DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 45     <-- 45 -->        PDF

O ŠUMAMA SLAVONSKE REGIJE
Ing. MIRKO VASUNG i ing. VLADIMIR ŠPOLJARIĆ


Za šumarstvo Slavonske regije, a i užeg područja Brodskog Posavja, može
se reći da se ovaj čas nalazi na značajnoj prekretnici. Našoj javnosti, a posebno
stručnoj šumarskoj, poznato je nastojanje nekoliko šumskih gospodarstava istočne
Slavonije, da putem povezivanja i poslovne-tehničke suradnje, odnosno
putem integracije, stvore nove kvalitete u šumskoj privredi.


Razgovori, koji su o ovoj akciji počeli vrlo rano, trajali su doduše dosta
dugo, ali sve u nastojanju da se problem rasvijetli sa svih strana. Kao rezultat
tih nastojanja, putem samoupravnih dogovora kolektiva 5 istočno slavonskih
Gospodarstava, formirano je nakon provedenih referenduma krajem prošle godine
novo jedinstveno Šumsko privredno poduzeće »Slavonska šuma«.


Poznato je također da je gotovo istovremeno vođena akcija državnih i drugih
organa da se putem administrativne sile stvori integracija šumarstva. Nastojanje
koje do danas nije dalo rezultate ni u drugim regijama Hrvatske pa
tako ni ovdje.


Naša integracija je plod naših saznanja da putem udruživanja sredstava i
ostalih snaga dobivamo određene kvalitete daljnjeg napretka šuma, šumarstva
i radnih kolektiva kojima je povjereno gospodarenje šumama.


Naše Šumsko privredno poduzeće »Slavonska šuma« organizirano je u
skladu s osnovnim koncepcijama, kojima se pristupilo integraciji i to:da se reorganizacija ne vrši, radi toga što postojeće nije valjalo, nego sa
svrhom poboljšanja,

da se ne ide u startu na idealnu i do kraja izgrađenu organizaciju, nego
da se stvori solidno jezgro koje će koristeći naučne i analitičke metode,
postepeno izgraditi adekvatnu organizaciju šumarske službe sa što efikasnijom
poslovnošću,

da teritorijalna podjela mora biti u pravilu postojana, da odlučivanje ne
bude samo u centru, nego i pretežno decentralizirano,

da svaka organizaciona jedinica ima efikasan utjecaj na rezultate svog
rada i da ne bude prelijevanja tih rezultata, ali da se iskustva jednih
koriste u drugima,

da se u punoj mjeri koriste osnove, mogućnosti i zahtjevi samoupravIjačke
društvene stvarnosti aplicirane na šumarstvo,

konačno, organizacija se smatra živim organizmom koji je sposoban da
se iz malog jezgra razvija i raste ovisno o stepenu razvoja i potrebama.
Dosadašnja Gospodarstva ušla su u sastav novog poduzeća kao samostalne
organizacije udruženog rada sa svojstvom pravne osobe. Ova nastavljaju s gospodarenjem
na istom području rada, na svome starom »šumsko privrednom
području«. Izmjene teritorija imaju statutarni karakter i ne mogu se vršiti bez
privole svih 5 gospodarstava. U raspodjeli rezultata rada gospodarstva su potpuno
samostalna. Iako nema prelijevanja rezultata rada radi Zajedničkih akcija,
sredstva se oročavaju i ulažu na ona područja, gdje se postižu najbolji efekti.


Centralne zajedničke službe, čiji je specifičan položaj utvrđen statutom,
podijeljene su u tri grupe: razvojna, planska i financijska. No i ovdje centralizirani
su zapravo samo oni radovi koji se iz bilo kojih razloga ne vode u Gospo´
* Koreferat održan na Plenumu Saveza ITSDI, SRH u SI. Brodu.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 46     <-- 46 -->        PDF

darstvima, ali u prvom redu oni koji su zajednički za cijelo područje. Organizacija
i mjesto zajedničkih službi koncipirana je kao »mozak« poduzeća, gdje se
izučavaju metode, stječu informacije i izmjenjuju i vraćaju operativi. To su više
specijalistički punktovi nego operativne funkcije, jer operativa je karakteristika
SOUR-a (šumskih gospodarstava). Podjela rada i nadležnosti je ovakva: operativne
funkcije SUOR-a, a razvojne Zajedničkim službama poduzeća. Time je osiguran
integralni razvoj cjeline i dijelova u pravcu perspektivnije i bogatije sutrašnjice
za šumarstvo i njegovih kolektiva.


U dosadašnjem kratkom postojanju, ova organizacija šumarstva dala je već
vidne rezultate. Izučavaju se pojedine teme, formiranje zajedničkih cijena, unifikacija
mašinskog parka itd.


U novo poduzeće šumska gospodarstva unijela su svoja šumsko privredna
područja, fond drvnih masa, svoja osnovna i obrtna sredstva i kadrove.


Uneseno je:


Š. G. SPP Površina
ha
Drvna masa
(000 m3)
Vrijednost
šume
(000 din.)
Našice 52.951 8.136 220.995.182
Osijek 30.895 3.469 116.972.000
P. Slatina 25.521 3.816 60.016.297
SI. Brod Dilj 20.066 2.804 66.811.000
Vinkovci Spačva 66.185 14.137 561.213.255
Ukupno : 195.621 32.362 1,016.007.734


Ukupni prirast šuma novog poduzeća je godišnje 784.999 m3,
prosječna vrijednost šume po 1 ha je 5.461 din.


Prilikom formiranja poduzeća, ovih 5 gospodarstava imalo je:
Ukupni prihod 128.684.000 din.
dohodak 60.854.000 din.
vrijednost osnovnih sredstava 72.861.000 din.
zaposlenih radnika 2.664


Više puta je konstatirano da je prethodno razdoblje od oko 10 godina, razdoblje
postojanja i rada dosadašnjih Gospodarstava značilo pozitivan razvoj šumarstva
u Hrvatskoj. Nakon većeg broja reorganizacija čiji je rezultat bio gotovo
atomizirana struktura gospodarenja šumarija kao samostalnih ustanova
općina, sa jakim uticajem lokalnih političkih naziranja, stvaranje šumskih Gospodarstava
kao privrednih organizacija s vlastitim samoupravnim organima
značilo je veoma ozbiljnu prekretnicu i donijelo krupne rezultate.


U tom »mirnom« periodu, šumska gospodarstva su raspolažući samostalno
sredstvima privređivanja, modernizirala šumsku proizvodnju i izvršila krupna
ulaganja u biološke i tehničke investicije. To potvrđuju i podaci o ulaganjima
u razdoblju 1966—1970.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Na području ovih 5 integriranih Šumskih gospodarstava uloženo je:


u prostu reprodukciju (održavanje šuma) 30.474.000
u proširenu reprodukciju (plant, inv. kulture) 12.706.000
u izgradnju komunikacija (121,9 km) 24.909.000
u opremu 10.950.000
ostala ulaganja 5.420


ili ukupno:
84.459.000


Značaj ovih ulaganja dobiva naročitu vrijednost ako se istakne činjenica da
je od ukupnih ulaganja tuđih sredstava bilo svega 6.036.000, odnosno oko 7%.
Ovaj podatak ujedno pokazuje i položaj šumarstva u odnosu na neke druge
grane kod kojih je odnos korištenih vlastitih i tuđih sredstava obrnut.


Sva nastojanja radnih kolektiva, njihova odricanja i navedena ulaganja
dali su određene rezultate, koji se vide već na prvi pogled na naše šume. One su
njegovane, fond drvne mase je u porastu, izgradnjom komunikacija i ulaganjima
u nabavu opreme one sve više postaju privredne šume u pravom smislu,
a naravno time je povećana i ona često naglašavana opća funkcija šuma.


U sadašnjem času šumarstvo Slavonije — ovdje mislimo na šumska područja
ŠPP »Slavonske šume« — stoji na startu svog bržeg uspona. To bi ujedno bila
i prva etapa realizacije, ciljeva koje su si prilikom integracije postavila naša
Gospodarstva.


Prema nacrtu srednjeročnog plana ŠPP »Slavonska šuma« i naših 5 šumskih
Gospodarstava, za buduće razdoblje postavljaju se slijedeći zadaci:povećati proizvodnju drveta adekvatnim uzgojnim mjerama sa stalnim
ciljem poboljšanja stanja šumskog fonda,

graditi šumske komunikacije i objekte,

kompletirati opremu za sve djelatnosti šumarstva,

smanjivati troškove proizvodnje,

prići potpunijem iskorištavanju šuma i posječenog drveta prilagođavajući
strukturu šumske proizvodnje što više potrebama tržišta i prerađivačke
industrije.
ŠUMSKO UZGOJNI RADOVI


U radzoblju od 1971. do 1975. godine izvršili bi se slijedeći šumsko uzgojni
radovi:


1.
Održavanje i unapređenje postojećeg šumskog fonda

redovno pošumljavanje i popunjavanje na površini od
4.189 ha sa ukupnim direktnim troškovima od 7.440.000 din.
—´ njega šuma izvršit će se na površini od 25.156 ha sa
direktnim troškom od 10.267 din.za radove na zaštiti planiraju se troškovi od 2.426.000 din.

za radove na uređivanju šuma 2.909.000 din.

za ostale radove 5.097.000 din.
odnosno ukupno 28.135.000 direktnih ili 45.369.000 ukupnih troškova za
ovu djelatnost.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 48     <-- 48 -->        PDF

2.
proširenje areala šuma (proširena reprodukcija)

plantaže 760 ha uz direktne troškove 2,620.000 din.

pošumljavanje čistina 190 ha uz trošak 617.000 din.

intenzivne kulture 1.150 ha uz trošak 2,314.000 din.

ostali radovi 3.324.000 din.
odnosno 8.875.000 dinara direktnih ili 10.177.000 ukupnih troškova za ovu
djelatnost.


Iz upoređenja sa ulaganjima u ove djelatnosti u prethodnom periodu, vidi
se da ona ostaju uglavnom na istom nivou iako´se predviđa nešto slabiji intenzitet
ulaganja u plantažiranje. Ovako značajna ulaganja u prostu i proširenu
reprodukciju u održavanju šuma rezultat su, s jedne strane u relativno značajnim
neobraslim površinama i šumskim i vanšumskim — te dobnom strukturom
sastojina, s druge strane usvojenim nastojanjem da se ovim zahvatima utječe
na povećanje i poboljšanje stanja šumskog fonda. Ovdje je potrebno napomenuti
da se svi predviđeni radovi namjeravaju izvesti vlastitim sredstvima.


Radi orijentacije na vlastita sredstva (uz ostale uvjete kao na pr. nedostatak
odgovarajućih površina i dr.), podizanje plantaža u narednom razdoblju
znatno je smanjeno. Međutim ukoliko bi zajednica i prerađivači imali interesa
za ovakva ulaganja, postoji volja, kadrovski i tehnički kapaciteti, da se obim
ovih radova vrati na nivo iz prethodnog perioda, pa čak da se i poveća.


IZGRADNJA KOMUNIKACIJA


Stanje otvorenosti šuma na našem području ne zadovoljava. Prema raspoloživim
podacima, na području Slavonije otvorenost ne dostiže ni 2 km na 1000
ha, a osim toga ona je različita u pojedinim užim područjima. Uzme li se u obzir
činjenica da o gustoći saobraćajnica ne ovisi samo intenzitet šumskog gospodarenja
nego i ekonomski uspjeh poslovanja — da ne navodimo druge momente


— razumljiva je orijentacija poduzeća na intenzivniju izgradnju šumskih komunikacija
u narednom razdoblju, iako relativno povoljan geografski položaj
i reljef ne zahtijevaju tako gustu saobraćajnu mrežu, kako se ona normira u
nekim zapadnim zemljama, pa i u nekim krajevima naše zemlje. Komunikacije
u našim uslovima možda imaju i jednu specifičnost, a to je da omoguće primjenu
teške mehanizacije čemu inače pretežno ravničarski karakter našeg područja
odgovar.
U narednom razdoblju planira se izgradnja daljnjih 132 km šumskih komunikacija
različitog tipa sa ukupnim ulaganjima u iznosu od 46.829.000 dinara.
Intenzitet izgradnje komunikacija mogao bi se i povećati ako se osigura
veće učešće tuđih sredstava uz povoljnije uslove nego što je to do sada bilo.


OPREMA


Pod opremom ovdje podrazumjevamo sredstva za mehanizaciju sječe, transporta
i šumsko uzgojnih radova i zaštitnih radova. Prikazivanje stupnja mehanizacije
sumiranjem broja ovih sredstava ne bi nam dalo jasnu predodžbu o
stanju mehanizacije.


Međutim, može se konstatirati da je najviše učinjeno u pravcu mehanizacije
sječe i izrade šumskih sortimenata, a najmanje u fazi privlačenja i utovara.
Obzirom na značaj ovih radova, kako na njihov utjecaj na cjelokupni tok pro
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 49     <-- 49 -->        PDF

izvodnog procesa, tako i na visinu troškova, naša je orijentacija nabava opreme
prvenstveno za te faze. Na ovom području, ističu se kao značajni zadaci i pronalaženje
odgovarajućeg tipa strojeva za transport kao i za šumsko uzgojne
radove. ,


Za ulaganja u nabavku opreme planira se iznos od 12.040.000 pretežno vlastitih
sredstava.


ISKORISCIVANJE ŠUMA


Šumski fond i struktura šuma naših 5 šumsko-privrednih područja, koja su
u sastavu ŠPP »Slav, šuma« je dobar:
površina šuma — obrasla 181.644 ha


— neobrasla 13.977 ha
— ukupno 195.621 ha
Drvna masa 32.362.000 m3, po ha 178 m3
Prirast 968.222 m3
Šuma
po starosti (dobnim razredima) 1—20 god. 18%
21^0 god. 25%
41—60 god. 18%
61—80 god. 22%
81 god. 17%.


Struktura slavonskih šuma po vrsti drveća (na temelju totalne drvne mase)
kreće se u ovim relacijama: tvrde listače 30%, hrasta 29%,, bukve 27%, mekih
listača 9% i četinjače,5%.


Šume su uglavnom očuvane, visokog uzgoja, a s obzirom na povoljni geografski
položaj i relativno povoljne saobraćajne prilike, predstavljaju odlične
uvjete za razvoj drvne industrije — primarne, finalne kao i papirne, na bazi
mekih i tvrdih listača.


Ipak, stanje šuma u pogledu prilično nepovoljne starosne strukture — dok
mlade šume do 60 godina starosti učestvuju sa 61%, a drvna zaliha u sadašnjem
stanju je još uvijek znatno manja od normalne, je ograničavajući faktor za veću
sječu drva u bližoj budućnosti u prirodnim šumama, osim intenzivnog prorjeđivanja
mladih sastojina, gdje postoji mogućnost povećanja, ali uz određena ulaganja
i bolju mogućnost plasmana tanjeg materijala. Povećanje sječa ne može
se očekivati niti u plantažnim šumama u ovom razdoblju novog srednjeročnog
plana. Uglavnom će drvne mase ranije podignutih plantaža početi pritjecati u
narednom petogodištu. Intenzitet sječa sa oko 730.000 m3 godišnje u proteklom
petogodištu iznosi 2,2% u odnosu na ukupnu drvnu masu i u granicama je prosjeka
Hrvatske. Sječivi etat, prema srednjeročnom planu za područje naših 5
gospodarstava, predviđa se nešto većim od onog u prošlom petogodištu, u iznosu
oko 767.000 m3 godišnje. Od toga glavnog prihoda 557.000 m3 (73%) i prethodnog
210.000 m3 (27%) s neznatnim oscilacijama po godinama 1971. do 1975.
Godišnje sječe će zadržati podjednaku strukturu sortimenata kao i sad. To znači
hrast 35%, bukve 21%, toliko i mekih listača, jasena 11%, ostalih tvrdih listača


12%, a po sortimentima
F i Lpilanski trupcitehničko
28.030 m3
200.812 m3
5.510
4,7%
33,4%
8,5%
kemijskoogrijev
98.760
228.165
16,4%
37,0%
331
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Kao rezultat planiranih ulaganja i napora radnih kolektiva, krajem srednjeročnog
plana 1975. godine, očekuju se slijedeći financijski rezultati poslovanja
uz uspoređenje s 1970. god. (000 din.)


1970. 1975. 1975/1970.
— ukupni prihod 127.944 156.134 122,0
— dohodak 61.970 83.939 135,4
— netto osobni dohoci 32.609 43.671 133,9
— ostatak dohotka 3.279 6.457 196,9
— Broj zaposlenih 2.665 2.366 88,7


(od ukupnog broja zaposlenih trebalo bi 166 sa visokom spremom, 37 sa višom,
zatim 73 VKV radnika).


Iz ovog prikaza »o šumarstvu slavonske regije«, a zapravo o šumarstvu područja
udruženih 5 šumskih gospodarstava Istočne Slavonije, vidi se da postoji
i da je zacrtan daljnji napredak šumarstva na ovom području. Doduše, sredstva
kojima Gospodarstvo raspolaže, koja se ostvaruju šumskim privređivanjem su
suviše skromna da bi se postigli rezultati koje je objektivno moguće postići, a
koji bi bili potrebni za brži razvoj drvne industrije našeg područja. No ako bi
se takva sredstva našla, bilo od strane Društva, bilo od zainteresiranih prerađivača,
mogućnosti za proširenu reprodukciju pa i veliko povećanje proizvodnje
drvne mase putem plantažiranja, postoje.


Spomenuta je mogućnost povećanja proizvodnje drvne mase iz proreda, ali
je ona vezana, pored otvaranja sada teško pristupačnih brdskih šuma i mogućnostima
drvne industrije da tu sirovinu prihvati. Prema tome šumarstvo može
postaviti zahtjev drvnoj industriji da ide na izgradnju takvih kapaciteta, koji
bi industrijski preradili sitnije drvne Sortimente i velike količine drva koje mi
danas nazivamo ogrjevno drvo.