagajnika U. O. Saveza IT
ŠIDH-e o poslovanju Saveza između
85. skupštine i Plenuma.
3.
Izvještaj Nadzornog odbora.
4.
Informacija o novom načinu financiranja
usmjerenog obrazovanja — Ing.
S.
Šibenik.
5.
Diskusija.
III. Razgledavanje nove tvornice namještaja
i parketa DIP-a »Slavonija« Slavonski
Brod.
Ing. Košta Tabaković predsjednik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije u kraćem
govoru pozdravlja rad Plenuma Saveza
Hrvatske u gradu Brodu, izražava radost
što je mogao prisustvovati ovako posjećenom
skupu predstavnika organizacija
i drvne industrije i šumarstva SR Hrvatske.
Čestita domaćinu »Slavoniji« drvnoj
industriji Slav. Brod jubilej, smatra da
to poduzeće nije jedno od najvećih i najstarijih
samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj
Jugoslaviji, i zato je karakter ove
proslave to značajniji.


333
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

IZVJEŠTAJ


o radu
U. O. Saveza ITŠIDH za razdoblje
od 20. 6. 1969. do 26. 6. 1970. godine
U razdoblju od 20. 6. 69. do 26. 6. 1970.


U. O. Saveza ITŠIDH-e održao je ukupno
9 sjednica. Na svojim sjednicama
U. O. se uglavnom bavio rješavanjem tekućih
problema. Kako je diapazon problema
s kojima bi se Savez trebao baviti
neobično širok, to je U. O. smatrao, da
će zahtjevu za praćenjem svih aktuelnosti
koje su od interesa za našu struku
biti najbolje udovoljeno na taj način, ako
se osnuju specijalizirane komisije za praćenje
aktualne problematike. Na zahtjev
određene komisije U. O. bi stavljao na
dnevni red odnosni problem. Komisije
koje je U. O. u ovu svrhu osnovao su:
1.
Komisija za stručno usavršavanje kadrova
u šumarstvu i drvnoj industriji.
2.
Komisija za planiranje i prihvaćanje
kadrova u šumarstvu i drvno i industriji.
3.
Komisija za praćenje integracionih
kretanja u šumarstvu i drvnoj industriji,
te među naučnim ustanovama.
4.
Komisija koja ima zadatak da prati
položaj šumarstva i drvne industrije u
okviru ostalih privrednih grana.
5.
Komisija za praćenje problematike,
koja je vezana za krš.
Za sada možemo nažalost konstatirati
da se većina izabranih komisija nije ni
sastala. Izuzetak su komisije za stručno
usavršavanje kadrova u šumarstvu i drvnoj
industriji te planiranje i prihvaćanje
kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji,
koje su održale jedan konstitucioni —
radni sastanak. Na spomenutom sastanku
ove dvije komisije su odlučile da rade
ubuduće kao jedna komisija. Problem
koji je tretiran na prvom sastanku bio
ie vezan za novi način financiranja usmjerenog
obrazovanja u šumarstvu i drvnoj
industriji. Najvažniji zadatak ove komisije
biti će da budno prati djelovanje
Sekcije za šumarstvo i drvnu industriju
rapubl. zajednice za usmjereno obrazovanje,
te da U. O. ovog Saveza informira


o svim važnijim problemima, ikoji će se
pojavljivati u radu spomenute Sekcije.
Na sastanku je istaknuto da je situacija
u šumarstvu, s obzirom na planiranje i
usavršavanje kadrova povoljnija nego u
drvnoj industriji, budući pri Poslovnom
udruženju šumsko privrednih organizacija
u Zagrebu djeluje već niz godina
Komisija za kadrove i. školstvo. Komisija
koja bi se bavila ovom problematikom
nije još do danas osnovana pri Poslov
nom udruženju drvne industrije u Zagrebu,
što bi bez odlaganja trebalo učiniti.


Kod sastavljanja plana rada za naredno
mandatno razdoblje U. O. se obratio
svim teritorijalnim društvima -uz zamolbu
da ista daju svoje sugestije u tom
pogledu. Najviše sugestija je pristizalo
u vezi oživljavanja rada teritorijalnih
društava te veze između Saveza i teritorijalnih
društava. Da bi udovoljio traženju
teritorijalnih društava U. 0. ie uveo
jednu novinu: svim njegovim sjednicama
mogu prisustvovati predsjednici odnosno
tajnici teritorijalnih društava ukoliko
njihova društva mogu snositi troškove
putovanja odnosno boravka u Zagrebu.
Nadalje U. O. je zaključio da teritorijalna
društva moraju biti ažurno obavještavana
o svim akcijama koje poduzima


U. O. Da bi se ovom zahtjevu udovoljilo,
zapisnici sa neposredno održanih sjednica
šalju se teritorijalnim društvima. Članovi
U. O. su prisustvovali godišnjim
skupštinama kao i tradicionalnim zabavama
teritorijalnih društava: Bjelovar,
Osijek, Koprivnica, zatim skupštini Saveza
inž. i tehn. šum. i ind. za preradu
drva Slovenije u Ljubljani, Saveza šum.
tehničkog stručnog osoblja u Splitu i tradicionalnoj
šumarskoj zabavi Šumarskog
društva Vinkovci. U. O. je također nastojao
oživiti suradnju na međurapubličkom
nivou. Pozdravljena je u tom pogledu
inicijativa Saveza inž. i tehn. šum. i
ind. za preradu drveta SR Srbije, da se
u cilju boljeg upoznavanja članova, te
prilika na terenu, organiziraju recipročne
ekskurzije članova naših dvaju Saveza.
Naš Savez je predložio da se još ove
jeseni organizira jedna ekskurzija za 30
do 40 učesnika na bazi reciprociteta. U. O.
će ubuduće nastojati da se suradnia sa
Savezima inž. i tehničara šum. i drvne
ind. iz drugih republika također aktivira.
U. O. je na svojim sjednicama raspravljao
o problemu lugarskog osoblja. Ovaj
problem nije samo aktualan sa aspekta
lugarskog osoblja s obzirom da u republici
Hrvatskoj ima oko 500 radnika zaposlenih
u šumarstvu bez odgovarajućih
kvalifikacija, već on duboko zadire u
problem kadrova u šumarstvu općenito
s aspekta zapošljavanja i usavršavanja
istih, pa je zbog toga soomenutom problemu
i posvetio toliku pažnju. Savez šumarsko-
tehničkog pomoćnog osoblja je
bio mišljenja da bi ovaj problem donekle
ublažio ukoliko bi se spomenutim radnicima
priznale interne kvalifikacije u za


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 53     <-- 53 -->        PDF

visnosti sa prirodom poslova koje dotični
radnik obavlja, stručnoj spremi, radnom
stažu, te učešću u NOB-i. U tom smislu
od strane spomenutog Saveza predložena
su slijedeća zvanja: visokokvalificirani
radnik, kvalificirani radnik te polu-kvalificirani
radnik.


U. O. ovog Saveza nije mogao prihvatiti
sve sugestije koje su došle od strane
Saveza šumsko-tehničkog pomoć, osoblja
već je zaključio, da će teritorijalnim društvima
dati sugestije da njihovi članovi
porade na tome da se ovaj problem ublaži
na slijedeći način:
Radnicima sa radnim stazom od preko
25 godina koji rade na radnim mjestima
na kojima se zahtijevaju određene kvalifikacije
a svojim radom zadovoljavaju,
trebalo bi omogućiti da pred komisijama
stručnjaka iz poduzeća u kome je dotični
radnik zaposlen, verificiraju svoje znanie
te na taj način steknu internu kvalifikaciju.


— Mlađim radnicima trebalo bi omogućiti
da završe određene škole, te da tako
steknu javne kvalifikacije (nor. postoji
škola za kvafilicirane radnike u Karlovcu).
— Pojedincima koji su stupili u NOB-u
do 13. XII 1943. godine, a imaiu navršene
2 «od-ine neprekidnog radnog staža u šumarstvu,
priznaje se interna stručna sprema,
koja se traži za radno mjesto na kojem
je dotični radnik raspoređen.
U. O. ovog Saveza smatra da bi ubuduće
trebalo nastojati da se i u šumarstvu
kao što je to u zadnje vrijeme slučaj i
sa ostalim granama privrede, na svim
radnim mjestima zapošljava kvalificirana
stručna radna snaga, za što postoje realne
mogućnosti s obzirom na činjenicu
da danas raspolažemo sa dovoljnim brojem
mladih kadrova sa srednjom i visokom
stručnom spremom.
U proteklom razdoblju dovršen je popravak
krovišta na zgradi Saveza. Brizi
oko obnavljanja i održavanja zgrade Saveza,
U. O. je poklanjao i poklanjati će
u buduće veliku pažnju. Velika i mala
dvorana su uređene (plinsko grijanje,
ventilacija, lakiran parket itd.). U slijedećem
razdoblju nastojati ćemo osigurati
vlastita sredstva za obnovu fasade
zgrade, koja usput rečeno neće biti mala.
Zbog toga je U. 0. poduzeo akciju za iznajmljivanje
renoviranih dvorana na taj
način, što su većini važnijih poduzeća u
Zagrebu dostavljeni tehnički podaci o
dvoranama uz cijenu korišćenja za veliku
dvoranu od 30.000 st. din. dnevno i 20.000


st. din. dnevno za malu dvoranu. Ova akcija
je urodila plodom. Od iznamljivanja
u ovom kratkom vremenskom periodu
realizirano je 2.900.000 st. din. Ova sredstva
uz sredstva od stanarine, te sredstva
od budućih iznajmljivanja dvorana,
dobro će nam doći u skoroi akciji oko
obnove fasade zgrade Saveza.


U. O. ovog Saveza dao je inicijativu za
osnivanje Spomen parka na području
Istre, koji bi bio prilog šumara SR Hrvatske
manifestacijama, koje su vezane
uz 25-godišnjicu priključenja Istre i otoka
matici zemlji. U tu svrhu je Savez izdvojio
od svojih inače skromnih sredstava
2,000.000 st. din., koja su stavljena na
raspolaganje Inicijativnom odboru za osnivanje
spomenutog Snomen parka. Apeliramo
na teritorijalna društva odnosno
privredne organizacije, da materijalno
potpomognu prema svojim mogućnostima
ovu hvale vrijednu akciju.
U. O. je direktno ili preko svojih članova
učestvovao u svim važniiim društveno-
političkim akcijama u proteklom
razdoblju kao što su npr. pomoć postradalima
od potresa u Banja Luci, pomoć
narodu Vijetnama, akciji oko izgradnje
građevinskih objekata u Zagrebu po »Kolarovom
planu«. Njegovi članovi su sudjelovali
na mnogim savjetovanjima koja
su bila od interesa za našu struku.
IZVJEŠTAJ


o blagajničkom i materijalnom poslova
nju Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske za razdoblje
od 26. 6. 69. do 26. 6. 1970. godine
Blagajničko materijalno poslovanje zasniva
se na propisima Statuta Saveza, a
vrši se prema jedinstvenom kontnom planu
i jednoobraznom dvojnom knjigovodstvu.
Kao društvena stručna organizacija
Savez djeluje kao samostalna obračunska
jedinica. Financijsko poslovanje se vrši
na temelju odobrenog godišnjeg plana
prihoda i rashoda za tekuću godinu.


Prema odluci skupštine Saveza od 26.


6. 69. svako društvo je obavezno uplaćivati
ovom Savezu doprinos u iznosu od
500.— din. godišnje. Do sada su ovaj doprinos
za 1969. g. uplatila Šumarska društva
Vinkovca, Virovitica, Varaždin, Bjelovar,
Slav. Požega, Osijek, Split i Zagreb.
Za 1970. godinu doprinos je uplatilo
samo Šumarsko društvo Vinkovci.
Prihod od doprinosa Šumarskih društava
za 1969. g. iznose 3.330.— dinara.
335
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 54     <-- 54 -->        PDF

OBRAČUN


ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1969. godini


Financijskim
planom odobreno Ostvareno


A. PRIHODI
1. Članarina od Šumarskih društava
2. Pretplate na šumarski list 1969.
3. Pretplate na Šumarski list iz ranijih godina
4. Oglasi u Šumarskom listu
5. Prihodi od društvene dvorane
6. Realizacija struč. šumar, knjiga
7. Realizacija tiskanica za šumarstvo
8. Ostali prihodi
9. Višak prihoda iz prošle godine
10. Prihodi od zgrade
UKUPNO PRIHODI DIN:


B. RASHODI
I. Osobni rashodi
Osobni rashodi (plaće službenika
II. Materijalni rashodi (rež. trošk.)
1. Osvjetljenje
2. Voda
3. Ogrijev
4. Materijal za održav. i čišć. prostor.
5. Kancelarijski materijal
6. Ostali režijski troškovi
7. Popravci izvršeni od drugih
8. Investiciono održav. osnov. sredstava
9. Poštanski troškov uprave
10. Telefonski i brzojavni troškovi
11. Prevozni troškovi služb. putovanja
12. Dnevnice za službena putovanja
13. Troškovi javne službe čistoće
14. Ostale neproizvodne usluge (TV-Radio)
15. Izdaci za služb. i radna odijela
16. Troškovi reprezentacije
17. Službeni listovi, časopisi i str. knjige, pretplata
18. Ostali razni materijalni troškovi
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:


III. Ugovorne obaveze
1. Troškovi novčanog i platnog prometa (banke)
2. Doprinosi i članarine
3. Doprinos za korist, grad. zemljišta
4. Naknada za odvodnjavanje
UKUPNO UGOVORENE OBAVEZE:


D


2.000,—
53.000,—
3.000,—
5.000,—
5.200,—


500,—
60.000,—
11.500,—


8.000,—
10.000,—


158.200,—


51.500,


4.000,—


250,—
1.000,—
200,—
150,—


450,—
2.250,—
1.200,—
3.000,—


600,—
600,—
1.500,—


15.200,—


1.600,—
3.300,—
1.000,—


5.900,—


inara


2.902,75
47.345,35
2.284,50
3.500,—
5.400,—


536,—
83.003,25
9.893,30


12.145,—


167.010,15


50.167,51


ODO,


91,55
2.029,50
27,60
672,30
40,60
370,95
30,70
858,70
2.240,10
1.294,50
1.145,70
562,80
912,15
128,50
1.082,05
752,—
286,50


13.184,20


1.513,30
5.100,—
1.026,60
89,20


7.729,10
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IV. Zakonske obaveze
Doprinos fondu za Skopje na materijalne rashode 2´/o 1.000,-1.467,70
V. Funkcionalni rashodi
1. Štampanje Šumarskog Ista 35.000,— 32.330,—
2. Autorski honorari 12.000,— 9.413,50
3. Poštanski troškovi za Šum. list 3.000,— 1.321,65
4. Poštanski troškovi za publikacije (tiskanice) 1.817,75
5. Prevozni troškovi šum. lista 25,60
6. Provizija akvizitera za oglase 800,— 350,—
7. Ostali troškovi publikacija 142,20
8. Troskov godišnje skupštine 3.000,— 1.041,55
9. Nabavna vrijed. knjiga i tisk. 30.000,— 40.460,55
UKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI: 83.800.— 86.902,80


REKAPITULACIJA


A. PRIHODI
Ukupno ostvareni prihodi


B. RASHODI
I. Osobni rashodi
II. Materijalni rashodi
III. Ugovorene obaveze
IV. Zaikonske obaveze
V. Funkcionalni rashodi
UKUPNO:


C. OSTATAK PRIHODA
Kao što se vidi iz ovog obračuna, Savez
ostvaruje prihode: od pretplate Šumarskog
lista, izdavačke djelatnosti (štampanje
tiskanica) i doprinosa društva. Svi
ti prihodi nisu dostatni za odvijanje veće
aktivnosti Saveza, pa se uvijek izvršavaju
samo najpotrebniji zadaci.


U proteklih dvije godine ne osjeća se
povećanje broja pretplatnika na Šumarski
list od strane inženjera i tehničara
iako je broj istih u radnim organizacijama
u stalnom porastu. Troškovi Šumarskog
lista ne mogu se ´pokrivati samo
pretplatom, već je potrebna povremena
pomoć Šumarskih i drvno industrijskih
organizacija u formi oglasa.


Kao što je poznato, Savez štampa sve
tiskanice koje se upotrebljavam u šumarstvu.
Ti su prihodi jedan od glavnih
izvora za pokriće troškova Saveza. Potrebno
je i ovom prilikom podsjetiti naše
privredne organizacije da sve tiskanice
nabavljaju kod ovog Saveza.


167.010,15


50.167,51
13.184,20
7.729,10
1.467,70
86.902,80


159.451,31


7.558,84


IZVJEŠTAJ


Nadzornog odbora Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u Zagrebu


Nadzorni odbor pregledao je sve blagajničke
dokumente blagajničkog poslovanja
u 1969. godini i sravnio sa blagajničkim
dnevnikom i nije pronađena u
tom smislu bilo kakva neurednost ili netačnost.
Dakle, blagajničko poslovanje i
pripadajući dokumenti uredno su vođeni.


I ako je funkcija Nadzornog odbora više
vezana za kontrolu financijskog poslovanja
odnosno urednog vođenja blagajničkih
dokumenata Saveza, članovi Nadzornog
odbora prema uvedenoj praksi Upravnog
odbora prisustvovali su mnogim
sjednicama ovog Upravnog tijela Saveza
i surađivali na rješavanju raznih pitanja
dnevnog reda sjednica.


Molimo delegate i učesnike ovog Plenuma,
da prime ovaj izvještaj.


337